ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dane 14
Dane ogólne 97476
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 8587
e-urząd 0
Gmina Międzyrzecz 1
Samorząd gminny 43884
Majątek publiczny Gminy Międzyrzecz 13517
Budżet Gminy Międzyrzecz 4
Informacje dotyczące budżetu 91386
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 13426
Informacja za 2018 rok 327
Informacja za 2017 rok 2006
Informacja za 2016 rok 3221
Informacja za 2015 rok 4123
Informacja za 2014 rok 9494
Informacja za 2012 rok 12791
Informacja za 2013 rok 12262
Informacja za 2011 rok 13849
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 10889
Informacja za 2018 491
Informacja za 2017 2528
Informacja za 2016 3980
Informacja za 2015 4358
Informacja za 2014 9590
Informacja za 2013 13631
Informacja za 2012 13458
Informacja za 2011 12863
Informacja za 2010 1384
Budżet Obywatelski 2727
Budżet Obywatelski 2017 2250
Budżet Obywatelski 2018 3429
Budżet Obywatelski 2019 1598
Rodzina 500 0
Organy 4
Kadencja 2014 - 2018 18204
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2014-2018 6649
Komisje 4692
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 9630
Przyjęcia interesantów 2937
Dyżury radnych 2859
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 36324
Burmistrz Międzyrzecza 2014-2018 5450
Kadencja 2010 - 2014 2
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2010-2014 5563
Komisje 2902
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 10301
Przyjęcia interesantów 2598
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 29497
Informacje i ogłoszenia Rady Miejskiej 2390
Burmistrz Międzyrzecza 2002-2014 3036
Obsługa interesantów 158655
Urząd Miejski 1
Organizacja urzędu 59781
Wydział Planowania Przestrzennego 10219
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 8816
Stanowisko ds. przeciwdziałania patologiom społecznym, zdrowia i opieki społecznej 7848
Wydział Gospodarki Mieniem 12710
Wydział Gospodarki Komunalnej 12208
Wydział Finansowo-Budżetowy 9061
Wydział Spraw Obywatelskich 10705
Wydział Rozwoju Gospodarczego 7412
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego 7398
Urząd Stanu Cywilnego 21979
Audyt Wewnętrzny 7543
Wydział Realizacji Inwestycji 8591
Wydział Spraw Społecznych 3507
Inspektor Ochrony Danych 237
Statut Gminy Międzyrzecz 20154
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 26805
Godziny urzędowania 0
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 10381
Rejestry i ewidencje 9543
Petycje 2706
Zbiorcze informacje o petycjach 129
Zgromadzenia 1148
Rejestr zgromadzeń 244
Informacje nieudostępnione w BIP 8119
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1335
Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 7414
Oświadczenia majątkowe i inne 57354
Zamierzenia gminy i prognozy 5
Plan pracy Rady Miejskiej 40297
Plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej 18811
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 8348
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego Gminy Międzyrzecz 10434
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2007-2013 6934
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 9346
Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2013 6889
Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2004-2013 7062
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz 10679
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2008-2013 7683
Plan Odnowy Miejscowości Gorzyca na lata 2009-2016 7244
Plan Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011–2018 4273
Program aktywności lokalnej dla Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2013 7146
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2015 6952
Program gospodarki wodno-ściekowej w Międzyrzeczu 7099
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016 6998
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032 6722
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2014 – 2020 1907
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz 780
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gminy Międzyrzecz 511
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Międzyrzecz na lata 2016 - 2030 505
Prawo lokalne 477
Zarządzenia Burmistrza 144518
Rok 2014 387302
Rok 2013 626422
Rok 2012 76140
Indywidualne interpretacje prawa podatkowego 9048
Podatki i opłaty obowiązujące w 2018 roku 2209
Podatki i opłaty obowiązujące w 2017 roku 5955
Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 roku 10340
Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 roku 7843
Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 roku 25659
Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 roku 34471
Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 roku 36590
Akty prawa miejscowego 1
Rok 2012 21373
Uchwały Rady Miejskiej 6
Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej 274891
Projekty uchwał 1
Projekty Burmistrza Międzyrzecza 92029
Projekty Komisji Rady i Radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 41158
Uchwały podjęte 105947
Sprawozdania z wykonania uchwał 61814
Gospodarka Komunalna 6002
Azbest 2018/2019 510
Azbest 2018 566
Azbest 2016/2017 12481
Azbest 2015/2016 8790
Azbest 2014/2015 16492
Gospodarka odpadami 0
Informacje dla mieszkańców gminy 10077
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 54851
Deklaracja o wysokości opłaty 19009
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 16028
Rejestr działalności regulowanej 26179
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz 8839
Zakres świadczenia usług 7493
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 10215
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 502
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 9697
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 20311
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 6050
Dane o podmiocie odbierającym i zagospodarowującym odpady. 6733
Informacja o osiągniętych przez Gminę Międzyrzecz oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegają 7867
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 3706
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 0
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 15586
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (lokale stałe) 17394
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony (lokale socjalne) 15116
Informacja dot. oceny jakości wody Miasta i Gminy Międzyrzecz 21053
Administrowanie cmentarzem komunalnym 12319
Kanalizacja deszczowa 7415
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewień liniowych gminy Międzyrzecz 2197
Czyste powietrze 1453
Przetargi i ogłoszenia 5
Opłata skarbowa 95936
Przetargi dot. nieruchomości i ruchomości 86204
Informacje, ogłoszenia 69378
Ogłoszenia dot. pracy organizowane przez Urząd Miejski 53213
Konsultacje z mieszkańcami 9628
Obwieszczenia 399164
Gminny Zespół Oświaty 2
Statut 31374
Gminne Jednostki Oświatowe 16862
Praca w GZO oraz konkursy na dyrektorów placówek oświatowych 23097
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych przedszkolach 2162
Rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Międzyrzecz w roku szkolnym 2018/2019 702
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku 3
Statut MOSiW 42540
Informacje ogólne 8354
Regulamin organizacyjny 7279
Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Informacje ogólne 32953
Rodzina 500 5015
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu 28908
Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu 0
Informacje ogólne 7606
Statut 1575
Międzyrzecki Ośrodek Kultury 25463
Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie 0
Informacje ogólne 7277
Statut 23196
Rejestr instytucji kultury 17845
Rejestr instytucji kultury 10574
Jednostki pomocnicze 0
Sołectwa Gminy Międzyrzecz 33328
Spółki z udziałem Gminy 5
Spółki prawa handlowego 28628
Majątek spółek 7622
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych oraz Zarządów spółek gminnych 1257
Młodzieżowa Rada Miejska w Międzyrzeczu 0
Informacje dotyczące sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej 6364
Skład Młodzieżowej Rady Miasta 460
Organizacje pozarządowe 214020
Zamówienia publiczne 11171
Przetargi 74508
Zamówienia publiczne do 30 000 euro 11049
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 15479
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2676
Archiwum zamówień publicznych 4210
Akty prawne 751510
Aktualności 17905
Rejestr informacji o środowisku 20965
Archiwum RIOŚ - dane do 31.12.2015 r. 0
Kontrole 0
Wewnętrzne 25838
Zewnętrzne 8609
Oświadczenia majątkowe 615942
Sprawy petentów 10537
Co i jak załatwić 71802
Wydziały 29434
Sprawy 40392
Wybory Samorządowe 2018 8897
Wybory ławników 6551
Unia Europejska 7559
Rewitalizacja 5384
Archiwalny BIP 0
Ochrona danych osobowych/RODO 541

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 987700
Redakcja biuletynu 11174
Mapa serwisu 10294
Statystyki 10659
Kanały RSS 7440
Kontakt 95298
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu