ˆ

Aktualne

Drukuj informację Zamówienie publiczne: WRG.271.38.2017 - Usługa bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenu Gminy Międzyrzecz w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Szczegóły informacji

WRG.271.38.2017 - Usługa bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenu Gminy Międzyrzecz w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: 625241-N-2017

Termin składania ofert / wniosków: 2017-12-08 13:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2017-12-08 13:15:00

Ogłoszono dnia: 2017-11-30 przez Tomasz Dembowy

Treść:

Ogłoszenie nr 500002384-N-2018 z dnia 04-01-2018 r.
Gmina Międzyrzecz: Usługa bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenu Gminy Międzyrzecz w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 625241-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek  1, 66300   Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyrzecz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenu Gminy Międzyrzecz w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WRG.271.38.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę bieżącego utrzymania urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych i roztopowych wraz z wpustami deszczowymi na terenach i drogach należących do Gminy Międzyrzecz, bądź będących w jej zarządzie, zlokalizowanych w miejscowościach: Międzyrzecz, Bobowicko, Bukowiec, Gorzyca, Jagielnik, Kaława, Kęszyca Leśna, Nietoperek, Pniewo, Św. Wojciech i Wyszanowo. Zamówienie obejmuje kompleks działań zapewniających stały i nieprzerwany odbiór odprowadzanych z powierzchni wód opadowych i roztopowych, a w szczególności udrażnianie, naprawy i konserwacje sieci na terenie gminy Międzyrzecz. 2. Zakres usług dotyczy terenów należących do Gminy, w tym w szczególności: teren miasta Międzyrzecz (tereny i drogi należące, bądź będące w zarządzie Gminy Międzyrzecz), Bobowicko, Bukowiec, Gorzyca, Jagielnik, Kaława, Kęszyca Leśna, Nietoperek, Pniewo, Św. Wojciech i Wyszanowo.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90640000-5
 
Dodatkowe kody CPV: 50800000-3, 50511000-0, 45246000-3, 90000000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 206000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: PHU KASIL Agnieszka Lis
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Jugosłowiańska 44c/10
Kod pocztowy: 60-149
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 204253.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 204253.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 204253.50
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 13.12.2017 r.
WRG.271.38.2017                                                                                                                     
 
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Usługa bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenu Gminy Międzyrzecz w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
 
Nazwa zamawiającego: GMINA MIĘDZYRZECZ
                                                   UL. RYNEK 1
                                                   66-300 MIĘDZYRZECZ
REGON 210966846
NIP 596-000-65-53
TELFON 095 7426930    FAX 095 7420228
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Działając na podstawie art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:
P.H.U. „KASIL” Agnieszka Lis
ul. Jugosłowiańska 44c/10, 60-149 Poznań
 
Uzasadnienie:
Oferta nr 1 spełniała wymogi stawiane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała najwyższą liczbę punktów w oparciu o kryteria oceny ofert, a jej wartość nie przekracza środków jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
 
Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Czas przystąpienia do usunięcia awarii
Punktacja kryterium cena
Punktacja kryterium czas przystąpienia do usunięcia awarii
Łączna punktacja
1
P.H.U. „KASIL” Agnieszka Lis
ul. Jugosłowiańska 44c/10,
60-149 Poznań
204 253,50 zł
2 godziny
60
40
100
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 08.12.2017 r.
 
WRG.271.38.2017
 
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Międzyrzecz przekazuje informacje z otwarcia ofert na ww. zadanie.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 320 000,00 zł brutto.
 
W wymaganym terminie wpłynęła jedna oferta.
 
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Czas przystąpienia do usunięcia awarii
Warunki płatności
1
P.H.U. „KASIL” Agnieszka Lis
ul. Jugosłowiańska 44c/10, 60-149 Poznań
204 253,50 zł
2 godziny
zgodnie
ze wzorem umowy
 
 
 
 
 
 
 
 
Termin wykonania zamówienia: do 31 grudnia 2018 r.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 625241-N-2017 z dnia 2017-11-30 r.
Gmina Międzyrzecz: Usługa bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenu Gminy Międzyrzecz w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Dokumenty dotyczące postępowania zamieszczone zostały w załącznikach.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Dembowy Data wytworzenia informacji: 2017-11-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Dembowy Data wprowadzenia do BIP 2017-11-30 14:28:45
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Dembowy Data udostępnienia informacji: 2017-11-30 14:36:26
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Dembowy Data ostatniej zmiany: 2018-01-04 10:08:58
Artykuł był wyświetlony: 271 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu