ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dane 14
Dane ogólne 90829
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 8045
e-urząd 0
Gmina Międzyrzecz 1
Samorząd gminny 41038
Majątek publiczny Gminy Międzyrzecz 12666
Budżet Gminy Międzyrzecz 4
Informacje dotyczące budżetu 85748
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 12627
Informacja za 2017 rok 1027
Informacja za 2016 rok 2400
Informacja za 2015 rok 3275
Informacja za 2014 rok 8952
Informacja za 2012 rok 12154
Informacja za 2013 rok 11685
Informacja za 2011 rok 13119
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 10684
Informacja za 2017 1395
Informacja za 2016 3046
Informacja za 2015 3666
Informacja za 2014 9061
Informacja za 2013 13020
Informacja za 2012 12741
Informacja za 2011 12201
Informacja za 2010 1010
Budżet Obywatelski 1750
Budżet Obywatelski 2017 1516
Budżet Obywatelski 2018 2393
Rodzina 500 0
Organy 4
Kadencja 2014 - 2018 15932
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2014-2018 5907
Komisje 3991
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 7758
Przyjęcia interesantów 2512
Dyżury radnych 2366
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 25942
Burmistrz Międzyrzecza 2014-2018 4721
Kadencja 2010 - 2014 2
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2010-2014 4883
Komisje 2573
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 9034
Przyjęcia interesantów 2268
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 25243
Informacje i ogłoszenia Rady Miejskiej 2072
Burmistrz Międzyrzecza 2002-2014 2672
Obsługa interesantów 150482
Urząd Miejski 1
Organizacja urzędu 56011
Wydział Planowania Przestrzennego 9558
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 8213
Stanowisko ds. przeciwdziałania patologiom społecznym, zdrowia i opieki społecznej 7384
Wydział Gospodarki Mieniem 11451
Wydział Gospodarki Komunalnej 11361
Wydział Finansowo-Budżetowy 8383
Wydział Spraw Obywatelskich 9985
Wydział Rozwoju Gospodarczego 6858
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego 6987
Urząd Stanu Cywilnego 20360
Audyt Wewnętrzny 7054
Wydział Realizacji Inwestycji 7941
Wydział Spraw Społecznych 2934
Statut Gminy Międzyrzecz 18152
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 24697
Godziny urzędowania 0
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 9773
Rejestry i ewidencje 9011
Petycje 1823
Zgromadzenia 639
Rejestr zgromadzeń 107
Informacje nieudostępnione w BIP 7673
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 966
Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 7018
Oświadczenia majątkowe i inne 53697
Zamierzenia gminy i prognozy 5
Plan pracy Rady Miejskiej 38213
Plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej 17670
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 7972
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego Gminy Międzyrzecz 9617
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2007-2013 6652
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 8785
Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2013 6553
Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2004-2013 6728
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz 9912
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2008-2013 7292
Plan Odnowy Miejscowości Gorzyca na lata 2009-2016 6982
Plan Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011–2018 3989
Program aktywności lokalnej dla Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2013 6835
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2015 6629
Program gospodarki wodno-ściekowej w Międzyrzeczu 6823
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016 6712
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032 6372
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2014 – 2020 1573
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz 482
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gminy Międzyrzecz 197
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Międzyrzecz na lata 2016 - 2030 200
Prawo lokalne 473
Zarządzenia Burmistrza 137002
Rok 2014 296083
Rok 2013 507833
Rok 2012 71824
Indywidualne interpretacje prawa podatkowego 8733
Podatki i opłaty obowiązujące w 2018 roku 626
Podatki i opłaty obowiązujące w 2017 roku 4090
Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 roku 8761
Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 roku 7269
Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 roku 24454
Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 roku 33094
Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 roku 35301
Akty prawa miejscowego 1
Rok 2012 20385
Uchwały Rady Miejskiej 6
Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej 250668
Projekty uchwał 1
Projekty Burmistrza Międzyrzecza 82031
Projekty Komisji Rady i Radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 37065
Uchwały podjęte 98112
Sprawozdania z wykonania uchwał 55398
Gospodarka Komunalna 5871
Azbest 2016/2017 9654
Azbest 2015/2016 7793
Azbest 2014/2015 15853
Gospodarka odpadami 0
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 48909
Deklaracja o wysokości opłaty 18018
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 14242
Rejestr działalności regulowanej 23469
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz 8302
Zakres świadczenia usług 7016
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 9499
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 180
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 8940
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 18210
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 5489
Dane o podmiocie odbierającym i zagospodarowującym odpady. 6091
Informacja o osiągniętych przez Gminę Międzyrzecz oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegają 7010
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2873
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 0
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 14518
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (lokale stałe) 15225
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony (lokale socjalne) 12942
Informacja dot. oceny jakości wody Miasta i Gminy Międzyrzecz 18178
Administrowanie cmentarzem komunalnym 11056
Kanalizacja deszczowa 6861
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewień liniowych gminy Międzyrzecz 1682
Czyste powietrze 962
Przetargi i ogłoszenia 5
Opłata skarbowa 88653
Przetargi dot. nieruchomości i ruchomości 81662
Informacje, ogłoszenia 59541
Ogłoszenia dot. pracy organizowane przez Urząd Miejski 48877
Konsultacje z mieszkańcami 7163
Obwieszczenia 358013
Gminny Zespół Oświaty 2
Statut 29387
Gminne Jednostki Oświatowe 15991
Praca w GZO oraz konkursy na dyrektorów placówek oświatowych 20722
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych przedszkolach 1307
Rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Międzyrzecz w roku szkolnym 2018/2019 40
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku 3
Statut MOSiW 40324
Informacje ogólne 7904
Regulamin organizacyjny 6883
Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Informacje ogólne 30638
Rodzina 500 3885
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu 26912
Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu 0
Informacje ogólne 6186
Statut 1129
Międzyrzecki Ośrodek Kultury 23938
Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fotyfikacji i Nietoperzy w Pniewie 0
Informacje ogólne 6903
Statut 21878
Rejestr instytucji kultury 16921
Rejestr instytucji kultury 9847
Jednostki pomocnicze 0
Sołectwa Gminy Międzyrzecz 31034
Spółki z udziałem Gminy 5
Spółki prawa handlowego 26611
Majątek spółek 7126
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych oraz Zarządów spółek gminnych 778
Młodzieżowa Rada Miejska w Międzyrzeczu 0
Informacje dotyczące sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej 4007
Skład Młodzieżowej Rady Miasta 133
Organizacje pozarządowe 190857
Zamówienia publiczne 7550
Przetargi 43585
Zamówienia publiczne do 30 000 euro 7222
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 5172
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 1849
Archiwum zamówień publicznych 2644
Akty prawne 653344
Aktualności 16828
Rejestr informacji o środowisku 14079
Archiwum RIOŚ - dane do 31.12.2015 r. 0
Kontrole 0
Wewnętrzne 24533
Zewnętrzne 8126
Oświadczenia majątkowe 528233
Sprawy petentów 9868
Co i jak załatwić 65289
Wydziały 24272
Sprawy 36278
Wybory Samorządowe 2018 137
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 55572
Wybory do Parlamentu 2015 5640
Wybory ławników 5688
Unia Europejska 6736
Referendum ogólnokrajowe 5914
Rewitalizacja 4045
Archiwalny BIP 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 879034
Redakcja biuletynu 10387
Mapa serwisu 9494
Statystyki 9787
Kanały RSS 6887
Kontakt 88559

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu