ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Obsługa interesantów

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wydawanie i wymiana dowodów osobistych

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-16 12:08:45 przez Zasilenie Danymi, informacja należąca do archiwum

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Dowód osobisty jest dokumentem:
 1. stwierdzającym tożsamość osoby;
 2. poświadczającym obywatelstwo polskie;
 3. uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granic państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granicy.
 
Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty:
 1. od ukończenia 18 roku życia;
 2. od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką.
 
Osoba będąca obywatelem polskim ma prawo otrzymać dowód osobisty od ukończenia 13 roku życia.
 
Na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów dowód osobisty może być wydany osobie, która nie ukończyła 13 roku życia.
 1. WYMAGANE DOKUMENTY
 1. wniosek o wydanie dowodu osobistego,
 2. posiadany dowód osobisty bądź w przypadku jego braku inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu,
 3. załączniki do wniosku:
- dwie wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, odzwierciedlające aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiające tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
- odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie zawarły małżeństwa,
- odpis skrócony aktu małżeństwa,
- jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby, na żądanie organu gminy, do wniosku dołącza się dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa,
- pisemny wniosek (podanie) rodziców dziecka lub opiekunów zawierający uzasadnienie potrzeby wydania  dowodu dziecku, które nie ukończyło 13 roku życia.
- osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16. roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
- osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające ją z nakryciem głowy. W takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej,
- osoba ubiegająca się po raz pierwszy o wydanie dowodu osobistego do wniosku nie załącza odpisu skróconego aktu urodzenia, ani odpisu skróconego aktu małżeństwa, jeżeli akty te zostały sporządzone w urzędzie stanu cywilnego miejsca, w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego,
- do wniosku o ponowne wydanie dowodu osobistego nie załącza się odpisu skróconego aktu urodzenia, ani odpisu skróconego aktu małżeństwa, jeżeli dane zawarte w dowodzie osobistym nie uległy zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajdują się te odpisy, lub dokumenty te zostały sporządzone w urzędzie stanu cywilnego miejsca, w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego,
 1. SPOSÓB ZŁOŻENIA WNIOSKU
  1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się do organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego, a w przypadku braku takiego miejsca do organu gminy właściwego ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego.
  2. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej organu w sposób wskazany powyżej, wniosek składa się do organu gminy właściwego dla obszaru dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
  3. Wniosek może być złożony za pośrednictwem organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu czasowego wnioskodawcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jego złożenie we właściwym organie gminy stanowi znaczną uciążliwość dla wnioskodawcy.
  4. Wniosek składa się osobiście, z wyjątkiem:
 1. osoby małoletniej, która nie ukończyła 13. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub opiekuna ustanowionego przez sąd, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ gminy lub notariusza;
 2. osoby małoletniej, która ukończyła 13. rok życia, a nie ma obowiązku posiadania dowodu osobistego, za którą wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd;
 3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składają rodzice albo jeden z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców poświadczoną za zgodność podpisu przez organ gminy lub notariusza;
 4. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.
  1. Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego osobom wymienionym powyżej, jest wymagana obecność osoby małoletniej, jeżeli ukończyła 5 lat, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie oraz osoby ubezwłasnowolnionej częściowo.
  2. W przypadku niemożności złożenia wniosku z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, osoba zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się ona znajduje.
  3. Wniosek jest podpisywany przez osobę, która go składa. Wniosek o wydanie dowodu osobistego osobie małoletniej, która ukończyła 13. rok życia, niemającej obowiązku posiadania dowodu osobistego, podpisuje składający wniosek rodzic lub opiekun ustanowiony przez sąd oraz małoletni. Małoletni składa swój podpis w miejscu przeznaczonym na podpis, a rodzic lub opiekun ustanowiony przez sąd podpisuje wniosek obok tego miejsca. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, na wniosku zamieszcza się adnotację o braku możliwości złożenia podpisu przez tę osobę.
 1. OPŁATY
Od 1 stycznia 2010 r. nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego.
 1. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój 101, parter
tel. 95 742 69 48 lub 95 742 69 36,  faks 95 742 69 60
Interesanci są przyjmowani w godzinach pracy biura:
w godz. 7:30 – 15:30 (wtorek-czwartek)
w godz. 7:30 – 16:30 (poniedziałek)
w godz. 7:30 – 14:30 (piątek)
Wniosek o wydanie dowodu osobistego powinien zostać złożony najpóźniej na 20 minut przed zakończeniem pracy biura.
 1. DODATKOWE INFORMACJE
Ważność dowodu osobistego
 1. Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania.
 2. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 18 roku życia, jest ważny 5 lat od daty jego wydania.
 3. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 65 rok życia, jest ważny na czas nieoznaczony, jeżeli osoba ta zwróciła się o wydanie dowodu osobistego z takim terminem ważności.
Wymiana dowodu osobistego
Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:
 1. zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym - w terminie do 14 dni od dnia doręczenia osobie obowiązanej do posiadania dowodu osobistego ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzających zmianę danych albo od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa; w przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 3 miesiące
 2. uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby - niezwłocznie;
 3. upływu terminu ważności dowodu osobistego - nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu.
Utrata dowodu osobistego
 1. Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną. Organy te wydają zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu, oraz powiadamiają o tym przy użyciu dostępnych środków, w szczególności telefaksu lub poczty elektronicznej, organ, który wydał dowód osobisty, w celu unieważnienia dokumentu.
 2. Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana wystąpić niezwłocznie o wydanie nowego dokumentu do właściwego organu gminy.
 3. Osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument najbliższemu organowi gminy, Policji lub innemu organowi administracji publicznej. Organy te przekazują niezwłocznie dowód osobisty organowi, który go wydał, w celu unieważnienia dokumentu.
 4. Osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby, może, bez zbędnej zwłoki, przekazać ten dokument posiadaczowi dowodu osobistego. W tym przypadku posiadacz dokumentu może również zawiadomić organy, o których mowa w ust. 1, o utracie dowodu osobistego, w celu jego unieważnienia.
 5. W razie znalezienia własnego dowodu osobistego zgłoszonego jako utracony należy niezwłocznie zwrócić go organowi, który wydał ten dokument.
 6. Osoba, która utraciła obywatelstwo polskie, jest obowiązana zwrócić niezwłocznie dowód osobisty organowi, który wydał ten dokument, albo właściwej ze względu na miejsce jej pobytu polskiej placówce konsularnej.
Unieważnianie dowodów osobistych
Dowód osobisty podlega unieważnieniu:
 1. z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego;
 2. z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza;
 3. z dniem zgonu jego posiadacza;
 4. z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w pkt 1 i 6;
 5. po upływie 3 miesięcy od zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie, w przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę; w przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 4 miesiące
 6. z dniem upływu ważności dowodu osobistego.
Odbiór dowodu osobistego
 1. Dowód osobisty odbiera się po upływie 30 dni od dnia złożenia wniosku osobiście, z wyjątkiem następujących przypadków:
  1. dowód osobisty wydany małoletniemu, który nie ukończył 13. roku życia, odbiera jeden z rodziców lub opiekunów ustanowionych przez sąd;
  2. dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską odbiera jeden z rodziców;
  3. dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską odbiera opiekun ustanowiony przez sąd;
  4. dowód osobisty wydany małoletniemu, który ukończył 13. rok życia, niemającemu obowiązku posiadania dowodu osobistego, odbiera osobiście małoletni albo jeden z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd;
  5. dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej częściowo odbiera ta osoba albo kurator ustanowiony przez sąd.
 1. W przypadku niemożności odbioru dowodu osobistego w trybie określonym powyżej, z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, osoba zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia odbiór dowodu osobistego w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się ona znajduje.
 2. Osoba odbierająca dowód osobisty zwraca wystawcy dowodu osobistego część B formularza.
 3. Osoba odbierająca nowy dowód osobisty jest obowiązana przedłożyć dotychczasowy dowód osobisty.
 4. Organ wydający nowy dowód osobisty po przedłożeniu dotychczasowego dowodu osobistego odcina jeden z rogów unieważnianego dowodu osobistego o powierzchni co najmniej 1 cm2  i zwraca unieważniony dokument osobie odbierającej nowy dowód osobisty.
 1. PODSTAWA PRAWNA
 1. ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.993 z późn. zm.)
 2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 47, poz. 384).
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Rzepa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Rzepa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-16 12:08:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-16 12:08:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-03-20 14:15:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11254 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony