Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019 152
Dane 14
Dane ogólne 111877
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 9879
e-urząd 0
Gmina Międzyrzecz 1
Samorząd gminny 50071
Majątek publiczny Gminy Międzyrzecz 15756
Raport o stanie gminy 207
Budżet Obywatelski 4667
Budżet Obywatelski 2017 3472
Budżet Obywatelski 2018 4517
Budżet Obywatelski 2019 3682
Rodzina 500 0
Organy 4
Kadencja 2018 - 2023 4652
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2018-2023 1706
Komisje 734
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 1219
Przyjęcia interesantów 645
Dyżury radnych 680
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 4992
Burmistrz Międzyrzecza 2018-2023 1026
Kadencja 2014 - 2018 18945
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2014-2018 8282
Komisje 6060
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 14000
Przyjęcia interesantów 3432
Dyżury radnych 3505
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 53649
Burmistrz Międzyrzecza 2014-2018 6562
Kadencja 2010 - 2014 2
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2010-2014 6982
Komisje 3636
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 13253
Przyjęcia interesantów 3130
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 36593
Informacje i ogłoszenia Rady Miejskiej 2979
Burmistrz Międzyrzecza 2002-2014 3692
Obsługa interesantów 176845
Budżet Gminy Międzyrzecz 4
Informacje dotyczące budżetu 110247
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 15482
Informacja za 2019 rok 222
Informacja za 2018 rok 1417
Informacja za 2017 rok 3422
Informacja za 2016 rok 4607
Informacja za 2015 rok 5446
Informacja za 2014 rok 10578
Informacja za 2012 rok 14066
Informacja za 2013 rok 13455
Informacja za 2011 rok 15390
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 11146
Informacja za 2019 448
Informacja za 2018 2302
Informacja za 2017 3869
Informacja za 2016 5291
Informacja za 2015 5463
Informacja za 2014 10791
Informacja za 2013 15076
Informacja za 2012 14804
Informacja za 2011 14280
Informacja za 2010 2003
Sprawozdania finansowe 180
Sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2018 r. 300
Urząd Miejski 1
Organizacja urzędu 67882
Wydział Planowania Przestrzennego 11594
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 10083
Stanowisko ds. przeciwdziałania patologiom społecznym, zdrowia i opieki społecznej 8859
Wydział Gospodarki Mieniem 15397
Wydział Gospodarki Komunalnej 13690
Wydział Finansowo-Budżetowy 10400
Wydział Spraw Obywatelskich 12157
Wydział Rozwoju Gospodarczego 8730
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego 8396
Urząd Stanu Cywilnego 24631
Audyt Wewnętrzny 8782
Wydział Realizacji Inwestycji 9689
Wydział Spraw Społecznych 5041
Inspektor Ochrony Danych 1087
Statut Gminy Międzyrzecz 23244
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 31202
Godziny urzędowania 0
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 11806
Rejestry i ewidencje 10667
Petycje 4588
Zbiorcze informacje o petycjach 595
Zgromadzenia 2147
Rejestr zgromadzeń 396
Informacje nieudostępnione w BIP 9124
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1975
Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 8369
Zamierzenia gminy i prognozy 5
Plan pracy Rady Miejskiej 45290
Plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej 21073
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 9073
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego Gminy Międzyrzecz 12200
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2007-2013 7612
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 10587
Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2013 7588
Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2004-2013 7787
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz 12433
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2008-2013 8452
Plan Odnowy Miejscowości Gorzyca na lata 2009-2016 7945
Plan Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011–2018 4895
Program aktywności lokalnej dla Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2013 7780
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2015 7706
Program gospodarki wodno-ściekowej w Międzyrzeczu 7731
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016 7661
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032 7461
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2014 – 2020 2596
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz 1521
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gminy Międzyrzecz 1164
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Międzyrzecz na lata 2016 - 2030 1187
Oświadczenia majątkowe i inne 65003
Prawo lokalne 477
Zarządzenia Burmistrza 150220
Rok 2014 715605
Rok 2013 968989
Rok 2012 85914
Indywidualne interpretacje prawa podatkowego 9710
Podatki i opłaty obowiązujące w 2019 roku 2451
Podatki i opłaty obowiązujące w 2018 roku 6145
Podatki i opłaty obowiązujące w 2017 roku 8899
Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 roku 13101
Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 roku 8748
Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 roku 28258
Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 roku 37265
Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 roku 39415
Akty prawa miejscowego 1
Rok 2012 23407
Sesje Rady Miejskiej 6
Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej 340944
Projekty uchwał 1
Projekty Burmistrza Międzyrzecza 116734
Projekty Komisji Rady i Radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 50595
Uchwały podjęte 122807
Głosowania 2085
Sprawozdania z wykonania uchwał 78233
Transmisja obrad Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 4351
Gospodarka Komunalna 6219
Azbest 2018/2019 5670
Azbest 2018 2014
Azbest 2016/2017 15202
Azbest 2015/2016 10724
Azbest 2014/2015 18495
Gospodarka odpadami 0
Informacje dla mieszkańców gminy 13639
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 70756
Deklaracja o wysokości opłaty 21630
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 20080
Rejestr działalności regulowanej 33109
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz 10397
Zakres świadczenia usług 8737
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 12905
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 1739
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 12170
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 27411
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 7700
Dane o podmiocie odbierającym odpady. 8917
Informacja o osiągniętych przez Gminę Międzyrzecz oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegają 10633
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 6114
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 0
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 18219
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (lokale stałe) 23049
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony (lokale socjalne) 21887
Informacja dot. oceny jakości wody Miasta i Gminy Międzyrzecz 30276
Administrowanie cmentarzem komunalnym 16384
Kanalizacja deszczowa 9180
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewień liniowych gminy Międzyrzecz 3622
Czyste powietrze 3036
Przetargi i ogłoszenia 5
Opłata skarbowa 107225
Przetargi dot. nieruchomości i ruchomości 93348
Informacje, ogłoszenia 86537
Informacja przy zwalczaniu ASF 246
Ogłoszenia dot. pracy organizowane przez Urząd Miejski 59709
Konsultacje z mieszkańcami 14588
Gminny Zespół Oświaty 2
Statut 35899
Gminne Jednostki Oświatowe 18820
Praca w GZO oraz konkursy na dyrektorów placówek oświatowych 28089
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych przedszkolach 4129
Rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Międzyrzecz w roku szkolnym 2018/2019 2127
Obwieszczenia 510375
Obwieszczenia - Prawo Łowieckie 815
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu 32882
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku 3
Statut MOSiW 47103
Informacje ogólne 9174
Regulamin organizacyjny 7981
Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu 0
Informacje ogólne 10295
Statut 2123
Międzyrzecki Ośrodek Kultury 29913
Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie 0
Informacje ogólne 885
Statut 251
Rejestr instytucji kultury 20655
Rejestr instytucji kultury 12697
Jednostki pomocnicze 0
Sołectwa Gminy Międzyrzecz 39145
Spółki z udziałem Gminy 5
Spółki prawa handlowego 33549
Majątek spółek 8815
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych oraz Zarządów spółek gminnych 2299
Aktualności 20560
Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Informacje ogólne 37650
Rodzina 500 7194
Zamówienia publiczne 17010
Przetargi 171759
Zamówienia publiczne do 30 000 euro 19680
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 32572
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 4897
Archiwum zamówień publicznych 7261
Organizacje pozarządowe 273637
Rejestr informacji o środowisku 43411
Archiwum RIOŚ - dane do 31.12.2015 r. 0
Kontrole 0
Wewnętrzne 29979
Zewnętrzne 9747
Oświadczenia majątkowe 794515
Młodzieżowa Rada Miejska w Międzyrzeczu 0
Informacje dotyczące sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej 11539
Skład Młodzieżowej Rady Miasta 1365
Akty prawne 1084548
Sprawy petentów 12452
Co i jak załatwić 87550
Wydziały 41150
Sprawy 50945
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 8821
Wybory Samorządowe 2018 27041
Wybory ławników 9510
Unia Europejska 10274
Rewitalizacja 8773
Archiwalny BIP 0
Ochrona danych osobowych/RODO 3420

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1361011
Redakcja biuletynu 13085
Mapa serwisu 12207
Statystyki 12553
Kanały RSS 9221
Kontakt 114392