ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dane 14
Dane ogólne 102262
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 9005
e-urząd 0
Gmina Międzyrzecz 1
Samorząd gminny 46648
Majątek publiczny Gminy Międzyrzecz 14148
Budżet Gminy Międzyrzecz 4
Informacje dotyczące budżetu 97749
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 14128
Informacja za 2018 rok 699
Informacja za 2017 rok 2487
Informacja za 2016 rok 3788
Informacja za 2015 rok 4683
Informacja za 2014 rok 9886
Informacja za 2012 rok 13282
Informacja za 2013 rok 12709
Informacja za 2011 rok 14418
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 10982
Informacja za 2018 1233
Informacja za 2017 3083
Informacja za 2016 4546
Informacja za 2015 4767
Informacja za 2014 10055
Informacja za 2013 14190
Informacja za 2012 13979
Informacja za 2011 13372
Informacja za 2010 1619
Budżet Obywatelski 3542
Budżet Obywatelski 2017 2696
Budżet Obywatelski 2018 3866
Budżet Obywatelski 2019 2394
Rodzina 500 0
Organy 4
Kadencja 2018 - 2023 1710
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2018-2023 665
Komisje 253
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 289
Przyjęcia interesantów 208
Dyżury radnych 224
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 1044
Burmistrz Międzyrzecza 2018-2023 412
Kadencja 2014 - 2018 18799
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2014-2018 7365
Komisje 5202
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 11195
Przyjęcia interesantów 3125
Dyżury radnych 3138
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 42975
Burmistrz Międzyrzecza 2014-2018 5939
Kadencja 2010 - 2014 2
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2010-2014 6061
Komisje 3163
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 11142
Przyjęcia interesantów 2805
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 32229
Informacje i ogłoszenia Rady Miejskiej 2613
Burmistrz Międzyrzecza 2002-2014 3292
Obsługa interesantów 165837
Urząd Miejski 1
Organizacja urzędu 63171
Wydział Planowania Przestrzennego 10753
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 9347
Stanowisko ds. przeciwdziałania patologiom społecznym, zdrowia i opieki społecznej 8242
Wydział Gospodarki Mieniem 13684
Wydział Gospodarki Komunalnej 12813
Wydział Finansowo-Budżetowy 9606
Wydział Spraw Obywatelskich 11295
Wydział Rozwoju Gospodarczego 7966
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego 7763
Urząd Stanu Cywilnego 22930
Audyt Wewnętrzny 8080
Wydział Realizacji Inwestycji 9000
Wydział Spraw Społecznych 4127
Inspektor Ochrony Danych 579
Statut Gminy Międzyrzecz 21088
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 28023
Godziny urzędowania 0
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 10947
Rejestry i ewidencje 9976
Petycje 3349
Zbiorcze informacje o petycjach 300
Zgromadzenia 1536
Rejestr zgromadzeń 313
Informacje nieudostępnione w BIP 8484
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1583
Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 7820
Oświadczenia majątkowe i inne 60472
Zamierzenia gminy i prognozy 5
Plan pracy Rady Miejskiej 42306
Plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej 19614
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 8594
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego Gminy Międzyrzecz 11007
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2007-2013 7167
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 9778
Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2013 7176
Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2004-2013 7337
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz 11267
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2008-2013 7948
Plan Odnowy Miejscowości Gorzyca na lata 2009-2016 7503
Plan Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011–2018 4496
Program aktywności lokalnej dla Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2013 7377
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2015 7254
Program gospodarki wodno-ściekowej w Międzyrzeczu 7317
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016 7276
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032 6978
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2014 – 2020 2189
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz 1035
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gminy Międzyrzecz 774
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Międzyrzecz na lata 2016 - 2030 713
Prawo lokalne 477
Zarządzenia Burmistrza 146050
Rok 2014 497474
Rok 2013 737228
Rok 2012 79774
Indywidualne interpretacje prawa podatkowego 9284
Podatki i opłaty obowiązujące w 2019 roku 797
Podatki i opłaty obowiązujące w 2018 roku 4023
Podatki i opłaty obowiązujące w 2017 roku 7052
Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 roku 11313
Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 roku 8167
Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 roku 26541
Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 roku 35526
Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 roku 37526
Akty prawa miejscowego 1
Rok 2012 22067
Sesje Rady Miejskiej 6
Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej 298913
Projekty uchwał 1
Projekty Burmistrza Międzyrzecza 99994
Projekty Komisji Rady i Radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 44336
Uchwały podjęte 112252
Głosowania 377
Sprawozdania z wykonania uchwał 67492
Transmisja obrad Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 2052
Gospodarka Komunalna 6060
Azbest 2018/2019 2396
Azbest 2018 1078
Azbest 2016/2017 13515
Azbest 2015/2016 9480
Azbest 2014/2015 17221
Gospodarka odpadami 0
Informacje dla mieszkańców gminy 11100
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 60423
Deklaracja o wysokości opłaty 19815
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 17502
Rejestr działalności regulowanej 28382
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz 9342
Zakres świadczenia usług 7954
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 11007
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 886
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 10565
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 22453
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 6694
Dane o podmiocie odbierającym i zagospodarowującym odpady. 7420
Informacja o osiągniętych przez Gminę Międzyrzecz oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegają 8746
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 4584
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 0
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 16542
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (lokale stałe) 19180
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony (lokale socjalne) 17107
Informacja dot. oceny jakości wody Miasta i Gminy Międzyrzecz 23701
Administrowanie cmentarzem komunalnym 13589
Kanalizacja deszczowa 8010
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewień liniowych gminy Międzyrzecz 2716
Czyste powietrze 1976
Przetargi i ogłoszenia 5
Opłata skarbowa 100687
Przetargi dot. nieruchomości i ruchomości 89028
Informacje, ogłoszenia 74655
Ogłoszenia dot. pracy organizowane przez Urząd Miejski 55960
Konsultacje z mieszkańcami 11468
Obwieszczenia 430647
Obwieszczenia - Prawo Łowieckie 34
Gminny Zespół Oświaty 2
Statut 33030
Gminne Jednostki Oświatowe 17498
Praca w GZO oraz konkursy na dyrektorów placówek oświatowych 24512
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych przedszkolach 2849
Rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Międzyrzecz w roku szkolnym 2018/2019 1272
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku 3
Statut MOSiW 44162
Informacje ogólne 8604
Regulamin organizacyjny 7498
Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Informacje ogólne 34979
Rodzina 500 5879
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu 30403
Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu 0
Informacje ogólne 8718
Statut 1807
Międzyrzecki Ośrodek Kultury 26951
Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie 0
Informacje ogólne 7624
Statut 24950
Rejestr instytucji kultury 18836
Rejestr instytucji kultury 11047
Jednostki pomocnicze 0
Sołectwa Gminy Międzyrzecz 35490
Spółki z udziałem Gminy 5
Spółki prawa handlowego 30450
Majątek spółek 8025
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych oraz Zarządów spółek gminnych 1637
Młodzieżowa Rada Miejska w Międzyrzeczu 0
Informacje dotyczące sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej 8388
Skład Młodzieżowej Rady Miasta 773
Organizacje pozarządowe 233707
Zamówienia publiczne 13538
Przetargi 95168
Zamówienia publiczne do 30 000 euro 13960
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 21885
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 3392
Archiwum zamówień publicznych 5228
Akty prawne 846171
Aktualności 19029
Rejestr informacji o środowisku 27241
Archiwum RIOŚ - dane do 31.12.2015 r. 0
Kontrole 0
Wewnętrzne 27511
Zewnętrzne 9033
Oświadczenia majątkowe 682594
Sprawy petentów 11346
Co i jak załatwić 77041
Wydziały 33562
Sprawy 43806
Wybory Samorządowe 2018 18322
Wybory ławników 7637
Unia Europejska 8689
Rewitalizacja 6697
Archiwalny BIP 0
Ochrona danych osobowych/RODO 1672

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1096996
Redakcja biuletynu 11985
Mapa serwisu 11121
Statystyki 11472
Kanały RSS 8173
Kontakt 102362
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu