ˆ

Aktualne

Drukuj informację Zamówienie publiczne: WRG.271.14.2017-Termomodernizacja w systemie „zaprojektuj-wybuduj” obiektów użyteczności publicznej w Międzyrzeczu tj.: Część 1 Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej Nr 3 w Międzyrzeczu, Część 2 Termomodernizacja wraz z montażem OZE Przedszkola Nr 4 w Międzyrzeczu, Część 3 Termomodernizacja wraz z montażem OZE oraz remont i przebudowa budynku Ogniska Muzycznego w Międzyrzeczu

Szczegóły informacji

WRG.271.14.2017-Termomodernizacja w systemie „zaprojektuj-wybuduj” obiektów użyteczności publicznej w Międzyrzeczu tj.: Część 1 Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej Nr 3 w Międzyrzeczu, Część 2 Termomodernizacja wraz z montażem OZE Przedszkola Nr 4 w Międzyrzeczu, Część 3 Termomodernizacja wraz z montażem OZE oraz remont i przebudowa budynku Ogniska Muzycznego w Międzyrzeczu

Status: rozstrzygnięty

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki obce

Nr UZP: 531107-N-2017

Termin składania ofert / wniosków: 2017-07-14 13:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2017-07-14 13:15:00

Ogłoszono dnia: 2017-06-12 przez Tomasz Dembowy

Treść:

     
Ogłoszenie nr 500042132-N-2017 z dnia 12-10-2017 r.
 
Międzyrzecz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 500019280-N-2017
Data: 28/08/2017
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek  1, 66300   Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyrzecz.pl
 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.2
W ogłoszeniu jest: 1380852.03
W ogłoszeniu powinno być: 1434032.52
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                          
Międzyrzecz, 28.08.2017 r.
INFORMACJA O UDZILENIU ZAMÓWIENIA
Informacja o udzieleniu zamówienia jest załączona w plikach do pobrania.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 09.08.2017 r.
 
WRG.271.14.2017                                                                                                                     
 
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Termomodernizacja w systemie „zaprojektuj-wybuduj” obiektów użyteczności publicznej w Międzyrzeczu tj.: Część 1 Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej Nr 3 w Międzyrzeczu.
 
Nazwa zamawiającego: GMINA MIĘDZYRZECZ
                                               UL. RYNEK 1
                                               66-300 MIĘDZYRZECZ
REGON 210966846
NIP 596-000-65-53
TELFON 095 7426930    FAX 095 7426960
 
Działając na podstawie art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t. z późn. zm.) informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:
EkoCiepło Group Radosław Mamet – Lider, ul. Łężyca-Konwaliowa 11, 66-015 Zielona Góra,
RM PROINVEST Sp. z o.o. – Konsorcjant, Trasa Północna 10c/9, 65-119 Zielona Góra
 
Uzasadnienie:
Oferta nr 1 spełniała wymogi stawiane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała najwyższą liczbę punktów w oparciu o kryteria oceny ofert, a jej wartość nie przekracza środków jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, ponieważ zamawiający dokonał zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
 
Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty:
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Punkty
Okres gwarancji
 
Punkty
Łączna punktacja
1
EkoCiepło Group Radosław Mamet – Lider, ul. Łężyca-Konwaliowa 11, 66-015 Zielona Góra,
RM PROINVEST Sp. z o.o.
– Konsorcjant, Trasa Północna 10c/9, 65-119 Zielona Góra
2066400,00 zł
60
60 miesięcy
40
100
2
„TOMBUD” Paweł Jeziorski – Lider, Jagielnik 10a, 66-300 Międzyrzecz,
P.H.B. NEDER-POL S.C. – Partner,
ul. Kazimierza Wielkiego 4/1,
66-400 Gorzów Wlkp.,
„INSTALMAR” Marek Jeziorski
– Partner, Święty Wojciech 1e,
66-300 Międzyrzecz,
Usługi Projektowe Maciej Krasowski – Partner, ul. Sądowa 8, 74-320 Barlinek
2554734,35 zł
48,53
60 miesięcy
40
88,53
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 25.07.2017 r.
WRG.271.14.2017                                                                                                                     
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Termomodernizacja w systemie „zaprojektuj-wybuduj” obiektów użyteczności publicznej w Międzyrzeczu, tj.: Część 2 Termomodernizacja wraz z montażem OZE Przedszkola Nr 4 w Międzyrzeczu i Część 3 Termomodernizacja wraz z montażem OZE oraz remont i przebudowa budynku Ogniska Muzycznego w Międzyrzeczu”.
 
Nazwa zamawiającego:                GMINA MIĘDZYRZECZ
                                               UL. RYNEK 1
                                               66-300 MIĘDZYRZECZ
REGON 210966846
NIP 596-000-65-53
TELFON 095 7426930    FAX 095 7426960
 
Informacja o unieważnieniu postępowania  dla części 2: Termomodernizacja wraz z montażem OZE Przedszkola Nr 4 w Międzyrzeczu.
Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t. z późn. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania.  
Uzasadnienie:
Dla części 2 nie złożono żadnej oferty w niniejszym postępowaniu.
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t. z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
Informacja o unieważnieniu postępowania  dla części 3: Termomodernizacja wraz z montażem OZE oraz remont i przebudowa budynku Ogniska Muzycznego w Międzyrzeczu.
Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t. z późn. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania.  
Uzasadnienie:
Dla części 3 złożono 1 ofertę:
„TOMBUD” Paweł Jeziorski (Lider), Jagielnik 10a, 66-300 Międzyrzecz, P.H.B. NEDER-POL S.C. (Partner), ul. Kazimierza Wielkiego 4/1, 66-400 Gorzów Wlkp., „INSTALMAR” Marek Jeziorski (Partner), Święty Wojciech 1e, 66-300 Międzyrzecz, Usługi Projektowe Maciej Krasowski (Partner), ul. Sądowa 8, 74-320 Barlinek – cena brutto 2 316 673,04 zł, w tym zadanie kwalifikowane
916286,78 zł, zadanie niekwalifikowane 1 400 386,27 zł.
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla części 3 Termomodernizacja wraz z montażem OZE oraz remont i przebudowa  budynku Ogniska Muzycznego w Międzyrzeczu na zadanie kwalifikowane  579 506,00 zł brutto, na zadanie niekwalifikowane 760 000,00 zł brutto.
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t. z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 14.07.2017 r.
WRG.271.14.2017
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Dotyczy: „Termomodernizacja w systemie „zaprojektuj-wybuduj” obiektów użyteczności publicznej
w Międzyrzeczu tj.: Część 1 Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej Nr 3  
w Międzyrzeczu, Część 2 Termomodernizacja wraz z montażem OZE Przedszkola Nr 4 
w Międzyrzeczu, Część 3 Termomodernizacja wraz z montażem OZE oraz remont i przebudowa  budynku Ogniska Muzycznego w Międzyrzeczu..
 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Międzyrzecz przekazuje informacje z otwarcia ofert na ww. zadanie.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę :
- Dla części 1 Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej Nr 3  
w Międzyrzeczu, 1.763.860 zł brutto.
- Dla części 2 Termomodernizacja wraz z montażem OZE Przedszkola Nr 4  w Międzyrzeczu, 814.407,00 zł brutto,
- Dla części 3 Termomodernizacja wraz z montażem OZE oraz remont i przebudowa  budynku Ogniska Muzycznego w Międzyrzeczu, na zadanie kwalifikowane: 579.506,00 zł brutto, na zadanie niekwalifikowane 760.000,00 zł brutto
W wymaganym terminie wpłynęły oferty od następujących wykonawców:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Część
Cena brutto
Okres gwarancji
Warunki płatności
1
EkoCiepło Group Radosław Mamet – Lider
Ul. Łężyca-Konwaliowa 11
66-015 Zielona Góra
RM PROINVEST SP. Z O.O. – Konsorcjant
Trasa Północna 10c/9
65-119 Zielona Góra
1 Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej Nr 3  
w Międzyrzeczu
2.066.400,00 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
2
„TOMBUD” Paweł Jeziorski – Lider
Jagielnik 10a
66-300 Międzyrzecz
P.H.B. NEDER-POL S.C. - Partner
ul. Kazimierza Wielkiego 4/1
66-400 Gorzów Wlkp.
„INSTALMAR” Marek Jeziorski - Partner
Święty Wojciech 1e
66-300 Międzyrzecz
Usługi Projektowe Maciej Krasowski - Partner
ul. Sądowa 8
74-320 Barlinek
1 Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej Nr 3
w Międzyrzeczu
2.554.734,35 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
3
„TOMBUD” Paweł Jeziorski – Lider
Jagielnik 10a
66-300 Międzyrzecz
P.H.B. NEDER-POL S.C. - Partner
ul. Kazimierza Wielkiego 4/1
66-400 Gorzów Wlkp.
„INSTALMAR” Marek Jeziorski - Partner
Święty Wojciech 1e
66-300 Międzyrzecz
Usługi Projektowe Maciej Krasowski - Partner
ul. Sądowa 8
74-320 Barlinek
3 Termomodernizacja wraz z montażem OZE oraz remont i przebudowa  budynku Ogniska Muzycznego w Międzyrzeczu
2.316.673,04 zł w tym:
- Zadanie kwalifikowane 916.286,78 zł
- zadanie niekwalifikowane 1.400.386,27 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Międzyrzecz, 11.07.2017r.
 
Wykonawcy biorący udział w zamówieniu
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuje, iż w postępowaniu wpłynęły pytania do treści SIWZ. Odpowiedź została zamieszczona poniżej w załącznikach.
                                                                                                                  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 500000841-N-2017 z dnia 23-06-2017 r.
 
Międzyrzecz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 531107-N-2017
Data: 12/06/2017
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek  1, 66300   Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyrzecz.pl
 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-06-27, godzina: 13:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-07-14, godzina: 13:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 13.06.2017 r.
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, z uwagi na omyłkę pisarską dotyczącą terminu składania i otwarcia ofert dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujących punktach:
  1. Pkt 9.10 SIWZ otrzymuje brzmienie: „Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 27.06.2017 r. o godz. 13:15”,
  2. Pkt 10.1 SIWZ otrzymuje brzmienie: „Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz – pok. 201 (sekretariat) do dnia 27.06.2017 r., do godziny 13:00 (dla części 1, 2 i 3) i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w pkt 9 SIWZ”,
  3. Pkt 10.4 SIWZ otrzymuje brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 202 (sala narad), w dniu 27.06.2017  r., o godzinie 13:15 – dla części 1, 2 i 3.”
Z uwagi na fakt, że zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 96167 - 2017 z dnia 2017-06-13 r.
Międzyrzecz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 531107-N-2017
Data: 12/06/2017
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek  1, 66300   Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyrzecz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-06-26, godzina: 13:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-06-27, godzina: 13:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 531107-N-2017 z dnia 2017-06-12 r.
Gmina Międzyrzecz: Termomodernizacja w systemie „zaprojektuj-wybuduj” obiektów użyteczności publicznej w Międzyrzeczu tj.: Część 1 Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej Nr 3 w Międzyrzeczu, Część 2 Termomodernizacja wraz z montażem OZE Przedszkola Nr 4 w Międzyrzeczu, Część 3 Termomodernizacja wraz z montażem OZE oraz remont i przebudowa budynku Ogniska Muzycznego w Międzyrzeczu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
RPO Lubuskie 2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Międzyrzecz, krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek  1 , 66300   Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, , e-mail zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, , faks 957 426 979.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.miedzyrzecz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.miedzyrzecz.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.miedzyrzecz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferty w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego
Adres:
Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz – pok. 201 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja w systemie „zaprojektuj-wybuduj” obiektów użyteczności publicznej w Międzyrzeczu tj.: Część 1 Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej Nr 3 w Międzyrzeczu, Część 2 Termomodernizacja wraz z montażem OZE Przedszkola Nr 4 w Międzyrzeczu, Część 3 Termomodernizacja wraz z montażem OZE oraz remont i przebudowa budynku Ogniska Muzycznego w Międzyrzeczu
Numer referencyjny: WRG.271.14.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Termomodernizacja w systemie „zaprojektuj-wybuduj” obiektów użyteczności publicznej w Międzyrzeczu tj.: Część 1 Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej Nr 3 w Międzyrzeczu, Część 2 Termomodernizacja wraz z montażem OZE Przedszkola Nr 4 w Międzyrzeczu, Część 3 Termomodernizacja wraz z montażem OZE oraz remont i przebudowa budynku Ogniska Muzycznego w Międzyrzeczu

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45210000-2
45300000-0
45310000-3
45330000-9
45331000-6
45262100-2
45320000-6
45321000-3
45324000-4
45331110-0
45421130-4
45400000-1
45410000-4
09331000-8
09331200-0
42511110-5
71000000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach
Okres w dniach
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
     
2018-08-30
     
2018-10-30
     
2018-08-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1b ustawy pzp oraz spełniający minimalne warunki udziału w postępowaniu umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie, dotyczące (Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków pkt 4.1. SIWZ jednokrotnie, niezależnie na które zadanie/a zamierza złożyć ofertę): 1) zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia). Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: a) dwie zadania w zakresie wykonania termomodernizacji obiektu budowlanego o łącznej wartości minimum 500 000,00 zł brutto; b) jedno zadanie polegające na montażu instalacji fotowoltaicznych o min. mocy 10 KW; c) jedno zadanie polegające na instalacji pompy ciepła; Powyższe roboty muszą być potwierdzone dowodami wystawionymi przez podmiot, na rzecz którego były wykonywane określającymi, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności wskazującymi, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. UWAGA: - Zamawiający dopuszcza wykonanie poszczególnych rodzajów robót w ramach jednej inwestycji. oraz Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: d) dwa zadania w zakresie projektowania termomodernizacji obiektu o łącznej kubaturze minimum 1 500m3 e) jedno zadanie w zakresie projektowania instalacji fotowoltaicznych o min. mocy 10 KW, f) jedno zadanie w zakresie projektowania pomp ciepła, g) dwa zadania w zakresie sporządzania audytów energetycznych na potrzeby termomodernizacji obiektów kubaturowych. Uwaga: Zamawiający dopuszcza również łączenie zadań opisanych w pkt. 4.1.a-g wykonanych w trybie „zaprojektuj-wybuduj”. 2) zdolności zawodowej (w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia). Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającymi stosowne uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane w następujących specjalnościach: a) Kierownikiem Budowy posiadającym: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej co najmniej w ograniczonym zakresie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) - w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji kierownika budowy w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, i - co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy, w tym dwoma robotami budowlanymi polegającymi na termomodernizacji obiektu kubaturowego. b) Kierownikiem Robót Instalacyjnych posiadającym: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) - w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji kierownika robót instalacyjnych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, i - co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi, jako kierownik robót Instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. c) Kierownikiem Robót Elektrycznych posiadającym; - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) - w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji kierownika robót elektrycznych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, i - co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi, jako kierownik robót Instalacyjnych w zakresie sieci i instalacji elektrycznych. d) Projektantem branży architektonicznej posiadającym: - uprawnienia do projektowania w branży architektonicznej, i - co najmniej 2 letnie doświadczenie w sprawowaniu funkcji projektanta branży architektonicznej; e) Projektantem branży sanitarnej posiadającym: - uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, i - co najmniej 2 letnie doświadczenie w sprawowaniu funkcji projektanta, i - doświadczenie w wykonaniu co najmniej dwóch projektów obejmujących zakresem instalację pomp ciepła; f) Projektantem branży elektrycznej posiadającym: - uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, i - co najmniej 2 letnie doświadczenie w sprawowaniu funkcji projektanta, i - doświadczenie w zaprojektowaniu jednej instalacji fotowoltaicznej o wydajności nie mniejszej niż 10 000 kWh/rok oraz zaprojektowaniu jednego systemu zarządzania energią i monitorowania zużycia mediów. g) Projektantem branży konstrukcyjno-budowlanej posiadającym: - uprawnienia do projektowania w branży konstrukcyjno-budowlanej, i - co najmniej 2 letnie doświadczenie w sprawowaniu funkcji projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej; h) osobą posiadającą uprawnienia w zakresie sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej na podstawie wpisu do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki budynku, o którym mowa w art.31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1200 z późn. zm.). oraz doświadczenie w zakresie sporządzenia minimum 3 audytów efektywności energetycznej sporządzonych na potrzeby termomodernizacji obiektu. Uwaga: Zamawiający dopuszcza łączenie poszczególnych funkcji przez osoby skierowane do realizacji zamówienia jeżeli osoby te posiadają uprawnienia opisane w zakresie pkt. 4.1.2 SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
nie dotyczy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt. 4.1.1. a-c . Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy– na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt. 4.1.1. d-f. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt. 4.1.2. a-h. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 4) Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 4.3. SIWZ, o ile wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów za zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1, 2, 3 do niniejszej SIWZ w zależności, na którą część Wykonawca zamierza złożyć ofertę. 2) Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik wykonawcy. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 3) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 4) Dowód wniesienia wadium – na każdą część osobno. 5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt 5.1.3) SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 6) Zamawiającego żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 5.1.3) SIWZ. 7) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w pkt 5.1.3) SIWZ dotyczące tych podmiotów. 8) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium: a) Dla części 1Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej Nr 3 w Międzyrzeczu - w wysokości 40.000 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. b) Dla części 2 Termomodernizacja wraz z montażem OZE Przedszkola Nr 4 w Międzyrzeczu. - w wysokości 15.000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. c) Dla części 3 Termomodernizacja wraz z montażem OZE budynku ogniska muzycznego w Międzyrzeczu oraz remont i przebudowa Ogniska Muzycznego w Międzyrzeczu - w wysokości 20.000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 odrębnie dla każdej z części z dopiskiem: „Dla części 1 Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej Nr 3 w Międzyrzeczu”, „Dla części 2 Termomodernizacja wraz z montażem OZE Przedszkola Nr 4 w Międzyrzeczu”, „Dla części 3 Termomodernizacja wraz z montażem OZE budynku ogniska muzycznego w Międzyrzeczu oraz remont i przebudowa Ogniska Muzycznego w Międzyrzeczu”. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 7.3. niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp. 7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa pzp

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
okres gwarancji
40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Dembowy Data wytworzenia informacji: 2017-06-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Dembowy Data wprowadzenia do BIP 2017-06-12 16:02:46
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Dembowy Data udostępnienia informacji: 2017-06-12 16:38:00
Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Szadkowska Data ostatniej zmiany: 2017-12-27 08:38:47
Artykuł był wyświetlony: 1146 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu