ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dane 14
Dane ogólne 94376
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 8324
e-urząd 0
Gmina Międzyrzecz 1
Samorząd gminny 42441
Majątek publiczny Gminy Międzyrzecz 13126
Budżet Gminy Międzyrzecz 4
Informacje dotyczące budżetu 88490
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 12994
Informacja za 2018 rok 107
Informacja za 2017 rok 1584
Informacja za 2016 rok 2819
Informacja za 2015 rok 3728
Informacja za 2014 rok 9218
Informacja za 2012 rok 12451
Informacja za 2013 rok 11963
Informacja za 2011 rok 13447
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 10796
Informacja za 2018 86
Informacja za 2017 2094
Informacja za 2016 3518
Informacja za 2015 4030
Informacja za 2014 9324
Informacja za 2013 13286
Informacja za 2012 13075
Informacja za 2011 12517
Informacja za 2010 1198
Budżet Obywatelski 2285
Budżet Obywatelski 2017 1930
Budżet Obywatelski 2018 2985
Budżet Obywatelski 2019 851
Rodzina 500 0
Organy 4
Kadencja 2014 - 2018 16936
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2014-2018 6247
Komisje 4341
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 8677
Przyjęcia interesantów 2740
Dyżury radnych 2618
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 31047
Burmistrz Międzyrzecza 2014-2018 5067
Kadencja 2010 - 2014 2
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2010-2014 5204
Komisje 2719
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 9744
Przyjęcia interesantów 2449
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 27818
Informacje i ogłoszenia Rady Miejskiej 2245
Burmistrz Międzyrzecza 2002-2014 2850
Obsługa interesantów 154550
Urząd Miejski 1
Organizacja urzędu 57928
Wydział Planowania Przestrzennego 9860
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 8507
Stanowisko ds. przeciwdziałania patologiom społecznym, zdrowia i opieki społecznej 7616
Wydział Gospodarki Mieniem 11980
Wydział Gospodarki Komunalnej 11770
Wydział Finansowo-Budżetowy 8728
Wydział Spraw Obywatelskich 10329
Wydział Rozwoju Gospodarczego 7089
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego 7193
Urząd Stanu Cywilnego 21152
Audyt Wewnętrzny 7283
Wydział Realizacji Inwestycji 8248
Wydział Spraw Społecznych 3216
Inspektor Ochrony Danych 64
Statut Gminy Międzyrzecz 19272
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 25901
Godziny urzędowania 0
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 10088
Rejestry i ewidencje 9269
Petycje 2289
Zgromadzenia 939
Rejestr zgromadzeń 176
Informacje nieudostępnione w BIP 7917
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1171
Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 7191
Oświadczenia majątkowe i inne 55451
Zamierzenia gminy i prognozy 5
Plan pracy Rady Miejskiej 39350
Plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej 18282
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 8188
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego Gminy Międzyrzecz 10002
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2007-2013 6797
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 9007
Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2013 6708
Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2004-2013 6870
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz 10271
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2008-2013 7464
Plan Odnowy Miejscowości Gorzyca na lata 2009-2016 7100
Plan Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011–2018 4116
Program aktywności lokalnej dla Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2013 6983
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2015 6762
Program gospodarki wodno-ściekowej w Międzyrzeczu 6954
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016 6833
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032 6527
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2014 – 2020 1732
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz 648
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gminy Międzyrzecz 349
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Międzyrzecz na lata 2016 - 2030 369
Prawo lokalne 477
Zarządzenia Burmistrza 141486
Rok 2014 335909
Rok 2013 565259
Rok 2012 73933
Indywidualne interpretacje prawa podatkowego 8908
Podatki i opłaty obowiązujące w 2018 roku 1369
Podatki i opłaty obowiązujące w 2017 roku 5115
Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 roku 9654
Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 roku 7573
Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 roku 25124
Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 roku 33734
Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 roku 35957
Akty prawa miejscowego 1
Rok 2012 20899
Uchwały Rady Miejskiej 6
Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej 262798
Projekty uchwał 1
Projekty Burmistrza Międzyrzecza 87148
Projekty Komisji Rady i Radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 39095
Uchwały podjęte 102114
Sprawozdania z wykonania uchwał 58730
Gospodarka Komunalna 5931
Azbest 2018 136
Azbest 2016/2017 11271
Azbest 2015/2016 8334
Azbest 2014/2015 16169
Gospodarka odpadami 0
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 51792
Deklaracja o wysokości opłaty 18517
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 15103
Rejestr działalności regulowanej 24575
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz 8539
Zakres świadczenia usług 7238
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 9832
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 345
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 9256
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 19225
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 5776
Dane o podmiocie odbierającym i zagospodarowującym odpady. 6398
Informacja o osiągniętych przez Gminę Międzyrzecz oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegają 7416
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 3307
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 0
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 15076
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (lokale stałe) 16276
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony (lokale socjalne) 14024
Informacja dot. oceny jakości wody Miasta i Gminy Międzyrzecz 19355
Administrowanie cmentarzem komunalnym 11682
Kanalizacja deszczowa 7123
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewień liniowych gminy Międzyrzecz 1910
Czyste powietrze 1217
Przetargi i ogłoszenia 5
Opłata skarbowa 92112
Przetargi dot. nieruchomości i ruchomości 83792
Informacje, ogłoszenia 64897
Ogłoszenia dot. pracy organizowane przez Urząd Miejski 51061
Konsultacje z mieszkańcami 8472
Obwieszczenia 379907
Gminny Zespół Oświaty 2
Statut 30364
Gminne Jednostki Oświatowe 16453
Praca w GZO oraz konkursy na dyrektorów placówek oświatowych 21798
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych przedszkolach 1783
Rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Międzyrzecz w roku szkolnym 2018/2019 469
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku 3
Statut MOSiW 41423
Informacje ogólne 8138
Regulamin organizacyjny 7070
Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Informacje ogólne 31593
Rodzina 500 4431
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu 27877
Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu 0
Informacje ogólne 6845
Statut 1348
Międzyrzecki Ośrodek Kultury 24620
Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fotyfikacji i Nietoperzy w Pniewie 0
Informacje ogólne 7095
Statut 22483
Rejestr instytucji kultury 17402
Rejestr instytucji kultury 10266
Jednostki pomocnicze 0
Sołectwa Gminy Międzyrzecz 32205
Spółki z udziałem Gminy 5
Spółki prawa handlowego 27585
Majątek spółek 7397
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych oraz Zarządów spółek gminnych 1038
Młodzieżowa Rada Miejska w Międzyrzeczu 0
Informacje dotyczące sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej 5128
Skład Młodzieżowej Rady Miasta 312
Organizacje pozarządowe 200878
Zamówienia publiczne 9186
Przetargi 61017
Zamówienia publiczne do 30 000 euro 9190
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 9867
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2295
Archiwum zamówień publicznych 3476
Akty prawne 700328
Aktualności 17334
Rejestr informacji o środowisku 17559
Archiwum RIOŚ - dane do 31.12.2015 r. 0
Kontrole 0
Wewnętrzne 25168
Zewnętrzne 8389
Oświadczenia majątkowe 566757
Sprawy petentów 10209
Co i jak załatwić 68518
Wydziały 26738
Sprawy 38426
Wybory Samorządowe 2018 784
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 56941
Wybory do Parlamentu 2015 6363
Wybory ławników 6092
Unia Europejska 7129
Referendum ogólnokrajowe 6357
Rewitalizacja 4703
Archiwalny BIP 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 932878
Redakcja biuletynu 10798
Mapa serwisu 9904
Statystyki 10213
Kanały RSS 7160
Kontakt 91902

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu