ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dane 14
Dane ogólne 85776
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 7635
e-urząd 0
Gmina Międzyrzecz 1
Samorząd gminny 39196
Majątek publiczny Gminy Międzyrzecz 11869
Budżet Gminy Międzyrzecz 4
Informacje dotyczące budżetu 81087
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 12103
Informacja za 2017 rok 503
Informacja za 2016 rok 1726
Informacja za 2015 rok 2554
Informacja za 2014 rok 8333
Informacja za 2012 rok 11522
Informacja za 2013 rok 11135
Informacja za 2011 rok 12379
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 10575
Informacja za 2017 685
Informacja za 2016 2334
Informacja za 2015 3153
Informacja za 2014 8442
Informacja za 2013 12360
Informacja za 2012 12184
Informacja za 2011 11652
Informacja za 2010 701
Budżet Obywatelski 1340
Budżet Obywatelski 2017 1012
Budżet Obywatelski 2018 1942
Rodzina 500 0
Organy 4
Kadencja 2014 - 2018 14538
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2014-2018 5290
Komisje 3427
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 6350
Przyjęcia interesantów 2186
Dyżury radnych 2039
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 21389
Burmistrz Międzyrzecza 2014-2018 4262
Kadencja 2010 - 2014 2
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2010-2014 4372
Komisje 2288
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 7533
Przyjęcia interesantów 1982
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 23356
Informacje i ogłoszenia Rady Miejskiej 1903
Burmistrz Międzyrzecza 2002-2014 2393
Obsługa interesantów 143451
Urząd Miejski 1
Organizacja urzędu 53205
Wydział Planowania Przestrzennego 9043
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 7801
Stanowisko ds. przeciwdziałania patologiom społecznym, zdrowia i opieki społecznej 7067
Wydział Gospodarki Mieniem 10788
Wydział Gospodarki Komunalnej 10780
Wydział Finansowo-Budżetowy 7897
Wydział Spraw Obywatelskich 9482
Wydział Rozwoju Gospodarczego 6411
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego 6687
Urząd Stanu Cywilnego 19416
Audyt Wewnętrzny 6620
Wydział Realizacji Inwestycji 7543
Wydział Spraw Społecznych 2409
Statut Gminy Międzyrzecz 16970
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 23220
Godziny urzędowania 0
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 9271
Rejestry i ewidencje 8543
Petycje 667
Zgromadzenia 245
Rejestr zgromadzeń 7
Informacje nieudostępnione w BIP 7260
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 666
Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 6747
Oświadczenia majątkowe i inne 51407
Zamierzenia gminy i prognozy 5
Plan pracy Rady Miejskiej 36654
Plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej 16842
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 7709
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego Gminy Międzyrzecz 9150
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2007-2013 6389
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 8388
Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2013 6298
Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2004-2013 6442
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz 9328
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2008-2013 7025
Plan Odnowy Miejscowości Gorzyca na lata 2009-2016 6735
Plan Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011–2018 3755
Program aktywności lokalnej dla Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2013 6584
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2015 6414
Program gospodarki wodno-ściekowej w Międzyrzeczu 6571
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016 6447
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032 6111
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2014 – 2020 1297
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz 185
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gminy Międzyrzecz 15
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Międzyrzecz na lata 2016 - 2030 15
Prawo lokalne 471
Zarządzenia Burmistrza 135060
Rok 2014 238898
Rok 2013 448123
Rok 2012 67906
Indywidualne interpretacje prawa podatkowego 8379
Podatki i opłaty obowiązujące w 2017 roku 2445
Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 roku 7310
Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 roku 6692
Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 roku 23311
Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 roku 32084
Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 roku 34305
Akty prawa miejscowego 1
Rok 2012 19563
Uchwały Rady Miejskiej 6
Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej 231618
Projekty uchwał 1
Projekty Burmistrza Międzyrzecza 74566
Projekty Komisji Rady i Radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 33989
Uchwały podjęte 91846
Sprawozdania z wykonania uchwał 49991
Gospodarka Komunalna 5787
Azbest 2016/2017 7093
Azbest 2015/2016 7007
Azbest 2014/2015 15248
Gospodarka odpadami 0
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 44207
Deklaracja o wysokości opłaty 17086
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 12339
Rejestr działalności regulowanej 22066
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz 7814
Zakres świadczenia usług 6585
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 8998
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 8355
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 16855
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 5050
Dane o podmiocie odbierającym i zagospodarowującym odpady. 5539
Informacja o osiągniętych przez Gminę Międzyrzecz oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegają 6328
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2339
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 0
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 13729
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (lokale stałe) 13384
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony (lokale socjalne) 11004
Informacja dot. oceny jakości wody Miasta i Gminy Międzyrzecz 15993
Administrowanie cmentarzem komunalnym 10023
Kanalizacja deszczowa 6425
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewień liniowych gminy Międzyrzecz 1262
Czyste powietrze 572
Przetargi i ogłoszenia 5
Opłata skarbowa 84619
Przetargi dot. nieruchomości i ruchomości 79381
Informacje, ogłoszenia 51983
Ogłoszenia dot. pracy organizowane przez Urząd Miejski 46294
Konsultacje z mieszkańcami 5332
Obwieszczenia 327172
Gminny Zespół Oświaty 2
Statut 28061
Gminne Jednostki Oświatowe 15244
Praca w GZO oraz konkursy na dyrektorów placówek oświatowych 19426
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych przedszkolach 885
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku 3
Statut MOSiW 38886
Informacje ogólne 7527
Regulamin organizacyjny 6555
Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Informacje ogólne 29402
Rodzina 500 3077
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu 25416
Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu 0
Informacje ogólne 5082
Statut 860
Międzyrzecki Ośrodek Kultury 22723
Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fotyfikacji i Nietoperzy w Pniewie 0
Informacje ogólne 6605
Statut 20960
Rejestr instytucji kultury 16292
Rejestr instytucji kultury 9163
Jednostki pomocnicze 0
Sołectwa Gminy Międzyrzecz 29485
Spółki z udziałem Gminy 5
Spółki prawa handlowego 25152
Majątek spółek 6728
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych oraz Zarządów spółek gminnych 400
Młodzieżowa Rada Miejska w Międzyrzeczu 0
Informacje dotyczące sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej 2730
Zamówienia publiczne 5605
Przetargi 29380
Zamówienia publiczne do 30 000 euro 4756
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 825
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 1254
Archiwum zamówień publicznych 1612
Organizacje pozarządowe 174503
Akty prawne 608135
Aktualności 16226
Rejestr informacji o środowisku 10143
Archiwum RIOŚ - dane do 31.12.2015 r. 0
Kontrole 0
Wewnętrzne 23717
Zewnętrzne 7774
Oświadczenia majątkowe 478338
Sprawy petentów 9469
Co i jak załatwić 61123
Wydziały 21429
Sprawy 33456
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 54050
Wybory do Parlamentu 2015 4665
Wybory ławników 5039
Unia Europejska 6185
Referendum ogólnokrajowe 5153
Rewitalizacja 3269
Archiwalny BIP 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 818476
Redakcja biuletynu 9926
Mapa serwisu 9087
Statystyki 9333
Kanały RSS 6555
Kontakt 83689
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu