ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dane 14
Dane ogólne 76104
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 7114
e-urząd 0
Gmina Międzyrzecz 1
Samorząd gminny 35313
Majątek publiczny Gminy Międzyrzecz 10369
Budżet Gminy Międzyrzecz 4
Informacje dotyczące budżetu 71793
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 10876
Informacja za 2016 rok 803
Informacja za 2015 rok 1827
Informacja za 2014 rok 7610
Informacja za 2013 rok 10553
Informacja za 2012 rok 10706
Informacja za 2011 rok 11441
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 10142
Informacja za 2016 1222
Informacja za 2015 2319
Informacja za 2014 7762
Informacja za 2013 11581
Informacja za 2012 11324
Informacja za 2011 10936
Informacja za 2010 304
Budżet Obywatelski 79
Budżet Obywatelski 2017 75
Budżet Obywatelski 2018 72
Rodzina 500 0
Organy 4
Kadencja 2014 - 2018 11414
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2014-2018 4212
Komisje 2453
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 4264
Przyjęcia interesantów 1734
Dyżury radnych 1609
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 13864
Burmistrz Międzyrzecza 2014-2018 3476
Kadencja 2010 - 2014 2
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2010-2014 3563
Komisje 1926
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 5451
Przyjęcia interesantów 1608
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 18580
Informacje i ogłoszenia Rady Miejskiej 1571
Burmistrz Międzyrzecza 2002-2014 1935
Obsługa interesantów 131520
Urząd Miejski 1
Organizacja urzędu 47991
Wydział Planowania Przestrzennego 8100
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 7020
Stanowisko ds. przeciwdziałania patologiom społecznym, zdrowia i opieki społecznej 6480
Wydział Gospodarki Mieniem 9259
Wydział Gospodarki Komunalnej 9615
Wydział Finansowo-Budżetowy 7047
Wydział Spraw Obywatelskich 8451
Wydział Rozwoju Gospodarczego 5785
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego 6166
Urząd Stanu Cywilnego 17027
Audyt Wewnętrzny 6028
Wydział Realizacji Inwestycji 6816
Wydział Spraw Społecznych 1666
Statut Gminy Międzyrzecz 14545
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 20347
Godziny urzędowania 0
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 8532
Rejestry i ewidencje 7816
Informacje nieudostępnione w BIP 6680
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 214
Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 6173
Oświadczenia majątkowe i inne 46884
Zamierzenia gminy i prognozy 5
Plan pracy Rady Miejskiej 33807
Plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej 15391
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 7130
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego Gminy Międzyrzecz 8151
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2007-2013 6015
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 7927
Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2013 5926
Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2004-2013 5991
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz 8430
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2008-2013 6505
Plan Odnowy Miejscowości Gorzyca na lata 2009-2016 6349
Plan Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011–2018 3336
Program aktywności lokalnej dla Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2013 6147
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2015 6085
Program gospodarki wodno-ściekowej w Międzyrzeczu 6161
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016 6024
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032 5720
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2014 – 2020 831
Prawo lokalne 460
Zarządzenia Burmistrza 126911
Rok 2014 173224
Rok 2013 365500
Rok 2012 62403
Indywidualne interpretacje prawa podatkowego 7843
Podatki i opłaty obowiązujące w 2017 roku 494
Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 roku 4967
Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 roku 5870
Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 roku 21734
Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 roku 30578
Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 roku 32934
Akty prawa miejscowego 1
Rok 2012 18226
Uchwały Rady Miejskiej 6
Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej 199719
Projekty uchwał 1
Projekty Burmistrza Międzyrzecza 61490
Projekty Komisji Rady i Radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 29739
Uchwały podjęte 81697
Sprawozdania z wykonania uchwał 41963
Gospodarka Komunalna 5540
Azbest 2016/2017 3473
Azbest 2015/2016 5932
Azbest 2014/2015 14413
Gospodarka odpadami 0
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 37397
Deklaracja o wysokości opłaty 15785
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 11056
Rejestr działalności regulowanej 17545
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz 7174
Zakres świadczenia usług 5970
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 8304
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 7502
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 14621
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 4527
Dane o podmiocie odbierającym i zagospodarowującym odpady. 4881
Informacja o osiągniętych przez Gminę Międzyrzecz oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegają 5407
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 1569
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 0
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 12503
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (lokale stałe) 10855
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony (lokale socjalne) 9028
Informacja dot. oceny jakości wody Miasta i Gminy Międzyrzecz 12637
Administrowanie cmentarzem komunalnym 8588
Kanalizacja deszczowa 5788
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewień liniowych gminy Międzyrzecz 639
Czyste powietrze 176
Przetargi i ogłoszenia 5
Opłata skarbowa 75409
Przetargi dot. nieruchomości i ruchomości 73379
Informacje, ogłoszenia 40898
Ogłoszenia dot. pracy organizowane przez Urząd Miejski 41642
Konsultacje z mieszkańcami 2782
Obwieszczenia 281696
Gminny Zespół Oświaty 2
Statut 25451
Gminne Jednostki Oświatowe 13657
Praca w GZO oraz konkursy na dyrektorów placówek oświatowych 16769
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych przedszkolach 91
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku 3
Statut MOSiW 36246
Informacje ogólne 7041
Regulamin organizacyjny 6086
Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Informacje ogólne 26870
Rodzina 500 1833
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu 23211
Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu 0
Informacje ogólne 3016
Statut 450
Międzyrzecki Ośrodek Kultury 20367
Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fotyfikacji i Nietoperzy w Pniewie 0
Informacje ogólne 6129
Statut 19257
Rejestr instytucji kultury 15180
Rejestr instytucji kultury 8391
Jednostki pomocnicze 0
Sołectwa Gminy Międzyrzecz 26840
Spółki z udziałem Gminy 5
Spółki prawa handlowego 22605
Majątek spółek 6231
Młodzieżowa Rada Miejska w Międzyrzeczu 0
Informacje dotyczące sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej 1044
Zamówienia publiczne 1104
Przetargi 3027
Zamówienia publiczne do 30 000 euro 733
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 271
Archiwum zamówień publicznych 233
Organizacje pozarządowe 153788
Akty prawne 540701
Aktualności 14810
Rejestr informacji o środowisku 5620
Archiwum RIOŚ - dane do 31.12.2015 r. 0
Kontrole 0
Wewnętrzne 22118
Zewnętrzne 7259
Sprawy petentów 8498
Co i jak załatwić 54210
Wydziały 17201
Sprawy 29095
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 50443
Wybory do Parlamentu 2015 3051
Wybory ławników 3960
Unia Europejska 5233
Referendum ogólnokrajowe 3939
Rewitalizacja 1797
Archiwalny BIP 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 716648
Redakcja biuletynu 8985
Mapa serwisu 8239
Statystyki 8296
Kanały RSS 5915
Kontakt 75660
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu