ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dane 14
Dane ogólne 107624
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 9435
e-urząd 0
Gmina Międzyrzecz 1
Samorząd gminny 49103
Majątek publiczny Gminy Międzyrzecz 15065
Raport o stanie gminy 90
Budżet Gminy Międzyrzecz 4
Informacje dotyczące budżetu 105287
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 14892
Informacja za 2019 rok 84
Informacja za 2018 rok 1139
Informacja za 2017 rok 3021
Informacja za 2016 rok 4279
Informacja za 2015 rok 5157
Informacja za 2014 rok 10295
Informacja za 2012 rok 13761
Informacja za 2013 rok 13154
Informacja za 2011 rok 15002
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 11090
Informacja za 2019 196
Informacja za 2018 1939
Informacja za 2017 3561
Informacja za 2016 4976
Informacja za 2015 5188
Informacja za 2014 10517
Informacja za 2013 14716
Informacja za 2012 14489
Informacja za 2011 13910
Informacja za 2010 1828
Sprawozdania finansowe 101
Sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2018 r. 107
Budżet Obywatelski 4376
Budżet Obywatelski 2017 3170
Budżet Obywatelski 2018 4254
Budżet Obywatelski 2019 3220
Rodzina 500 0
Organy 4
Kadencja 2018 - 2023 3849
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2018-2023 1336
Komisje 549
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 781
Przyjęcia interesantów 480
Dyżury radnych 506
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 3433
Burmistrz Międzyrzecza 2018-2023 791
Kadencja 2014 - 2018 18903
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2014-2018 7890
Komisje 5657
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 12750
Przyjęcia interesantów 3308
Dyżury radnych 3364
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 49483
Burmistrz Międzyrzecza 2014-2018 6318
Kadencja 2010 - 2014 2
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2010-2014 6615
Komisje 3433
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 12223
Przyjęcia interesantów 2996
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 34747
Informacje i ogłoszenia Rady Miejskiej 2845
Burmistrz Międzyrzecza 2002-2014 3507
Obsługa interesantów 172901
Urząd Miejski 1
Organizacja urzędu 66352
Wydział Planowania Przestrzennego 11306
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 9855
Stanowisko ds. przeciwdziałania patologiom społecznym, zdrowia i opieki społecznej 8679
Wydział Gospodarki Mieniem 14825
Wydział Gospodarki Komunalnej 13444
Wydział Finansowo-Budżetowy 10162
Wydział Spraw Obywatelskich 11873
Wydział Rozwoju Gospodarczego 8545
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego 8207
Urząd Stanu Cywilnego 24095
Audyt Wewnętrzny 8586
Wydział Realizacji Inwestycji 9449
Wydział Spraw Społecznych 4713
Inspektor Ochrony Danych 950
Statut Gminy Międzyrzecz 22372
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 29775
Godziny urzędowania 0
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 11501
Rejestry i ewidencje 10454
Petycje 4132
Zbiorcze informacje o petycjach 484
Zgromadzenia 1916
Rejestr zgromadzeń 380
Informacje nieudostępnione w BIP 8883
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1842
Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 8203
Oświadczenia majątkowe i inne 63658
Zamierzenia gminy i prognozy 5
Plan pracy Rady Miejskiej 44284
Plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej 20479
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 8877
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego Gminy Międzyrzecz 11753
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2007-2013 7445
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 10268
Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2013 7450
Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2004-2013 7622
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz 11890
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2008-2013 8255
Plan Odnowy Miejscowości Gorzyca na lata 2009-2016 7797
Plan Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011–2018 4767
Program aktywności lokalnej dla Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2013 7635
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2015 7541
Program gospodarki wodno-ściekowej w Międzyrzeczu 7589
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016 7527
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032 7267
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2014 – 2020 2459
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz 1350
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gminy Międzyrzecz 1023
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Międzyrzecz na lata 2016 - 2030 1006
Prawo lokalne 477
Zarządzenia Burmistrza 148531
Rok 2014 643571
Rok 2013 890768
Rok 2012 83283
Indywidualne interpretacje prawa podatkowego 9503
Podatki i opłaty obowiązujące w 2019 roku 1778
Podatki i opłaty obowiązujące w 2018 roku 5320
Podatki i opłaty obowiązujące w 2017 roku 8097
Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 roku 12316
Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 roku 8511
Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 roku 27503
Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 roku 36543
Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 roku 38551
Akty prawa miejscowego 1
Rok 2012 22830
Sesje Rady Miejskiej 6
Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej 324266
Projekty uchwał 1
Projekty Burmistrza Międzyrzecza 110074
Projekty Komisji Rady i Radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 47982
Uchwały podjęte 118654
Głosowania 1270
Sprawozdania z wykonania uchwał 73999
Transmisja obrad Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 3723
Gospodarka Komunalna 6160
Azbest 2018/2019 4516
Azbest 2018 1658
Azbest 2016/2017 14545
Azbest 2015/2016 10223
Azbest 2014/2015 17999
Gospodarka odpadami 0
Informacje dla mieszkańców gminy 12480
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 66921
Deklaracja o wysokości opłaty 20978
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 19245
Rejestr działalności regulowanej 30890
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz 10032
Zakres świadczenia usług 8480
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 12048
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 1436
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 11584
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 25623
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 7356
Dane o podmiocie odbierającym odpady. 8368
Informacja o osiągniętych przez Gminę Międzyrzecz oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegają 9995
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 5600
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 0
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 17631
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (lokale stałe) 21315
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony (lokale socjalne) 19749
Informacja dot. oceny jakości wody Miasta i Gminy Międzyrzecz 27276
Administrowanie cmentarzem komunalnym 15150
Kanalizacja deszczowa 8723
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewień liniowych gminy Międzyrzecz 3271
Czyste powietrze 2633
Przetargi i ogłoszenia 5
Opłata skarbowa 105318
Przetargi dot. nieruchomości i ruchomości 91847
Informacje, ogłoszenia 80923
Informacja przy zwalczaniu ASF 118
Ogłoszenia dot. pracy organizowane przez Urząd Miejski 58452
Konsultacje z mieszkańcami 13322
Gminny Zespół Oświaty 2
Statut 34938
Gminne Jednostki Oświatowe 18237
Praca w GZO oraz konkursy na dyrektorów placówek oświatowych 26470
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych przedszkolach 3598
Rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Międzyrzecz w roku szkolnym 2018/2019 1907
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku 3
Statut MOSiW 45740
Informacje ogólne 8888
Regulamin organizacyjny 7754
Obwieszczenia 475239
Obwieszczenia - Prawo Łowieckie 372
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu 31929
Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu 0
Informacje ogólne 9721
Statut 1991
Międzyrzecki Ośrodek Kultury 28436
Rejestr instytucji kultury 19781
Rejestr instytucji kultury 11649
Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie 0
Informacje ogólne 311
Statut 57
Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Informacje ogólne 36669
Rodzina 500 6779
Jednostki pomocnicze 0
Sołectwa Gminy Międzyrzecz 37927
Spółki z udziałem Gminy 5
Spółki prawa handlowego 32318
Majątek spółek 8444
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych oraz Zarządów spółek gminnych 1998
Aktualności 20089
Organizacje pozarządowe 256809
Zamówienia publiczne 16307
Przetargi 144882
Zamówienia publiczne do 30 000 euro 17990
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 28566
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 4256
Archiwum zamówień publicznych 6400
Akty prawne 997432
Rejestr informacji o środowisku 35804
Archiwum RIOŚ - dane do 31.12.2015 r. 0
Kontrole 0
Wewnętrzne 29261
Zewnętrzne 9506
Oświadczenia majątkowe 753984
Młodzieżowa Rada Miejska w Międzyrzeczu 0
Informacje dotyczące sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej 10267
Skład Młodzieżowej Rady Miasta 1123
Sprawy petentów 12135
Co i jak załatwić 84216
Wydziały 38615
Sprawy 48418
Wybory Samorządowe 2018 23743
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 5764
Wybory ławników 8886
Unia Europejska 9827
Rewitalizacja 8053
Archiwalny BIP 0
Ochrona danych osobowych/RODO 2790

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1257123
Redakcja biuletynu 12793
Mapa serwisu 11924
Statystyki 12244
Kanały RSS 8907
Kontakt 110412
« powrót do poprzedniej strony