ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 10Drukuj informację Ogłoszenie numer: 10

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: inspektor ds. planowania przestrzennego i budownictwa

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz

Wymiar etatu: pełny etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Planowania Przestrzennego

Data udostępnienia: 2018-12-17

Ogłoszono dnia: 2018-12-17 22:54:37 przez Irena Kiersztan

Termin składania dokumentów: 2019-01-07 14:00:00

Nr ogłoszenia: 10

Id ogłoszenia: WOA.210.10.2018

Zlecający: Urząd Miejski w Międzyrzeczu

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wymagania kwalifikacyjne:
  *  wykształcenie wyższe preferowane budownictwo lub kierunkowe z zakresu planowania przestrzennego i co najmniej 3 letni staż pracy
  *  wykształcenie średnie preferowane budownictwo i co najmniej 5 letni staż pracy,
 2. obywatelstwo polskie,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność za przestępstwo z winy umyślnej,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. stan zdrowia, pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość aktów prawnych:
  - ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  - ustawa kodeks postępowania administracyjnego,
  - ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
  - ustawa Prawo budowlane,
  - ustawa o ochronie przyrody,
 2. znajomość zasad funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego,
 3. umiejętność biegłej obsługi komputera, programów komputerowych oraz innych urządzeń biurowych,
 4. zdolności interpersonalne: komunikatywność, samodzielność w wykonywaniu zadań,
 5. obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelność i staranność,
 6. umiejętność pracy pod presją czasu,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie postępowań w sprawie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 2. Prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 3. Przygotowywanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 4. Przygotowywanie zaświadczeń o zgodności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
 5. Prowadzenie spraw związanych z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 6. Prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków, w tym przygotowywanie zaświadczeń.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Stanowisko pracy mieści się w budynku użyteczności publicznej – administracyjnym, w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
Pomieszczenie pracy, znajduje się na II piętrze, które wyposażone jest w typowe urządzenia oraz środki do pracy biurowej. Dodatkowym narzędziem pracy jest komputer wraz z urządzeniami peryferyjnymi, w tym monitor ekranowy, który wykorzystywany będzie powyżej 4 godz. dziennie.
W procesie pracy tworzone będą dokumenty w formie elektronicznej i papierowej.
W przeważającej części dnia pracy, praca siedząca (statyczna), z obciążeniem układu mięśniowo szkieletowego oraz narządu wzroku. Pracownik będzie miał częsty kontakt z interesantami.
Praca z dużym, stałym dopływem informacji.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6,51%

V. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) curriculum Vitae, z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
3) klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy - RODO dostępna pod adresem: http://bip.miedzyrzecz.pl/system/pobierz.php?plik=WOA-klauzula-rodo-praca.pdf&id=7427&stats=true
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i wymagany staż pracy  (kopie świadectw szkolnych, dyplomów, świadectw pracy, w przypadku zatrudnienia – zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu),
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności,
6) oświadczenia o:
- stanie zdrowia,
- niekaralności,
- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej,
- o korzystaniu z pełni praw publicznych.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-01-07 14:00:00
b. Sposób:
Oferty należy kierować w zamkniętych kopertach z dopiskiem INSPEKTOR WPP w terminie do 7 stycznia 2019 r. do godziny 1400 (liczy się data wpływu do urzędu).
c. Miejsce:
Oferty należy kierować na adres:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz

VII. Informacje dodatkowe:

Konkurs przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez burmistrza Międzyrzecza.
O przebiegu dalszych prac kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani pisemnie.
Nadesłane oferty z załącznikami nie będą zwracane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.miedzyrzecz.pl) oraz tablicy informacyjnej tut. urzędu.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony