ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dane 14
Dane ogólne 99385
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 8789
e-urząd 0
Gmina Międzyrzecz 1
Samorząd gminny 45018
Majątek publiczny Gminy Międzyrzecz 13777
Budżet Gminy Międzyrzecz 4
Informacje dotyczące budżetu 93817
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 13735
Informacja za 2018 rok 516
Informacja za 2017 rok 2232
Informacja za 2016 rok 3484
Informacja za 2015 rok 4364
Informacja za 2014 rok 9655
Informacja za 2012 rok 13020
Informacja za 2013 rok 12462
Informacja za 2011 rok 14105
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 10921
Informacja za 2018 807
Informacja za 2017 2787
Informacja za 2016 4277
Informacja za 2015 4557
Informacja za 2014 9801
Informacja za 2013 13881
Informacja za 2012 13685
Informacja za 2011 13102
Informacja za 2010 1472
Budżet Obywatelski 3014
Budżet Obywatelski 2017 2473
Budżet Obywatelski 2018 3664
Budżet Obywatelski 2019 1921
Rodzina 500 0
Organy 4
Kadencja 2018 - 2023 383
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2018-2023 200
Komisje 91
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 81
Przyjęcia interesantów 44
Dyżury radnych 51
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 115
Burmistrz Międzyrzecza 2018-2023 139
Kadencja 2014 - 2018 18733
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2014-2018 7038
Komisje 4934
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 10325
Przyjęcia interesantów 3038
Dyżury radnych 3015
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 39228
Burmistrz Międzyrzecza 2014-2018 5741
Kadencja 2010 - 2014 2
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2010-2014 5749
Komisje 3028
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 10669
Przyjęcia interesantów 2691
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 30610
Informacje i ogłoszenia Rady Miejskiej 2484
Burmistrz Międzyrzecza 2002-2014 3159
Obsługa interesantów 161586
Urząd Miejski 1
Organizacja urzędu 60995
Wydział Planowania Przestrzennego 10424
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 9021
Stanowisko ds. przeciwdziałania patologiom społecznym, zdrowia i opieki społecznej 7994
Wydział Gospodarki Mieniem 13095
Wydział Gospodarki Komunalnej 12423
Wydział Finansowo-Budżetowy 9255
Wydział Spraw Obywatelskich 10904
Wydział Rozwoju Gospodarczego 7624
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego 7538
Urząd Stanu Cywilnego 22362
Audyt Wewnętrzny 7761
Wydział Realizacji Inwestycji 8753
Wydział Spraw Społecznych 3752
Inspektor Ochrony Danych 365
Statut Gminy Międzyrzecz 20537
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 27310
Godziny urzędowania 0
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 10616
Rejestry i ewidencje 9716
Petycje 2932
Zbiorcze informacje o petycjach 221
Zgromadzenia 1340
Rejestr zgromadzeń 281
Informacje nieudostępnione w BIP 8270
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1425
Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 7588
Oświadczenia majątkowe i inne 58556
Zamierzenia gminy i prognozy 5
Plan pracy Rady Miejskiej 41144
Plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej 19131
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 8446
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego Gminy Międzyrzecz 10711
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2007-2013 7024
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 9545
Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2013 7008
Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2004-2013 7183
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz 10925
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2008-2013 7783
Plan Odnowy Miejscowości Gorzyca na lata 2009-2016 7332
Plan Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011–2018 4365
Program aktywności lokalnej dla Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2013 7249
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2015 7100
Program gospodarki wodno-ściekowej w Międzyrzeczu 7183
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016 7131
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032 6832
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2014 – 2020 2028
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz 872
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gminy Międzyrzecz 618
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Międzyrzecz na lata 2016 - 2030 577
Prawo lokalne 477
Zarządzenia Burmistrza 145168
Rok 2014 437518
Rok 2013 679244
Rok 2012 77788
Indywidualne interpretacje prawa podatkowego 9153
Podatki i opłaty obowiązujące w 2018 roku 2865
Podatki i opłaty obowiązujące w 2017 roku 6458
Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 roku 10736
Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 roku 7976
Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 roku 26075
Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 roku 35009
Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 roku 36978
Akty prawa miejscowego 1
Rok 2012 21680
Sesje Rady Miejskiej 6
Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej 285517
Projekty uchwał 1
Projekty Burmistrza Międzyrzecza 95587
Projekty Komisji Rady i Radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 42633
Uchwały podjęte 108896
Głosowania 71
Sprawozdania z wykonania uchwał 64351
Transmisja obrad Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 1119
Gospodarka Komunalna 6023
Azbest 2018/2019 1169
Azbest 2018 737
Azbest 2016/2017 12877
Azbest 2015/2016 9028
Azbest 2014/2015 16737
Gospodarka odpadami 0
Informacje dla mieszkańców gminy 10294
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 56329
Deklaracja o wysokości opłaty 19260
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 16468
Rejestr działalności regulowanej 27021
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz 8988
Zakres świadczenia usług 7643
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 10442
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 600
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 10011
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 20981
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 6252
Dane o podmiocie odbierającym i zagospodarowującym odpady. 6950
Informacja o osiągniętych przez Gminę Międzyrzecz oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegają 8144
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 4030
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 0
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 15915
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (lokale stałe) 18082
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony (lokale socjalne) 15927
Informacja dot. oceny jakości wody Miasta i Gminy Międzyrzecz 21988
Administrowanie cmentarzem komunalnym 12858
Kanalizacja deszczowa 7637
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewień liniowych gminy Międzyrzecz 2375
Czyste powietrze 1622
Przetargi i ogłoszenia 5
Opłata skarbowa 97469
Przetargi dot. nieruchomości i ruchomości 87425
Informacje, ogłoszenia 71429
Ogłoszenia dot. pracy organizowane przez Urząd Miejski 53960
Konsultacje z mieszkańcami 10286
Obwieszczenia 412353
Gminny Zespół Oświaty 2
Statut 31989
Gminne Jednostki Oświatowe 17107
Praca w GZO oraz konkursy na dyrektorów placówek oświatowych 23694
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych przedszkolach 2405
Rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Międzyrzecz w roku szkolnym 2018/2019 847
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku 3
Statut MOSiW 43223
Informacje ogólne 8487
Regulamin organizacyjny 7374
Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Informacje ogólne 33740
Rodzina 500 5359
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu 29509
Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu 0
Informacje ogólne 8062
Statut 1679
Międzyrzecki Ośrodek Kultury 26046
Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie 0
Informacje ogólne 7421
Statut 23877
Rejestr instytucji kultury 18200
Rejestr instytucji kultury 10786
Jednostki pomocnicze 0
Sołectwa Gminy Międzyrzecz 34091
Spółki z udziałem Gminy 5
Spółki prawa handlowego 29334
Majątek spółek 7782
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych oraz Zarządów spółek gminnych 1412
Młodzieżowa Rada Miejska w Międzyrzeczu 0
Informacje dotyczące sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej 7197
Skład Młodzieżowej Rady Miasta 590
Organizacje pozarządowe 222280
Zamówienia publiczne 12047
Przetargi 83427
Zamówienia publiczne do 30 000 euro 12324
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 18204
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2927
Archiwum zamówień publicznych 4634
Akty prawne 792808
Aktualności 18321
Rejestr informacji o środowisku 23390
Archiwum RIOŚ - dane do 31.12.2015 r. 0
Kontrole 0
Wewnętrzne 26445
Zewnętrzne 8793
Oświadczenia majątkowe 644912
Sprawy petentów 10808
Co i jak załatwić 73944
Wydziały 31338
Sprawy 41899
Wybory Samorządowe 2018 15223
Wybory ławników 6948
Unia Europejska 7977
Rewitalizacja 5906
Archiwalny BIP 0
Ochrona danych osobowych/RODO 954

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1033700
Redakcja biuletynu 11457
Mapa serwisu 10595
Statystyki 10957
Kanały RSS 7692
Kontakt 97895
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu