ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dane 14
Dane ogólne 117740
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 10391
e-urząd 0
Gmina Międzyrzecz 1
Samorząd gminny 51408
Majątek publiczny Gminy Międzyrzecz 16624
Raport o stanie gminy 421
Budżet Obywatelski 5060
Budżet Obywatelski 2017 3943
Budżet Obywatelski 2018 4891
Budżet Obywatelski 2019 4368
Rodzina 500 0
Organy 4
Kadencja 2018 - 2023 5893
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2018-2023 2252
Komisje 1013
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 1992
Przyjęcia interesantów 887
Dyżury radnych 943
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 7520
Burmistrz Międzyrzecza 2018-2023 1390
Kadencja 2014 - 2018 19014
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2014-2018 8854
Komisje 6600
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 15649
Przyjęcia interesantów 3603
Dyżury radnych 3717
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 59254
Burmistrz Międzyrzecza 2014-2018 6889
Kadencja 2010 - 2014 2
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2010-2014 7464
Komisje 3944
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 14696
Przyjęcia interesantów 3354
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 38744
Informacje i ogłoszenia Rady Miejskiej 3197
Burmistrz Międzyrzecza 2002-2014 3961
Obsługa interesantów 182709
Budżet Gminy Międzyrzecz 4
Informacje dotyczące budżetu 116756
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 16222
Informacja za 2019 rok 484
Informacja za 2018 rok 1867
Informacja za 2017 rok 3983
Informacja za 2016 rok 5016
Informacja za 2015 rok 5907
Informacja za 2014 rok 10990
Informacja za 2012 rok 14511
Informacja za 2013 rok 13850
Informacja za 2011 rok 16019
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 11220
Informacja za 2019 902
Informacja za 2018 2749
Informacja za 2017 4289
Informacja za 2016 5742
Informacja za 2015 5908
Informacja za 2014 11249
Informacja za 2013 15520
Informacja za 2012 15252
Informacja za 2011 14864
Informacja za 2010 2246
Sprawozdania finansowe 275
Sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2018 r. 631
Urząd Miejski 1
Organizacja urzędu 70160
Wydział Planowania Przestrzennego 12012
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 10410
Stanowisko ds. przeciwdziałania patologiom społecznym, zdrowia i opieki społecznej 9189
Wydział Gospodarki Mieniem 16244
Wydział Gospodarki Komunalnej 14094
Wydział Finansowo-Budżetowy 10730
Wydział Spraw Obywatelskich 12547
Wydział Rozwoju Gospodarczego 9062
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego 8670
Urząd Stanu Cywilnego 25522
Audyt Wewnętrzny 9069
Wydział Realizacji Inwestycji 10024
Wydział Spraw Społecznych 5502
Inspektor Ochrony Danych 1326
Statut Gminy Międzyrzecz 24530
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 33240
Godziny urzędowania 0
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 12233
Rejestry i ewidencje 11127
Petycje 5301
Zbiorcze informacje o petycjach 775
Zgromadzenia 2468
Rejestr zgromadzeń 458
Informacje nieudostępnione w BIP 9451
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 2180
Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 8616
Zamierzenia gminy i prognozy 5
Plan pracy Rady Miejskiej 46609
Plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej 21898
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 9368
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego Gminy Międzyrzecz 12832
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2007-2013 7861
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 11086
Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2013 7829
Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2004-2013 8020
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz 13192
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2008-2013 8717
Plan Odnowy Miejscowości Gorzyca na lata 2009-2016 8184
Plan Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011–2018 5127
Program aktywności lokalnej dla Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2013 8018
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2015 7945
Program gospodarki wodno-ściekowej w Międzyrzeczu 7960
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016 7894
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032 7750
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2014 – 2020 2837
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz 1786
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gminy Międzyrzecz 1386
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Międzyrzecz na lata 2016 - 2030 1444
Oświadczenia majątkowe i inne 66848
Prawo lokalne 477
Zarządzenia Burmistrza 153504
Rok 2014 809060
Rok 2013 1069164
Rok 2012 88867
Indywidualne interpretacje prawa podatkowego 10001
Podatki i opłaty obowiązujące w 2019 roku 3457
Podatki i opłaty obowiązujące w 2018 roku 8065
Podatki i opłaty obowiązujące w 2017 roku 10004
Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 roku 14253
Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 roku 9121
Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 roku 29220
Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 roku 38261
Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 roku 40476
Akty prawa miejscowego 1
Rok 2012 24215
Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie 0
Informacje ogólne 1635
Statut 558
Sesje Rady Miejskiej 6
Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej 362500
Projekty uchwał 1
Projekty Burmistrza Międzyrzecza 125606
Projekty Komisji Rady i Radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 54023
Uchwały podjęte 128110
Głosowania 3344
Sprawozdania z wykonania uchwał 83434
Transmisja obrad Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 5358
Gospodarka Komunalna 6310
Azbest 2018/2019 7639
Azbest 2018 2458
Azbest 2016/2017 16044
Azbest 2015/2016 11305
Azbest 2014/2015 19063
Gospodarka odpadami 0
Informacje dla mieszkańców gminy 15167
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 75435
Deklaracja o wysokości opłaty 22406
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 21007
Rejestr działalności regulowanej 35871
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz 10834
Zakres świadczenia usług 9044
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 13941
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 2100
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 13088
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 29507
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 8114
Dane o podmiocie odbierającym odpady. 9574
Informacja o osiągniętych przez Gminę Międzyrzecz oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegają 11475
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 6743
Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów 151
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 0
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 19112
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (lokale stałe) 25338
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony (lokale socjalne) 24666
Woda i ścieki 70
Zezwolenia 157
Informacja dot. oceny jakości wody Miasta i Gminy Międzyrzecz 1008
Administrowanie cmentarzem komunalnym 18472
Kanalizacja deszczowa 9708
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewień liniowych gminy Międzyrzecz 4050
Czyste powietrze 3841
Przetargi i ogłoszenia 5
Opłata skarbowa 110892
Przetargi dot. nieruchomości i ruchomości 95828
Informacje, ogłoszenia 93789
Informacja przy zwalczaniu ASF 477
Ogłoszenia dot. pracy organizowane przez Urząd Miejski 62096
Konsultacje z mieszkańcami 16166
Obwieszczenia 556623
Obwieszczenia - Prawo Łowieckie 1669
Gminny Zespół Oświaty 2
Statut 37105
Gminne Jednostki Oświatowe 19593
Praca w GZO oraz konkursy na dyrektorów placówek oświatowych 29641
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych przedszkolach 4903
Rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Międzyrzecz w roku szkolnym 2018/2019 2453
Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Informacje ogólne 39105
Rodzina 500 7793
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu 34125
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku 3
Statut MOSiW 49086
Informacje ogólne 9518
Regulamin organizacyjny 8273
Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu 0
Informacje ogólne 11057
Statut 2325
Międzyrzecki Ośrodek Kultury 32477
Rejestr instytucji kultury 22182
Rejestr instytucji kultury 14300
Jednostki pomocnicze 0
Sołectwa Gminy Międzyrzecz 40900
Spółki z udziałem Gminy 5
Spółki prawa handlowego 35361
Majątek spółek 9248
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych oraz Zarządów spółek gminnych 2691
Zamówienia publiczne 18363
Przetargi 211191
Zamówienia publiczne do 30 000 euro 22152
Rewitalizacja 2016 29
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 38406
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 5857
Archiwum zamówień publicznych 8405
Organizacje pozarządowe 294625
Młodzieżowa Rada Miejska w Międzyrzeczu 0
Informacje dotyczące sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej 13187
Skład Młodzieżowej Rady Miasta 1702
Rejestr informacji o środowisku 54757
Archiwum RIOŚ - dane do 31.12.2015 r. 0
Kontrole 0
Wewnętrzne 30839
Zewnętrzne 10032
Oświadczenia majątkowe 842378
Sprawy petentów 12788
Akty prawne 1192964
Co i jak załatwić 92196
Wydziały 44667
Sprawy 54108
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019 3673
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 13733
Wybory Samorządowe 2018 31580
Wybory ławników 10443
Unia Europejska 10819
Ochrona danych osobowych/RODO 4190

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1527772
Redakcja biuletynu 13474
Mapa serwisu 12523
Statystyki 12922
Kanały RSS 9542
Kontakt 119734
« powrót do poprzedniej strony