ˆ

Zamówienia publiczne

Drukuj informację Zamówienie publiczne: WRG.271.22.2018 - Dostawa pomocy dydaktycznych i edukacyjnych do oddziałów przedszkolnych w Gminie Międzyrzecz

Szczegóły informacji

WRG.271.22.2018 - Dostawa pomocy dydaktycznych i edukacyjnych do oddziałów przedszkolnych w Gminie Międzyrzecz

Status: ogłoszony

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki obce

Nr UZP: 571958-N-2018

Termin składania ofert / wniosków: 2018-06-25 13:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2018-06-25 13:15:00

Ogłoszono dnia: 2018-06-12 przez Tomasz Dembowy

Treść:

 
Międzyrzecz, 19.06.2018 r.
WRG.271.22.2018
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Dotyczy: „Dostawa pomocy dydaktycznych i edukacyjnych do oddziałów przedszkolnych w Gminie Międzyrzecz”
 
Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  w zakresie:
 
1. Terminu składania i otwarcia ofert:
Składanie ofert – do 25.06.2018 r. do godz. 13:00
Otwarcie ofert – 25.06.2018 r. o godz. 13:15
 
2. Kryteriów oceny ofert:
Punkt 13. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie:
„Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Zamawiający dokona oceny ofert dla każdej z części oddzielnie.
 
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w  kryteriach:
1) „Łączna cena ofertowa brutto” – C,
2) „Okres gwarancji” – G,
3) „Klauzula społeczna” – S.
 
2. Powyższym kryteriom zamawiający przypisał następujące znaczenie:
Kryterium
Waga [%]
Liczba punktów
Sposób oceny wg wzoru
 
Łączna cena ofertowa brutto
60%
60
              Cena najtańszej oferty
C = --------------------------------------  x 60pkt
              Cena badanej oferty
Okres gwarancji
30%
30
- wykonawca, który zaproponuje wydłużenie terminu gwarancji o dodatkowe 6 miesięcy otrzyma 15 pkt,
- wykonawca, który zaproponuje wydłużenie terminu gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy otrzyma 30 pkt.  
Klauzula społeczna
10%
10
- wykonawca, za zobowiązanie się do zatrudnienia na potrzeby realizacji zamówienia co najmniej 1 osoby niepełnosprawnej otrzyma 10 pkt.
- wykonawca za brak zobowiązania się do zatrudnienia na potrzeby realizacji zamówienia osoby niepełnosprawnej otrzyma 0 pkt.
RAZEM
100%
100
 
 
3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg wzoru:
L = C+G+S
gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”
G – punkty uzyskane w kryterium „Okres gwarancji”
S – punkty uzyskane w kryterium „Klauzula społeczna”
4. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.
5. Ocena punktowa w kryterium „Okres gwarancji” dokonana zostanie na podstawie informacji podanych przez wykonawcę w ofercie wg schematu opisanego w tabeli powyżej. Ocenie podlegać będzie wydłużenie okresu gwarancji powyżej wymaganych 12 miesięcy. Wydłużenie okresu gwarancji o 12 miesięcy i więcej będzie punktowane tak samo.
6. Ocena punktowa w kryterium „Klauzula społeczna” dokonana zostanie na podstawie informacji podanych przez wykonawcę w ofercie wg schematu opisanego w tabeli powyżej. Ocenie podlegać będzie zatrudnienie na potrzeby realizacji zamówienia co najmniej 1 osoby niepełnosprawnej. Zatrudnienie jednej lub więcej osób będzie punktowane tak samo.
7. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
9. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy pzp).
10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.”
 
3. Formularza ofertowego.
Zmienione formularze ofertowe stanowią załącznik do niniejszej informacji.
4. Wzoru umowy.
Zmieniony wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej informacji.
5. Załącznika 6B:
W pozycji 2 tabeli w kolumnie 4 (Ilość sztuk/zestawów) wpisano ilość zestawów – 12.
Z uwagi na fakt, że zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 500139721-N-2018 z dnia 19-06-2018 r.
Międzyrzecz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 571958-N-2018
Data: 12/06/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek  1, 66300   Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyrzecz.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 2.2)
W ogłoszeniu jest: Kryteria Znaczenie Cena 60,00 Okres gwarancji 40,00
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria Znaczenie Cena 60,00 Okres gwarancji 30,00 Klauzula społeczna 10,00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-06-21, godzina: 13:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-06-25, godzina: 13:00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 15.06.2018 r.
 
WRG.271.22.2018
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Dotyczy: „Dostawa pomocy dydaktycznych i edukacyjnych do oddziałów przedszkolnych w Gminie Międzyrzecz”
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z poźn. zm.) informuje, iż w postępowaniu wpłynęło pytanie do treści SIWZ. 
 
Pytanie:
Dla pozycji 102 SP 1 zał. 6A (Zestaw materiałów na zajęcia plastyczne) Zamawiający nie podał ilości wymaganych zestawów. Prosimy o uzupełnienie specyfikacji.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że wymagana liczba zestawów wynosi 10.
 
Zamawiający informuje, że działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujących punktach:
 
Załącznik nr 6A – SP 1:
  • w poz. 102  wpisano liczbę zestawów materiałów na zajęcia plastyczne – 10, miejsce dostawy oraz stawkę podatku VAT.
  • poz. 90 otrzymuje brzmienie: Pacynka – pomoc logopedyczna do zakładania na dłoń. Posiada zęby i filcowy język, którym można poruszać z zewnątrz. Uszyta z dzianiny futerkowej. Długość  min 25 cm. Pacynka pozwala zademonstrować dzieciom ułożenie języka podczas ćwiczeń artykulacyjnych. Każda z pacynek przedstawia inną postać/zwierzę. Min. gwarancja 12 miesięcy. Zdjęcia poglądowe
Załącznik nr 6A – P 4:
  • wykreślono poz. 13 – wyposażenie sal: kąciki zabawowe – 9 szt.
  • wpisano poz. 13a – wyposażenie sal: kąciki zabawowe – kącik kuchenny – 6 szt.
  • wpisano poz. 13b – wyposażenie sal: kąciki zabawowe – dom dla lalek – 3 szt.
  • poz. 85 otrzymuje brzmienie: Pacynka – pomoc logopedyczna do zakładania na dłoń. Posiada zęby i filcowy język, którym można poruszać z zewnątrz. Uszyta z dzianiny futerkowej. Długość  min 25 cm. Pacynka pozwala zademonstrować dzieciom ułożenie języka podczas ćwiczeń artykulacyjnych. Każda z pacynek przedstawia inną postać/zwierzę. Min. gwarancja 12 miesięcy. Zdjęcia poglądowe
Zmiany naniesiono kolorem czerwonym.
Zmieniony załącznik jest integralnym załącznikiem do niniejszego zawiadomienia.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 571958-N-2018 z dnia 2018-06-12 r.
Gmina Międzyrzecz: Dostawa pomocy dydaktycznych i edukacyjnych do oddziałów przedszkolnych w Gminie Międzyrzecz
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Przedmiotowa dostawa jest elementem projektu pt. „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru Gminy Międzyrzecz w tym wsparcie dla przedszkola prowadzonego przez Powiat Międzyrzecki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
 
Dokumenty dotyczące postępowania zamieszczone zostały w załącznikach.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Dembowy Data wytworzenia informacji: 2018-06-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Dembowy Data wprowadzenia do BIP 2018-06-12 15:10:55
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Dembowy Data udostępnienia informacji: 2018-06-12 15:19:08
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Dembowy Data ostatniej zmiany: 2018-06-19 14:21:52
Artykuł był wyświetlony: 240 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu