WRG.271.23.2018 - Pełnienie w imieniu... - Rozstrzygnięte zamówienia publiczne - Urząd Miejski w Międzyrzeczu
ˆ

Aktualne

Drukuj informację Zamówienie publiczne: WRG.271.23.2018 - Pełnienie w imieniu Gminy Międzyrzecz funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek użyteczności publicznej

Szczegóły informacji

WRG.271.23.2018 - Pełnienie w imieniu Gminy Międzyrzecz funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek użyteczności publicznej

Status: rozstrzygnięty

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki obce

Nr UZP: 571850-N-2018

Termin składania ofert / wniosków: 2018-06-20 13:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2018-06-20 13:15:00

Ogłoszono dnia: 2018-06-12 przez Tomasz Dembowy

Treść:

Międzyrzecz, 27.07.2018 r.
WRG.271.23.2018                                                                                                                     
 
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Pełnienie w imieniu Gminy Międzyrzecz funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek użyteczności publicznej”.
 
Nazwa zamawiającego: GMINA MIĘDZYRZECZ
                                               UL. RYNEK 1
                                               66-300 MIĘDZYRZECZ
REGON 210966846
NIP 596-000-65-53
TELEFON 095 7426930    FAX 095 7426960
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:
Lider – Komplet Inwest sp. z o.o. sp.k.,
ul. Mieszka I 39, 66-400 Gorzów Wlkp.
partner – Komplet Inwest sp.j. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska-Nieboj, 
Al. 11-go Listopada 91K, 66-400 Gorzów Wlkp.
 
Uzasadnienie:
Oferta nr 2 spełniała wymogi stawiane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała najwyższą liczbę punktów w oparciu o kryteria oceny ofert, a jej wartość nie przekracza środków jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, ponieważ zamawiający dokonał zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
 
Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty:
Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełnia 1 wykonawca.
Ocenie podlegała 1 oferta, która otrzymała następującą ocenę:
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
 
Punktacja
Ilość wizyt
na budowie
w tygodniu
Punktacja
Łączna punktacja
1
Open Mind sp. z o.o.,
ul. A. Małkowskiego 30/1, 70-304 Szczecin
36 900,00 zł
-
4
-
-
2
Lider – Komplet Inwest
sp. z o.o. sp.k.,
ul. Mieszka I 39,
66-400 Gorzów Wlkp.,
partner – Komplet Inwest sp.j. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska-Nieboj, 
Al. 11-go Listopada 91K,
66-400 Gorzów Wlkp.
52 275,00 zł
60
4
40
100
 
Informacja o wykluczeniu Wykonawcy Open Mind sp. z o.o., ul. A. Małkowskiego 30/1, 70-304 Szczecin.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że wykluczył wykonawcę z postępowania na wykonanie ww. zadania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy.
Uzasadnienie:
Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych pismem z dnia
10.07.2018 r. wezwał wykonawcę do uzupełnienia i złożenia poprawionych nw. dokumentów, wyznaczając termin ich złożenia na 13.07.2018 r. do godz. 13:00:
1. Wykazu usług – na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt. 5.1.2. SIWZ.
Zgodnie z pkt. 5.1.2 SIWZ Zamawiający wymagał spełnienia warunku w zakresie doświadczenia polegającego na  wykonaniu minimum dwóch  usług w zakresie pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej przy budowie lub przebudowie budynku mieszkalnego lub użyteczności publicznej o wartości robót minimum 500 000,00 zł brutto.
W wykazie wykonawca wskazał tylko jedną usługę dot. pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego. Wobec powyższego Zamawiający wezwał o przedstawienie poprawionego wykazu usług potwierdzających spełnienie warunku postawionego przez Zamawiającego w SIWZ.
2. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt. 5.1.1. SIWZ.
Dla osoby inspektora branży budowlanej w wykazie osób nie opisano wymaganej przez Zamawiającego następującej informacji: co najmniej 5 letniego doświadczenie zawodowego w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych, w tym minimum dwa zadania w zakresie kierowania lub nadzorowania budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego lub użyteczności publicznej o wartości robót minimum 500 000,00 zł (każdy)
Dla osoby inspektora branży elektrycznej w wykazie osób nie opisano wymaganej przez Zamawiającego następującej informacji: co najmniej 5 letniego doświadczenie zawodowego od czasu uzyskania uprawnień budowlanych.
Jako inspektora branży wskazano osobę, która nie spełnia postawionych warunków przez Zamawiającego, ponieważ uprawnienia uzyskała w 2016 r., a więc nie posiada wymaganego 5 letniego doświadczenia zawodowego od czasu uzyskania uprawnień.
Wobec powyższego Zamawiający wezwał o przedstawienie poprawionego wykazu osób potwierdzającego spełnienie warunku postawionego przez Zamawiającego w SIWZ.
Wykonawca pozostawił wezwanie bez odpowiedzi.
Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
Informacja o odrzuceniu oferty Wykonawcy Open Mind sp. z o.o., ul. A. Małkowskiego 30/1, 70-304 Szczecin.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty Wykonawcy.  Na podstawie art. 24 ust. 4 w związku z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy oferta złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania o udzielnie zamówienia zostaje odrzucona. Powód wykluczenia jak wyżej.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 20.06.2018 r.
WRG.271.23.2018
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Dotyczy: „Pełnienie w imieniu Gminy Międzyrzecz funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek użyteczności publicznej”.
 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Międzyrzecz przekazuje informacje z otwarcia ofert na ww. zadanie.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 27 000 zł brutto.
 
W wymaganym terminie wpłynęły 2 oferty:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Ilość wizyt
na budowie
w tygodniu
Warunki płatności
1
Open Mind sp. z o.o.,
ul. A. Małkowskiego 30/1,
70-304 Szczecin
36 900,00 zł
4
zgodnie
ze wzorem umowy
2
Lider – Komplet Inwest
sp. z o.o. sp.k., ul. Mieszka I 39,
66-400 Gorzów Wlkp.,
partner – Komplet Inwest sp.j. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska-Nieboj, 
Al. 11-go Listopada 91K,
66-400 Gorzów Wlkp.
52 275,00 zł
4
zgodnie
ze wzorem umowy
 
Termin wykonania zamówienia: 30.11.2018 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 571850-N-2018 z dnia 2018-06-12 r.
Gmina Międzyrzecz: Pełnienie w imieniu Gminy Międzyrzecz funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek użyteczności publicznej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Dokumenty dotyczące postępowania zamieszczone zostały w załącznikach.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Dembowy Data wytworzenia informacji: 2018-06-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Dembowy Data wprowadzenia do BIP 2018-06-12 14:04:26
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Dembowy Data udostępnienia informacji: 2018-06-12 14:06:39
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Dembowy Data ostatniej zmiany: 2018-07-27 13:53:51
Artykuł był wyświetlony: 140 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu