ˆ

Informacje, ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

INFORMACJE 2019

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-14 15:07:49

Akapit nr 1 - brak tytułu

Najnowsze informacje podawane są od nr 1.
 
 
 1. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości:
  wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (Zarządzenie Nr Z-54/2019).
  Wykazy wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w dniu 09 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 2. Burmistrz Międzyrzecza, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości:
  1) wykazy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców (Zarządzenie Nr Z-50/2019 załącznik nr 1 i 2),
  2) wykaz nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do wynajęcia na okres 3 lat na rzecz dotychczasowych najemców (Zarządzenie Nr Z-50/2019 załącznik nr 3).
  Wykazy wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w dniu 20 marca 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu, ul. Krótka 2.
 3. Burmistrz Międzyrzecza, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości:
  - wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców (Zarządzenie Nr Z-45/2019).
  Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu 06 marca 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu, ul. Krótka 2.
 4. KOMUNIKAT Burmistrza Międzyrzecza z dnia 18 marca 2019 roku.
  Na podstawie §24 Statutu Sołectwa powiadamiam o sporządzeniu spisu wyborców dla wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej w Sołectwie Pniewo, zarządzonych na dzień 8 kwietnia 2019 r. W celu umożliwienia wyborcom sprawdzenia czy zostali ujęci w spisie, spis wyborców będzie udostępniony w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, pokój 101 w terminie od 18 marca do 8 kwietnia 2019 r., w godzinach pracy urzędu. Osoby stale zamieszkujące na terenie sołectwa bez zameldowania na pobyt stały mogą złożyć wniosek o dopisanie ich do stałego rejestru wyborców w gminie. 
 5. INFORMACJA O WYBORACH. Na mocy uchwały NR VI/60/19 z dnia 26 lutego 2019 r. Rady Miejskiej w Międzyrzeczu oraz Zarządzenia Nr Z-46/2019 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 14 marca 2019 r., zarządzono zebrania wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej w:
  1) Sołectwie Pniewo.
  Wybory zostaną przeprowadzone zgodnie ze statutem sołeckim uchwalonym na mocy uchwały Nr XXVIII/272/16 z dnia 29 listopada 2016 roku Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.
 6. OBWIESZCZENIE Burmistrza Międzyrzecza z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej w Sołectwie Pniewo.
  Zgodnie z §23 Statutu Sołectwa podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 08 kwietnia 2019 roku (poniedziałek) o godz. 17.00 w obiekcie Bazy Turystyczno-Kulturalnej w Pniewie odbędą się wybory sołtysa i członków rady sołeckiej.
 7. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości:
  wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu  w formie przetargu ustnego nieograniczonego (Zarządzenie Nr Z-44/2019).
  Wykazy wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w dniu 07 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 8. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości:
  wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej (Zarządzenie Nr Z-41/2019).
  Wykaz wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w dniu 01 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 9. Wykaz upoważnionych urzędowych lekarzy weterynarii oraz wykaz terenowych obwodów urzędowego badania zwierząt rzeźnych.
 10. Burmistrz Międzyrzecza ogłasza konkurs ofert na realizacje programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w gminie Międzyrzecz w 2019 roku.
  Pliki do pobrania: Zarządzenie, załącznik nr 1, załącznik nr 2.
 11. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  - nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców, na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-33/2019 z dnia 12 lutego 2019 r. Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 3),
  - nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz nowych dzierżawców, na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-33/2019 z dnia 12 lutego 2019 r. Załącznik Nr 2),
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz nowego dzierżawcy, na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-34/2019 z dnia 12 lutego 2019 r. Załącznik Nr 1),
  - nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-34/2019 z dnia 12 lutego 2019 r. Załącznik Nr 2).
  Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń od dnia 14 lutego 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz zamieszczony od dnia 12 lutego 2019 r. na stronie internetowej: bip.międzyrzecz.pl.
 12. Burmistrz Międzyrzecza, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości wykaz:
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres do 3 lat (załącznik do Zarządzenia Nr Z– 30/2019),
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres do 10 lat (załącznik do Zarządzenia Nr Z–29/2019 oraz załącznik do Zarządzenia Nr Z-31/2019).
  Wykazy wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w dniu 08.02.2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu, ul. Krótka 2.
 13. Informacja o możliwości składania wniosków o nadanie wyróżnienia ,,Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz". Załączniki edytowalne: Załącznik Nr 1Załącznik Nr 2
 14. Na podstawie § 4, Zarządzenia Nr Z-26/2019 Burmsitrza Międzyracza z dnia 31.01.2019 rokupodaje się do publicznej wiadomości treść wspomianego zarządzenia wraz z uchwałą Nr XXXII/326/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28.03.2017 r. w linkach do dokumentów.
 15. Na podstawie § 4, Zarządzenia Nr Z-25/2019 Burmsitrza Międzyracza z dnia 31.01.2019 rokupodaje się do publicznej wiadomości treść wspomianego zarządzenia wraz z uchwałą Nr XXXII/327/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28.03.2017 r. w linkach do dokumentów.
 16. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Międzyrzeczu w związku z realnym zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń, poszukuje osób posiadających uprawnienia do przeprowadzenia zawodowo uboju świń - ogłoszenie.
 17. WSS.6344.3.2018Międzyrzecz, dnia 29 stycznia 2019 r. OGŁOSZENIE.
  Burmistrz Międzyrzecza na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Międzyrzecz na rok 2019 i zaprasza do składania uwag oraz propozycji zmian w/w projektu uchwały na następujących zasadach:
  1. Miejsce składania uwag i propozycji zmian do projektu uchwały:
  Urząd Miejski w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz w  Wydziale Spraw Społecznych, pokój 103,w godzinach pracy Urzędu.
  2. Forma składania uwag i propozycji do projektu uchwały:
  a) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz,
  b) elektronicznie na adres:
  c) ustnie, do protokołu – Urząd Miejski w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz w Wydziale Spraw Społecznych, pokój nr 103, w godzinach pracy Urzędu.
  3. Termin składania uwag i propozycji zmian do projektu uchwały w terminie 21 dni – od dnia 30.01.2019 r. do 21.02. 2019 r. (włącznie).
  Niniejsze ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu i zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu – www.bip.miedzyrzecz.pl oraz na stronie internetowej www.miedzyrzecz.pl.
  Załączniki: projekt uchwały, załącznik graficzny, ogłoszenie.
 18. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości:
  wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego (Zarządzenie Nr Z-23/2019)
  wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (Zarządzenie Nr Z-24/2019).

  Wykazy wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w dniu 28 stycznia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 19. INFORMACJA O WYBORACH
  Na mocy uchwał Nr II/26/18, II/25/18, II/29/18, II/31/18, II/23/18, II/34/18, II/22/18, II/28/18, II/32/18, II/30/18, II/24/18, II/21/18, II/27/18, II/20/18, II/33/18 z dnia 11 grudnia 2018 r. Rady Miejskiej w Międzyrzeczu  oraz Zarządzeń od Nr Z–7/2019 do Nr Z–21/2019 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 11 stycznia 2019 r., zarządzono zebrania wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w:
  1) Sołectwie Kursko,
  2) Sołectwie Kuligowo,
  3) Sołectwie Pieski,
  4) Sołectwie Święty Wojciech,
  5) Sołectwie Kalsko,
  6) Sołectwie Żółwin,
  7) Sołectwie Gorzyca,
  8) Sołectwie Nietoperek,
  9) Sołectwie Wysoka,
  10) Sołectwie Szumiąca,
  11) Sołectwie Kaława,
  12) Sołectwie Bukowiec,
  13) Sołectwie Kuźnik,
  14) Sołectwie Bobowicko,
  15) Sołectwie Wyszanowo.
  Wybory zostaną przeprowadzone zgodnie ze statutami sołeckimi uchwalonymi na mocy uchwał Nr XXVIII/268/16, XXVIII/278/16, XXVIII/266/16, XXVIII/273/16, XXVIII/275/16, XXVIII/270/16, XXVIII/276/16, XXVIII/277/16, XXVIII/269/16, XXVIII/274/16, XXVIII/271/16 z dnia 29 listopada 2016 r. Rady Miejskiej w Międzyrzeczu  oraz uchwał o nr  XXIX/291/16, XXIX/292/16, XXIX/290/16, XXIX/293/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Rzepa Data wytworzenia informacji: 2019-01-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Rzepa Data wprowadzenia do BIP 2019-01-14 15:07:49
Wprowadził informację do BIP: Marcin Rzepa Data udostępnienia informacji: 2019-01-14 15:07:55
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Rzepa Data ostatniej zmiany: 2019-04-09 11:54:23
Artykuł był wyświetlony: 830 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJE 2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-16 13:30:12

INFORMACJE 2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-04 11:25:56

INFORMACJE 2016

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-01-05 08:40:18

INFORMACJE 2015

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-01-23 14:05:36

INFORMACJE 2014

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-01-08 14:23:11

INFORMACJE 2013

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-01-04 16:44:04

INFORMACJE 2012

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-04-17 16:53:51
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu