ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dane 14
Dane ogólne 94250
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 8304
e-urząd 0
Gmina Międzyrzecz 1
Samorząd gminny 42382
Majątek publiczny Gminy Międzyrzecz 13113
Budżet Gminy Międzyrzecz 4
Informacje dotyczące budżetu 88405
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 12982
Informacja za 2018 rok 100
Informacja za 2017 rok 1566
Informacja za 2016 rok 2799
Informacja za 2015 rok 3709
Informacja za 2014 rok 9209
Informacja za 2012 rok 12447
Informacja za 2013 rok 11959
Informacja za 2011 rok 13442
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 10796
Informacja za 2018 82
Informacja za 2017 2072
Informacja za 2016 3502
Informacja za 2015 4018
Informacja za 2014 9319
Informacja za 2013 13284
Informacja za 2012 13068
Informacja za 2011 12510
Informacja za 2010 1193
Budżet Obywatelski 2264
Budżet Obywatelski 2017 1903
Budżet Obywatelski 2018 2958
Budżet Obywatelski 2019 823
Rodzina 500 0
Organy 4
Kadencja 2014 - 2018 16909
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2014-2018 6238
Komisje 4337
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 8647
Przyjęcia interesantów 2734
Dyżury radnych 2609
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 30907
Burmistrz Międzyrzecza 2014-2018 5051
Kadencja 2010 - 2014 2
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2010-2014 5197
Komisje 2715
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 9731
Przyjęcia interesantów 2445
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 27764
Informacje i ogłoszenia Rady Miejskiej 2238
Burmistrz Międzyrzecza 2002-2014 2848
Obsługa interesantów 154388
Urząd Miejski 1
Organizacja urzędu 57842
Wydział Planowania Przestrzennego 9846
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 8490
Stanowisko ds. przeciwdziałania patologiom społecznym, zdrowia i opieki społecznej 7600
Wydział Gospodarki Mieniem 11952
Wydział Gospodarki Komunalnej 11755
Wydział Finansowo-Budżetowy 8711
Wydział Spraw Obywatelskich 10317
Wydział Rozwoju Gospodarczego 7076
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego 7172
Urząd Stanu Cywilnego 21109
Audyt Wewnętrzny 7270
Wydział Realizacji Inwestycji 8232
Wydział Spraw Społecznych 3199
Inspektor Ochrony Danych 45
Statut Gminy Międzyrzecz 19214
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 25824
Godziny urzędowania 0
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 10068
Rejestry i ewidencje 9257
Petycje 2245
Zgromadzenia 918
Rejestr zgromadzeń 170
Informacje nieudostępnione w BIP 7902
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1157
Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 7181
Oświadczenia majątkowe i inne 55369
Zamierzenia gminy i prognozy 5
Plan pracy Rady Miejskiej 39315
Plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej 18267
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 8183
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego Gminy Międzyrzecz 9988
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2007-2013 6793
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 8996
Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2013 6703
Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2004-2013 6868
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz 10255
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2008-2013 7460
Plan Odnowy Miejscowości Gorzyca na lata 2009-2016 7093
Plan Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011–2018 4112
Program aktywności lokalnej dla Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2013 6980
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2015 6756
Program gospodarki wodno-ściekowej w Międzyrzeczu 6950
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016 6830
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032 6522
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2014 – 2020 1728
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz 644
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gminy Międzyrzecz 345
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Międzyrzecz na lata 2016 - 2030 363
Prawo lokalne 477
Zarządzenia Burmistrza 139381
Rok 2014 332922
Rok 2013 562419
Rok 2012 73903
Indywidualne interpretacje prawa podatkowego 8904
Podatki i opłaty obowiązujące w 2018 roku 1321
Podatki i opłaty obowiązujące w 2017 roku 5069
Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 roku 9629
Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 roku 7565
Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 roku 25113
Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 roku 33724
Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 roku 35940
Akty prawa miejscowego 1
Rok 2012 20886
Uchwały Rady Miejskiej 6
Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej 262317
Projekty uchwał 1
Projekty Burmistrza Międzyrzecza 86982
Projekty Komisji Rady i Radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 39025
Uchwały podjęte 102005
Sprawozdania z wykonania uchwał 58593
Gospodarka Komunalna 5930
Azbest 2018 103
Azbest 2016/2017 11222
Azbest 2015/2016 8324
Azbest 2014/2015 16157
Gospodarka odpadami 0
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 51698
Deklaracja o wysokości opłaty 18488
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 15054
Rejestr działalności regulowanej 24537
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz 8528
Zakres świadczenia usług 7228
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 9812
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 334
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 9245
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 19177
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 5766
Dane o podmiocie odbierającym i zagospodarowującym odpady. 6381
Informacja o osiągniętych przez Gminę Międzyrzecz oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegają 7397
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 3291
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 0
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 15057
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (lokale stałe) 16237
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony (lokale socjalne) 13998
Informacja dot. oceny jakości wody Miasta i Gminy Międzyrzecz 19258
Administrowanie cmentarzem komunalnym 11659
Kanalizacja deszczowa 7111
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewień liniowych gminy Międzyrzecz 1899
Czyste powietrze 1211
Przetargi i ogłoszenia 5
Opłata skarbowa 91938
Przetargi dot. nieruchomości i ruchomości 83722
Informacje, ogłoszenia 64614
Ogłoszenia dot. pracy organizowane przez Urząd Miejski 50969
Konsultacje z mieszkańcami 8427
Obwieszczenia 378615
Gminny Zespół Oświaty 2
Statut 30316
Gminne Jednostki Oświatowe 16431
Praca w GZO oraz konkursy na dyrektorów placówek oświatowych 21728
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych przedszkolach 1769
Rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Międzyrzecz w roku szkolnym 2018/2019 454
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku 3
Statut MOSiW 41362
Informacje ogólne 8130
Regulamin organizacyjny 7063
Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Informacje ogólne 31562
Rodzina 500 4407
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu 27831
Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu 0
Informacje ogólne 6822
Statut 1338
Międzyrzecki Ośrodek Kultury 24589
Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fotyfikacji i Nietoperzy w Pniewie 0
Informacje ogólne 7088
Statut 22449
Rejestr instytucji kultury 17377
Rejestr instytucji kultury 10252
Jednostki pomocnicze 0
Sołectwa Gminy Międzyrzecz 32151
Spółki z udziałem Gminy 5
Spółki prawa handlowego 27553
Majątek spółek 7391
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych oraz Zarządów spółek gminnych 1031
Młodzieżowa Rada Miejska w Międzyrzeczu 0
Informacje dotyczące sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej 5075
Skład Młodzieżowej Rady Miasta 305
Organizacje pozarządowe 200257
Zamówienia publiczne 9085
Przetargi 60526
Zamówienia publiczne do 30 000 euro 9144
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 9648
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2284
Archiwum zamówień publicznych 3443
Akty prawne 696981
Aktualności 17314
Rejestr informacji o środowisku 17319
Archiwum RIOŚ - dane do 31.12.2015 r. 0
Kontrole 0
Wewnętrzne 25144
Zewnętrzne 8379
Oświadczenia majątkowe 564818
Sprawy petentów 10190
Co i jak załatwić 68415
Wydziały 26656
Sprawy 38373
Wybory Samorządowe 2018 758
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 56898
Wybory do Parlamentu 2015 6333
Wybory ławników 6077
Unia Europejska 7106
Referendum ogólnokrajowe 6336
Rewitalizacja 4679
Archiwalny BIP 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 926716
Redakcja biuletynu 10780
Mapa serwisu 9887
Statystyki 10197
Kanały RSS 7151
Kontakt 91757
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu