ˆ

Aktualne

Drukuj informację Zamówienie publiczne: WRG.271.5.2018 - Remont dachu (z wymianą stropu) w budynku przy ul. Młyńskiej 2 w Międzyrzeczu

Szczegóły informacji

WRG.271.5.2018 - Remont dachu (z wymianą stropu) w budynku przy ul. Młyńskiej 2 w Międzyrzeczu

Status: rozstrzygnięty

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: 511900-N-2018

Termin składania ofert / wniosków: 2018-02-14 13:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2018-02-14 13:15:00

Ogłoszono dnia: 2018-01-30 przez Tomasz Dembowy

Treść:

Ogłoszenie nr 500054854-N-2018 z dnia 14-03-2018 r.
Gmina Międzyrzecz: Remont dachu (z wymianą stropu) w budynku przy ul. Młyńskiej 2 w Międzyrzeczu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 511900-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek  1, 66300   Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyrzecz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont dachu (z wymianą stropu) w budynku przy ul. Młyńskiej 2 w Międzyrzeczu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WRG.271.5.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany pokrycia dachowego oraz naprawa i konserwacja konstrukcji dachowej i stropu na budynku mieszkalnym przy ul. Młyńskiej 2 w Międzyrzeczu (dz. nr 370/8, 385). 2. Realizacja przedmiotowej inwestycji obejmuje swym zakresem wykonanie remontu dachu i wymiany stropu poddasza w następującej kolejności dla budynku mieszkalnego: Prace demontażowe: - rozbiórka pokrycia dachu wykonanego z dachówki karpiówki, - rozebranie elementów więźby dachowej – ołacenia dachu, - rozebranie rynien z blachy, - rozebranie rur spustowych z blachy, - rozebranie obróbek okapów, kołnierzy, gzymsów itp., - demontaż wyłazu na dach, - demontaż przepierzeń (ścianek drewnianych), - rozebranie poszycia z desek podłogi poddasza, - usunięcie wypełnienia z polepy glinianej i gruzu przestrzeni międzybelkowej stropu, - demontaż podsufitki stropu drewnianego, - demontaż belek stropowych, - rozebranie kominów i przewodów wentylacyjnych do poziomu stropu. Roboty naprawcze i montażowe: - wymiana elementów konstrukcyjnych dachu nie nadających się do dalszego użytkowania po zdjęciu pokrycia dachu, - wniesienie nowych kominów i przewodów wentylacyjnych z cegły pełnej klasy min. 200, - wzmocnienie elementów konstrukcyjnych dachu-krokwi zwykłych, na których stwierdzi się (po zdjęciu dachówki) wystąpienie uszkodzeń spowodowanych korozją biologiczną, - osadzenie nowego wyłazu dachowego, - wykonanie impregnacji biologicznej i przeciwpożarowej, - ułożenie membrany dachowej układanej na krokwiach, - ołacenie połaci dachowej łatami 40x60 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej, - pokrycie dachu dachówką – karpiówką ceramiczną – metoda w koronkę, - obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm – z blachy walcowanej tytanowo cynkowej grubość min. 0,65mm, - obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm – z blachy walcowanej tytanowo cynkowej grubość min. 0,65mm, - rynny dachowe – z blachy walcowanej tytanowo cynkowej grubość min. 0,65 mm, - rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm – z blachy walcowanej tytanowo cynkowej grubość min. 0,65 mm, - wymiana belek stropowych wiązarów o wymiarach jak w istniejących, - wykonanie nowej podbitki stropu z płyt gipsowo-kartonowych naruszcie metalowym wraz z paroizolacją, - wykonanie docieplenia stropu wełną mineralną gr. 25 cm, - wykonanie nowej posadzki poddasza z płyty OSB gr. 22 mm, - wykonanie instalacji odgromowej wraz z pomiarami. Charakterystyczne parametry techniczne: - powierzchnia pokrycia dachowego o łącznej powierzchni krycia 202,47 m2, - powierzchnia naprawy i konserwacji zabezpieczająca konstrukcji drewnianej dachu o powierzchni rzutu poziomego 153,18 m2, - rynny łączna długość 35,42 mb, - rynny spustowe długość 24,0 mb. 3. W cenie ryczałtowej zadania należy ująć wszystkie koszty niezbędne do kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia min. koszty związane z wejściem z robotami w pas drogowy oraz opracowanie zabezpieczenia robót/ czasową organizację ruchu wraz z uzyskaniem jej zatwierdzenia, koszty transportu materiałów i urobku oraz wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania zadania. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia, na każdym etapie realizacji, przedmiotu zamówienia. Ograniczenie przedmiotu zamówienia skutkować będzie pomniejszeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy adekwatnym do zakresu ograniczonych przez Zamawiającego robót. 5. Roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem należy prowadzić zgodnie i w zakresie opracowanej dokumentacji projektowej przez Atelier Architektury Paweł Potok z siedzibą w Świebodzinie.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
 
Dodatkowe kody CPV: 45261000-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/03/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 131376.83
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: PHB „Tyliński” sp. z o.o. sp.k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Święciechowska 49
Kod pocztowy: 64-100
Miejscowość: Leszno
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 148986
Oferta z najniższą ceną/kosztem 148986
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 148986
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 02.03.2018 r.
WRG.271.5.2018             
 
Nazwa zamawiającego: GMINA MIĘDZYRZECZ
                                               UL. RYNEK 1
                                               66-300 MIĘDZYRZECZ
REGON 210966846
NIP 596-000-65-53
TELEFON 095 7426930    FAX 095 7426960
 
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Remont dachu (z wymianą stropu) w budynku przy ul. Młyńskiej 2 w Międzyrzeczu”.
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:
 
PHB „Tyliński” sp. z o.o.  sp.k.
ul. Święciechowska 49, 64-100 Leszno
 
Uzasadnienie:
Oferta nr 1 spełniała wymogi stawiane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała najwyższą liczbę punktów w oparciu o kryteria oceny ofert, a jej wartość nie przekracza środków jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, ponieważ zamawiający dokonał zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
 
Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
 
Punktacja
Okres gwarancji
Punktacja
Łączna punktacja
1
PHB „Tyliński” sp. z o.o.  sp.k.
ul. Święciechowska 49,
64-100 Leszno
148 986,00 zł
60
60 miesięcy
40
100
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 14.02.2018 r.
WRG.271.5.2018
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Dotyczy: Remont dachu (z wymianą stropu) w budynku przy ul. Młyńskiej 2 w Międzyrzeczu
 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Międzyrzecz przekazuje informacje z otwarcia ofert na ww. zadanie.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 140 000,00 zł brutto.
W wymaganym terminie wpłynęła jedna oferta.
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Okres gwarancji
Warunki płatności
1
PHB „Tyliński” sp. z o.o.  sp.k.
ul. Święciechowska 49,
64-100 Leszno
148 986,00 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
 
Termin wykonania zamówienia do: 31 maja 2018 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 511900-N-2018 z dnia 2018-01-30 r.
 
Gmina Międzyrzecz: Remont dachu (z wymianą stropu) w budynku przy ul. Młyńskiej 2 w Międzyrzeczu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Dokumenty dotyczące postępowania zamieszczone zostały w załącznikach.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Dembowy Data wytworzenia informacji: 2018-01-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Dembowy Data wprowadzenia do BIP 2018-01-30 14:46:38
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Dembowy Data udostępnienia informacji: 2018-01-30 14:56:03
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Dembowy Data ostatniej zmiany: 2018-03-14 07:50:12
Artykuł był wyświetlony: 541 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu