ˆ

Przetarg

Drukuj informację Przetarg numer: 168

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 168

Ogłaszający: Burmistrz Międzyrzecza

Rodzaj: przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: sprzedaży lokalu niemieszkalnego nr 6, położonego w budynku przy ul. Mieszka I 47a w obrębie 0001 Międzyrzecz wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w udziale 76/1000 części nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid.: 508/3 o pow. 0,0109

Ogłoszono dnia: 2018-02-07 00:00:00 przez Dorota Lambrych

Data przetargu

2018-03-21 09:00:00

Miejsce

Sala Narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, pierwsze piętro, pokój nr 202).

Księga wieczysta

GW1M/00022335/7

Cena wywoławcza

Przetargiem objęto LOKAL NIEMIESZKALNY nr 6 o pow. 18,10 m2, składający się z jednego pomieszczenia położonego w poziomie parteru budynku przy ul. Mieszka I 47a w Międzyrzeczu.

Pierwsza opłata za współużytkowanie wieczyste gruntu w udziale 76/1000 (25%): 175,00 zł
Podatek od towarów i usług (23%): 40,25 zł
Cena lokalu: 11.300,00 zł
Razem cena wywoławcza: 11.515,25 zł

Wysokość ceny i opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wzrośnie proporcjonalnie do wylicytowanej kwoty.

Wadium

Wysokość wadium: 1.100,00 zł

Wadium w podanej wysokości na każdy z lokali objętych niniejszym ogłoszeniem należy wpłacić na konto Gminy Międzyrzecz nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w Banku BGŻ BNP PARIBAS S.A. do dnia 14 marca 2018 r. – LICZY SIĘ DATA WPŁYWU NA RACHUNEK BANKOWY (dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).

Aby uczestniczyć w przetargu na dany lokal niemieszkalny należy uiścić określoną kwotę wadium.
Aby uczestniczyć w sprzedaży wybranego lub wszystkich lokali, należy wpłacić wadium na każdy z tych lokali.
Na dowodzie wpłaty wadium, należy dokładnie wskazać nieruchomość, której przetarg dotyczy.

Wpłacone wadium będzie przekazane niezwłocznie na wskazany przez Wpłacającego rachunek bankowy, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cenę pomniejszoną o wpłacone wadium należy wpłacić na rachunek Gminy Międzyrzecz nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z uchyleniem się od zawarcia umowy i powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.

Opis

Lokal spełnia warunki określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1221 z późn. zm.) w związku z powyższym zwolniony jest od podatku VAT. Pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty. Opis nieruchomości: Działka nr ewid. 508/3 o pow. 109 m2, obręb Międzyrzecz 0001, zlokalizowana jest przy ul. Mieszka I 47a w strefie pośredniej miasta. Działka o korzystnym kształcie prostokąta, wyznaczona po obrysie budynków. Zabudowana jest III kondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym w zabudowie półzwartej o pow. 109 m2. Na poziomie parteru położone są lokale niemieszkalne -garaże oraz wejście na klatkę schodową, na pozostałych kondygnacjach położone są lokale mieszkalne. Dojazd do nieruchomości od ul. Mieszka I o nawierzchni asfaltowej dobrze skomunikowanej z ciągiem komunikacyjnym miasta, bezpośredni dostęp drogą wewnętrzną o nawierzchni szutrowej. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna, w dalszej odległości obiekty handlowo-usługowe i użyteczności publicznej. Nieruchomość posiada bardzo dobry dostęp do sieci komunikacyjnej i obiektów użyteczności publicznej. Wyposażona w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną. Przeznaczenie w mpzp: Dla działki nr ewid. 508/3 położonej w obrębie geodezyjnym Międzyrzecz-1, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz, zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 1999 Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) stracił ważność z dniem 31.12.2002 r. Zgodnie z dyspozycją uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz, zatwierdzonym uchwałą Nr XLIII/380/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24 czerwca 2014 r., przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami. Ww. działka zlokalizowana jest na terenie otoczenia zabytku jakim jest zespół urbanistyczno-krajobrazowy m. Międzyrzecz, wpisanego do rejestru zabytków pod nr KOK-I-72 orzeczeniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gorzowie Wlkp. Z dnia 21.10.1976 r. Działka nie podlega ochronie prawnej przewidzianej ustawą z dnia 16 kwietnai 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) Sposób zagospodarowania nieruchomości: utrzymanie istniejącego zagospodarowania. Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami, hipotekami ani prawami na rzecz osób trzecich oraz brak jest innych zobowiązań, których przedmiotem jest powyższa nieruchomość. Objęty niniejszym ogłoszeniem lokal niemieszkalny, położony jest w budynku przy ul. Mieszka I 47a w obrębie 0001 Międzyrzecz i stanowią własność Gminy Międzyrzecz. Z ich własnością związany jest udział w częściach wspólnych nieruchomości i wynosi on zaledwie 304/1000 części. Pozostała część nieruchomości stanowi współwłasność właścicieli lokali położonych w ww. budynku, tj. właścicieli lokali mieszkalnych nr: 1, 2. Gmina Międzyrzecz nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2014 r. poz. 1200 z późn. zm.) dla ww. lokalu. Zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1892): „w razie wyodrębnienia własności lokali właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokali. Nie można żądać zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej, dopóki trwa odrębna własność lokali. Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.”

Informacje dodatkowe

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Mieniem, tel. 95 742 69 61 lub 95 742 6977. Osoby reprezentujące na przetargu osoby prawne bądź jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, zobowiązane są do przedłożenia dokumentów określających status prawny reprezentowanego podmiotu oraz dokumenty, z których wynika ich umocowanie do działania. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Lambrych Data wytworzenia informacji: 2018-02-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Lambrych Data wprowadzenia do BIP 2018-02-07 18:23:01
Wprowadził informację do BIP: Marcin Rzepa Data udostępnienia informacji: 2018-02-07 18:23:31
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Rzepa Data ostatniej zmiany: 2018-04-27 19:02:08
Artykuł był wyświetlony: 347 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu