ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dane 14
Dane ogólne 80804
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 7370
e-urząd 0
Gmina Międzyrzecz 1
Samorząd gminny 37521
Majątek publiczny Gminy Międzyrzecz 10947
Budżet Gminy Międzyrzecz 4
Informacje dotyczące budżetu 76047
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 11449
Informacja za 2017 rok 173
Informacja za 2016 rok 1211
Informacja za 2015 rok 2095
Informacja za 2014 rok 7880
Informacja za 2012 rok 11035
Informacja za 2013 rok 10757
Informacja za 2011 rok 11781
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 10433
Informacja za 2017 253
Informacja za 2016 1779
Informacja za 2015 2639
Informacja za 2014 7992
Informacja za 2013 11850
Informacja za 2012 11739
Informacja za 2011 11216
Informacja za 2010 444
Budżet Obywatelski 951
Budżet Obywatelski 2017 584
Budżet Obywatelski 2018 1549
Rodzina 500 0
Organy 4
Kadencja 2014 - 2018 12997
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2014-2018 4706
Komisje 2926
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 4926
Przyjęcia interesantów 1943
Dyżury radnych 1818
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 16705
Burmistrz Międzyrzecza 2014-2018 3838
Kadencja 2010 - 2014 2
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2010-2014 3909
Komisje 2058
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 6015
Przyjęcia interesantów 1765
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 20740
Informacje i ogłoszenia Rady Miejskiej 1723
Burmistrz Międzyrzecza 2002-2014 2171
Obsługa interesantów 137952
Urząd Miejski 1
Organizacja urzędu 50605
Wydział Planowania Przestrzennego 8558
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 7416
Stanowisko ds. przeciwdziałania patologiom społecznym, zdrowia i opieki społecznej 6758
Wydział Gospodarki Mieniem 9989
Wydział Gospodarki Komunalnej 10187
Wydział Finansowo-Budżetowy 7473
Wydział Spraw Obywatelskich 8981
Wydział Rozwoju Gospodarczego 6069
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego 6404
Urząd Stanu Cywilnego 18405
Audyt Wewnętrzny 6327
Wydział Realizacji Inwestycji 7166
Wydział Spraw Społecznych 2014
Statut Gminy Międzyrzecz 15676
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 21749
Godziny urzędowania 0
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 8815
Rejestry i ewidencje 8182
Petycje 201
Zgromadzenia 48
Informacje nieudostępnione w BIP 6937
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 399
Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 6473
Oświadczenia majątkowe i inne 49504
Zamierzenia gminy i prognozy 5
Plan pracy Rady Miejskiej 35337
Plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej 16095
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 7435
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego Gminy Międzyrzecz 8583
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2007-2013 6159
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 8117
Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2013 6077
Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2004-2013 6192
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz 8802
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2008-2013 6750
Plan Odnowy Miejscowości Gorzyca na lata 2009-2016 6522
Plan Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011–2018 3542
Program aktywności lokalnej dla Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2013 6351
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2015 6228
Program gospodarki wodno-ściekowej w Międzyrzeczu 6337
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016 6230
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032 5920
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2014 – 2020 1048
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz 14
Prawo lokalne 464
Zarządzenia Burmistrza 131494
Rok 2014 195904
Rok 2013 390315
Rok 2012 64472
Indywidualne interpretacje prawa podatkowego 8044
Podatki i opłaty obowiązujące w 2017 roku 1323
Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 roku 6037
Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 roku 6251
Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 roku 22369
Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 roku 31154
Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 roku 33654
Akty prawa miejscowego 1
Rok 2012 18842
Uchwały Rady Miejskiej 6
Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej 213520
Projekty uchwał 1
Projekty Burmistrza Międzyrzecza 67547
Projekty Komisji Rady i Radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 31353
Uchwały podjęte 86315
Sprawozdania z wykonania uchwał 45158
Gospodarka Komunalna 5687
Azbest 2016/2017 5188
Azbest 2015/2016 6421
Azbest 2014/2015 14793
Gospodarka odpadami 0
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 40686
Deklaracja o wysokości opłaty 16366
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 11666
Rejestr działalności regulowanej 18545
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz 7410
Zakres świadczenia usług 6242
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 8560
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 7814
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 15754
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 4720
Dane o podmiocie odbierającym i zagospodarowującym odpady. 5120
Informacja o osiągniętych przez Gminę Międzyrzecz oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegają 5738
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 1892
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 0
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 13073
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (lokale stałe) 11631
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony (lokale socjalne) 9492
Informacja dot. oceny jakości wody Miasta i Gminy Międzyrzecz 13935
Administrowanie cmentarzem komunalnym 9077
Kanalizacja deszczowa 6079
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewień liniowych gminy Międzyrzecz 911
Czyste powietrze 325
Przetargi i ogłoszenia 5
Opłata skarbowa 80464
Przetargi dot. nieruchomości i ruchomości 76862
Informacje, ogłoszenia 45773
Ogłoszenia dot. pracy organizowane przez Urząd Miejski 43694
Konsultacje z mieszkańcami 3824
Obwieszczenia 303369
Gminny Zespół Oświaty 2
Statut 26988
Gminne Jednostki Oświatowe 14514
Praca w GZO oraz konkursy na dyrektorów placówek oświatowych 18077
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych przedszkolach 453
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku 3
Statut MOSiW 37633
Informacje ogólne 7244
Regulamin organizacyjny 6311
Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Informacje ogólne 28143
Rodzina 500 2427
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu 24396
Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu 0
Informacje ogólne 4154
Statut 619
Międzyrzecki Ośrodek Kultury 21500
Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fotyfikacji i Nietoperzy w Pniewie 0
Informacje ogólne 6372
Statut 20165
Rejestr instytucji kultury 15804
Rejestr instytucji kultury 8695
Jednostki pomocnicze 0
Sołectwa Gminy Międzyrzecz 28214
Spółki z udziałem Gminy 5
Spółki prawa handlowego 23933
Majątek spółek 6480
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych oraz Zarządów spółek gminnych 138
Młodzieżowa Rada Miejska w Międzyrzeczu 0
Informacje dotyczące sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej 1919
Zamówienia publiczne 3416
Przetargi 12495
Zamówienia publiczne do 30 000 euro 2723
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 779
Archiwum zamówień publicznych 732
Organizacje pozarządowe 162159
Akty prawne 574225
Aktualności 15635
Rejestr informacji o środowisku 7606
Archiwum RIOŚ - dane do 31.12.2015 r. 0
Kontrole 0
Wewnętrzne 22921
Zewnętrzne 7445
Sprawy petentów 9070
Co i jak załatwić 57469
Wydziały 18796
Sprawy 30654
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 52163
Wybory do Parlamentu 2015 3794
Wybory ławników 4547
Unia Europejska 5787
Referendum ogólnokrajowe 4534
Rewitalizacja 2532
Archiwalny BIP 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 763448
Redakcja biuletynu 9524
Mapa serwisu 8722
Statystyki 8787
Kanały RSS 6283
Kontakt 79527
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu