ˆ

Aktualne

Drukuj informację Zamówienie publiczne: WRG.271.50.2018 - Budowa chodnika na ulicy Dworcowej w miejscowości Bobowicko

Szczegóły informacji

WRG.271.50.2018 - Budowa chodnika na ulicy Dworcowej w miejscowości Bobowicko

Status: rozstrzygnięty

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: 631516-N-2018

Termin składania ofert / wniosków: 2018-10-18 13:30:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2018-10-18 13:45:00

Ogłoszono dnia: 2018-10-03 przez Tomasz Dembowy

Treść:

Ogłoszenie nr 500298879-N-2018 z dnia 13-12-2018 r.
Gmina Międzyrzecz: Budowa chodnika na ulicy Dworcowej w miejscowości Bobowicko

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 631516-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek  1, 66300   Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyrzecz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa chodnika na ulicy Dworcowej w miejscowości Bobowicko
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WRG.271.50.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
. Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika na ulicy Dworcowej w miejscowości Bobowicko. 2. Realizacja przedmiotowej inwestycji obejmuje swym zakresem rozbudowę drogi gminnej nr 003512F w zakresie budowy chodnika w miejscowości Bobowicko, gmina Międzyrzecz, woj. Lubuskie na działkach nr 156/74, 73 stanowiących pas drogowy ul. Dworcowej oraz na działce nr 2198/12 (2198/2 przed projektowanym podziałem, stanowiącej obecnie własność Lasów Państwowych). 3. W skład przedmiotowej inwestycji wchodzi: 1) Budowa ciągu pieszego wzdłuż jezdni i istniejącego ciągu zabudowań mieszkalnych: - chodnik o długości ok. 354,01m i szerokości 1,5m z kostki betonowej typu BEHATON gr. 8 cm koloru jasno-szarego. Odstęp między chodnikiem a jezdnią: 1,5 i 2m. 2) Przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych po zachodniej stronie drogi: - częściowa przebudowa zjazdów zakłada polegająca na pozostawieniu części istniejącej nawierzchni zjazdów (od granicy pasa drogowego do odległości 1 m od obrzeża projektowanego chodnika). Pozostałą część należy rozebrać i wykonać zgodnie ze szczegółem konstrukcyjnym zjazdu. Zjazdy należy utwardzić za pomocą kostki betonowej typu BEHATON koloru grafitowego i grubości 8 cm, 3) Wykonanie czterech nowych zjazdów: - zjazdy wykonane z kostki betonowej typu BEHATON koloru grafitowego i grubości 8 cm, 4) Rozebranie części terenu utwardzonego prowadzącego od istniejących zabudowań mieszkalnych do drogi, 5) Wykonanie pobocza: - ukształtowanie pobocza o nachyleniu 8% i szerokości 0,75m po lewej stronie drogi a jego teren obsiać trawą. 6) Wykonanie ukształtowania terenu do przyległego chodnika zgodnie z przekrojami nominalnymi. Teren należy humusować warstwą 10 cm oraz obsiać trawą. 7) Wykonanie wycinki drzew na terenie działki nr 2198/12 (2198/2 przed projektowanym podziałem) w ilości zgodnej z dokumentacją projektową, 8) Dokonanie regulacji wysokościowej wszelkich studni, urządzeń itp. zlokalizowanych w ciągu planowanej rozbudowy drogi. Regulacji należy dokonać zgodnie ze sztuką budowlaną w taki sposób aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie drogi oraz istniejących urządzeń; 9) Wykonanie i uzgodnienie projektu oraz oznakowania czasowej organizacji ruchu 10) Wykonanie geodezyjnego operatu powykonawczego, geodezyjnych pomiarów wykonanych elementów robót dla całego odcinka rozbudowanej drogi.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233220-7
 
Dodatkowe kody CPV: 45233222-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 201196.40
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: MARTEX Marcin Kancelarczyk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Święty Wojciech 120A
Kod pocztowy: 66-300
Miejscowość: Międzyrzecz
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 271677.75
Oferta z najniższą ceną/kosztem 271677.75
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 271677.75
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                           
      Międzyrzecz, 14.11.2018 r.
WRG.271.50.2018
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
W załączeniu Zamawiajacy przedstawia informację o rozstrzygnięciu postępowania.
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 18.10.2018 r.
WRG.271.50.2018
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Międzyrzecz przekazuje informacje z otwarcia ofert na ww. zadanie.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 110 000,00 zł.
 
W wymaganym terminie wpłynęła 1 oferta.
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
 
Okres gwarancji i rękojmi
Warunki płatności
1
MARTEX Marcin Kancelarczyk, Święty Wojciech 120A, 66-300 Międzyrzecz
271677,75 zł
48 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
 
Termin wykonania: 17.12.2018 r.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 631516-N-2018 z dnia 2018-10-03 r.
Gmina Międzyrzecz: Budowa chodnika na ulicy Dworcowej w miejscowości Bobowicko
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Dokumenty dotyczące postępowania zamieszczone zostały w załącznikach.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Dembowy Data wytworzenia informacji: 2018-10-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Dembowy Data wprowadzenia do BIP 2018-10-03 13:42:35
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Dembowy Data udostępnienia informacji: 2018-10-03 13:44:18
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Dembowy Data ostatniej zmiany: 2018-12-13 13:36:00
Artykuł był wyświetlony: 320 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu