ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dane 14
Dane ogólne 87370
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 7730
e-urząd 0
Gmina Międzyrzecz 1
Samorząd gminny 39764
Majątek publiczny Gminy Międzyrzecz 12209
Budżet Gminy Międzyrzecz 4
Informacje dotyczące budżetu 82872
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 12270
Informacja za 2017 rok 667
Informacja za 2016 rok 1942
Informacja za 2015 rok 2775
Informacja za 2014 rok 8535
Informacja za 2012 rok 11731
Informacja za 2013 rok 11276
Informacja za 2011 rok 12627
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 10619
Informacja za 2017 870
Informacja za 2016 2578
Informacja za 2015 3336
Informacja za 2014 8652
Informacja za 2013 12587
Informacja za 2012 12366
Informacja za 2011 11820
Informacja za 2010 813
Budżet Obywatelski 1460
Budżet Obywatelski 2017 1143
Budżet Obywatelski 2018 2044
Rodzina 500 0
Organy 4
Kadencja 2014 - 2018 14965
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2014-2018 5450
Komisje 3590
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 6821
Przyjęcia interesantów 2271
Dyżury radnych 2128
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 22783
Burmistrz Międzyrzecza 2014-2018 4391
Kadencja 2010 - 2014 2
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2010-2014 4556
Komisje 2385
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 8228
Przyjęcia interesantów 2064
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 23954
Informacje i ogłoszenia Rady Miejskiej 1956
Burmistrz Międzyrzecza 2002-2014 2469
Obsługa interesantów 145437
Urząd Miejski 1
Organizacja urzędu 54052
Wydział Planowania Przestrzennego 9206
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 7936
Stanowisko ds. przeciwdziałania patologiom społecznym, zdrowia i opieki społecznej 7150
Wydział Gospodarki Mieniem 11018
Wydział Gospodarki Komunalnej 10960
Wydział Finansowo-Budżetowy 8058
Wydział Spraw Obywatelskich 9631
Wydział Rozwoju Gospodarczego 6541
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego 6778
Urząd Stanu Cywilnego 19777
Audyt Wewnętrzny 6758
Wydział Realizacji Inwestycji 7671
Wydział Spraw Społecznych 2578
Statut Gminy Międzyrzecz 17389
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 23768
Godziny urzędowania 0
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 9446
Rejestry i ewidencje 8683
Petycje 846
Zgromadzenia 365
Rejestr zgromadzeń 29
Informacje nieudostępnione w BIP 7378
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 752
Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 6843
Oświadczenia majątkowe i inne 52071
Zamierzenia gminy i prognozy 5
Plan pracy Rady Miejskiej 37055
Plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej 17114
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 7782
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego Gminy Międzyrzecz 9302
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2007-2013 6475
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 8485
Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2013 6374
Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2004-2013 6527
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz 9504
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2008-2013 7099
Plan Odnowy Miejscowości Gorzyca na lata 2009-2016 6812
Plan Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011–2018 3826
Program aktywności lokalnej dla Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2013 6650
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2015 6478
Program gospodarki wodno-ściekowej w Międzyrzeczu 6639
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016 6516
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032 6181
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2014 – 2020 1388
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz 252
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gminy Międzyrzecz 50
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Międzyrzecz na lata 2016 - 2030 56
Prawo lokalne 473
Zarządzenia Burmistrza 135988
Rok 2014 255996
Rok 2013 464685
Rok 2012 69112
Indywidualne interpretacje prawa podatkowego 8487
Podatki i opłaty obowiązujące w 2017 roku 3025
Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 roku 7769
Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 roku 6863
Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 roku 23616
Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 roku 32397
Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 roku 34556
Akty prawa miejscowego 1
Rok 2012 19814
Uchwały Rady Miejskiej 6
Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej 238410
Projekty uchwał 1
Projekty Burmistrza Międzyrzecza 77301
Projekty Komisji Rady i Radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 35076
Uchwały podjęte 93927
Sprawozdania z wykonania uchwał 51914
Gospodarka Komunalna 5823
Azbest 2016/2017 7954
Azbest 2015/2016 7199
Azbest 2014/2015 15422
Gospodarka odpadami 0
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 46597
Deklaracja o wysokości opłaty 17386
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 12997
Rejestr działalności regulowanej 22668
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz 7944
Zakres świadczenia usług 6687
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 9140
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 8535
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 17245
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 5166
Dane o podmiocie odbierającym i zagospodarowującym odpady. 5718
Informacja o osiągniętych przez Gminę Międzyrzecz oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegają 6560
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2488
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 0
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 13952
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (lokale stałe) 14176
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony (lokale socjalne) 11746
Informacja dot. oceny jakości wody Miasta i Gminy Międzyrzecz 16838
Administrowanie cmentarzem komunalnym 10332
Kanalizacja deszczowa 6529
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewień liniowych gminy Międzyrzecz 1383
Czyste powietrze 654
Przetargi i ogłoszenia 5
Opłata skarbowa 86072
Przetargi dot. nieruchomości i ruchomości 80130
Informacje, ogłoszenia 54272
Ogłoszenia dot. pracy organizowane przez Urząd Miejski 47306
Konsultacje z mieszkańcami 5855
Obwieszczenia 336783
Gminny Zespół Oświaty 2
Statut 28377
Gminne Jednostki Oświatowe 15484
Praca w GZO oraz konkursy na dyrektorów placówek oświatowych 19823
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych przedszkolach 1004
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku 3
Statut MOSiW 39305
Informacje ogólne 7645
Regulamin organizacyjny 6647
Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Informacje ogólne 29763
Rodzina 500 3282
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu 25803
Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu 0
Informacje ogólne 5388
Statut 936
Międzyrzecki Ośrodek Kultury 23153
Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fotyfikacji i Nietoperzy w Pniewie 0
Informacje ogólne 6689
Statut 21234
Rejestr instytucji kultury 16457
Rejestr instytucji kultury 9396
Jednostki pomocnicze 0
Sołectwa Gminy Międzyrzecz 29908
Spółki z udziałem Gminy 5
Spółki prawa handlowego 25606
Majątek spółek 6834
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych oraz Zarządów spółek gminnych 515
Młodzieżowa Rada Miejska w Międzyrzeczu 0
Informacje dotyczące sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej 3040
Skład Młodzieżowej Rady Miasta 1
Organizacje pozarządowe 179448
Zamówienia publiczne 6276
Przetargi 33327
Zamówienia publiczne do 30 000 euro 5416
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 2409
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 1394
Archiwum zamówień publicznych 1970
Akty prawne 619026
Aktualności 16433
Rejestr informacji o środowisku 11106
Archiwum RIOŚ - dane do 31.12.2015 r. 0
Kontrole 0
Wewnętrzne 23962
Zewnętrzne 7878
Oświadczenia majątkowe 493656
Sprawy petentów 9573
Co i jak załatwić 62503
Wydziały 22384
Sprawy 34444
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 54437
Wybory do Parlamentu 2015 4975
Wybory ławników 5235
Unia Europejska 6355
Referendum ogólnokrajowe 5365
Rewitalizacja 3507
Archiwalny BIP 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 839434
Redakcja biuletynu 10055
Mapa serwisu 9212
Statystyki 9472
Kanały RSS 6643
Kontakt 85094

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu