ˆ

Przetarg

Drukuj informację Przetarg numer: 143

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 143

Ogłaszający: Burmistrz Międzyrzecza

Rodzaj: przetarg ustny ograniczony

Dotyczy: sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 6, położonego w budynku przy ul. Chłodnej 3 w obrębie 0002 Międzyrzecz – 2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w udziale 21/1000 części nieruchomości składającej się z działek: oznaczonych nr ewid.: 404/3 o pow. 0,0159, 404/23 o pow. 0,0042 ha, 404/24 pow. 0,0041 ha, 404/32 pow. 0,0004 ha i 404/33 o pow. 0,0002

Ogłoszono dnia: 2017-07-14 00:00:00 przez Jerzy Iwan

Data przetargu

2017-09-07 12:00:00

Miejsce

Sala Narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, pierwsze piętro, pokój nr 202)

Księga wieczysta

GW1M/00022174/0

Cena wywoławcza

Pierwsza opłata za współużytkowanie
wieczyste gruntu w udziale 21/1000 (25%) 175,00 zł
Podatek od towarów i usług (23%) 40,25 zł
Cena lokalu 7.000,00 zł
Podatek od towarów i usług (23%) 1.610,00 zł

Razem cena wywoławcza 8.825,25 zł
Wysokość ceny i opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wzrośnie proporcjonalnie do wylicytowanej kwoty.

Wadium

Wysokość wadium 900,00 zł

Wadium w podanej wysokości na każdy z lokali objętych niniejszym ogłoszeniem należy wpłacić na konto Gminy Międzyrzecz nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w Banku BGŻ BNP PARIBAS S.A. do dnia 01 września 2017 r. – LICZY SIĘ DATA WPŁYWU NA RACHUNEK BANKOWY (dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).

Aby uczestniczyć w przetargu na dany lokal niemieszkalny należy uiścić określoną kwotę wadium.
Aby uczestniczyć w sprzedaży wybranego lub wszystkich lokali, należy wpłacić wadium na każdy z tych lokali.
Na dowodzie wpłaty wadium, należy dokładnie wskazać nieruchomość, której przetarg dotyczy.

Wpłacone wadium będzie przekazane niezwłocznie na wskazany przez Wpłacającego rachunek bankowy, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cenę pomniejszoną o wpłacone wadium należy wpłacić na rachunek Gminy Międzyrzecz nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z uchyleniem się od zawarcia umowy i powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.

Opis

Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami, hipotekami ani prawami na rzecz osób trzecich oraz brak jest innych zobowiązań, których przedmiotem jest powyższa nieruchomość. Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), ustaloną cenę nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków obniża się o 50%, a zatem Nabywcy lokalu przysługuje 50% bonifikata od ceny nabywanego lokalu. Pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty. Opis nieruchomości: Działki nr ewid. 404/3, 404/23, 404/24, 404/32 i 404/33 o pow. łącznej 248 m2, obręb 2–Międzyrzecz, zlokalizowane są w Międzyrzeczu przy ul. Chłodnej w strefie centralnej miasta. Działka nr ewid. 404/3 zabudowana jest częścią budynku mieszkalno–usługowego oznaczonego nr porządkowym 3, Jest to budynek 2,5 kondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, częściowo podpiwniczony, wykonany jest w technologii tradycyjnej w zabudowie zwartej w 1915 r. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków – Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gorzowie wlkp. z dnia 15 lutego 1964 r. pod nr 894. Działka o nr ewid. 404/23 o powierzchni 42 m2 zabudowana jest jednokondygnacyjną częścią budynku w zabudowie zwartej. Działka o kształcie zbliżony do prostokąta, wyznaczona obrysem budynku, teren zbliżony do równego. Działka nr ewid. 404/24 o powierzchni 41 m2 zabudowana jest II–kondygnacyjną częścią budynku wielorodzinnego z częścią niemieszkalną położonego przy ul. Chłodnej 3. Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta, wyznaczona obrysem budynku, teren zbliżony do równego. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej dobrze skomunikowaną z ciągiem komunikacyjnym miasta, bezpośredni dostęp przez teren działki sąsiedniej nr ewid. 404/3. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa wielorodzinna, usługowa i obiektu użyteczności publicznej. Nieruchomość posiada bardzo dobry dostęp do obiektów użyteczności publicznej, miejskiej sieci komunikacyjnej oraz elementów infrastruktury technicznej. Przeznaczenie w mpzp: Dla objętych niniejszym ogłoszeniem działek nr ewid.: 404/3, 404/23, 404/24, 404/32 i 404/33 położonych w obrębie geodezyjnym Międzyrzecz–2, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz, zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z późn. zm.), stracił ważność z dniem 31.12.2002 r. Zgodnie z dyspozycją Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIII/380/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24 czerwca 2014 r., przedmiotowe nieruchomości znajdują się w strefie zabudowy mieszanej usługowej z mieszkaniową wielorodzinną. Ww. działki zlokalizowane są się w granicach zabytku jakim jest zespół krajobrazowo–urbanistyczny miasta Międzyrzecz, wpisany do rejestru zabytków pod nr KOK–I–72 orzeczeniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 07.11.1957 r., nr 2171/75 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 31.01.1975 r. oraz nr KOK–I–6/76 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 21.10.1976 r. Budynek nr 3 usytuowany na ww. terenie jest zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków pod nr 894 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 15.02.1964 r. Sposób zagospodarowania nieruchomości: przeprowadzenie remontu lokalu w ciągu 1 roku od dnia nabycia oraz używanie lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem, tj. na cele niemieszkalne. Objęty niniejszym ogłoszeniem lokal niemieszalny, położony jest w budynku przy ul. Chłodnej 3 w obrębie 0002 Międzyrzecz – 2 i stanowi własność Gminy Międzyrzecz. Z ich własnością związany jest udział w częściach wspólnych nieruchomości i wynosi on zaledwie 72/1000 części. Pozostała część nieruchomości stanowi współwłasność właścicieli lokali położonych w ww. budynku, tj. właścicieli lokali mieszkalnych nr: 2 i 3 oraz lokali niemieszkalnych nr: 1 i 1u. Zatem, z uwagi na następujące warunki: - brak możliwości bezpośredniego dojazdu do ww. lokali, - bezpośredni związek funkcjonalny z pozostałą częścią nieruchomości, - utrzymanie istniejącego stanu własnościowego - wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków, warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez określoną liczbę osób, tj. wymienionych powyżej współwłaścicieli nieruchomości położonej przy ul. Chodnej 3 w Międzyrzeczu. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu (ul. Rynek 1, sekretariat-pokój 201), dowody potwierdzające spełnienie warunków (aktualny wypis z ewidencji gruntów bądź odpis księgi wieczystej potwierdzający prawo własności) w ciągu 7 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, czyli najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2017 r. Komisja przetargowa sprawdzi te dowody i zakwalifikuje do uczestnictwa w przetargach, wywieszając listę osób do nich zakwalifikowanych w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzecz (ul. Rynek 1), najpóźniej do dnia 06 września 2017 r. Wymieniona nieruchomość, wpisana jest do rejestru zabytków i podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.). W związku z powyższym wszelkie podejmowane przez właściciela lub posiadacza zabytku działania na tym terenie, wymagają uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wydanego w trybie decyzji administracyjnej. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ww. ustawy, w umowie sprzedaży przewidziany będzie obowiązek przeprowadzenia remontu nabytego lokalu w ciągu 1 roku od dnia nabycia oraz jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem tj. na cele niemieszkalne. Niedotrzymanie tych warunków skutkować będzie naliczeniem kar pieniężnych lub możliwością rozwiązania umowy. Zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), sprzedaż, zamiana, darowizna lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także wnoszenie tych nieruchomości jako wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek, wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków decyzjami z dnia 25 kwietnia 2017 r., udzielił pozwolenia na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 6, położonego przy ul. Chłodnej 3 (dawnej ul. Chłodna 25) w obrębie 0002 Międzyrzecz – 2 wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 15.02.1964 r. pod numerem rejestru 894, w formie przetargu ustnego ograniczonego. Zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2014 r. poz. 1200 z późn. zm.), obowiązki właściciela budynku lub jego części dotyczące zapewnienia sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej tegoż budynku lub jego części zbywanego na podstawie umowy sprzedaży, nie dotyczą budynku podlegającego ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1892): „w razie wyodrębnienia własności lokali właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokali. Nie można żądać zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej, dopóki trwa odrębna własność lokali. Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.”

Informacje dodatkowe

Przetargiem objęto LOKAL NIEMIESZKALNY nr 6 o pow. 7,50 m2, składający się z trzech pomieszczeń położonych w poziomie piwnic części jednokondygnacyjnej budynku przy ul. Chłodnej 3 w Międzyrzeczu. Lokal wymaga remontu. Nabywca wykona go we własnym zakresie i na własny koszt. Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Mieniem, tel. 95 742 69 61 lub 95 742 6977. Osoby reprezentujące na przetargu osoby prawne bądź jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, zobowiązane są do przedłożenia dokumentów określających status prawny reprezentowanego podmiotu oraz dokumenty, z których wynika ich umocowanie do działania. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyla informację: Jerzy Iwan Data wytworzenia informacji: 2017-07-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Lambrych Data wprowadzenia do BIP 2017-07-14 20:09:43
Wprowadził informację do BIP: Marcin Rzepa Data udostępnienia informacji: 2017-07-14 20:10:24
Osoba, która zmieniła informację: Jerzy Iwan Data ostatniej zmiany: 2017-09-19 11:47:13
Artykuł był wyświetlony: 379 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu