ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dane 14
Dane ogólne 102087
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 8978
e-urząd 0
Gmina Międzyrzecz 1
Samorząd gminny 46602
Majątek publiczny Gminy Międzyrzecz 14101
Budżet Gminy Międzyrzecz 4
Informacje dotyczące budżetu 97466
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 14096
Informacja za 2018 rok 680
Informacja za 2017 rok 2457
Informacja za 2016 rok 3758
Informacja za 2015 rok 4652
Informacja za 2014 rok 9861
Informacja za 2012 rok 13260
Informacja za 2013 rok 12688
Informacja za 2011 rok 14383
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 10981
Informacja za 2018 1202
Informacja za 2017 3056
Informacja za 2016 4523
Informacja za 2015 4745
Informacja za 2014 10028
Informacja za 2013 14164
Informacja za 2012 13950
Informacja za 2011 13343
Informacja za 2010 1603
Budżet Obywatelski 3528
Budżet Obywatelski 2017 2675
Budżet Obywatelski 2018 3850
Budżet Obywatelski 2019 2363
Rodzina 500 0
Organy 4
Kadencja 2018 - 2023 1693
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2018-2023 644
Komisje 245
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 277
Przyjęcia interesantów 199
Dyżury radnych 216
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 1013
Burmistrz Międzyrzecza 2018-2023 400
Kadencja 2014 - 2018 18797
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2014-2018 7346
Komisje 5181
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 11083
Przyjęcia interesantów 3117
Dyżury radnych 3131
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 42634
Burmistrz Międzyrzecza 2014-2018 5928
Kadencja 2010 - 2014 2
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2010-2014 6040
Komisje 3152
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 11066
Przyjęcia interesantów 2796
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 31997
Informacje i ogłoszenia Rady Miejskiej 2602
Burmistrz Międzyrzecza 2002-2014 3281
Obsługa interesantów 165634
Urząd Miejski 1
Organizacja urzędu 63106
Wydział Planowania Przestrzennego 10737
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 9334
Stanowisko ds. przeciwdziałania patologiom społecznym, zdrowia i opieki społecznej 8231
Wydział Gospodarki Mieniem 13652
Wydział Gospodarki Komunalnej 12800
Wydział Finansowo-Budżetowy 9595
Wydział Spraw Obywatelskich 11279
Wydział Rozwoju Gospodarczego 7952
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego 7755
Urząd Stanu Cywilnego 22909
Audyt Wewnętrzny 8065
Wydział Realizacji Inwestycji 8991
Wydział Spraw Społecznych 4105
Inspektor Ochrony Danych 563
Statut Gminy Międzyrzecz 21032
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 27962
Godziny urzędowania 0
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 10921
Rejestry i ewidencje 9960
Petycje 3317
Zbiorcze informacje o petycjach 295
Zgromadzenia 1523
Rejestr zgromadzeń 309
Informacje nieudostępnione w BIP 8470
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1573
Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 7807
Oświadczenia majątkowe i inne 60407
Zamierzenia gminy i prognozy 5
Plan pracy Rady Miejskiej 42252
Plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej 19571
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 8587
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego Gminy Międzyrzecz 10990
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2007-2013 7158
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 9759
Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2013 7166
Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2004-2013 7326
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz 11246
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2008-2013 7936
Plan Odnowy Miejscowości Gorzyca na lata 2009-2016 7489
Plan Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011–2018 4486
Program aktywności lokalnej dla Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2013 7365
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2015 7243
Program gospodarki wodno-ściekowej w Międzyrzeczu 7306
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016 7266
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032 6969
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2014 – 2020 2178
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz 1022
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gminy Międzyrzecz 764
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Międzyrzecz na lata 2016 - 2030 702
Prawo lokalne 477
Zarządzenia Burmistrza 146008
Rok 2014 493546
Rok 2013 731728
Rok 2012 79575
Indywidualne interpretacje prawa podatkowego 9273
Podatki i opłaty obowiązujące w 2019 roku 757
Podatki i opłaty obowiązujące w 2018 roku 3965
Podatki i opłaty obowiązujące w 2017 roku 7003
Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 roku 11255
Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 roku 8153
Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 roku 26484
Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 roku 35474
Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 roku 37472
Akty prawa miejscowego 1
Rok 2012 22027
Sesje Rady Miejskiej 6
Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej 297770
Projekty uchwał 1
Projekty Burmistrza Międzyrzecza 99460
Projekty Komisji Rady i Radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 44126
Uchwały podjęte 111950
Głosowania 350
Sprawozdania z wykonania uchwał 67138
Transmisja obrad Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 2036
Gospodarka Komunalna 6059
Azbest 2018/2019 2367
Azbest 2018 1064
Azbest 2016/2017 13481
Azbest 2015/2016 9460
Azbest 2014/2015 17196
Gospodarka odpadami 0
Informacje dla mieszkańców gminy 11073
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 60287
Deklaracja o wysokości opłaty 19779
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 17468
Rejestr działalności regulowanej 28241
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz 9324
Zakres świadczenia usług 7939
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 10959
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 874
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 10542
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 22387
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 6672
Dane o podmiocie odbierającym i zagospodarowującym odpady. 7393
Informacja o osiągniętych przez Gminę Międzyrzecz oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegają 8707
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 4553
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 0
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 16515
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (lokale stałe) 19073
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony (lokale socjalne) 16983
Informacja dot. oceny jakości wody Miasta i Gminy Międzyrzecz 23521
Administrowanie cmentarzem komunalnym 13536
Kanalizacja deszczowa 7984
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewień liniowych gminy Międzyrzecz 2698
Czyste powietrze 1960
Przetargi i ogłoszenia 5
Opłata skarbowa 100628
Przetargi dot. nieruchomości i ruchomości 88967
Informacje, ogłoszenia 74262
Ogłoszenia dot. pracy organizowane przez Urząd Miejski 55907
Konsultacje z mieszkańcami 11394
Obwieszczenia 428318
Obwieszczenia - Prawo Łowieckie 25
Gminny Zespół Oświaty 2
Statut 32991
Gminne Jednostki Oświatowe 17468
Praca w GZO oraz konkursy na dyrektorów placówek oświatowych 24451
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych przedszkolach 2818
Rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Międzyrzecz w roku szkolnym 2018/2019 1252
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku 3
Statut MOSiW 44115
Informacje ogólne 8593
Regulamin organizacyjny 7484
Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Informacje ogólne 34923
Rodzina 500 5858
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu 30366
Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu 0
Informacje ogólne 8696
Statut 1799
Międzyrzecki Ośrodek Kultury 26916
Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie 0
Informacje ogólne 7612
Statut 24910
Rejestr instytucji kultury 18808
Rejestr instytucji kultury 11018
Jednostki pomocnicze 0
Sołectwa Gminy Międzyrzecz 35428
Spółki z udziałem Gminy 5
Spółki prawa handlowego 30398
Majątek spółek 8006
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych oraz Zarządów spółek gminnych 1622
Młodzieżowa Rada Miejska w Międzyrzeczu 0
Informacje dotyczące sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej 8304
Skład Młodzieżowej Rady Miasta 755
Organizacje pozarządowe 232496
Zamówienia publiczne 13511
Przetargi 93788
Zamówienia publiczne do 30 000 euro 13795
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 21715
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 3363
Archiwum zamówień publicznych 5178
Akty prawne 841350
Aktualności 19014
Rejestr informacji o środowisku 26736
Archiwum RIOŚ - dane do 31.12.2015 r. 0
Kontrole 0
Wewnętrzne 27466
Zewnętrzne 9015
Oświadczenia majątkowe 679552
Sprawy petentów 11330
Co i jak załatwić 76783
Wydziały 33395
Sprawy 43564
Wybory Samorządowe 2018 18103
Wybory ławników 7608
Unia Europejska 8662
Rewitalizacja 6664
Archiwalny BIP 0
Ochrona danych osobowych/RODO 1641

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1093898
Redakcja biuletynu 11966
Mapa serwisu 11104
Statystyki 11454
Kanały RSS 8155
Kontakt 102117

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu