ˆ

Aktualne

Drukuj informację Zamówienie publiczne: WRG.271.39.2017 - Termomodernizacja wraz z montażem OZE Gimnazjum Nr 2 w Międzyrzeczu.

Szczegóły informacji

WRG.271.39.2017 - Termomodernizacja wraz z montażem OZE Gimnazjum Nr 2 w Międzyrzeczu.

Status: unieważniony

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki obce

Nr UZP: 629341-N-2017

Termin składania ofert / wniosków: 2017-12-22 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2017-12-22 10:15:00

Ogłoszono dnia: 2017-12-07 przez Tomasz Dembowy

Treść:

Ogłoszenie nr 500007516-N-2018 z dnia 10-01-2018 r.
Gmina Międzyrzecz: Termomodernizacja wraz z montażem OZE Gimnazjum Nr 2 w Międzyrzeczu.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zadanie inwestycyjne realizowane przy udziale Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego -Lubuskie 2020- Działanie 3.2. Efektywność energetyczna
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 629341-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek  1, 66300   Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyrzecz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Termomodernizacja wraz z montażem OZE Gimnazjum Nr 2 w Międzyrzeczu.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WRG.271.39.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest Termomodernizacja wraz z montażem OZE Gimnazjum Nr 2 w Międzyrzeczu. Realizację inwestycji przewidziano w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zadanie inwestycyjne realizowane przy udziale Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego -Lubuskie 2020- Działanie 3.2. Efektywność energetyczna. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: 1. W zakresie dokumentacji projektowej: - opracowanie dokumentacji projektowej - uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (jeżeli taka konieczność będzie wynikała z zakresu prac objętych przedmiotem umowy) oraz wszelkich opinii, uzgodnień, oświadczeń i decyzji niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 2. W zakresie robót budowlano-instalacyjnych: - termomodernizację budynku – docieplenie ścian, ocieplenie fundamentów i ścian fundamentowych, docieplenie stropodachu, - wymianę okien drewnianych i wszystkich drzwi wejściowych do budynku, - modernizację istniejącego źródła ciepła, - modernizację instalacji C.O. i C.W.U., - modernizację wentylacji z odzyskiem ciepła, - wykonanie instalacji fotowoltaicznych, - modernizację oświetlenia z wykorzystaniem technologii LED, - wdrożenie systemu zarządzania energią (monitoring zużycia mediów). Parametry techniczne: - powierzchnia budynku netto: 3 272 m2 - kubatura części ogrzewanej: 9 287,72 m3.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
 
Dodatkowe kody CPV: 71320000-7, 45300000-0, 45310000-3, 45331000-6, 45321000-3, 45324000-4, 45421130-4, 09331000-8, 09331000-8, 09331200-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W niniejszym postępowaniu nie złożono żadnej oferty. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 04.01.2018 r.
WRG.271.39.2017
 
Nazwa zamawiającego:               GMINA MIĘDZYRZECZ
                                               UL. RYNEK 1
                                               66-300 MIĘDZYRZECZ
REGON 210966846
NIP 596-000-65-53
TELFON 095 7426930    FAX 095 7426960
                                                                                                                                                       
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Termomodernizacja wraz z montażem OZE Gimnazjum Nr 2 w Międzyrzeczu.
 
Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579 z późn. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania.  
 
Uzasadnienie:
W niniejszym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 629341-N-2017 z dnia 2017-12-07 r.
Gmina Międzyrzecz: Termomodernizacja wraz z montażem OZE Gimnazjum Nr 2 w Międzyrzeczu.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Zadanie inwestycyjne realizowane przy udziale Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego -Lubuskie 2020- Działanie 3.2. Efektywność energetyczna.
Dokumenty dotyczące postępowania zamieszczone zostały w załącznikach

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Dembowy Data wytworzenia informacji: 2017-12-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Dembowy Data wprowadzenia do BIP 2017-12-07 13:10:48
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Dembowy Data udostępnienia informacji: 2017-12-07 14:22:49
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Dembowy Data ostatniej zmiany: 2018-01-10 13:03:59
Artykuł był wyświetlony: 476 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu