ˆ

Aktualne

Drukuj informację Zamówienie publiczne: WRG.271.37.2017 - Dostawa pomocy dydaktycznych i edukacyjnych do oddziałów przedszkolnych w Gminie Międzyrzecz

Szczegóły informacji

WRG.271.37.2017 - Dostawa pomocy dydaktycznych i edukacyjnych do oddziałów przedszkolnych w Gminie Międzyrzecz

Status: rozstrzygnięty

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki obce

Nr UZP: 625311-N-2017

Termin składania ofert / wniosków: 2017-12-08 14:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2017-12-08 14:15:00

Ogłoszono dnia: 2017-11-30 przez Tomasz Dembowy

Treść:

                                                                                                                                                                     
 
Ogłoszenie nr 500008104-N-2018 z dnia 11-01-2018 r.
Gmina Międzyrzecz: Dostawa pomocy dydaktycznych i edukacyjnych do oddziałów przedszkolnych w Gminie Międzyrzecz

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
RPO Lubuskie 2020 w ramach Oś 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 625311-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek  1, 66300   Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyrzecz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa pomocy dydaktycznych i edukacyjnych do oddziałów przedszkolnych w Gminie Międzyrzecz
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WRG.271.37.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest zadania pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych i edukacyjnych do oddziałów przedszkolnych w Gminie Międzyrzecz” dla: - Przedszkola w Szkole Podstawowej Nr 3 , 66-300 Międzyrzecz, ul. Mickiewicza 5, - Przedszkola w Szkole Podstawowej Nr 2, 66-300 Międzyrzecz, ul. Sportowa 1, - Przedszkola w Szkole Podstawowej Nr 4, 66-300 Międzyrzecz, ul. Długa 102, - Przedszkola w Szkole Podstawowej w Kaławie, 66-300 Międzyrzecz, Kaława 92. Przedmiotowa dostawa jest elementem projektu pt. "Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: RPLB.08.01.01-08-008/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Oś 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT. 2. Zamówienie obejmuje dostawę pomocy edukacyjnych, dydaktycznych, oprogramowania, zabawek i materiałów plastycznych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 39162100-6
 
Dodatkowe kody CPV: 48000000-8, 37520000-9, 37523000-0, 37524000-7, 37524100-8, 37521000-6, 37522000-3, 39162110-9, 39292300-8, 39292300-8, 37420000-8, 37441700-8, 22120000-7, 39292400-9, 22110000-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/01/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 96958.71
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: SIGNUM Piotr Olchawa
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Beskidzka 10
Kod pocztowy: 25-565
Miejscowość: Kielce
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 114848.58
Oferta z najniższą ceną/kosztem 114848.58
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 114848.58
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 29.12.2017 r.
WRG.271.37.2017                                                                                                                     
 
 
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa pomocy dydaktycznych i edukacyjnych do oddziałów przedszkolnych w Gminie Międzyrzecz”
 
Nazwa zamawiającego: GMINA MIĘDZYRZECZ
                                                   UL. RYNEK 1
                                                   66-300 MIĘDZYRZECZ
REGON 210966846
NIP 596-000-65-53
TELFON 095 7426930    FAX 095 7420228
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Działając na podstawie art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
z późn. zm.) informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:
 
SIGNUM Piotr Olchawa
ul. Beskidzka 10, 25-565 Kielce
 
Uzasadnienie:
Oferta nr 1 spełniała wymogi stawiane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała najwyższą liczbę punktów w oparciu o kryteria oceny ofert, a jej wartość nie przekracza środków jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
 
Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę:
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Okres gwarancji
Punktacja za kryterium „Łączna cena ofertowa brutto
Punktacja za kryterium  „Okres gwarancji”
Łączna punktacja
1
SIGNUM Piotr Olchawa
ul. Beskidzka 10, 25-565 Kielce
114 848,58 zł
24 miesiące
60 pkt.
40 pkt.
100 pkt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 08.12.2017 r.
 
WRG.271.37.2017
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Międzyrzecz przekazuje informacje z otwarcia ofert na ww. zadanie.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 128 790,00 zł brutto.
 
W wymaganym terminie wpłynęła jedna oferta.
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Okres gwarancji
Warunki płatności
1
SIGNUM Piotr Olchawa
ul. Beskidzka 10, 25-565 Kielce
114 848,53 zł
24 miesiące
zgodnie
ze wzorem umowy
 
 
 
 
 
 
Termin wykonania zamówienia: 40 dni.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 625311-N-2017 z dnia 2017-11-30 r.
Gmina Międzyrzecz: Dostawa pomocy dydaktycznych i edukacyjnych do oddziałów przedszkolnych w Gminie Międzyrzecz
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
RPO Lubuskie 2020 w ramach Oś 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.
 
Dokumenty dotyczące postępowania zamieszczone zostały w załącznikach.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Dembowy Data wytworzenia informacji: 2017-11-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Dembowy Data wprowadzenia do BIP 2017-11-30 15:15:08
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Dembowy Data udostępnienia informacji: 2017-11-30 15:18:14
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Dembowy Data ostatniej zmiany: 2018-01-11 11:59:34
Artykuł był wyświetlony: 326 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu