ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019 2526
Dane 14
Dane ogólne 114894
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 10132
e-urząd 0
Gmina Międzyrzecz 1
Samorząd gminny 50844
Majątek publiczny Gminy Międzyrzecz 16224
Raport o stanie gminy 299
Budżet Obywatelski 4932
Budżet Obywatelski 2017 3706
Budżet Obywatelski 2018 4708
Budżet Obywatelski 2019 4039
Rodzina 500 0
Organy 4
Kadencja 2018 - 2023 5364
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2018-2023 2000
Komisje 874
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 1605
Przyjęcia interesantów 769
Dyżury radnych 807
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 6114
Burmistrz Międzyrzecza 2018-2023 1226
Kadencja 2014 - 2018 18984
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2014-2018 8591
Komisje 6314
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 14870
Przyjęcia interesantów 3506
Dyżury radnych 3605
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 56879
Burmistrz Międzyrzecza 2014-2018 6749
Kadencja 2010 - 2014 2
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2010-2014 7221
Komisje 3783
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 13949
Przyjęcia interesantów 3217
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 37791
Informacje i ogłoszenia Rady Miejskiej 3087
Burmistrz Międzyrzecza 2002-2014 3807
Obsługa interesantów 180121
Budżet Gminy Międzyrzecz 4
Informacje dotyczące budżetu 113558
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 15855
Informacja za 2019 rok 344
Informacja za 2018 rok 1624
Informacja za 2017 rok 3679
Informacja za 2016 rok 4775
Informacja za 2015 rok 5649
Informacja za 2014 rok 10760
Informacja za 2012 rok 14272
Informacja za 2013 rok 13629
Informacja za 2011 rok 15695
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 11200
Informacja za 2019 654
Informacja za 2018 2508
Informacja za 2017 4059
Informacja za 2016 5474
Informacja za 2015 5660
Informacja za 2014 11000
Informacja za 2013 15270
Informacja za 2012 14992
Informacja za 2011 14527
Informacja za 2010 2127
Sprawozdania finansowe 232
Sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2018 r. 461
Urząd Miejski 1
Organizacja urzędu 69177
Wydział Planowania Przestrzennego 11827
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 10247
Stanowisko ds. przeciwdziałania patologiom społecznym, zdrowia i opieki społecznej 9027
Wydział Gospodarki Mieniem 15793
Wydział Gospodarki Komunalnej 13906
Wydział Finansowo-Budżetowy 10557
Wydział Spraw Obywatelskich 12379
Wydział Rozwoju Gospodarczego 8902
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego 8538
Urząd Stanu Cywilnego 25143
Audyt Wewnętrzny 8924
Wydział Realizacji Inwestycji 9869
Wydział Spraw Społecznych 5291
Inspektor Ochrony Danych 1208
Statut Gminy Międzyrzecz 23972
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 32441
Godziny urzędowania 0
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 12006
Rejestry i ewidencje 10912
Petycje 4953
Zbiorcze informacje o petycjach 670
Zgromadzenia 2302
Rejestr zgromadzeń 424
Informacje nieudostępnione w BIP 9283
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 2075
Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 8491
Zamierzenia gminy i prognozy 5
Plan pracy Rady Miejskiej 45981
Plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej 21455
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 9210
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego Gminy Międzyrzecz 12503
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2007-2013 7711
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 10825
Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2013 7695
Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2004-2013 7878
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz 12771
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2008-2013 8565
Plan Odnowy Miejscowości Gorzyca na lata 2009-2016 8044
Plan Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011–2018 5002
Program aktywności lokalnej dla Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2013 7881
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2015 7808
Program gospodarki wodno-ściekowej w Międzyrzeczu 7830
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016 7769
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032 7570
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2014 – 2020 2704
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz 1643
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gminy Międzyrzecz 1258
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Międzyrzecz na lata 2016 - 2030 1307
Oświadczenia majątkowe i inne 66007
Prawo lokalne 477
Zarządzenia Burmistrza 152341
Rok 2014 770362
Rok 2013 1028001
Rok 2012 87292
Indywidualne interpretacje prawa podatkowego 9860
Podatki i opłaty obowiązujące w 2019 roku 2895
Podatki i opłaty obowiązujące w 2018 roku 7448
Podatki i opłaty obowiązujące w 2017 roku 9393
Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 roku 13573
Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 roku 8924
Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 roku 28646
Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 roku 37682
Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 roku 39841
Akty prawa miejscowego 1
Rok 2012 23764
Sesje Rady Miejskiej 6
Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej 351624
Projekty uchwał 1
Projekty Burmistrza Międzyrzecza 121250
Projekty Komisji Rady i Radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 52217
Uchwały podjęte 125455
Głosowania 2606
Sprawozdania z wykonania uchwał 80725
Transmisja obrad Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 4845
Gospodarka Komunalna 6288
Azbest 2018/2019 6892
Azbest 2018 2242
Azbest 2016/2017 15624
Azbest 2015/2016 11039
Azbest 2014/2015 18797
Gospodarka odpadami 0
Informacje dla mieszkańców gminy 14453
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 73457
Deklaracja o wysokości opłaty 22076
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 20603
Rejestr działalności regulowanej 34579
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz 10613
Zakres świadczenia usług 8895
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 13440
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 1934
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 12679
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 28559
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 7929
Dane o podmiocie odbierającym odpady. 9266
Informacja o osiągniętych przez Gminę Międzyrzecz oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegają 11045
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 6425
Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów 35
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 0
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 18709
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (lokale stałe) 24290
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony (lokale socjalne) 23378
Woda i ścieki 15
Zezwolenia 14
Informacja dot. oceny jakości wody Miasta i Gminy Międzyrzecz 14
Administrowanie cmentarzem komunalnym 17243
Kanalizacja deszczowa 9467
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewień liniowych gminy Międzyrzecz 3833
Czyste powietrze 3469
Przetargi i ogłoszenia 5
Opłata skarbowa 109281
Przetargi dot. nieruchomości i ruchomości 94739
Informacje, ogłoszenia 90447
Informacja przy zwalczaniu ASF 351
Ogłoszenia dot. pracy organizowane przez Urząd Miejski 60954
Konsultacje z mieszkańcami 15399
Gminny Zespół Oświaty 2
Statut 36563
Gminne Jednostki Oświatowe 19227
Praca w GZO oraz konkursy na dyrektorów placówek oświatowych 28880
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych przedszkolach 4522
Rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Międzyrzecz w roku szkolnym 2018/2019 2319
Obwieszczenia 534629
Obwieszczenia - Prawo Łowieckie 1157
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu 33578
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku 3
Statut MOSiW 48257
Informacje ogólne 9346
Regulamin organizacyjny 8136
Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu 0
Informacje ogólne 10714
Statut 2210
Międzyrzecki Ośrodek Kultury 31417
Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie 0
Informacje ogólne 1306
Statut 398
Rejestr instytucji kultury 21585
Rejestr instytucji kultury 13632
Jednostki pomocnicze 0
Sołectwa Gminy Międzyrzecz 40084
Spółki z udziałem Gminy 5
Spółki prawa handlowego 34569
Majątek spółek 9045
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych oraz Zarządów spółek gminnych 2516
Aktualności 20890
Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Informacje ogólne 38502
Rodzina 500 7548
Zamówienia publiczne 17726
Przetargi 194961
Zamówienia publiczne do 30 000 euro 21077
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 36045
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 5421
Archiwum zamówień publicznych 7834
Organizacje pozarządowe 283346
Rejestr informacji o środowisku 49251
Archiwum RIOŚ - dane do 31.12.2015 r. 0
Kontrole 0
Wewnętrzne 30472
Zewnętrzne 9882
Oświadczenia majątkowe 821423
Młodzieżowa Rada Miejska w Międzyrzeczu 0
Informacje dotyczące sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej 12362
Skład Młodzieżowej Rady Miasta 1531
Akty prawne 1147500
Sprawy petentów 12679
Co i jak załatwić 90072
Wydziały 43167
Sprawy 52724
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 12035
Wybory Samorządowe 2018 29481
Wybory ławników 9962
Unia Europejska 10616
Rewitalizacja 9315
Archiwalny BIP 0
Ochrona danych osobowych/RODO 3855

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1457180
Redakcja biuletynu 13335
Mapa serwisu 12423
Statystyki 12805
Kanały RSS 9438
Kontakt 117339
« powrót do poprzedniej strony