ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: podinspektor ds. utrzymania czystości i porządku, zieleni, cmentarzy

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Międzyrzeczu, Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Rynek 7, 66-300 Międzyrzecz

Wymiar etatu: pełen etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej

Data udostępnienia: 2018-01-05

Ogłoszono dnia: 2018-01-05 przez Irena Kiersztan

Termin składania dokumentów: 2018-01-19 15:00:00

Nr ogłoszenia: 1

Id ogłoszenia: WOA.210.1.2018

Zlecający: Urząd Miejski w Międzyrzeczu

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wymagania kwalifikacyjne:
  *wykształcenie wyższe o profilu: ogrodnictwo i architektura krajobrazu, leśnictwo, rolnictwo, ochrona środowiska, budownictwo,
  * lub wykształcenie średnie o profilu jw. i co najmniej 3 letni staż pracy,  
 2. obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej lub obywatelstwo innego państwa, o którym mowa w art. 11 ust.2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902 z późn. zm.),
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. stan zdrowia, pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
b. Wymagania dodatkowe:
a)znajomość ustaw samorządowych,  ustawa o zamówieniach publicznych, ustawa o ochronie przyrody, ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
b)bardzo dobra znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych MS Office (Word, Excel) Open Office, programów do projektowania (typu Cad),
c)umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
d)umiejętność pracy samodzielnej, jak i współpracy w zespole,
e)dyspozycyjność,
h) prawo jazdy kat. B.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie prac związanych z porządkiem i czystością na terenie gminy.
 2. Prowadzenie prac związanych z tworzeniem i utrzymywaniem terenów zielonych.
 3. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych i wojennych.
 4. Przygotowywanie przetargów na roboty budowlane, remonty, usługi i dostawy towarów.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Stanowisko pracy znajduje się na terenie Urzędu Miejskiego w Międzyrzecz w  budynku użyteczności publicznej – administracyjnym, przy ul. Rynek 7.  
Pomieszczenie pracy, znajdujące się na pierwszym piętrze dwukondygnacyjnego budynku,  wyposażone jest, w typowe urządzenia oraz środki do pracy biurowej. Podstawowym narzędziem pracy jest komputer wraz z urządzeniami peryferyjnymi, w tym monitor ekranowy, który wykorzystywany będzie ponad 4 godz.
W procesie pracy tworzone będą dokumenty w formie elektronicznej i papierowej.
W przeważającej części dnia pracy, praca siedząca (statyczna), z obciążeniem układu mięśniowo szkieletowego oraz narządu wzroku. 
Pracownik będzie miał częsty kontakt z interesantami, oraz okresowo przebywać będzie na terenie otwartym.  

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6,84%

V. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) curriculum Vitae, z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy(kopie świadectw szkolnych, dyplomów, świadectw pracy),
4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności,
5) oświadczenia o:
- stanie zdrowia,
- niekaralności,
- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej,
- o korzystaniu z pełni praw publicznych,
            6) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-01-19 15:00:00
b. Sposób:
Oferty należy kierować na adres:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
w zamkniętych kopertach z dopiskiem  Podinspektor GK w terminie do 19.01.2018 r. do godziny 1500       (liczy się data wpływu do Urzędu).
c. Miejsce:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz

VII. Informacje dodatkowe:

Konkurs przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Międzyrzecza.
O przebiegu dalszych prac kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani pisemnie.
Nadesłane oferty z załącznikami nie będą zwracane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.miedzyrzecz.pl) oraz tablicy informacyjnej tut. Urzędu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyla informację: Irena Kiersztan Data wytworzenia informacji: 2018-01-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Kiersztan Data wprowadzenia do BIP 2018-01-05 14:47:50
Wprowadził informację do BIP: Marcin Rzepa Data udostępnienia informacji: 2018-01-05 14:49:51
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Rzepa Data ostatniej zmiany: 2018-01-30 13:58:18
Artykuł był wyświetlony: 1148 raz(y)

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu