Statystyki - Urząd Miejski w Międzyrzeczu
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dane 14
Dane ogólne 95789
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 8441
e-urząd 0
Gmina Międzyrzecz 1
Samorząd gminny 43079
Majątek publiczny Gminy Międzyrzecz 13332
Budżet Gminy Międzyrzecz 4
Informacje dotyczące budżetu 89742
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 13189
Informacja za 2018 rok 223
Informacja za 2017 rok 1818
Informacja za 2016 rok 3019
Informacja za 2015 rok 3928
Informacja za 2014 rok 9391
Informacja za 2012 rok 12624
Informacja za 2013 rok 12132
Informacja za 2011 rok 13660
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 10841
Informacja za 2018 276
Informacja za 2017 2323
Informacja za 2016 3742
Informacja za 2015 4218
Informacja za 2014 9468
Informacja za 2013 13466
Informacja za 2012 13241
Informacja za 2011 12706
Informacja za 2010 1302
Budżet Obywatelski 2473
Budżet Obywatelski 2017 2109
Budżet Obywatelski 2018 3186
Budżet Obywatelski 2019 1206
Rodzina 500 0
Organy 4
Kadencja 2014 - 2018 17448
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2014-2018 6424
Komisje 4507
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 9139
Przyjęcia interesantów 2857
Dyżury radnych 2726
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 33493
Burmistrz Międzyrzecza 2014-2018 5228
Kadencja 2010 - 2014 2
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2010-2014 5377
Komisje 2799
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 10005
Przyjęcia interesantów 2530
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 28754
Informacje i ogłoszenia Rady Miejskiej 2322
Burmistrz Międzyrzecza 2002-2014 2938
Obsługa interesantów 156439
Urząd Miejski 1
Organizacja urzędu 58821
Wydział Planowania Przestrzennego 10044
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 8660
Stanowisko ds. przeciwdziałania patologiom społecznym, zdrowia i opieki społecznej 7728
Wydział Gospodarki Mieniem 12352
Wydział Gospodarki Komunalnej 11968
Wydział Finansowo-Budżetowy 8897
Wydział Spraw Obywatelskich 10506
Wydział Rozwoju Gospodarczego 7261
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego 7286
Urząd Stanu Cywilnego 21557
Audyt Wewnętrzny 7409
Wydział Realizacji Inwestycji 8439
Wydział Spraw Społecznych 3363
Inspektor Ochrony Danych 126
Statut Gminy Międzyrzecz 19751
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 26349
Godziny urzędowania 0
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 10199
Rejestry i ewidencje 9414
Petycje 2500
Zbiorcze informacje o petycjach 51
Zgromadzenia 1054
Rejestr zgromadzeń 207
Informacje nieudostępnione w BIP 8012
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1260
Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 7314
Oświadczenia majątkowe i inne 56334
Zamierzenia gminy i prognozy 5
Plan pracy Rady Miejskiej 39764
Plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej 18510
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 8260
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego Gminy Międzyrzecz 10231
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2007-2013 6876
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 9195
Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2013 6797
Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2004-2013 6978
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz 10505
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2008-2013 7593
Plan Odnowy Miejscowości Gorzyca na lata 2009-2016 7175
Plan Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011–2018 4185
Program aktywności lokalnej dla Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2013 7055
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2015 6834
Program gospodarki wodno-ściekowej w Międzyrzeczu 7020
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016 6890
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032 6617
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2014 – 2020 1805
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz 694
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gminy Międzyrzecz 404
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Międzyrzecz na lata 2016 - 2030 424
Prawo lokalne 477
Zarządzenia Burmistrza 143208
Rok 2014 358121
Rok 2013 596680
Rok 2012 74995
Indywidualne interpretacje prawa podatkowego 8983
Podatki i opłaty obowiązujące w 2018 roku 1757
Podatki i opłaty obowiązujące w 2017 roku 5514
Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 roku 9997
Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 roku 7701
Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 roku 25386
Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 roku 34078
Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 roku 36218
Akty prawa miejscowego 1
Rok 2012 21150
Uchwały Rady Miejskiej 6
Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej 268604
Projekty uchwał 1
Projekty Burmistrza Międzyrzecza 89579
Projekty Komisji Rady i Radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 40218
Uchwały podjęte 104017
Sprawozdania z wykonania uchwał 60243
Gospodarka Komunalna 5963
Azbest 2018 333
Azbest 2016/2017 11944
Azbest 2015/2016 8577
Azbest 2014/2015 16316
Gospodarka odpadami 0
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 53386
Deklaracja o wysokości opłaty 18767
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 15578
Rejestr działalności regulowanej 25432
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz 8697
Zakres świadczenia usług 7365
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 10017
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 414
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 9439
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 19765
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 5919
Dane o podmiocie odbierającym i zagospodarowującym odpady. 6570
Informacja o osiągniętych przez Gminę Międzyrzecz oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegają 7633
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 3501
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 0
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 15339
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (lokale stałe) 16928
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony (lokale socjalne) 14614
Informacja dot. oceny jakości wody Miasta i Gminy Międzyrzecz 20237
Administrowanie cmentarzem komunalnym 11996
Kanalizacja deszczowa 7275
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewień liniowych gminy Międzyrzecz 2053
Czyste powietrze 1332
Przetargi i ogłoszenia 5
Opłata skarbowa 94134
Przetargi dot. nieruchomości i ruchomości 84933
Informacje, ogłoszenia 67349
Ogłoszenia dot. pracy organizowane przez Urząd Miejski 52190
Konsultacje z mieszkańcami 8987
Obwieszczenia 388495
Gminny Zespół Oświaty 2
Statut 30850
Gminne Jednostki Oświatowe 16640
Praca w GZO oraz konkursy na dyrektorów placówek oświatowych 22631
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych przedszkolach 1960
Rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Międzyrzecz w roku szkolnym 2018/2019 571
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku 3
Statut MOSiW 41896
Informacje ogólne 8247
Regulamin organizacyjny 7183
Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Informacje ogólne 32273
Rodzina 500 4724
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu 28410
Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu 0
Informacje ogólne 7194
Statut 1462
Międzyrzecki Ośrodek Kultury 24990
Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie 0
Informacje ogólne 7200
Statut 22833
Rejestr instytucji kultury 17597
Rejestr instytucji kultury 10426
Jednostki pomocnicze 0
Sołectwa Gminy Międzyrzecz 32773
Spółki z udziałem Gminy 5
Spółki prawa handlowego 28095
Majątek spółek 7531
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych oraz Zarządów spółek gminnych 1142
Młodzieżowa Rada Miejska w Międzyrzeczu 0
Informacje dotyczące sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej 5711
Skład Młodzieżowej Rady Miasta 400
Organizacje pozarządowe 206944
Zamówienia publiczne 10203
Przetargi 69013
Zamówienia publiczne do 30 000 euro 10198
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 12646
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2508
Archiwum zamówień publicznych 3825
Akty prawne 723839
Aktualności 17562
Rejestr informacji o środowisku 19076
Archiwum RIOŚ - dane do 31.12.2015 r. 0
Kontrole 0
Wewnętrzne 25455
Zewnętrzne 8518
Oświadczenia majątkowe 588318
Sprawy petentów 10360
Co i jak załatwić 70050
Wydziały 28086
Sprawy 39382
Wybory Samorządowe 2018 1161
Wybory ławników 6280
Unia Europejska 7301
Rewitalizacja 5010
Archiwalny BIP 0
Ochrona danych osobowych/RODO 250

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 955139
Redakcja biuletynu 10950
Mapa serwisu 10048
Statystyki 10396
Kanały RSS 7263
Kontakt 93544

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu