ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dane 14
Dane ogólne 77320
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 7191
e-urząd 0
Gmina Międzyrzecz 1
Samorząd gminny 35911
Majątek publiczny Gminy Międzyrzecz 10494
Budżet Gminy Międzyrzecz 4
Informacje dotyczące budżetu 72743
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 11006
Informacja za 2017 rok 10
Informacja za 2016 rok 907
Informacja za 2015 rok 1889
Informacja za 2014 rok 7652
Informacja za 2012 rok 10801
Informacja za 2013 rok 10576
Informacja za 2011 rok 11537
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 10255
Informacja za 2017 30
Informacja za 2016 1472
Informacja za 2015 2426
Informacja za 2014 7818
Informacja za 2013 11633
Informacja za 2012 11405
Informacja za 2011 10982
Informacja za 2010 352
Budżet Obywatelski 257
Budżet Obywatelski 2017 201
Budżet Obywatelski 2018 274
Rodzina 500 0
Organy 4
Kadencja 2014 - 2018 11841
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2014-2018 4341
Komisje 2583
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 4418
Przyjęcia interesantów 1790
Dyżury radnych 1658
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 14591
Burmistrz Międzyrzecza 2014-2018 3579
Kadencja 2010 - 2014 2
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2010-2014 3652
Komisje 1963
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 5538
Przyjęcia interesantów 1659
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 19242
Informacje i ogłoszenia Rady Miejskiej 1611
Burmistrz Międzyrzecza 2002-2014 1984
Obsługa interesantów 133132
Urząd Miejski 1
Organizacja urzędu 48727
Wydział Planowania Przestrzennego 8244
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 7108
Stanowisko ds. przeciwdziałania patologiom społecznym, zdrowia i opieki społecznej 6554
Wydział Gospodarki Mieniem 9429
Wydział Gospodarki Komunalnej 9743
Wydział Finansowo-Budżetowy 7127
Wydział Spraw Obywatelskich 8591
Wydział Rozwoju Gospodarczego 5857
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego 6217
Urząd Stanu Cywilnego 17370
Audyt Wewnętrzny 6093
Wydział Realizacji Inwestycji 6901
Wydział Spraw Społecznych 1757
Statut Gminy Międzyrzecz 14755
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 20683
Godziny urzędowania 0
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 8596
Rejestry i ewidencje 7897
Petycje 61
Informacje nieudostępnione w BIP 6749
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 258
Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 6243
Oświadczenia majątkowe i inne 47473
Zamierzenia gminy i prognozy 5
Plan pracy Rady Miejskiej 34245
Plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej 15591
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 7223
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego Gminy Międzyrzecz 8267
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2007-2013 6053
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 7976
Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2013 5973
Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2004-2013 6045
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz 8541
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2008-2013 6572
Plan Odnowy Miejscowości Gorzyca na lata 2009-2016 6403
Plan Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011–2018 3393
Program aktywności lokalnej dla Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2013 6209
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2015 6130
Program gospodarki wodno-ściekowej w Międzyrzeczu 6204
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016 6074
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032 5779
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2014 – 2020 895
Prawo lokalne 464
Zarządzenia Burmistrza 128531
Rok 2014 176064
Rok 2013 370106
Rok 2012 62923
Indywidualne interpretacje prawa podatkowego 7884
Podatki i opłaty obowiązujące w 2017 roku 699
Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 roku 5304
Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 roku 5957
Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 roku 21840
Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 roku 30676
Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 roku 33121
Akty prawa miejscowego 1
Rok 2012 18359
Uchwały Rady Miejskiej 6
Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej 203287
Projekty uchwał 1
Projekty Burmistrza Międzyrzecza 62967
Projekty Komisji Rady i Radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 30153
Uchwały podjęte 82874
Sprawozdania z wykonania uchwał 42592
Gospodarka Komunalna 5584
Azbest 2016/2017 3947
Azbest 2015/2016 6088
Azbest 2014/2015 14492
Gospodarka odpadami 0
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 38272
Deklaracja o wysokości opłaty 15930
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 11230
Rejestr działalności regulowanej 17689
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz 7232
Zakres świadczenia usług 6041
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 8365
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 7569
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 14880
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 4573
Dane o podmiocie odbierającym i zagospodarowującym odpady. 4949
Informacja o osiągniętych przez Gminę Międzyrzecz oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegają 5479
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 1669
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 0
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 12658
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (lokale stałe) 10979
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony (lokale socjalne) 9079
Informacja dot. oceny jakości wody Miasta i Gminy Międzyrzecz 12885
Administrowanie cmentarzem komunalnym 8677
Kanalizacja deszczowa 5854
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewień liniowych gminy Międzyrzecz 719
Czyste powietrze 223
Przetargi i ogłoszenia 5
Opłata skarbowa 76665
Przetargi dot. nieruchomości i ruchomości 74284
Informacje, ogłoszenia 41888
Ogłoszenia dot. pracy organizowane przez Urząd Miejski 42067
Konsultacje z mieszkańcami 3010
Obwieszczenia 287836
Gminny Zespół Oświaty 2
Statut 25940
Gminne Jednostki Oświatowe 13930
Praca w GZO oraz konkursy na dyrektorów placówek oświatowych 17119
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych przedszkolach 176
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku 3
Statut MOSiW 36602
Informacje ogólne 7087
Regulamin organizacyjny 6142
Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Informacje ogólne 27242
Rodzina 500 2000
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu 23546
Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu 0
Informacje ogólne 3282
Statut 494
Międzyrzecki Ośrodek Kultury 20675
Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fotyfikacji i Nietoperzy w Pniewie 0
Informacje ogólne 6183
Statut 19474
Rejestr instytucji kultury 15349
Rejestr instytucji kultury 8468
Jednostki pomocnicze 0
Sołectwa Gminy Międzyrzecz 27184
Spółki z udziałem Gminy 5
Spółki prawa handlowego 22965
Majątek spółek 6287
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych oraz Zarządów spółek gminnych 18
Młodzieżowa Rada Miejska w Międzyrzeczu 0
Informacje dotyczące sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej 1268
Zamówienia publiczne 1622
Przetargi 4193
Zamówienia publiczne do 30 000 euro 1112
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 409
Archiwum zamówień publicznych 381
Organizacje pozarządowe 155428
Akty prawne 549876
Aktualności 15029
Rejestr informacji o środowisku 6086
Archiwum RIOŚ - dane do 31.12.2015 r. 0
Kontrole 0
Wewnętrzne 22329
Zewnętrzne 7303
Sprawy petentów 8658
Co i jak załatwić 55049
Wydziały 17547
Sprawy 29386
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 50902
Wybory do Parlamentu 2015 3234
Wybory ławników 4078
Unia Europejska 5364
Referendum ogólnokrajowe 4095
Rewitalizacja 1980
Archiwalny BIP 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 729198
Redakcja biuletynu 9126
Mapa serwisu 8345
Statystyki 8417
Kanały RSS 6016
Kontakt 76826
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu