ˆ

Aktualne

Drukuj informację Zamówienie publiczne: WRG.271.23.2018 - Pełnienie w imieniu Gminy Międzyrzecz funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek użyteczności publicznej

Szczegóły informacji

WRG.271.23.2018 - Pełnienie w imieniu Gminy Międzyrzecz funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek użyteczności publicznej

Status: rozstrzygnięty

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki obce

Nr UZP: 571850-N-2018

Termin składania ofert / wniosków: 2018-06-20 13:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2018-06-20 13:15:00

Ogłoszono dnia: 2018-06-12 przez Tomasz Dembowy

Treść:

Ogłoszenie nr 500201271-N-2018 z dnia 23-08-2018 r.
Gmina Międzyrzecz: Pełnienie w imieniu Gminy Międzyrzecz funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek użyteczności publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 571850-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek  1, 66300   Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyrzecz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie w imieniu Gminy Międzyrzecz funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek użyteczności publicznej
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WRG.271.23.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie w imieniu Gminy Międzyrzecz funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek użyteczności publicznej”. 2. Zadanie współfinansowane jest ze środków Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. 3. Szczegółowy opis robót budowlanych polegających nadzorowaniu określa opis przedmiotu zmówienia, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, opracowane dla zadania „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek użyteczności publicznej” – sygnatura akt: WRG.271.23.2018, które dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.miedzyrzecz.pl. 4. Zakres prac inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje: a) pełny nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, sanitarnymi i elektrycznymi, prowadzony przez zespół inspektorów, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia wymagane przez ustawę Prawo budowlane; b) inspektor nadzoru będzie pełnił na rzecz i w imieniu Zamawiającego wielobranżowy, profesjonalny nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami, w zakresie wynikającym ze specyfiki zadania oraz dokumentów związanych z realizacją i finansowaniem inwestycji, zgodnie z przepisami prawa w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz. 1257) c) monitorowanie postępu prac; d) sprawowanie poprzez regularne wizytowanie budowy, sprawowanie kontroli technicznej zgodności realizacji zadania inwestycyjnego z projektem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz zasadami wiedzy technicznej; e) współpracę z nadzorem autorskim, wyjaśnianie wątpliwości i zastrzeżeń do projektu, wprowadzanie zmian nie powodujących zwiększenia kosztu r.b.m. – nie mających wpływu na zasadnicze rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i nie powodujących pogorszenia użyteczności obiektu, wzywanie nadzoru autorskiego na budowę oraz uznawanie i potwierdzanie pobytów płatnych na karcie nadzoru; f) weryfikacja i zatwierdzanie harmonogramów opracowanych przez Wykonawcę; g) pobyty na budowie inspektorów nadzoru, zgodnie z technologią wykonywania robót, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, h) stałe doradztwo fachowe w imieniu i na rzecz Zamawiającego; i) sprawdzenie jakości wykonanych robót, wbudowanych urządzeń i wyrobów a w szczególności zapobieganie stosowania wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie j) bieżące rozwiązywanie problemów technicznych budowy we wszystkich branżach występujących na budowie objętych przedmiotem zamówienia; k) obowiązki Inspektora Nadzoru wykonywane będą poprzez pobyty Inspektora Nadzoru na budowie w miarę potrzeb wynikających w toku budowy, w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność prowadzenia robót oraz na każde wezwanie Zamawiającego l) organizowanie narad technicznych w sprawie prowadzonych robót z udziałem Zamawiającego i wszystkich niezbędnych stron oraz sporządzanie protokołów z narad; m) rozliczanie wykonawców z realizacji robót, sprawdzanie i akceptowanie faktur, kalkulacji szczegółowych, kosztorysów częściowych do faktur, naliczanie kar i odszkodowań; n) przestrzeganie terminów wynikających z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych o) opiniowanie wniosków na roboty dodatkowe i zamienne wraz ze sprawdzaniem stosownych kosztorysów; p) opiniowanie wniosków wykonawcy robót w sprawie zmiany sposobu wykonania robót budowlanych, w tym zmiany materiałów, urządzeń, i technologii; q) przygotowanie oraz udział w odbiorach częściowych i w końcowym oraz przy uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie; r) w przypadku zgłoszenia przez Użytkownika usterek w okresie gwarancyjnym, Wykonawca będzie zobowiązany do nieodpłatnego udziału w przeglądzie oraz nadzór nad prawidłowością usunięcia usterek; s) przekazanie Zamawiającemu dokumentów z odbiorów częściowych, prób, atestów na zabudowane materiały i nadzór nad naniesieniem w dokumentacji projektowej przez projektanta i kierownika budowy zmian i uzupełnień, wynikłych w trakcie realizacji; t) w razie konieczności wykonania robót dodatkowych, nieprzewidzianych lub zamiennych, przygotowanie wspólnie z kierownikiem budowy protokołu konieczności, określenie szacunkowej wartości robót oraz sprawdzenie kosztorysu ofertowego; u) składanie w terminie 5 dni po upływie każdego miesiąca sprawozdań z realizacji zadania oraz przyczyn ewentualnych odstępstw v) prowadzenie i kontrola rozliczeń budowy oraz przygotowanie dokumentów przekazania na majątek trwały. w) pełnienie nadzoru nad wykonaniem dokumentacji powykonawczej; x) wykonanie pełnej dokumentacji fotograficznej z realizacji budowy w wersji drukowanej i elektronicznej. 5. Wykonawca musi uwzględnić w swojej ofercie wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym m.in. koszty dojazdu na teren budowy, uczestnictwa w przeglądach i odbiorach w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady robót budowlanych. 6. Ze względu na charakter usługi Zamawiający odstępuje od wskazania zakresu czynności wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71247000-1
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 16450
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak
 
Nazwa wykonawcy: Komplet Inwest sp. z o.o. sp.k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Mieszka I 39
Kod pocztowy: 66-400
Miejscowość: Gorzów Wlkp.
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Komplet Inwest sp.j. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska-Nieboj
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Al. 11-go Listopada 91K
Kod pocztowy: 66-400
Miejscowość: Gorzów Wlkp.
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 52275
Oferta z najniższą ceną/kosztem 36900
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 52275
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 27.07.2018 r.
WRG.271.23.2018                                                                                                                     
 
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Pełnienie w imieniu Gminy Międzyrzecz funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek użyteczności publicznej”.
 
Nazwa zamawiającego: GMINA MIĘDZYRZECZ
                                               UL. RYNEK 1
                                               66-300 MIĘDZYRZECZ
REGON 210966846
NIP 596-000-65-53
TELEFON 095 7426930    FAX 095 7426960
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:
Lider – Komplet Inwest sp. z o.o. sp.k.,
ul. Mieszka I 39, 66-400 Gorzów Wlkp.
partner – Komplet Inwest sp.j. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska-Nieboj, 
Al. 11-go Listopada 91K, 66-400 Gorzów Wlkp.
 
Uzasadnienie:
Oferta nr 2 spełniała wymogi stawiane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała najwyższą liczbę punktów w oparciu o kryteria oceny ofert, a jej wartość nie przekracza środków jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, ponieważ zamawiający dokonał zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
 
Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty:
Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełnia 1 wykonawca.
Ocenie podlegała 1 oferta, która otrzymała następującą ocenę:
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
 
Punktacja
Ilość wizyt
na budowie
w tygodniu
Punktacja
Łączna punktacja
1
Open Mind sp. z o.o.,
ul. A. Małkowskiego 30/1, 70-304 Szczecin
36 900,00 zł
-
4
-
-
2
Lider – Komplet Inwest
sp. z o.o. sp.k.,
ul. Mieszka I 39,
66-400 Gorzów Wlkp.,
partner – Komplet Inwest sp.j. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska-Nieboj, 
Al. 11-go Listopada 91K,
66-400 Gorzów Wlkp.
52 275,00 zł
60
4
40
100
 
Informacja o wykluczeniu Wykonawcy Open Mind sp. z o.o., ul. A. Małkowskiego 30/1, 70-304 Szczecin.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że wykluczył wykonawcę z postępowania na wykonanie ww. zadania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy.
Uzasadnienie:
Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych pismem z dnia
10.07.2018 r. wezwał wykonawcę do uzupełnienia i złożenia poprawionych nw. dokumentów, wyznaczając termin ich złożenia na 13.07.2018 r. do godz. 13:00:
1. Wykazu usług – na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt. 5.1.2. SIWZ.
Zgodnie z pkt. 5.1.2 SIWZ Zamawiający wymagał spełnienia warunku w zakresie doświadczenia polegającego na  wykonaniu minimum dwóch  usług w zakresie pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej przy budowie lub przebudowie budynku mieszkalnego lub użyteczności publicznej o wartości robót minimum 500 000,00 zł brutto.
W wykazie wykonawca wskazał tylko jedną usługę dot. pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego. Wobec powyższego Zamawiający wezwał o przedstawienie poprawionego wykazu usług potwierdzających spełnienie warunku postawionego przez Zamawiającego w SIWZ.
2. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt. 5.1.1. SIWZ.
Dla osoby inspektora branży budowlanej w wykazie osób nie opisano wymaganej przez Zamawiającego następującej informacji: co najmniej 5 letniego doświadczenie zawodowego w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych, w tym minimum dwa zadania w zakresie kierowania lub nadzorowania budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego lub użyteczności publicznej o wartości robót minimum 500 000,00 zł (każdy)
Dla osoby inspektora branży elektrycznej w wykazie osób nie opisano wymaganej przez Zamawiającego następującej informacji: co najmniej 5 letniego doświadczenie zawodowego od czasu uzyskania uprawnień budowlanych.
Jako inspektora branży wskazano osobę, która nie spełnia postawionych warunków przez Zamawiającego, ponieważ uprawnienia uzyskała w 2016 r., a więc nie posiada wymaganego 5 letniego doświadczenia zawodowego od czasu uzyskania uprawnień.
Wobec powyższego Zamawiający wezwał o przedstawienie poprawionego wykazu osób potwierdzającego spełnienie warunku postawionego przez Zamawiającego w SIWZ.
Wykonawca pozostawił wezwanie bez odpowiedzi.
Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
Informacja o odrzuceniu oferty Wykonawcy Open Mind sp. z o.o., ul. A. Małkowskiego 30/1, 70-304 Szczecin.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty Wykonawcy.  Na podstawie art. 24 ust. 4 w związku z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy oferta złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania o udzielnie zamówienia zostaje odrzucona. Powód wykluczenia jak wyżej.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 20.06.2018 r.
WRG.271.23.2018
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Dotyczy: „Pełnienie w imieniu Gminy Międzyrzecz funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek użyteczności publicznej”.
 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Międzyrzecz przekazuje informacje z otwarcia ofert na ww. zadanie.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 27 000 zł brutto.
 
W wymaganym terminie wpłynęły 2 oferty:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Ilość wizyt
na budowie
w tygodniu
Warunki płatności
1
Open Mind sp. z o.o.,
ul. A. Małkowskiego 30/1,
70-304 Szczecin
36 900,00 zł
4
zgodnie
ze wzorem umowy
2
Lider – Komplet Inwest
sp. z o.o. sp.k., ul. Mieszka I 39,
66-400 Gorzów Wlkp.,
partner – Komplet Inwest sp.j. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska-Nieboj, 
Al. 11-go Listopada 91K,
66-400 Gorzów Wlkp.
52 275,00 zł
4
zgodnie
ze wzorem umowy
 
Termin wykonania zamówienia: 30.11.2018 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 571850-N-2018 z dnia 2018-06-12 r.
Gmina Międzyrzecz: Pełnienie w imieniu Gminy Międzyrzecz funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek użyteczności publicznej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Dokumenty dotyczące postępowania zamieszczone zostały w załącznikach.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Dembowy Data wytworzenia informacji: 2018-06-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Dembowy Data wprowadzenia do BIP 2018-06-12 14:04:26
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Dembowy Data udostępnienia informacji: 2018-06-12 14:06:39
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Dembowy Data ostatniej zmiany: 2018-08-23 09:45:58
Artykuł był wyświetlony: 265 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu