ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dane 14
Dane ogólne 88905
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 7866
e-urząd 0
Gmina Międzyrzecz 1
Samorząd gminny 40336
Majątek publiczny Gminy Międzyrzecz 12451
Budżet Gminy Międzyrzecz 4
Informacje dotyczące budżetu 84328
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 12439
Informacja za 2017 rok 852
Informacja za 2016 rok 2195
Informacja za 2015 rok 3028
Informacja za 2014 rok 8760
Informacja za 2012 rok 11976
Informacja za 2013 rok 11492
Informacja za 2011 rok 12902
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 10658
Informacja za 2017 1120
Informacja za 2016 2828
Informacja za 2015 3527
Informacja za 2014 8884
Informacja za 2013 12828
Informacja za 2012 12569
Informacja za 2011 12041
Informacja za 2010 913
Budżet Obywatelski 1582
Budżet Obywatelski 2017 1328
Budżet Obywatelski 2018 2204
Rodzina 500 0
Organy 4
Kadencja 2014 - 2018 15470
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2014-2018 5650
Komisje 3774
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 7361
Przyjęcia interesantów 2359
Dyżury radnych 2219
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 24395
Burmistrz Międzyrzecza 2014-2018 4532
Kadencja 2010 - 2014 2
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2010-2014 4711
Komisje 2479
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 8745
Przyjęcia interesantów 2169
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 24630
Informacje i ogłoszenia Rady Miejskiej 2008
Burmistrz Międzyrzecza 2002-2014 2559
Obsługa interesantów 148196
Urząd Miejski 1
Organizacja urzędu 54958
Wydział Planowania Przestrzennego 9373
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 8059
Stanowisko ds. przeciwdziałania patologiom społecznym, zdrowia i opieki społecznej 7249
Wydział Gospodarki Mieniem 11208
Wydział Gospodarki Komunalnej 11154
Wydział Finansowo-Budżetowy 8196
Wydział Spraw Obywatelskich 9797
Wydział Rozwoju Gospodarczego 6670
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego 6864
Urząd Stanu Cywilnego 20046
Audyt Wewnętrzny 6868
Wydział Realizacji Inwestycji 7778
Wydział Spraw Społecznych 2733
Statut Gminy Międzyrzecz 17742
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 24257
Godziny urzędowania 0
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 9581
Rejestry i ewidencje 8834
Petycje 1323
Zgromadzenia 487
Rejestr zgromadzeń 59
Informacje nieudostępnione w BIP 7519
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 831
Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 6916
Oświadczenia majątkowe i inne 52856
Zamierzenia gminy i prognozy 5
Plan pracy Rady Miejskiej 37517
Plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej 17384
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 7863
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego Gminy Międzyrzecz 9447
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2007-2013 6557
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 8633
Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2013 6456
Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2004-2013 6622
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz 9710
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2008-2013 7192
Plan Odnowy Miejscowości Gorzyca na lata 2009-2016 6890
Plan Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011–2018 3898
Program aktywności lokalnej dla Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2013 6740
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2015 6543
Program gospodarki wodno-ściekowej w Międzyrzeczu 6726
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016 6605
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032 6260
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2014 – 2020 1466
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz 360
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gminy Międzyrzecz 108
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Międzyrzecz na lata 2016 - 2030 119
Prawo lokalne 473
Zarządzenia Burmistrza 136462
Rok 2014 279222
Rok 2013 486932
Rok 2012 70703
Indywidualne interpretacje prawa podatkowego 8601
Podatki i opłaty obowiązujące w 2018 roku 187
Podatki i opłaty obowiązujące w 2017 roku 3576
Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 roku 8260
Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 roku 7051
Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 roku 24011
Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 roku 32758
Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 roku 34945
Akty prawa miejscowego 1
Rok 2012 20079
Uchwały Rady Miejskiej 6
Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej 245540
Projekty uchwał 1
Projekty Burmistrza Międzyrzecza 80008
Projekty Komisji Rady i Radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 36252
Uchwały podjęte 96304
Sprawozdania z wykonania uchwał 53958
Gospodarka Komunalna 5843
Azbest 2016/2017 8760
Azbest 2015/2016 7423
Azbest 2014/2015 15621
Gospodarka odpadami 0
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 47773
Deklaracja o wysokości opłaty 17709
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 13700
Rejestr działalności regulowanej 23074
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz 8096
Zakres świadczenia usług 6809
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 9302
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 49
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 8724
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 17641
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 5304
Dane o podmiocie odbierającym i zagospodarowującym odpady. 5894
Informacja o osiągniętych przez Gminę Międzyrzecz oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegają 6758
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2672
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 0
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 14190
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (lokale stałe) 14852
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony (lokale socjalne) 12508
Informacja dot. oceny jakości wody Miasta i Gminy Międzyrzecz 17632
Administrowanie cmentarzem komunalnym 10698
Kanalizacja deszczowa 6681
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewień liniowych gminy Międzyrzecz 1497
Czyste powietrze 769
Przetargi i ogłoszenia 5
Opłata skarbowa 87419
Przetargi dot. nieruchomości i ruchomości 80935
Informacje, ogłoszenia 56947
Ogłoszenia dot. pracy organizowane przez Urząd Miejski 48139
Konsultacje z mieszkańcami 6532
Obwieszczenia 348556
Gminny Zespół Oświaty 2
Statut 28799
Gminne Jednostki Oświatowe 15700
Praca w GZO oraz konkursy na dyrektorów placówek oświatowych 20320
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych przedszkolach 1141
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku 3
Statut MOSiW 39751
Informacje ogólne 7763
Regulamin organizacyjny 6772
Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Informacje ogólne 30124
Rodzina 500 3564
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu 26281
Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu 0
Informacje ogólne 5751
Statut 1032
Międzyrzecki Ośrodek Kultury 23502
Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fotyfikacji i Nietoperzy w Pniewie 0
Informacje ogólne 6786
Statut 21528
Rejestr instytucji kultury 16658
Rejestr instytucji kultury 9646
Jednostki pomocnicze 0
Sołectwa Gminy Międzyrzecz 30437
Spółki z udziałem Gminy 5
Spółki prawa handlowego 26090
Majątek spółek 6978
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych oraz Zarządów spółek gminnych 659
Młodzieżowa Rada Miejska w Międzyrzeczu 0
Informacje dotyczące sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej 3481
Skład Młodzieżowej Rady Miasta 59
Organizacje pozarządowe 186302
Zamówienia publiczne 6905
Przetargi 39079
Zamówienia publiczne do 30 000 euro 6459
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 3831
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 1654
Archiwum zamówień publicznych 2330
Akty prawne 637894
Aktualności 16616
Rejestr informacji o środowisku 12516
Archiwum RIOŚ - dane do 31.12.2015 r. 0
Kontrole 0
Wewnętrzne 24198
Zewnętrzne 8005
Oświadczenia majątkowe 511788
Sprawy petentów 9714
Co i jak załatwić 63954
Wydziały 23401
Sprawy 35445
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 55058
Wybory do Parlamentu 2015 5289
Wybory ławników 5443
Unia Europejska 6513
Referendum ogólnokrajowe 5622
Rewitalizacja 3751
Archiwalny BIP 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 861344
Redakcja biuletynu 10198
Mapa serwisu 9336
Statystyki 9612
Kanały RSS 6755
Kontakt 86681
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu