ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dane 14
Dane ogólne 83439
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 7501
e-urząd 0
Gmina Międzyrzecz 1
Samorząd gminny 38445
Majątek publiczny Gminy Międzyrzecz 11417
Budżet Gminy Międzyrzecz 4
Informacje dotyczące budżetu 78437
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 11814
Informacja za 2017 rok 310
Informacja za 2016 rok 1465
Informacja za 2015 rok 2317
Informacja za 2014 rok 8093
Informacja za 2012 rok 11271
Informacja za 2013 rok 10944
Informacja za 2011 rok 12044
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 10503
Informacja za 2017 468
Informacja za 2016 2051
Informacja za 2015 2915
Informacja za 2014 8219
Informacja za 2013 12110
Informacja za 2012 11983
Informacja za 2011 11467
Informacja za 2010 584
Budżet Obywatelski 1172
Budżet Obywatelski 2017 793
Budżet Obywatelski 2018 1726
Rodzina 500 0
Organy 4
Kadencja 2014 - 2018 13928
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2014-2018 5049
Komisje 3199
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 5660
Przyjęcia interesantów 2073
Dyżury radnych 1944
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 19247
Burmistrz Międzyrzecza 2014-2018 4051
Kadencja 2010 - 2014 2
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2010-2014 4146
Komisje 2174
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 6726
Przyjęcia interesantów 1883
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 22175
Informacje i ogłoszenia Rady Miejskiej 1826
Burmistrz Międzyrzecza 2002-2014 2298
Obsługa interesantów 140906
Urząd Miejski 1
Organizacja urzędu 52047
Wydział Planowania Przestrzennego 8835
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 7620
Stanowisko ds. przeciwdziałania patologiom społecznym, zdrowia i opieki społecznej 6928
Wydział Gospodarki Mieniem 10416
Wydział Gospodarki Komunalnej 10522
Wydział Finansowo-Budżetowy 7708
Wydział Spraw Obywatelskich 9272
Wydział Rozwoju Gospodarczego 6253
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego 6556
Urząd Stanu Cywilnego 18983
Audyt Wewnętrzny 6473
Wydział Realizacji Inwestycji 7356
Wydział Spraw Społecznych 2224
Statut Gminy Międzyrzecz 16365
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 22503
Godziny urzędowania 0
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 9044
Rejestry i ewidencje 8384
Petycje 446
Zgromadzenia 132
Informacje nieudostępnione w BIP 7105
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 557
Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 6628
Oświadczenia majątkowe i inne 50581
Zamierzenia gminy i prognozy 5
Plan pracy Rady Miejskiej 35998
Plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej 16496
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 7572
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego Gminy Międzyrzecz 8868
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2007-2013 6280
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 8262
Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2013 6188
Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2004-2013 6317
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz 9077
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2008-2013 6889
Plan Odnowy Miejscowości Gorzyca na lata 2009-2016 6612
Plan Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011–2018 3638
Program aktywności lokalnej dla Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2013 6479
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2015 6347
Program gospodarki wodno-ściekowej w Międzyrzeczu 6457
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016 6344
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032 6021
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2014 – 2020 1175
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz 76
Prawo lokalne 471
Zarządzenia Burmistrza 133499
Rok 2014 216946
Rok 2013 422554
Rok 2012 66394
Indywidualne interpretacje prawa podatkowego 8217
Podatki i opłaty obowiązujące w 2017 roku 1999
Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 roku 6717
Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 roku 6502
Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 roku 22894
Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 roku 31664
Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 roku 34000
Akty prawa miejscowego 1
Rok 2012 19235
Uchwały Rady Miejskiej 6
Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej 222846
Projekty uchwał 1
Projekty Burmistrza Międzyrzecza 71144
Projekty Komisji Rady i Radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 32615
Uchwały podjęte 89189
Sprawozdania z wykonania uchwał 47599
Gospodarka Komunalna 5746
Azbest 2016/2017 6193
Azbest 2015/2016 6742
Azbest 2014/2015 15041
Gospodarka odpadami 0
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 42642
Deklaracja o wysokości opłaty 16738
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 12037
Rejestr działalności regulowanej 20170
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz 7607
Zakres świadczenia usług 6445
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 8806
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 8085
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 16309
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 4889
Dane o podmiocie odbierającym i zagospodarowującym odpady. 5341
Informacja o osiągniętych przez Gminę Międzyrzecz oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegają 6021
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2130
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 0
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 13425
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (lokale stałe) 12481
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony (lokale socjalne) 10164
Informacja dot. oceny jakości wody Miasta i Gminy Międzyrzecz 14866
Administrowanie cmentarzem komunalnym 9536
Kanalizacja deszczowa 6267
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewień liniowych gminy Międzyrzecz 1101
Czyste powietrze 450
Przetargi i ogłoszenia 5
Opłata skarbowa 82530
Przetargi dot. nieruchomości i ruchomości 78302
Informacje, ogłoszenia 48855
Ogłoszenia dot. pracy organizowane przez Urząd Miejski 44819
Konsultacje z mieszkańcami 4646
Obwieszczenia 314996
Gminny Zespół Oświaty 2
Statut 27594
Gminne Jednostki Oświatowe 14892
Praca w GZO oraz konkursy na dyrektorów placówek oświatowych 18731
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych przedszkolach 697
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku 3
Statut MOSiW 38333
Informacje ogólne 7396
Regulamin organizacyjny 6438
Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Informacje ogólne 28783
Rodzina 500 2767
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu 24922
Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu 0
Informacje ogólne 4699
Statut 755
Międzyrzecki Ośrodek Kultury 22097
Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fotyfikacji i Nietoperzy w Pniewie 0
Informacje ogólne 6489
Statut 20619
Rejestr instytucji kultury 16050
Rejestr instytucji kultury 8951
Jednostki pomocnicze 0
Sołectwa Gminy Międzyrzecz 28902
Spółki z udziałem Gminy 5
Spółki prawa handlowego 24558
Majątek spółek 6615
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych oraz Zarządów spółek gminnych 258
Młodzieżowa Rada Miejska w Międzyrzeczu 0
Informacje dotyczące sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej 2338
Zamówienia publiczne 4479
Przetargi 21576
Zamówienia publiczne do 30 000 euro 3656
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 1033
Archiwum zamówień publicznych 1111
Organizacje pozarządowe 168165
Akty prawne 592250
Aktualności 15960
Rejestr informacji o środowisku 8817
Archiwum RIOŚ - dane do 31.12.2015 r. 0
Kontrole 0
Wewnętrzne 23349
Zewnętrzne 7615
Oświadczenia majątkowe 459715
Sprawy petentów 9326
Co i jak załatwić 59420
Wydziały 20124
Sprawy 32182
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 53180
Wybory do Parlamentu 2015 4274
Wybory ławników 4822
Unia Europejska 6021
Referendum ogólnokrajowe 4858
Rewitalizacja 2925
Archiwalny BIP 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 790934
Redakcja biuletynu 9736
Mapa serwisu 8921
Statystyki 9109
Kanały RSS 6436
Kontakt 81699
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu