ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dane 14
Dane ogólne 120914
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 10666
e-urząd 0
Gmina Międzyrzecz 1
Samorząd gminny 52098
Majątek publiczny Gminy Międzyrzecz 17035
Raport o stanie gminy 592
Budżet Obywatelski 5243
Budżet Obywatelski 2017 4202
Budżet Obywatelski 2018 5095
Budżet Obywatelski 2019 4702
Rodzina 500 0
Organy 4
Kadencja 2018 - 2023 6487
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2018-2023 2556
Komisje 1211
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 2383
Przyjęcia interesantów 1031
Dyżury radnych 1075
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 8725
Burmistrz Międzyrzecza 2018-2023 1579
Kadencja 2014 - 2018 19042
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2014-2018 9167
Komisje 6817
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 16291
Przyjęcia interesantów 3735
Dyżury radnych 3856
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 61570
Burmistrz Międzyrzecza 2014-2018 7059
Kadencja 2010 - 2014 2
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2010-2014 7777
Komisje 4117
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 15268
Przyjęcia interesantów 3510
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 39601
Informacje i ogłoszenia Rady Miejskiej 3335
Burmistrz Międzyrzecza 2002-2014 4123
Obsługa interesantów 185379
Budżet Gminy Międzyrzecz 4
Informacje dotyczące budżetu 120198
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 16639
Informacja za 2019 rok 662
Informacja za 2018 rok 2148
Informacja za 2017 rok 4283
Informacja za 2016 rok 5273
Informacja za 2015 rok 6160
Informacja za 2014 rok 11243
Informacja za 2012 rok 14796
Informacja za 2013 rok 14082
Informacja za 2011 rok 16342
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 11253
Informacja za 2019 1178
Informacja za 2018 3015
Informacja za 2017 4566
Informacja za 2016 5965
Informacja za 2015 6151
Informacja za 2014 11514
Informacja za 2013 15766
Informacja za 2012 15522
Informacja za 2011 15194
Informacja za 2010 2392
Sprawozdania finansowe 338
Sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2018 r. 804
Urząd Miejski 1
Organizacja urzędu 71320
Wydział Planowania Przestrzennego 12223
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 10618
Stanowisko ds. przeciwdziałania patologiom społecznym, zdrowia i opieki społecznej 9433
Wydział Gospodarki Mieniem 16687
Wydział Gospodarki Komunalnej 14344
Wydział Finansowo-Budżetowy 10963
Wydział Spraw Obywatelskich 12758
Wydział Rozwoju Gospodarczego 9281
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego 8860
Urząd Stanu Cywilnego 26030
Audyt Wewnętrzny 9284
Wydział Realizacji Inwestycji 10202
Wydział Spraw Społecznych 5775
Inspektor Ochrony Danych 1509
Statut Gminy Międzyrzecz 25076
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 33976
Godziny urzędowania 0
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 12481
Rejestry i ewidencje 11364
Petycje 5883
Zbiorcze informacje o petycjach 886
Zgromadzenia 2672
Rejestr zgromadzeń 486
Informacje nieudostępnione w BIP 9673
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 2322
Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 8772
Zamierzenia gminy i prognozy 5
Plan pracy Rady Miejskiej 47254
Plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej 22374
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 9545
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego Gminy Międzyrzecz 13190
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2007-2013 8022
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 11375
Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2013 7980
Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2004-2013 8177
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz 13627
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2008-2013 8888
Plan Odnowy Miejscowości Gorzyca na lata 2009-2016 8339
Plan Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011–2018 5278
Program aktywności lokalnej dla Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2013 8197
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2015 8110
Program gospodarki wodno-ściekowej w Międzyrzeczu 8129
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016 8033
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032 7935
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2014 – 2020 2985
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz 1936
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gminy Międzyrzecz 1532
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Międzyrzecz na lata 2016 - 2030 1599
Oświadczenia majątkowe i inne 67604
Prawo lokalne 477
Zarządzenia Burmistrza 157184
Rok 2014 858205
Rok 2013 1123120
Rok 2012 90519
Indywidualne interpretacje prawa podatkowego 10185
Podatki i opłaty obowiązujące w 2019 roku 4246
Podatki i opłaty obowiązujące w 2018 roku 8801
Podatki i opłaty obowiązujące w 2017 roku 10633
Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 roku 14851
Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 roku 9359
Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 roku 29800
Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 roku 38808
Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 roku 41065
Akty prawa miejscowego 1
Rok 2012 24680
Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie 0
Informacje ogólne 2037
Statut 732
Sesje Rady Miejskiej 6
Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej 374834
Projekty uchwał 1
Projekty Burmistrza Międzyrzecza 130793
Projekty Komisji Rady i Radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 56285
Uchwały podjęte 130916
Głosowania 4321
Sprawozdania z wykonania uchwał 86127
Transmisja obrad Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 6053
Gospodarka Komunalna 6373
Azbest 2018/2019 8453
Azbest 2018 2707
Azbest 2016/2017 16480
Azbest 2015/2016 11626
Azbest 2014/2015 19318
Gospodarka odpadami 0
Informacje dla mieszkańców gminy 15799
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 78701
Deklaracja o wysokości opłaty 22875
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 22154
Rejestr działalności regulowanej 37061
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz 11063
Zakres świadczenia usług 9208
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 14393
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 2314
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 13466
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 30640
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 8344
Dane o podmiocie odbierającym odpady. 9916
Informacja o osiągniętych przez Gminę Międzyrzecz oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegają 11903
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 7094
Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów 295
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 0
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 19494
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (lokale stałe) 26265
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony (lokale socjalne) 25736
Woda i ścieki 159
Zezwolenia 279
Informacja dot. oceny jakości wody Miasta i Gminy Międzyrzecz 1909
Administrowanie cmentarzem komunalnym 19395
Kanalizacja deszczowa 9986
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewień liniowych gminy Międzyrzecz 4246
Czyste powietrze 4226
Przetargi i ogłoszenia 5
Opłata skarbowa 112265
Przetargi dot. nieruchomości i ruchomości 96521
Informacje, ogłoszenia 96965
Informacja przy zwalczaniu ASF 720
Ogłoszenia dot. pracy organizowane przez Urząd Miejski 62836
Konsultacje z mieszkańcami 16919
Obwieszczenia 578625
Obwieszczenia - Prawo Łowieckie 2624
Gminny Zespół Oświaty 2
Statut 37693
Gminne Jednostki Oświatowe 19938
Praca w GZO oraz konkursy na dyrektorów placówek oświatowych 30503
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych przedszkolach 5245
Rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Międzyrzecz w roku szkolnym 2018/2019 2642
Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Informacje ogólne 39806
Rodzina 500 8111
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu 34749
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku 3
Statut MOSiW 50036
Informacje ogólne 9733
Regulamin organizacyjny 8449
Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu 0
Informacje ogólne 11468
Statut 2441
Międzyrzecki Ośrodek Kultury 33432
Rejestr instytucji kultury 22727
Rejestr instytucji kultury 14911
Jednostki pomocnicze 0
Sołectwa Gminy Międzyrzecz 41860
Spółki z udziałem Gminy 5
Spółki prawa handlowego 36251
Majątek spółek 9468
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych oraz Zarządów spółek gminnych 2890
Zamówienia publiczne 19465
Przetargi 228512
Zamówienia publiczne do 30 000 euro 23749
Rewitalizacja 2016 204
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 40712
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 6725
Archiwum zamówień publicznych 8961
Organizacje pozarządowe 306840
Młodzieżowa Rada Miejska w Międzyrzeczu 0
Informacje dotyczące sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej 14099
Skład Młodzieżowej Rady Miasta 1863
Rejestr informacji o środowisku 60310
Archiwum RIOŚ - dane do 31.12.2015 r. 0
Kontrole 0
Wewnętrzne 31242
Zewnętrzne 10190
Oświadczenia majątkowe 866078
Sprawy petentów 12954
Akty prawne 1244244
Co i jak załatwić 94759
Wydziały 46529
Sprawy 55934
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019 4722
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 15623
Wybory Samorządowe 2018 33671
Wybory ławników 11045
Unia Europejska 11089
Ochrona danych osobowych/RODO 4580

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1622671
Redakcja biuletynu 13669
Mapa serwisu 12680
Statystyki 13083
Kanały RSS 9690
Kontakt 122651
« powrót do poprzedniej strony