Statystyki - Urząd Miejski w Międzyrzeczu
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dane 14
Dane ogólne 95684
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 8434
e-urząd 0
Gmina Międzyrzecz 1
Samorząd gminny 43026
Majątek publiczny Gminy Międzyrzecz 13331
Budżet Gminy Międzyrzecz 4
Informacje dotyczące budżetu 89697
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 13178
Informacja za 2018 rok 213
Informacja za 2017 rok 1812
Informacja za 2016 rok 3004
Informacja za 2015 rok 3918
Informacja za 2014 rok 9385
Informacja za 2012 rok 12614
Informacja za 2013 rok 12124
Informacja za 2011 rok 13655
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 10838
Informacja za 2018 266
Informacja za 2017 2315
Informacja za 2016 3726
Informacja za 2015 4210
Informacja za 2014 9460
Informacja za 2013 13460
Informacja za 2012 13228
Informacja za 2011 12699
Informacja za 2010 1297
Budżet Obywatelski 2461
Budżet Obywatelski 2017 2104
Budżet Obywatelski 2018 3176
Budżet Obywatelski 2019 1187
Rodzina 500 0
Organy 4
Kadencja 2014 - 2018 17387
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2014-2018 6407
Komisje 4491
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 9100
Przyjęcia interesantów 2851
Dyżury radnych 2725
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 33287
Burmistrz Międzyrzecza 2014-2018 5209
Kadencja 2010 - 2014 2
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2010-2014 5369
Komisje 2797
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 9995
Przyjęcia interesantów 2526
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 28716
Informacje i ogłoszenia Rady Miejskiej 2320
Burmistrz Międzyrzecza 2002-2014 2936
Obsługa interesantów 156296
Urząd Miejski 1
Organizacja urzędu 58744
Wydział Planowania Przestrzennego 10036
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 8636
Stanowisko ds. przeciwdziałania patologiom społecznym, zdrowia i opieki społecznej 7723
Wydział Gospodarki Mieniem 12327
Wydział Gospodarki Komunalnej 11951
Wydział Finansowo-Budżetowy 8883
Wydział Spraw Obywatelskich 10490
Wydział Rozwoju Gospodarczego 7253
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego 7280
Urząd Stanu Cywilnego 21533
Audyt Wewnętrzny 7400
Wydział Realizacji Inwestycji 8426
Wydział Spraw Społecznych 3352
Inspektor Ochrony Danych 121
Statut Gminy Międzyrzecz 19726
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 26326
Godziny urzędowania 0
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 10193
Rejestry i ewidencje 9407
Petycje 2489
Zbiorcze informacje o petycjach 49
Zgromadzenia 1049
Rejestr zgromadzeń 206
Informacje nieudostępnione w BIP 8005
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1256
Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 7308
Oświadczenia majątkowe i inne 56274
Zamierzenia gminy i prognozy 5
Plan pracy Rady Miejskiej 39733
Plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej 18491
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 8256
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego Gminy Międzyrzecz 10214
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2007-2013 6870
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 9187
Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2013 6791
Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2004-2013 6975
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz 10492
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2008-2013 7587
Plan Odnowy Miejscowości Gorzyca na lata 2009-2016 7170
Plan Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011–2018 4180
Program aktywności lokalnej dla Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2013 7047
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2015 6825
Program gospodarki wodno-ściekowej w Międzyrzeczu 7017
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016 6888
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032 6611
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2014 – 2020 1801
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz 690
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gminy Międzyrzecz 398
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Międzyrzecz na lata 2016 - 2030 421
Prawo lokalne 477
Zarządzenia Burmistrza 143134
Rok 2014 356607
Rok 2013 595328
Rok 2012 74878
Indywidualne interpretacje prawa podatkowego 8976
Podatki i opłaty obowiązujące w 2018 roku 1744
Podatki i opłaty obowiązujące w 2017 roku 5499
Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 roku 9983
Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 roku 7693
Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 roku 25373
Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 roku 34053
Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 roku 36207
Akty prawa miejscowego 1
Rok 2012 21134
Uchwały Rady Miejskiej 6
Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej 268286
Projekty uchwał 1
Projekty Burmistrza Międzyrzecza 89503
Projekty Komisji Rady i Radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 40187
Uchwały podjęte 103929
Sprawozdania z wykonania uchwał 60157
Gospodarka Komunalna 5963
Azbest 2018 312
Azbest 2016/2017 11888
Azbest 2015/2016 8561
Azbest 2014/2015 16308
Gospodarka odpadami 0
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 53226
Deklaracja o wysokości opłaty 18758
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 15548
Rejestr działalności regulowanej 25413
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz 8688
Zakres świadczenia usług 7361
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 9996
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 408
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 9419
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 19722
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 5912
Dane o podmiocie odbierającym i zagospodarowującym odpady. 6560
Informacja o osiągniętych przez Gminę Międzyrzecz oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegają 7616
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 3496
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 0
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 15315
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (lokale stałe) 16889
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony (lokale socjalne) 14579
Informacja dot. oceny jakości wody Miasta i Gminy Międzyrzecz 20174
Administrowanie cmentarzem komunalnym 11968
Kanalizacja deszczowa 7268
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewień liniowych gminy Międzyrzecz 2044
Czyste powietrze 1328
Przetargi i ogłoszenia 5
Opłata skarbowa 94038
Przetargi dot. nieruchomości i ruchomości 84851
Informacje, ogłoszenia 67254
Ogłoszenia dot. pracy organizowane przez Urząd Miejski 52146
Konsultacje z mieszkańcami 8946
Obwieszczenia 387808
Gminny Zespół Oświaty 2
Statut 30820
Gminne Jednostki Oświatowe 16627
Praca w GZO oraz konkursy na dyrektorów placówek oświatowych 22579
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych przedszkolach 1941
Rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Międzyrzecz w roku szkolnym 2018/2019 567
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku 3
Statut MOSiW 41858
Informacje ogólne 8241
Regulamin organizacyjny 7179
Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Informacje ogólne 32213
Rodzina 500 4702
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu 28365
Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu 0
Informacje ogólne 7161
Statut 1452
Międzyrzecki Ośrodek Kultury 24954
Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie 0
Informacje ogólne 7195
Statut 22806
Rejestr instytucji kultury 17583
Rejestr instytucji kultury 10417
Jednostki pomocnicze 0
Sołectwa Gminy Międzyrzecz 32726
Spółki z udziałem Gminy 5
Spółki prawa handlowego 28048
Majątek spółek 7522
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych oraz Zarządów spółek gminnych 1131
Młodzieżowa Rada Miejska w Międzyrzeczu 0
Informacje dotyczące sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej 5661
Skład Młodzieżowej Rady Miasta 392
Organizacje pozarządowe 206439
Zamówienia publiczne 10139
Przetargi 68787
Zamówienia publiczne do 30 000 euro 10147
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 12410
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2492
Archiwum zamówień publicznych 3811
Akty prawne 722376
Aktualności 17544
Rejestr informacji o środowisku 18954
Archiwum RIOŚ - dane do 31.12.2015 r. 0
Kontrole 0
Wewnętrzne 25430
Zewnętrzne 8511
Oświadczenia majątkowe 586983
Sprawy petentów 10347
Co i jak załatwić 69948
Wydziały 27996
Sprawy 39320
Wybory Samorządowe 2018 1077
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 57733
Wybory do Parlamentu 2015 6628
Wybory ławników 6260
Unia Europejska 7285
Referendum ogólnokrajowe 6581
Rewitalizacja 4988
Archiwalny BIP 0
Ochrona danych osobowych/RODO 236

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 953187
Redakcja biuletynu 10935
Mapa serwisu 10036
Statystyki 10378
Kanały RSS 7254
Kontakt 93425
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu