ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dane 14
Dane ogólne 99804
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 8817
e-urząd 0
Gmina Międzyrzecz 1
Samorząd gminny 45225
Majątek publiczny Gminy Międzyrzecz 13842
Budżet Gminy Międzyrzecz 4
Informacje dotyczące budżetu 94427
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 13799
Informacja za 2018 rok 541
Informacja za 2017 rok 2260
Informacja za 2016 rok 3529
Informacja za 2015 rok 4398
Informacja za 2014 rok 9696
Informacja za 2012 rok 13058
Informacja za 2013 rok 12493
Informacja za 2011 rok 14159
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 10924
Informacja za 2018 846
Informacja za 2017 2827
Informacja za 2016 4314
Informacja za 2015 4589
Informacja za 2014 9837
Informacja za 2013 13935
Informacja za 2012 13732
Informacja za 2011 13144
Informacja za 2010 1494
Budżet Obywatelski 3082
Budżet Obywatelski 2017 2502
Budżet Obywatelski 2018 3708
Budżet Obywatelski 2019 1982
Rodzina 500 0
Organy 4
Kadencja 2018 - 2023 545
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2018-2023 259
Komisje 114
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 110
Przyjęcia interesantów 61
Dyżury radnych 73
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 196
Burmistrz Międzyrzecza 2018-2023 179
Kadencja 2014 - 2018 18745
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2014-2018 7085
Komisje 4962
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 10410
Przyjęcia interesantów 3049
Dyżury radnych 3032
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 39806
Burmistrz Międzyrzecza 2014-2018 5766
Kadencja 2010 - 2014 2
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2010-2014 5792
Komisje 3041
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 10757
Przyjęcia interesantów 2704
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 30911
Informacje i ogłoszenia Rady Miejskiej 2504
Burmistrz Międzyrzecza 2002-2014 3175
Obsługa interesantów 162093
Urząd Miejski 1
Organizacja urzędu 61273
Wydział Planowania Przestrzennego 10467
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 9064
Stanowisko ds. przeciwdziałania patologiom społecznym, zdrowia i opieki społecznej 8032
Wydział Gospodarki Mieniem 13173
Wydział Gospodarki Komunalnej 12465
Wydział Finansowo-Budżetowy 9288
Wydział Spraw Obywatelskich 10943
Wydział Rozwoju Gospodarczego 7666
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego 7564
Urząd Stanu Cywilnego 22441
Audyt Wewnętrzny 7803
Wydział Realizacji Inwestycji 8781
Wydział Spraw Społecznych 3807
Inspektor Ochrony Danych 396
Statut Gminy Międzyrzecz 20617
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 27418
Godziny urzędowania 0
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 10662
Rejestry i ewidencje 9746
Petycje 2991
Zbiorcze informacje o petycjach 234
Zgromadzenia 1369
Rejestr zgromadzeń 285
Informacje nieudostępnione w BIP 8289
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1444
Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 7616
Oświadczenia majątkowe i inne 58784
Zamierzenia gminy i prognozy 5
Plan pracy Rady Miejskiej 41283
Plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej 19199
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 8468
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego Gminy Międzyrzecz 10752
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2007-2013 7045
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 9581
Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2013 7030
Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2004-2013 7204
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz 10974
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2008-2013 7807
Plan Odnowy Miejscowości Gorzyca na lata 2009-2016 7352
Plan Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011–2018 4381
Program aktywności lokalnej dla Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2013 7267
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2015 7121
Program gospodarki wodno-ściekowej w Międzyrzeczu 7202
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016 7150
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032 6852
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2014 – 2020 2045
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz 891
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gminy Międzyrzecz 635
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Międzyrzecz na lata 2016 - 2030 591
Prawo lokalne 477
Zarządzenia Burmistrza 145270
Rok 2014 445385
Rok 2013 685144
Rok 2012 78078
Indywidualne interpretacje prawa podatkowego 9170
Podatki i opłaty obowiązujące w 2018 roku 2974
Podatki i opłaty obowiązujące w 2017 roku 6548
Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 roku 10823
Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 roku 7999
Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 roku 26116
Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 roku 35085
Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 roku 37056
Akty prawa miejscowego 1
Rok 2012 21732
Sesje Rady Miejskiej 6
Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej 287806
Projekty uchwał 1
Projekty Burmistrza Międzyrzecza 96364
Projekty Komisji Rady i Radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 42885
Uchwały podjęte 109403
Głosowania 133
Sprawozdania z wykonania uchwał 64820
Transmisja obrad Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 1330
Gospodarka Komunalna 6025
Azbest 2018/2019 1311
Azbest 2018 774
Azbest 2016/2017 12955
Azbest 2015/2016 9088
Azbest 2014/2015 16791
Gospodarka odpadami 0
Informacje dla mieszkańców gminy 10385
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 56718
Deklaracja o wysokości opłaty 19307
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 16610
Rejestr działalności regulowanej 27226
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz 9021
Zakres świadczenia usług 7673
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 10522
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 630
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 10063
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 21133
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 6297
Dane o podmiocie odbierającym i zagospodarowującym odpady. 6999
Informacja o osiągniętych przez Gminę Międzyrzecz oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegają 8187
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 4087
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 0
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 15978
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (lokale stałe) 18248
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony (lokale socjalne) 16108
Informacja dot. oceny jakości wody Miasta i Gminy Międzyrzecz 22233
Administrowanie cmentarzem komunalnym 12966
Kanalizacja deszczowa 7680
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewień liniowych gminy Międzyrzecz 2411
Czyste powietrze 1656
Przetargi i ogłoszenia 5
Opłata skarbowa 97810
Przetargi dot. nieruchomości i ruchomości 87649
Informacje, ogłoszenia 71883
Ogłoszenia dot. pracy organizowane przez Urząd Miejski 54105
Konsultacje z mieszkańcami 10451
Obwieszczenia 414157
Gminny Zespół Oświaty 2
Statut 32114
Gminne Jednostki Oświatowe 17162
Praca w GZO oraz konkursy na dyrektorów placówek oświatowych 23823
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych przedszkolach 2444
Rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Międzyrzecz w roku szkolnym 2018/2019 871
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku 3
Statut MOSiW 43350
Informacje ogólne 8501
Regulamin organizacyjny 7390
Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Informacje ogólne 33874
Rodzina 500 5424
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu 29623
Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu 0
Informacje ogólne 8145
Statut 1692
Międzyrzecki Ośrodek Kultury 26165
Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie 0
Informacje ogólne 7449
Statut 24015
Rejestr instytucji kultury 18272
Rejestr instytucji kultury 10827
Jednostki pomocnicze 0
Sołectwa Gminy Międzyrzecz 34242
Spółki z udziałem Gminy 5
Spółki prawa handlowego 29480
Majątek spółek 7817
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych oraz Zarządów spółek gminnych 1441
Młodzieżowa Rada Miejska w Międzyrzeczu 0
Informacje dotyczące sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej 7335
Skład Młodzieżowej Rady Miasta 608
Organizacje pozarządowe 223841
Zamówienia publiczne 12238
Przetargi 84563
Zamówienia publiczne do 30 000 euro 12538
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 18657
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2968
Archiwum zamówień publicznych 4712
Akty prawne 799220
Aktualności 18392
Rejestr informacji o środowisku 23767
Archiwum RIOŚ - dane do 31.12.2015 r. 0
Kontrole 0
Wewnętrzne 26568
Zewnętrzne 8823
Oświadczenia majątkowe 649403
Sprawy petentów 10869
Co i jak załatwić 74272
Wydziały 31588
Sprawy 42075
Wybory Samorządowe 2018 15643
Wybory ławników 7032
Unia Europejska 8067
Rewitalizacja 6013
Archiwalny BIP 0
Ochrona danych osobowych/RODO 1038

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1041373
Redakcja biuletynu 11516
Mapa serwisu 10656
Statystyki 11020
Kanały RSS 7752
Kontakt 98436

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu