ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dane 14
Dane ogólne 92270
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 8171
e-urząd 0
Gmina Międzyrzecz 1
Samorząd gminny 41533
Majątek publiczny Gminy Międzyrzecz 12860
Budżet Gminy Międzyrzecz 4
Informacje dotyczące budżetu 86564
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 12778
Informacja za 2017 rok 1207
Informacja za 2016 rok 2526
Informacja za 2015 rok 3430
Informacja za 2014 rok 9035
Informacja za 2012 rok 12266
Informacja za 2013 rok 11805
Informacja za 2011 rok 13237
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 10727
Informacja za 2017 1637
Informacja za 2016 3212
Informacja za 2015 3778
Informacja za 2014 9162
Informacja za 2013 13113
Informacja za 2012 12854
Informacja za 2011 12306
Informacja za 2010 1092
Budżet Obywatelski 1884
Budżet Obywatelski 2017 1682
Budżet Obywatelski 2018 2580
Budżet Obywatelski 2019 114
Rodzina 500 0
Organy 4
Kadencja 2014 - 2018 16272
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2014-2018 6074
Komisje 4152
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 8070
Przyjęcia interesantów 2604
Dyżury radnych 2469
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 27760
Burmistrz Międzyrzecza 2014-2018 4850
Kadencja 2010 - 2014 2
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2010-2014 5012
Komisje 2632
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 9295
Przyjęcia interesantów 2341
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 25944
Informacje i ogłoszenia Rady Miejskiej 2131
Burmistrz Międzyrzecza 2002-2014 2755
Obsługa interesantów 151838
Urząd Miejski 1
Organizacja urzędu 56684
Wydział Planowania Przestrzennego 9692
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 8316
Stanowisko ds. przeciwdziałania patologiom społecznym, zdrowia i opieki społecznej 7476
Wydział Gospodarki Mieniem 11648
Wydział Gospodarki Komunalnej 11513
Wydział Finansowo-Budżetowy 8512
Wydział Spraw Obywatelskich 10124
Wydział Rozwoju Gospodarczego 6962
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego 7075
Urząd Stanu Cywilnego 20635
Audyt Wewnętrzny 7160
Wydział Realizacji Inwestycji 8057
Wydział Spraw Społecznych 3059
Statut Gminy Międzyrzecz 18533
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 25121
Godziny urzędowania 0
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 9899
Rejestry i ewidencje 9132
Petycje 2020
Zgromadzenia 757
Rejestr zgromadzeń 133
Informacje nieudostępnione w BIP 7783
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1062
Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 7095
Oświadczenia majątkowe i inne 54281
Zamierzenia gminy i prognozy 5
Plan pracy Rady Miejskiej 38670
Plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej 17907
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 8048
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego Gminy Międzyrzecz 9784
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2007-2013 6718
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 8893
Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2013 6625
Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2004-2013 6797
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz 10068
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2008-2013 7362
Plan Odnowy Miejscowości Gorzyca na lata 2009-2016 7039
Plan Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011–2018 4050
Program aktywności lokalnej dla Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2013 6900
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2015 6691
Program gospodarki wodno-ściekowej w Międzyrzeczu 6888
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016 6772
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032 6444
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2014 – 2020 1640
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz 566
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gminy Międzyrzecz 262
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Międzyrzecz na lata 2016 - 2030 268
Prawo lokalne 473
Zarządzenia Burmistrza 137553
Rok 2014 307481
Rok 2013 523809
Rok 2012 72476
Indywidualne interpretacje prawa podatkowego 8818
Podatki i opłaty obowiązujące w 2018 roku 912
Podatki i opłaty obowiązujące w 2017 roku 4431
Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 roku 9120
Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 roku 7402
Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 roku 24755
Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 roku 33341
Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 roku 35588
Akty prawa miejscowego 1
Rok 2012 20600
Uchwały Rady Miejskiej 6
Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej 255120
Projekty uchwał 1
Projekty Burmistrza Międzyrzecza 83832
Projekty Komisji Rady i Radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 37779
Uchwały podjęte 99571
Sprawozdania z wykonania uchwał 56808
Gospodarka Komunalna 5895
Azbest 2016/2017 10291
Azbest 2015/2016 8073
Azbest 2014/2015 16014
Gospodarka odpadami 0
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 49736
Deklaracja o wysokości opłaty 18194
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 14546
Rejestr działalności regulowanej 23827
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz 8404
Zakres świadczenia usług 7122
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 9642
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 250
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 9064
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 18513
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 5607
Dane o podmiocie odbierającym i zagospodarowującym odpady. 6218
Informacja o osiągniętych przez Gminę Międzyrzecz oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegają 7162
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 3016
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 0
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 14746
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (lokale stałe) 15508
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony (lokale socjalne) 13244
Informacja dot. oceny jakości wody Miasta i Gminy Międzyrzecz 18423
Administrowanie cmentarzem komunalnym 11344
Kanalizacja deszczowa 6985
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewień liniowych gminy Międzyrzecz 1782
Czyste powietrze 1074
Przetargi i ogłoszenia 5
Opłata skarbowa 89684
Przetargi dot. nieruchomości i ruchomości 82349
Informacje, ogłoszenia 61653
Ogłoszenia dot. pracy organizowane przez Urząd Miejski 49632
Konsultacje z mieszkańcami 7691
Obwieszczenia 364931
Gminny Zespół Oświaty 2
Statut 29698
Gminne Jednostki Oświatowe 16165
Praca w GZO oraz konkursy na dyrektorów placówek oświatowych 21078
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych przedszkolach 1475
Rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Międzyrzecz w roku szkolnym 2018/2019 190
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku 3
Statut MOSiW 40703
Informacje ogólne 8002
Regulamin organizacyjny 6954
Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Informacje ogólne 30955
Rodzina 500 4096
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu 27306
Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu 0
Informacje ogólne 6434
Statut 1208
Międzyrzecki Ośrodek Kultury 24195
Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fotyfikacji i Nietoperzy w Pniewie 0
Informacje ogólne 6983
Statut 22096
Rejestr instytucji kultury 17051
Rejestr instytucji kultury 9988
Jednostki pomocnicze 0
Sołectwa Gminy Międzyrzecz 31430
Spółki z udziałem Gminy 5
Spółki prawa handlowego 26951
Majątek spółek 7233
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych oraz Zarządów spółek gminnych 884
Młodzieżowa Rada Miejska w Międzyrzeczu 0
Informacje dotyczące sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej 4412
Skład Młodzieżowej Rady Miasta 197
Organizacje pozarządowe 194068
Zamówienia publiczne 8094
Przetargi 47706
Zamówienia publiczne do 30 000 euro 7956
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 6486
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2008
Archiwum zamówień publicznych 2909
Akty prawne 672537
Aktualności 16965
Rejestr informacji o środowisku 15551
Archiwum RIOŚ - dane do 31.12.2015 r. 0
Kontrole 0
Wewnętrzne 24760
Zewnętrzne 8221
Oświadczenia majątkowe 543798
Sprawy petentów 9953
Co i jak załatwić 66589
Wydziały 25208
Sprawy 37200
Wybory Samorządowe 2018 330
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 55928
Wybory do Parlamentu 2015 5891
Wybory ławników 5847
Unia Europejska 6867
Referendum ogólnokrajowe 6090
Rewitalizacja 4267
Archiwalny BIP 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 896897
Redakcja biuletynu 10496
Mapa serwisu 9587
Statystyki 9902
Kanały RSS 6961
Kontakt 89804
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu