ˆ

Przetarg

Drukuj informację Przetarg numer: 164

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 164

Ogłaszający: Burmistrz Międzyrzecza

Rodzaj: przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w budynku przy ul. 30 Stycznia 70 w obrębie 0001 Międzyrzecz wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 65/100 części działki oznaczonej nr ewid. 208/3 o pow. 0,0157 ha

Ogłoszono dnia: 2018-02-07 00:00:00 przez Dorota Lambrych

Data przetargu

2018-03-21 09:30:00

Miejsce

Sala Narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, pierwsze piętro, pokój nr 202)

Księga wieczysta

GW1M/00022490/1

Cena wywoławcza

Cena gruntu w udziale 65/100: 10.014,00 zł
Cena lokalu: 92.986,00 zł
Razem cena wywoławcza: 103.000,00 zł

Wysokość ceny wzrośnie proporcjonalnie do wylicytowanej kwoty.

Wadium

Wysokość wadium: 10.000,00 zł

Wadium w podanej wysokości na każdy z lokali objętych niniejszym ogłoszeniem należy wpłacić na konto Gminy Międzyrzecz nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w Banku BGŻ BNP PARIBAS S.A. do dnia 14 marca 2018 r. – LICZY SIĘ DATA WPŁYWU NA RACHUNEK BANKOWY (dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).

Aby uczestniczyć w przetargu na dany lokal mieszkalny należy uiścić określoną kwotę wadium.
Na dowodzie wpłaty wadium, należy dokładnie wskazać nieruchomość, której przetarg dotyczy.

Wpłacone wadium będzie przekazane niezwłocznie na wskazany przez Wpłacającego rachunek bankowy, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cenę pomniejszoną o wpłacone wadium należy wpłacić na rachunek Gminy Międzyrzecz nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z uchyleniem się od zawarcia umowy i powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.

Opis

Opis nieruchomości: Działka nr ewid. 208/3 o powierzchni 157 m2 zlokalizowana jest w obrębie 0001 miasta Międzyrzecz przy ul. 30 Stycznia 70. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalno-usługowym, w zabudowie wolnostojącej, wykonanym w technologii tradycyjnej w 1905 r., dwukondygnacyjnym (w tym częściowo użytkowe poddasze), częściowo podpiwniczonym. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa wielorodzinna i usługowo-handlowa. Działka o regularnym i korzystnym kształcie, wyznaczona w części po obrysie budynku, teren zbliżony do płaskiego. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni utwardzonej (jedna z głównych ulic miasta – 30 Stycznia). Nieruchomość posiada bardzo dobry dostęp do sieci komunikacyjnej i obiektów użyteczności publicznej. Wyposażona w sieć energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną. Przeznaczenie w mpz: Dla działki nr ewid. 208/3 położonej w obrębie 0001 Międzyrzecz, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz, zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 1999r. Nr 15 poz. 139 z późn. zm.), stracił ważność z dniem 31.12.2002 r. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz, zatwierdzonym Uchwałą NR XLIII/308/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24 czerwca 2014 r., ww. działka znajduje się w strefie zabudowy mieszanej usługowej z mieszkaniową wielorodzinną. Przedmiotowa działka położona jest w granicach zabytku jakim jest zespół urbanistyczno-krajobrazowy m. Międzyrzecz, wpisany do rejestru zabytków pod nr KOK-I-72 orzeczeniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 03.11.1957 r., decyzją nr 2171 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 31.01.1975 r. oraz nr KOK-I-6 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 21.10.1976 r.. Skutkiem ww. decyzji obszar ten podlega ochronie prawnej na mocy art. 7 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.). Działka nie podlega ochronie prawnej przewidzianej w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późń.. zm.). Dla działki nie został sporządzony gminny program rewitalizacji, jak i również nie została ustanowiona specjalna strefa rewitalizacji. Przetargiem objęto LOKAL MIESZKALNY nr 1 o pow. 56,56 m2, składający się z: trzech (3) pokoi, kuchni wraz z WC i przedpokoju położonych na parterze i poddaszu (I i II kondygnacji) budynku przy ul. 30 Stycznia 70 w Międzyrzeczu.. Do lokalu przynależy pomieszczenie na strychu o pow. 26,01 m2. Lokal wymaga remontu. Nabywca wykona go we własnym zakresie i na własny koszt. Sposób zagospodarowania: utrzymanie istniejącego zagospodarowania jako lokal mieszkalny. Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami, hipotekami ani prawami na rzecz osób trzecich oraz brak jest innych zobowiązań, których przedmiotem jest powyższa nieruchomość. Gmina Międzyrzecz nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2014 r. poz. 1200 z późn. zm.) dla wszystkich trzech ww. lokali mieszkalnych. Zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1892): „w razie wyodrębnienia własności lokali właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokali. Nie można żądać zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej, dopóki trwa odrębna własność lokali. Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.”

Informacje dodatkowe

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Mieniem, tel. 95 742 69 61 lub 95 742 6977. Osoby reprezentujące na przetargu osoby prawne bądź jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, zobowiązane są do przedłożenia dokumentów określających status prawny reprezentowanego podmiotu oraz dokumenty, z których wynika ich umocowanie do działania. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Lambrych Data wytworzenia informacji: 2018-02-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Lambrych Data wprowadzenia do BIP 2018-02-07 13:53:44
Wprowadził informację do BIP: Marcin Rzepa Data udostępnienia informacji: 2018-02-07 13:54:15
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Rzepa Data ostatniej zmiany: 2018-04-27 18:59:35
Artykuł był wyświetlony: 413 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu