ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dane 14
Dane ogólne 105433
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 9268
e-urząd 0
Gmina Międzyrzecz 1
Samorząd gminny 48049
Majątek publiczny Gminy Międzyrzecz 14704
Budżet Gminy Międzyrzecz 4
Informacje dotyczące budżetu 102107
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 14589
Informacja za 2019 rok 9
Informacja za 2018 rok 983
Informacja za 2017 rok 2818
Informacja za 2016 rok 4064
Informacja za 2015 rok 4983
Informacja za 2014 rok 10158
Informacja za 2012 rok 13589
Informacja za 2013 rok 13009
Informacja za 2011 rok 14803
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 11031
Informacja za 2018 1716
Informacja za 2017 3394
Informacja za 2016 4815
Informacja za 2015 5019
Informacja za 2014 10349
Informacja za 2013 14528
Informacja za 2012 14315
Informacja za 2011 13713
Informacja za 2010 1748
Budżet Obywatelski 4005
Budżet Obywatelski 2017 3003
Budżet Obywatelski 2018 4087
Budżet Obywatelski 2019 2897
Rodzina 500 0
Organy 4
Kadencja 2018 - 2023 2945
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2018-2023 1058
Komisje 423
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 535
Przyjęcia interesantów 369
Dyżury radnych 394
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 2394
Burmistrz Międzyrzecza 2018-2023 660
Kadencja 2014 - 2018 18858
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2014-2018 7661
Komisje 5477
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 12210
Przyjęcia interesantów 3245
Dyżury radnych 3273
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 47222
Burmistrz Międzyrzecza 2014-2018 6166
Kadencja 2010 - 2014 2
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2010-2014 6401
Komisje 3324
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 11789
Przyjęcia interesantów 2930
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 33901
Informacje i ogłoszenia Rady Miejskiej 2765
Burmistrz Międzyrzecza 2002-2014 3420
Obsługa interesantów 170102
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 801
Urząd Miejski 1
Organizacja urzędu 64962
Wydział Planowania Przestrzennego 11092
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 9657
Stanowisko ds. przeciwdziałania patologiom społecznym, zdrowia i opieki społecznej 8497
Wydział Gospodarki Mieniem 14339
Wydział Gospodarki Komunalnej 13170
Wydział Finansowo-Budżetowy 9949
Wydział Spraw Obywatelskich 11631
Wydział Rozwoju Gospodarczego 8319
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego 8029
Urząd Stanu Cywilnego 23598
Audyt Wewnętrzny 8385
Wydział Realizacji Inwestycji 9263
Wydział Spraw Społecznych 4464
Inspektor Ochrony Danych 785
Statut Gminy Międzyrzecz 21785
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 28882
Godziny urzędowania 0
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 11298
Rejestry i ewidencje 10255
Petycje 3818
Zbiorcze informacje o petycjach 410
Zgromadzenia 1770
Rejestr zgromadzeń 354
Informacje nieudostępnione w BIP 8717
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1745
Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 8057
Oświadczenia majątkowe i inne 62170
Zamierzenia gminy i prognozy 5
Plan pracy Rady Miejskiej 43470
Plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej 20167
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 8756
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego Gminy Międzyrzecz 11462
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2007-2013 7331
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 10069
Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2013 7347
Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2004-2013 7518
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz 11650
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2008-2013 8122
Plan Odnowy Miejscowości Gorzyca na lata 2009-2016 7684
Plan Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011–2018 4663
Program aktywności lokalnej dla Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2013 7542
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2015 7430
Program gospodarki wodno-ściekowej w Międzyrzeczu 7485
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016 7431
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032 7162
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2014 – 2020 2343
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz 1240
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gminy Międzyrzecz 923
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Międzyrzecz na lata 2016 - 2030 879
Prawo lokalne 477
Zarządzenia Burmistrza 147046
Rok 2014 579460
Rok 2013 822687
Rok 2012 81966
Indywidualne interpretacje prawa podatkowego 9413
Podatki i opłaty obowiązujące w 2019 roku 1432
Podatki i opłaty obowiązujące w 2018 roku 4793
Podatki i opłaty obowiązujące w 2017 roku 7676
Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 roku 11942
Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 roku 8356
Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 roku 27141
Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 roku 36170
Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 roku 38157
Akty prawa miejscowego 1
Rok 2012 22561
Sesje Rady Miejskiej 6
Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej 313979
Projekty uchwał 1
Projekty Burmistrza Międzyrzecza 105919
Projekty Komisji Rady i Radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 46529
Uchwały podjęte 116116
Głosowania 798
Sprawozdania z wykonania uchwał 71495
Transmisja obrad Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 2765
Gospodarka Komunalna 6110
Azbest 2018/2019 3491
Azbest 2018 1405
Azbest 2016/2017 14142
Azbest 2015/2016 9922
Azbest 2014/2015 17661
Gospodarka odpadami 0
Informacje dla mieszkańców gminy 11630
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 63830
Deklaracja o wysokości opłaty 20460
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 18280
Rejestr działalności regulowanej 29794
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz 9732
Zakres świadczenia usług 8266
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 11646
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 1183
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 11130
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 23918
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 7090
Dane o podmiocie odbierającym i zagospodarowującym odpady. 7976
Informacja o osiągniętych przez Gminę Międzyrzecz oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegają 9452
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 5142
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 0
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 17141
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (lokale stałe) 20534
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony (lokale socjalne) 18871
Informacja dot. oceny jakości wody Miasta i Gminy Międzyrzecz 25839
Administrowanie cmentarzem komunalnym 14464
Kanalizacja deszczowa 8451
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewień liniowych gminy Międzyrzecz 3037
Czyste powietrze 2346
Przetargi i ogłoszenia 5
Opłata skarbowa 103451
Przetargi dot. nieruchomości i ruchomości 90678
Informacje, ogłoszenia 78521
Informacja przy zwalczaniu ASF 28
Ogłoszenia dot. pracy organizowane przez Urząd Miejski 57373
Konsultacje z mieszkańcami 12572
Gminny Zespół Oświaty 2
Statut 34086
Gminne Jednostki Oświatowe 17940
Praca w GZO oraz konkursy na dyrektorów placówek oświatowych 25432
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych przedszkolach 3302
Rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Międzyrzecz w roku szkolnym 2018/2019 1695
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku 3
Statut MOSiW 45090
Informacje ogólne 8774
Regulamin organizacyjny 7660
Obwieszczenia 456367
Obwieszczenia - Prawo Łowieckie 225
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu 31333
Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu 0
Informacje ogólne 9295
Statut 1930
Międzyrzecki Ośrodek Kultury 27835
Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie 0
Informacje ogólne 7845
Statut 25893
Rejestr instytucji kultury 19422
Rejestr instytucji kultury 11452
Jednostki pomocnicze 0
Sołectwa Gminy Międzyrzecz 36902
Spółki z udziałem Gminy 5
Spółki prawa handlowego 31548
Majątek spółek 8289
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych oraz Zarządów spółek gminnych 1858
Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Informacje ogólne 36007
Rodzina 500 6396
Organizacje pozarządowe 247590
Zamówienia publiczne 15488
Przetargi 118510
Zamówienia publiczne do 30 000 euro 16319
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 25457
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 3953
Archiwum zamówień publicznych 5948
Akty prawne 927205
Aktualności 19645
Rejestr informacji o środowisku 32146
Archiwum RIOŚ - dane do 31.12.2015 r. 0
Kontrole 0
Wewnętrzne 28501
Zewnętrzne 9312
Oświadczenia majątkowe 723217
Młodzieżowa Rada Miejska w Międzyrzeczu 0
Informacje dotyczące sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej 9566
Skład Młodzieżowej Rady Miasta 1008
Sprawy petentów 11813
Co i jak załatwić 81142
Wydziały 36392
Sprawy 46516
Wybory Samorządowe 2018 21516
Wybory ławników 8325
Unia Europejska 9350
Rewitalizacja 7477
Archiwalny BIP 0
Ochrona danych osobowych/RODO 2327

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1184315
Redakcja biuletynu 12467
Mapa serwisu 11559
Statystyki 11927
Kanały RSS 8593
Kontakt 107147

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu