ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019 143
Dane 14
Dane ogólne 111856
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 9877
e-urząd 0
Gmina Międzyrzecz 1
Samorząd gminny 50065
Majątek publiczny Gminy Międzyrzecz 15751
Raport o stanie gminy 206
Budżet Obywatelski 4664
Budżet Obywatelski 2017 3472
Budżet Obywatelski 2018 4515
Budżet Obywatelski 2019 3681
Rodzina 500 0
Organy 4
Kadencja 2018 - 2023 4649
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2018-2023 1702
Komisje 730
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 1213
Przyjęcia interesantów 643
Dyżury radnych 677
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 4988
Burmistrz Międzyrzecza 2018-2023 1023
Kadencja 2014 - 2018 18944
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2014-2018 8277
Komisje 6056
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 13984
Przyjęcia interesantów 3431
Dyżury radnych 3504
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 53615
Burmistrz Międzyrzecza 2014-2018 6560
Kadencja 2010 - 2014 2
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2010-2014 6978
Komisje 3633
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 13245
Przyjęcia interesantów 3130
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 36577
Informacje i ogłoszenia Rady Miejskiej 2977
Burmistrz Międzyrzecza 2002-2014 3691
Obsługa interesantów 176818
Budżet Gminy Międzyrzecz 4
Informacje dotyczące budżetu 110217
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 15478
Informacja za 2019 rok 222
Informacja za 2018 rok 1414
Informacja za 2017 rok 3420
Informacja za 2016 rok 4602
Informacja za 2015 rok 5445
Informacja za 2014 rok 10576
Informacja za 2012 rok 14066
Informacja za 2013 rok 13451
Informacja za 2011 rok 15387
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 11145
Informacja za 2019 444
Informacja za 2018 2299
Informacja za 2017 3868
Informacja za 2016 5288
Informacja za 2015 5462
Informacja za 2014 10790
Informacja za 2013 15073
Informacja za 2012 14803
Informacja za 2011 14277
Informacja za 2010 2001
Sprawozdania finansowe 178
Sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2018 r. 297
Urząd Miejski 1
Organizacja urzędu 67874
Wydział Planowania Przestrzennego 11593
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 10082
Stanowisko ds. przeciwdziałania patologiom społecznym, zdrowia i opieki społecznej 8859
Wydział Gospodarki Mieniem 15395
Wydział Gospodarki Komunalnej 13687
Wydział Finansowo-Budżetowy 10398
Wydział Spraw Obywatelskich 12153
Wydział Rozwoju Gospodarczego 8728
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego 8395
Urząd Stanu Cywilnego 24628
Audyt Wewnętrzny 8781
Wydział Realizacji Inwestycji 9686
Wydział Spraw Społecznych 5039
Inspektor Ochrony Danych 1086
Statut Gminy Międzyrzecz 23239
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 31193
Godziny urzędowania 0
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 11803
Rejestry i ewidencje 10666
Petycje 4585
Zbiorcze informacje o petycjach 595
Zgromadzenia 2146
Rejestr zgromadzeń 396
Informacje nieudostępnione w BIP 9122
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1974
Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 8368
Zamierzenia gminy i prognozy 5
Plan pracy Rady Miejskiej 45285
Plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej 21067
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 9072
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego Gminy Międzyrzecz 12200
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2007-2013 7610
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 10583
Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2013 7586
Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2004-2013 7786
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz 12429
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2008-2013 8452
Plan Odnowy Miejscowości Gorzyca na lata 2009-2016 7942
Plan Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011–2018 4895
Program aktywności lokalnej dla Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2013 7778
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2015 7705
Program gospodarki wodno-ściekowej w Międzyrzeczu 7729
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016 7660
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032 7459
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2014 – 2020 2596
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz 1519
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gminy Międzyrzecz 1163
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Międzyrzecz na lata 2016 - 2030 1185
Oświadczenia majątkowe i inne 64988
Prawo lokalne 477
Zarządzenia Burmistrza 150210
Rok 2014 715005
Rok 2013 968304
Rok 2012 85896
Indywidualne interpretacje prawa podatkowego 9708
Podatki i opłaty obowiązujące w 2019 roku 2449
Podatki i opłaty obowiązujące w 2018 roku 6142
Podatki i opłaty obowiązujące w 2017 roku 8896
Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 roku 13098
Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 roku 8748
Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 roku 28253
Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 roku 37263
Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 roku 39409
Akty prawa miejscowego 1
Rok 2012 23401
Sesje Rady Miejskiej 6
Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej 340852
Projekty uchwał 1
Projekty Burmistrza Międzyrzecza 116692
Projekty Komisji Rady i Radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 50573
Uchwały podjęte 122785
Głosowania 2080
Sprawozdania z wykonania uchwał 78206
Transmisja obrad Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 4349
Gospodarka Komunalna 6219
Azbest 2018/2019 5654
Azbest 2018 2009
Azbest 2016/2017 15200
Azbest 2015/2016 10721
Azbest 2014/2015 18491
Gospodarka odpadami 0
Informacje dla mieszkańców gminy 13635
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 70738
Deklaracja o wysokości opłaty 21625
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 20073
Rejestr działalności regulowanej 33097
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz 10396
Zakres świadczenia usług 8736
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 12898
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 1738
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 12165
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 27402
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 7699
Dane o podmiocie odbierającym odpady. 8915
Informacja o osiągniętych przez Gminę Międzyrzecz oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegają 10631
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 6111
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 0
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 18217
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (lokale stałe) 23040
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony (lokale socjalne) 21878
Informacja dot. oceny jakości wody Miasta i Gminy Międzyrzecz 30260
Administrowanie cmentarzem komunalnym 16379
Kanalizacja deszczowa 9176
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewień liniowych gminy Międzyrzecz 3618
Czyste powietrze 3031
Przetargi i ogłoszenia 5
Opłata skarbowa 107219
Przetargi dot. nieruchomości i ruchomości 93344
Informacje, ogłoszenia 86486
Informacja przy zwalczaniu ASF 246
Ogłoszenia dot. pracy organizowane przez Urząd Miejski 59704
Konsultacje z mieszkańcami 14576
Gminny Zespół Oświaty 2
Statut 35891
Gminne Jednostki Oświatowe 18816
Praca w GZO oraz konkursy na dyrektorów placówek oświatowych 28077
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych przedszkolach 4121
Rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Międzyrzecz w roku szkolnym 2018/2019 2123
Obwieszczenia 510125
Obwieszczenia - Prawo Łowieckie 813
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu 32876
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku 3
Statut MOSiW 47083
Informacje ogólne 9172
Regulamin organizacyjny 7977
Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu 0
Informacje ogólne 10287
Statut 2122
Międzyrzecki Ośrodek Kultury 29888
Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie 0
Informacje ogólne 878
Statut 249
Rejestr instytucji kultury 20639
Rejestr instytucji kultury 12679
Jednostki pomocnicze 0
Sołectwa Gminy Międzyrzecz 39138
Spółki z udziałem Gminy 5
Spółki prawa handlowego 33536
Majątek spółek 8811
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych oraz Zarządów spółek gminnych 2296
Aktualności 20555
Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Informacje ogólne 37642
Rodzina 500 7191
Zamówienia publiczne 17006
Przetargi 171506
Zamówienia publiczne do 30 000 euro 19662
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 32541
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 4886
Archiwum zamówień publicznych 7256
Organizacje pozarządowe 273539
Rejestr informacji o środowisku 43358
Archiwum RIOŚ - dane do 31.12.2015 r. 0
Kontrole 0
Wewnętrzne 29969
Zewnętrzne 9746
Oświadczenia majątkowe 794221
Młodzieżowa Rada Miejska w Międzyrzeczu 0
Informacje dotyczące sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej 11527
Skład Młodzieżowej Rady Miasta 1364
Akty prawne 1083850
Sprawy petentów 12449
Co i jak załatwić 87525
Wydziały 41135
Sprawy 50930
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 8783
Wybory Samorządowe 2018 27021
Wybory ławników 9506
Unia Europejska 10270
Rewitalizacja 8766
Archiwalny BIP 0
Ochrona danych osobowych/RODO 3417

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1359980
Redakcja biuletynu 13081
Mapa serwisu 12204
Statystyki 12547
Kanały RSS 9217
Kontakt 114345
« powrót do poprzedniej strony