ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dane 14
Dane ogólne 105429
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 9268
e-urząd 0
Gmina Międzyrzecz 1
Samorząd gminny 48049
Majątek publiczny Gminy Międzyrzecz 14703
Budżet Gminy Międzyrzecz 4
Informacje dotyczące budżetu 102101
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 14589
Informacja za 2019 rok 9
Informacja za 2018 rok 982
Informacja za 2017 rok 2817
Informacja za 2016 rok 4064
Informacja za 2015 rok 4983
Informacja za 2014 rok 10157
Informacja za 2012 rok 13589
Informacja za 2013 rok 13009
Informacja za 2011 rok 14802
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 11031
Informacja za 2018 1715
Informacja za 2017 3394
Informacja za 2016 4814
Informacja za 2015 5019
Informacja za 2014 10348
Informacja za 2013 14526
Informacja za 2012 14313
Informacja za 2011 13712
Informacja za 2010 1748
Budżet Obywatelski 4004
Budżet Obywatelski 2017 3003
Budżet Obywatelski 2018 4086
Budżet Obywatelski 2019 2897
Rodzina 500 0
Organy 4
Kadencja 2018 - 2023 2942
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2018-2023 1057
Komisje 423
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 534
Przyjęcia interesantów 369
Dyżury radnych 394
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 2393
Burmistrz Międzyrzecza 2018-2023 660
Kadencja 2014 - 2018 18858
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2014-2018 7661
Komisje 5477
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 12209
Przyjęcia interesantów 3245
Dyżury radnych 3272
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 47216
Burmistrz Międzyrzecza 2014-2018 6166
Kadencja 2010 - 2014 2
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2010-2014 6400
Komisje 3323
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 11789
Przyjęcia interesantów 2930
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 33899
Informacje i ogłoszenia Rady Miejskiej 2762
Burmistrz Międzyrzecza 2002-2014 3420
Obsługa interesantów 170097
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 795
Urząd Miejski 1
Organizacja urzędu 64959
Wydział Planowania Przestrzennego 11092
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 9657
Stanowisko ds. przeciwdziałania patologiom społecznym, zdrowia i opieki społecznej 8497
Wydział Gospodarki Mieniem 14339
Wydział Gospodarki Komunalnej 13170
Wydział Finansowo-Budżetowy 9949
Wydział Spraw Obywatelskich 11630
Wydział Rozwoju Gospodarczego 8319
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego 8029
Urząd Stanu Cywilnego 23597
Audyt Wewnętrzny 8385
Wydział Realizacji Inwestycji 9263
Wydział Spraw Społecznych 4464
Inspektor Ochrony Danych 784
Statut Gminy Międzyrzecz 21783
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 28880
Godziny urzędowania 0
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 11298
Rejestry i ewidencje 10255
Petycje 3818
Zbiorcze informacje o petycjach 410
Zgromadzenia 1770
Rejestr zgromadzeń 354
Informacje nieudostępnione w BIP 8716
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1745
Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 8057
Oświadczenia majątkowe i inne 62165
Zamierzenia gminy i prognozy 5
Plan pracy Rady Miejskiej 43463
Plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej 20167
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 8755
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego Gminy Międzyrzecz 11462
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2007-2013 7330
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 10068
Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2013 7347
Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2004-2013 7517
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz 11648
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2008-2013 8121
Plan Odnowy Miejscowości Gorzyca na lata 2009-2016 7683
Plan Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011–2018 4661
Program aktywności lokalnej dla Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2013 7542
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2015 7430
Program gospodarki wodno-ściekowej w Międzyrzeczu 7485
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016 7429
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032 7160
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2014 – 2020 2343
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz 1238
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gminy Międzyrzecz 922
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Międzyrzecz na lata 2016 - 2030 878
Prawo lokalne 477
Zarządzenia Burmistrza 147043
Rok 2014 579273
Rok 2013 822486
Rok 2012 81962
Indywidualne interpretacje prawa podatkowego 9411
Podatki i opłaty obowiązujące w 2019 roku 1430
Podatki i opłaty obowiązujące w 2018 roku 4792
Podatki i opłaty obowiązujące w 2017 roku 7674
Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 roku 11932
Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 roku 8355
Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 roku 27138
Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 roku 36169
Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 roku 38155
Akty prawa miejscowego 1
Rok 2012 22559
Sesje Rady Miejskiej 6
Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej 313960
Projekty uchwał 1
Projekty Burmistrza Międzyrzecza 105913
Projekty Komisji Rady i Radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 46526
Uchwały podjęte 116105
Głosowania 797
Sprawozdania z wykonania uchwał 71492
Transmisja obrad Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 2764
Gospodarka Komunalna 6110
Azbest 2018/2019 3491
Azbest 2018 1405
Azbest 2016/2017 14142
Azbest 2015/2016 9922
Azbest 2014/2015 17660
Gospodarka odpadami 0
Informacje dla mieszkańców gminy 11630
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 63824
Deklaracja o wysokości opłaty 20460
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 18280
Rejestr działalności regulowanej 29793
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz 9731
Zakres świadczenia usług 8266
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 11645
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 1183
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 11130
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 23918
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 7088
Dane o podmiocie odbierającym i zagospodarowującym odpady. 7976
Informacja o osiągniętych przez Gminę Międzyrzecz oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegają 9451
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 5141
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 0
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 17137
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (lokale stałe) 20530
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony (lokale socjalne) 18869
Informacja dot. oceny jakości wody Miasta i Gminy Międzyrzecz 25839
Administrowanie cmentarzem komunalnym 14463
Kanalizacja deszczowa 8450
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewień liniowych gminy Międzyrzecz 3037
Czyste powietrze 2346
Przetargi i ogłoszenia 5
Opłata skarbowa 103448
Przetargi dot. nieruchomości i ruchomości 90677
Informacje, ogłoszenia 78516
Informacja przy zwalczaniu ASF 28
Ogłoszenia dot. pracy organizowane przez Urząd Miejski 57371
Konsultacje z mieszkańcami 12568
Gminny Zespół Oświaty 2
Statut 34084
Gminne Jednostki Oświatowe 17940
Praca w GZO oraz konkursy na dyrektorów placówek oświatowych 25432
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych przedszkolach 3301
Rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Międzyrzecz w roku szkolnym 2018/2019 1695
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku 3
Statut MOSiW 45088
Informacje ogólne 8774
Regulamin organizacyjny 7658
Obwieszczenia 456318
Obwieszczenia - Prawo Łowieckie 225
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu 31333
Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu 0
Informacje ogólne 9295
Statut 1930
Międzyrzecki Ośrodek Kultury 27835
Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie 0
Informacje ogólne 7845
Statut 25891
Rejestr instytucji kultury 19421
Rejestr instytucji kultury 11452
Jednostki pomocnicze 0
Sołectwa Gminy Międzyrzecz 36899
Spółki z udziałem Gminy 5
Spółki prawa handlowego 31547
Majątek spółek 8289
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych oraz Zarządów spółek gminnych 1858
Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Informacje ogólne 36002
Rodzina 500 6395
Organizacje pozarządowe 247532
Zamówienia publiczne 15481
Przetargi 118444
Zamówienia publiczne do 30 000 euro 16317
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 25449
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 3953
Archiwum zamówień publicznych 5946
Akty prawne 927022
Aktualności 19644
Rejestr informacji o środowisku 32135
Archiwum RIOŚ - dane do 31.12.2015 r. 0
Kontrole 0
Wewnętrzne 28500
Zewnętrzne 9312
Oświadczenia majątkowe 723119
Młodzieżowa Rada Miejska w Międzyrzeczu 0
Informacje dotyczące sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej 9563
Skład Młodzieżowej Rady Miasta 1008
Sprawy petentów 11811
Co i jak załatwić 81116
Wydziały 36386
Sprawy 46511
Wybory Samorządowe 2018 21496
Wybory ławników 8323
Unia Europejska 9349
Rewitalizacja 7474
Archiwalny BIP 0
Ochrona danych osobowych/RODO 2326

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1184107
Redakcja biuletynu 12465
Mapa serwisu 11558
Statystyki 11924
Kanały RSS 8592
Kontakt 107142
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu