ˆ

Organizacje pozarządowe

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Zarządzenie Nr 113/2018 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 05 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na realizację zadań w 2018 r. sprzyjających rozwojowi sportu

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-09-06 15:41:42 Informacja ogłoszona dnia 2018-09-06 15:44:57 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 113/2018
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 05 września 2018 r.
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na realizację zadań w 2018 r. sprzyjających rozwojowi sportu.
 
Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263) i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 4 uchwały nr XLV/402/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Międzyrzecz 
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Ogłaszam nabór wniosków o wsparcie finansowe realizacji zadań w 2018 r. sprzyjających rozwojowi sportu – treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.
Ustalam treść ogłoszenia jak w załączniku do zarządzenia.
 
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.
 
§ 4.
Zarządzenie obowiązuje od dnia wydania.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Załącznik do zarządzenia Nr  113 / 2018
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 05 września 2018 r.
 
Działając zgodnie z uchwałą nr XLV/402/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Międzyrzecz (DZ. URZ. WOJ. LUB z 2014 r. poz. 1751)
 
Burmistrz Międzyrzecza
ogłasza nabór wniosków na realizację zadań w 2018 r. sprzyjających rozwojowi sportu
 
I. Przedmiot zgłaszanych wniosków

Przedmiotem zgłaszanych wniosków mogą być przedsięwzięcia służące realizacji przynajmniej jednego z niżej wymienionych celów publicznych z zakresu sportu, określonych w uchwale nr XLV/402/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Międzyrzecz(DZ. URZ. WOJ. LUB z 2014 r. poz. 1751):
 1. promocja sportu i aktywnego stylu życia; 
 2. umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Gminy Międzyrzecz;
 3. poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia;
 4. poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych i mieszkańców Gminy;
 5. osiągnięcie wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych.
 
II. Rodzaj zadania i wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na wsparcie zadania polegającego na:
 
 1. Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach sportowych w dyscyplinie- piłka nożna na terenie miasta Międzyrzecz. Na wykonanie zadania przeznacza się kwotę w wysokości 30 000 zł.
Warunkiem realizacji zadania jest:
 • objęcie zadaniem minimum 50 uczestników (dzieci lub młodzieży zameldowanych na terenie gminy lub uczęszczających do szkół zlokalizowanych na terenie gminy Międzyrzecz) będących zawodnikami najmłodszych grup w klubie,
 • prowadzenie zajęć przez osoby posiadające kwalifikacje trenerskie lub instruktorskie zgodne z zakresem realizowanego zadania,
 • zachowanie wysokiej jakości realizacji zadania.
 
Formą wypłaty dotacji przyznanej z budżetu Gminy Międzyrzecz będzie przekazanie klubom sportowym środków finansowych na poczet kosztów przedsięwzięcia w jednej transzy.
 
III. Termin realizacji przedsięwzięć:
 
Przedsięwzięcia powinny być realizowane od dnia podpisania umowy nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.
 
IV. Warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać projekt i objęte nim przedsięwzięcie oraz kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru ofert:
 
 1. Wzór wniosku o wsparcie przedsięwzięcia w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Dostępny jest na stronie internetowej www.międzyrzecz.pl oraz w Wydziale Spraw Społecznych tut. urzędu.
 2. Wniosek o przyznanie dotacji musi przewidywać finansowy wkład własny klubu na realizację projektu w wysokości co najmniej 10 % kosztów przedsięwzięcia.
 3. Dotacje celowe mogą uzyskać kluby sportowe działające na terenie Gminy Międzyrzecz niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny z zakresu sporu, o którym mowa w pkt I niniejszego ogłoszenia.
 4. Z dotacji celowej mogą być finansowane wydatki w szczególności na:
  1) realizację programów szkolenia sportowego,
  2) zakup sprzętu sportowego,
  3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
  4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
  5) sfinansowanie wynagrodzenia kadry szkoleniowej,
  6) obsługę księgową zadania,
  7) sfinansowanie stypendiów zawodników do 50 % wysokości przekazanej dotacji,
  8) licencje, opłaty regulaminowe i startowe.
 5. Z dotacji nie mogą być finansowane ani dofinansowane w szczególności wydatki z tytułu:
  1) transferu zawodnika z innego klubu sportowego;
  2) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na podmiot dotowany lub osoby z nim związane;
  3) zobowiązań podmiotu dotowanego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;
  4) wynagrodzeń zawodników;
  5) opłat związanych z obsługą rachunku bankowego.
 6. Do wniosku o których mowa w ust. 1, należy dołączyć kopie poniższych dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania klubu:
  1) aktualny odpis z KRS lub innego rejestru właściwego dla danego podmiotu;
  2) wykaz zawodników posiadających licencję wydana przez właściwy polski związek sportowy (imię i nazwisko, numer licencji);
  3) aktualny statut.
 7. Złożone oferty rozpatruje komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Międzyrzecza w składzie co najmniej 3-osobowym.
 8. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert o przyznanie dotacji na realizację zadania opiniuje oferty uwzględniając w szczególności:
  1) zgodność oferty z celem publicznym;
  2) znaczenie zadania dla Gminy Międzyrzecz;
  3) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizacje danego zadania;
  4) wysokość środków pozabudżetowych pozyskanych na realizację danego zadania;
  5) ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
  6) ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta;
  7) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim z uwzględnieniem w szczególności jakości i terminowości rozliczenia dotacji.
 9. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno - prawnych lub innych wad wniosku, Burmistrz wyznacza termin nie krótszy niż 5 dni i wzywa  klub sportowy do ich usunięcia  lub uzupełnienia wniosku.
 10. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który, nie został uzupełniony pozostawia się bez rozpatrzenia.
 11. Wnioski zgłoszone po terminie nie będą uwzględniane przy przyznawaniu dotacji.
 12. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty jej złożenia.
 13. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy, z zachowaniem formy pisemnej.
 14. Dotację na realizację przedsięwzięcia przekazuje się na rachunek bankowy klubu sportowego na warunkach określonych w umowie.
 15. Klub sportowy otrzymujący dotację zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia. Wzór sprawozdania stanowi załącznik  Nr 2 do niniejszego ogłoszenia, dostępny jest również na stronie internetowej www.miedzyrzecz.pl oraz w Wydziale Spraw Społecznych.
 
V. Termin oraz miejsce składania wniosków o udzielenie dotacji:
 
 1. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie
  w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz w terminie do dnia 28 września 2018 r. do godz. 15:00.
 2. Koperta zawierająca wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami  powinna:
  1) zawierać pełną nazwę klubu sportowego i jego adres,
  2) pełną nazwę Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu i jego adres tj. Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz,
  3) być opatrzona sformułowaniem „Wniosek na realizację zadań w 2018 r. sprzyjających rozwojowi sportu”.
 
VI. Postanowienia końcowe
Szczegółowe warunki i tryb przyznawania dotacji reguluje uchwała
 
Załączniki:
 1. Wzór wniosku o wsparcie przedsięwzięcia w zakresie sprzyjania  rozwojowi sportu.
 2. Wzór sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia.
 3. Uchwała nr XLV/402/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Międzyrzecz (DZ. URZ. WOJ. LUB z 2014 r. poz. 1751)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyla informację: Marta Mazur Data wytworzenia informacji: 2018-09-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Markiewicz Data wprowadzenia do BIP 2018-09-06 15:41:42
Wprowadził informację do BIP: Marcin Rzepa Data udostępnienia informacji: 2018-09-06 15:44:57
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Rzepa Data ostatniej zmiany: 2018-09-06 15:44:57
Artykuł był wyświetlony: 143 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu