ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dane 14
Dane ogólne 79153
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 7297
e-urząd 0
Gmina Międzyrzecz 1
Samorząd gminny 36879
Majątek publiczny Gminy Międzyrzecz 10726
Budżet Gminy Międzyrzecz 4
Informacje dotyczące budżetu 74406
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 11213
Informacja za 2017 rok 76
Informacja za 2016 rok 1051
Informacja za 2015 rok 1973
Informacja za 2014 rok 7746
Informacja za 2012 rok 10901
Informacja za 2013 rok 10659
Informacja za 2011 rok 11656
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 10370
Informacja za 2017 135
Informacja za 2016 1607
Informacja za 2015 2534
Informacja za 2014 7902
Informacja za 2013 11725
Informacja za 2012 11570
Informacja za 2011 11084
Informacja za 2010 388
Budżet Obywatelski 739
Budżet Obywatelski 2017 492
Budżet Obywatelski 2018 1363
Rodzina 500 0
Organy 4
Kadencja 2014 - 2018 12493
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2014-2018 4544
Komisje 2764
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 4622
Przyjęcia interesantów 1868
Dyżury radnych 1750
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 15788
Burmistrz Międzyrzecza 2014-2018 3729
Kadencja 2010 - 2014 2
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2010-2014 3797
Komisje 2014
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 5693
Przyjęcia interesantów 1715
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 20109
Informacje i ogłoszenia Rady Miejskiej 1664
Burmistrz Międzyrzecza 2002-2014 2099
Obsługa interesantów 135881
Urząd Miejski 1
Organizacja urzędu 49768
Wydział Planowania Przestrzennego 8416
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 7281
Stanowisko ds. przeciwdziałania patologiom społecznym, zdrowia i opieki społecznej 6663
Wydział Gospodarki Mieniem 9722
Wydział Gospodarki Komunalnej 9972
Wydział Finansowo-Budżetowy 7334
Wydział Spraw Obywatelskich 8798
Wydział Rozwoju Gospodarczego 5969
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego 6319
Urząd Stanu Cywilnego 17903
Audyt Wewnętrzny 6209
Wydział Realizacji Inwestycji 7046
Wydział Spraw Społecznych 1881
Statut Gminy Międzyrzecz 15228
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 21293
Godziny urzędowania 0
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 8703
Rejestry i ewidencje 8035
Petycje 134
Zgromadzenia 6
Informacje nieudostępnione w BIP 6850
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 327
Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 6370
Oświadczenia majątkowe i inne 48817
Zamierzenia gminy i prognozy 5
Plan pracy Rady Miejskiej 34832
Plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej 15862
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 7337
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego Gminy Międzyrzecz 8413
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2007-2013 6097
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 8042
Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2013 6025
Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2004-2013 6115
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz 8662
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2008-2013 6666
Plan Odnowy Miejscowości Gorzyca na lata 2009-2016 6459
Plan Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011–2018 3485
Program aktywności lokalnej dla Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2013 6273
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2015 6178
Program gospodarki wodno-ściekowej w Międzyrzeczu 6262
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016 6146
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032 5848
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2014 – 2020 980
Prawo lokalne 464
Zarządzenia Burmistrza 129889
Rok 2014 182492
Rok 2013 379234
Rok 2012 63590
Indywidualne interpretacje prawa podatkowego 7960
Podatki i opłaty obowiązujące w 2017 roku 1030
Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 roku 5682
Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 roku 6096
Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 roku 22084
Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 roku 30887
Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 roku 33434
Akty prawa miejscowego 1
Rok 2012 18597
Uchwały Rady Miejskiej 6
Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej 208213
Projekty uchwał 1
Projekty Burmistrza Międzyrzecza 65279
Projekty Komisji Rady i Radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 30630
Uchwały podjęte 84472
Sprawozdania z wykonania uchwał 43597
Gospodarka Komunalna 5650
Azbest 2016/2017 4604
Azbest 2015/2016 6273
Azbest 2014/2015 14656
Gospodarka odpadami 0
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 39562
Deklaracja o wysokości opłaty 16151
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 11486
Rejestr działalności regulowanej 17960
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz 7321
Zakres świadczenia usług 6144
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 8482
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 7692
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 15375
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 4653
Dane o podmiocie odbierającym i zagospodarowującym odpady. 5030
Informacja o osiągniętych przez Gminę Międzyrzecz oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegają 5614
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 1778
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 0
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 12898
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (lokale stałe) 11224
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony (lokale socjalne) 9237
Informacja dot. oceny jakości wody Miasta i Gminy Międzyrzecz 13380
Administrowanie cmentarzem komunalnym 8874
Kanalizacja deszczowa 5962
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewień liniowych gminy Międzyrzecz 816
Czyste powietrze 273
Przetargi i ogłoszenia 5
Opłata skarbowa 78910
Przetargi dot. nieruchomości i ruchomości 75725
Informacje, ogłoszenia 43703
Ogłoszenia dot. pracy organizowane przez Urząd Miejski 42928
Konsultacje z mieszkańcami 3401
Obwieszczenia 296576
Gminny Zespół Oświaty 2
Statut 26559
Gminne Jednostki Oświatowe 14286
Praca w GZO oraz konkursy na dyrektorów placówek oświatowych 17659
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych przedszkolach 312
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku 3
Statut MOSiW 37133
Informacje ogólne 7159
Regulamin organizacyjny 6230
Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Informacje ogólne 27704
Rodzina 500 2193
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu 24013
Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu 0
Informacje ogólne 3740
Statut 562
Międzyrzecki Ośrodek Kultury 21097
Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fotyfikacji i Nietoperzy w Pniewie 0
Informacje ogólne 6289
Statut 19826
Rejestr instytucji kultury 15591
Rejestr instytucji kultury 8580
Jednostki pomocnicze 0
Sołectwa Gminy Międzyrzecz 27766
Spółki z udziałem Gminy 5
Spółki prawa handlowego 23510
Majątek spółek 6382
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych oraz Zarządów spółek gminnych 95
Młodzieżowa Rada Miejska w Międzyrzeczu 0
Informacje dotyczące sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej 1583
Zamówienia publiczne 2484
Przetargi 8016
Zamówienia publiczne do 30 000 euro 2046
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 615
Archiwum zamówień publicznych 583
Organizacje pozarządowe 158840
Akty prawne 562555
Aktualności 15413
Rejestr informacji o środowisku 6973
Archiwum RIOŚ - dane do 31.12.2015 r. 0
Kontrole 0
Wewnętrzne 22655
Zewnętrzne 7376
Sprawy petentów 8883
Co i jak załatwić 56267
Wydziały 18139
Sprawy 29964
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 51537
Wybory do Parlamentu 2015 3530
Wybory ławników 4339
Unia Europejska 5603
Referendum ogólnokrajowe 4372
Rewitalizacja 2255
Archiwalny BIP 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 746988
Redakcja biuletynu 9335
Mapa serwisu 8552
Statystyki 8613
Kanały RSS 6160
Kontakt 78217
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu