ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 192Drukuj informację Przetarg numer: 192

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 192

Ogłaszający: Burmistrz Międzyrzecza

Rodzaj: przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: sprzedaży nieruchomości gruntowej działki ewidencyjnej nr 675/121 o pow. 0,3652ha, położonej w Międzyrzeczu, ul. Żołnierska, obręb 0001 Międzyrzecz-1

Ogłoszono dnia: 2019-01-28 00:00:00 przez Monika Rogala

Data przetargu

2019-03-01 12:30:00

Miejsce

Sala Narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, I piętro, pokój nr 202).

Księga wieczysta

GW1M/00041507/3

Cena wywoławcza

Cena gruntu netto: 214.000,00 zł
Podatek VAT (23%): 49.220,00 zł
RAZEM cena wywoławcza: 263.220,00 zł

Wadium

26.500,00 zł

Wadium w podanej wysokości, należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Międzyrzecz nr: 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w Bank BGŻ PARIBAS S.A. do dnia 22 lutego 2019 r. – liczy się data wpływu na rachunek bankowy (dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).

Aby uczestniczyć w przetargu na daną nieruchomość należy uiścić określoną kwotę wadium.
Aby uczestniczyć w sprzedaży wybranych lub wszystkich działek, należy wpłacić wadium na każdą z tych nieruchomości. W tytule przelewu należy podać nr działki, której kupnem jest się zainteresowanym.

Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg przegrał będzie przekazane niezwłocznie na wskazany przez Wpłacającego rachunek bankowy nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia się przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cenę pomniejszoną o wpłacone wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Międzyrzecz nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z uchyleniem się od zawarcia umowy i powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.

Opis

Opis nieruchomości: Działka nr ewid. 675/121 o pow.0,3652 ha, położona w obrębie 0001 Międzyrzecz-1, posiada kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, na dzień wyceny gruntowej nieurządzonej (działka drogowa wydzielona geodezyjnie – własność Gminy Międzyrzecz). Teren plaski, niezagospodarowany, częściowo uzbrojony (w sieć elektryczną), niezabudowany i nieogrodzony. Przeznaczenie w mpzp: Teren działki oznaczonej nr ewid.675/121 położonej w obrębie 0001 Międzyrzecz objęty został miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz w rejonie „Osiedle nad Obrą”, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIV/216/2016 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 18 sierpnia 2016 r. Zgodnie z ww. planem działka jest oznaczona symbolem U z przeznaczeniem pod tereny zabudowy usługowej. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIII/380/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24 czerwca 2014 r., ww. działka znajduje się w strefie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka nie podlega ochronie prawnej przewidzianej ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 z późn. zm.). Dla działki nie został sporządzony gminny program rewitalizacji, jak również nie została ustanowiona specjalna strefa rewitalizacji. Dla działki nie została wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r.,poz.1073 z późn. zm.). Sposób zagospodarowania: zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obciążenie nieruchomości: Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami, hipotekami ani prawami na rzecz osób trzecich, oraz brak jest innych zobowiązań, których przedmiotem jest powyższa nieruchomość. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na przedmiotową nieruchomość gruntową odbył się 12 grudnia 2018 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Informacje dodatkowe

Informacje na temat przetargów udziela Wydział Gospodarki Mieniem, tel. 95 742 6942. Osoby reprezentujące na przetargu osoby prawne, bądź jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, zobowiązane są do przedłożenia dokumentów określających status prawny reprezentowanego podmiotu oraz dokumenty, z których wynika ich umocowanie do działania. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Rogala
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Markiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-28 20:34:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-28 20:34:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-07 22:52:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
399 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony