ˆ

Przetarg

Drukuj informację Przetarg numer: 136

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 136

Ogłaszający: Burmistrz Międzyrzecza

Rodzaj: przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. ewid. nr 233/6 o pow. 0,0248 ha położonej w Międzyrzeczu przy ul. 30 Stycznia, obręb 0001 Międzyrzecz-1

Ogłoszono dnia: 2017-02-15 00:00:00 przez Zofia Paszko

Data przetargu

2017-03-30 10:00:00

Miejsce

Sala Narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, I piętro, pokój nr 202)

Księga wieczysta

GW1M/00020014/7

Cena wywoławcza

Cena gruntu netto 25.000,00 zł
Podatek VAT (23%) 0,00 zł*
RAZEM cena wywoławcza 25.000,00 zł

*Dla objętej niniejszym Ogłoszeniem nieruchomości oznaczonych jako działka nr ewid. 233/6 położonej przy ul.30 Stycznia w obrębie 0001 Międzyrzecz – 1, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność, nie wydano również warunków jej zabudowy, a zatem przedmiotowa nieruchomość nie jest terenem budowlanym w świetle definicji zawartej w art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).
W związku z powyższym, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Wadium

3.000,00 zł

Wadium w podanej wysokości, na każdą z działek objętych niniejszym ogłoszeniem, należy wpłacić na konto Gminy nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w Banku BGŻ BNP PARIBAS S.A. do dnia 24 marca 2017 r. – LICZY SIĘ DATA WPŁYWU NA RACHUNEK BANKOWY (dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).

Aby uczestniczyć w przetargu na daną nieruchomość należy uiścić określoną kwotę wadium.
Na dowodzie wpłaty wadium należy dokładnie wskazać nieruchomość, której przetarg dotyczy.

Wpłacone wadium będzie przekazane niezwłocznie na wskazany przez Wpłacającego rachunek bankowy, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cenę pomniejszoną o wpłacone wadium należy wpłacić na rachunek Gminy Międzyrzecz nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z uchyleniem się od zawarcia umowy i powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.

Opis

Opis nieruchomości: Działka nr ewid. 233/6 o pow. 248 m2, obręb 1–Międzyrzecz, zlokalizowana jest w Międzyrzeczu przy ul. 30 Stycznia w strefie pośredniej miasta. Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta, teren zbliżony do płaskiego, niezagospodarowany, o nawierzchni nieutwardzonej, zakrzaczony, od strony południowej pojedyncze drzewo. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej dobrze skomunikowaną z ciągiem komunikacyjnym miasta, bezpośredni dostęp drogą wewnętrzną nieutwardzoną. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa usługowo–handlowa, garażowa, mieszkaniowa wielorodzinna, stacja paliw. Nieruchomość posiada dobry dostęp do obiektów użyteczności publicznej i miejskiej sieci komunikacyjnej. Przeznaczenie w mpzp: Dla działki nr ewid. 233/6 położonej w obrębie 0001 Międzyrzecz, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz, zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z późn. zm.), stracił ważność z dniem 31.12.2002 r. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz, zatwierdzonym uchwałą Nr XLIII/380/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24 czerwca 2014 r., ww. działka znajduje się w strefie zabudowy mieszanej usługowej z mieszkaniową wielorodzinną. Przedmiotowa działka położona jest w granicach zabytku jakim jest zespół urbanistyczno–krajobrazowy m. Międzyrzecz, wpisany do rejestru zabytków pod nr KOK–I–72 orzeczeniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 03.11.1957 r. decyzją nr 2171 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 31.01.1975 r. oraz nr KOK–I–6 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 21.10.1976 r. Skutkiem ww. decyzji obszar ten podlega ochronie prawnej na mocy art. 7 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.). Sposób zagospodarowania: zgodnie z ustaleniami zawartymi w decyzji o ustaleniu warunkach zabudowy (wydanej na wniosek zainteresowanego). Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami, hipotekami ani prawami na rzecz osób trzecich oraz brak jest innych zobowiązań, których przedmiotem jest powyższa nieruchomość. Podłączenie mediów do ww. nieruchomości, należy uzgodnić z administratorami odpowiednich sieci: energetycznej, wodnej i kanalizacyjnej.

Informacje dodatkowe

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Mieniem, tel. 95 742 6961 lub 95 742 6977. Osoby reprezentujące na przetargu osoby prawne, bądź jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, zobowiązane są do przedłożenia dokumentów określających status prawny reprezentowanego podmiotu oraz dokumenty, z których wynika ich umocowanie do działania. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyla informację: Zofia Paszko Data wytworzenia informacji: 2017-02-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zofia Paszko Data wprowadzenia do BIP 2017-02-15 14:14:07
Wprowadził informację do BIP: Marcin Rzepa Data udostępnienia informacji: 2017-02-15 14:15:52
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Rzepa Data ostatniej zmiany: 2017-04-10 15:08:14
Artykuł był wyświetlony: 714 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu