Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dane 14
Dane ogólne 121143
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 10687
e-urząd 0
Gmina Międzyrzecz 1
Samorząd gminny 52155
Majątek publiczny Gminy Międzyrzecz 17058
Raport o stanie gminy 603
Budżet Obywatelski 5264
Budżet Obywatelski 2017 4218
Budżet Obywatelski 2018 5111
Budżet Obywatelski 2019 4716
Rodzina 500 0
Organy 4
Kadencja 2018 - 2023 6553
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2018-2023 2572
Komisje 1225
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 2413
Przyjęcia interesantów 1041
Dyżury radnych 1080
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 8823
Burmistrz Międzyrzecza 2018-2023 1587
Kadencja 2014 - 2018 19045
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2014-2018 9190
Komisje 6843
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 16349
Przyjęcia interesantów 3744
Dyżury radnych 3864
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 61789
Burmistrz Międzyrzecza 2014-2018 7070
Kadencja 2010 - 2014 2
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2010-2014 7805
Komisje 4130
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 15320
Przyjęcia interesantów 3520
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 39692
Informacje i ogłoszenia Rady Miejskiej 3349
Burmistrz Międzyrzecza 2002-2014 4133
Obsługa interesantów 185599
Budżet Gminy Międzyrzecz 4
Informacje dotyczące budżetu 120429
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 16667
Informacja za 2019 rok 677
Informacja za 2018 rok 2171
Informacja za 2017 rok 4313
Informacja za 2016 rok 5296
Informacja za 2015 rok 6179
Informacja za 2014 rok 11270
Informacja za 2012 rok 14827
Informacja za 2013 rok 14099
Informacja za 2011 rok 16373
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 11257
Informacja za 2019 1201
Informacja za 2018 3041
Informacja za 2017 4588
Informacja za 2016 5987
Informacja za 2015 6169
Informacja za 2014 11541
Informacja za 2013 15792
Informacja za 2012 15548
Informacja za 2011 15227
Informacja za 2010 2399
Sprawozdania finansowe 339
Sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2018 r. 818
Urząd Miejski 1
Organizacja urzędu 71441
Wydział Planowania Przestrzennego 12240
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 10629
Stanowisko ds. przeciwdziałania patologiom społecznym, zdrowia i opieki społecznej 9445
Wydział Gospodarki Mieniem 16712
Wydział Gospodarki Komunalnej 14363
Wydział Finansowo-Budżetowy 10996
Wydział Spraw Obywatelskich 12770
Wydział Rozwoju Gospodarczego 9299
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego 8870
Urząd Stanu Cywilnego 26070
Audyt Wewnętrzny 9294
Wydział Realizacji Inwestycji 10209
Wydział Spraw Społecznych 5788
Inspektor Ochrony Danych 1519
Statut Gminy Międzyrzecz 25122
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 34022
Godziny urzędowania 0
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 12503
Rejestry i ewidencje 11379
Petycje 5946
Zbiorcze informacje o petycjach 893
Zgromadzenia 2687
Rejestr zgromadzeń 488
Informacje nieudostępnione w BIP 9688
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 2329
Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 8781
Zamierzenia gminy i prognozy 5
Plan pracy Rady Miejskiej 47295
Plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej 22404
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 9551
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego Gminy Międzyrzecz 13204
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2007-2013 8028
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 11391
Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2013 7991
Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2004-2013 8191
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz 13655
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2008-2013 8899
Plan Odnowy Miejscowości Gorzyca na lata 2009-2016 8344
Plan Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011–2018 5282
Program aktywności lokalnej dla Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2013 8208
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2015 8126
Program gospodarki wodno-ściekowej w Międzyrzeczu 8140
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016 8039
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032 7949
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2014 – 2020 2991
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz 1950
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gminy Międzyrzecz 1547
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Międzyrzecz na lata 2016 - 2030 1609
Oświadczenia majątkowe i inne 67688
Prawo lokalne 477
Zarządzenia Burmistrza 157241
Rok 2014 863535
Rok 2013 1129082
Rok 2012 90686
Indywidualne interpretacje prawa podatkowego 10204
Podatki i opłaty obowiązujące w 2019 roku 4334
Podatki i opłaty obowiązujące w 2018 roku 8888
Podatki i opłaty obowiązujące w 2017 roku 10680
Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 roku 14925
Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 roku 9381
Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 roku 29845
Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 roku 38852
Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 roku 41115
Akty prawa miejscowego 1
Rok 2012 24711
Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie 0
Informacje ogólne 2062
Statut 746
Sesje Rady Miejskiej 6
Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej 375791
Projekty uchwał 1
Projekty Burmistrza Międzyrzecza 131453
Projekty Komisji Rady i Radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 56529
Uchwały podjęte 131152
Głosowania 4405
Sprawozdania z wykonania uchwał 86412
Transmisja obrad Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 6124
Gospodarka Komunalna 6374
Azbest 2018/2019 8526
Azbest 2018 2721
Azbest 2016/2017 16517
Azbest 2015/2016 11646
Azbest 2014/2015 19336
Gospodarka odpadami 0
Informacje dla mieszkańców gminy 15837
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 78906
Deklaracja o wysokości opłaty 22906
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 22237
Rejestr działalności regulowanej 37163
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz 11083
Zakres świadczenia usług 9224
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 14422
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 2325
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 13499
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 30725
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 8351
Dane o podmiocie odbierającym odpady. 9944
Informacja o osiągniętych przez Gminę Międzyrzecz oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegają 11940
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 7120
Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów 305
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 0
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 19523
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (lokale stałe) 26353
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony (lokale socjalne) 25854
Woda i ścieki 171
Zezwolenia 287
Informacja dot. oceny jakości wody Miasta i Gminy Międzyrzecz 1986
Administrowanie cmentarzem komunalnym 19464
Kanalizacja deszczowa 10005
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewień liniowych gminy Międzyrzecz 4262
Czyste powietrze 4255
Przetargi i ogłoszenia 5
Opłata skarbowa 112366
Przetargi dot. nieruchomości i ruchomości 96597
Informacje, ogłoszenia 97346
Informacja przy zwalczaniu ASF 741
Ogłoszenia dot. pracy organizowane przez Urząd Miejski 62899
Konsultacje z mieszkańcami 16967
Obwieszczenia 580879
Obwieszczenia - Prawo Łowieckie 2707
Gminny Zespół Oświaty 2
Statut 37735
Gminne Jednostki Oświatowe 19969
Praca w GZO oraz konkursy na dyrektorów placówek oświatowych 30578
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych przedszkolach 5277
Rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Międzyrzecz w roku szkolnym 2018/2019 2657
Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Informacje ogólne 39868
Rodzina 500 8137
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu 34795
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku 3
Statut MOSiW 50109
Informacje ogólne 9750
Regulamin organizacyjny 8460
Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu 0
Informacje ogólne 11493
Statut 2451
Międzyrzecki Ośrodek Kultury 33527
Rejestr instytucji kultury 22784
Rejestr instytucji kultury 14964
Jednostki pomocnicze 0
Sołectwa Gminy Międzyrzecz 41959
Spółki z udziałem Gminy 5
Spółki prawa handlowego 36324
Majątek spółek 9485
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych oraz Zarządów spółek gminnych 2902
Zamówienia publiczne 19553
Przetargi 230300
Zamówienia publiczne do 30 000 euro 23877
Rewitalizacja 2016 213
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 40920
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 6821
Archiwum zamówień publicznych 9010
Organizacje pozarządowe 307866
Młodzieżowa Rada Miejska w Międzyrzeczu 0
Informacje dotyczące sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej 14172
Skład Młodzieżowej Rady Miasta 1873
Rejestr informacji o środowisku 60745
Archiwum RIOŚ - dane do 31.12.2015 r. 0
Kontrole 0
Wewnętrzne 31287
Zewnętrzne 10209
Oświadczenia majątkowe 868416
Sprawy petentów 12970
Akty prawne 1251364
Co i jak załatwić 95018
Wydziały 46709
Sprawy 56110
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019 4782
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 15761
Wybory Samorządowe 2018 33836
Wybory ławników 11099
Unia Europejska 11113
Ochrona danych osobowych/RODO 4607

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1634265
Redakcja biuletynu 13689
Mapa serwisu 12697
Statystyki 13108
Kanały RSS 9706
Kontakt 122942