ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Aktualne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: WRG.271.58.2018 - Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w MiędzyrzeczuDrukuj informację Zamówienie publiczne: WRG.271.58.2018 - Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu

Szczegóły informacji

WRG.271.58.2018 - Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu

Status: rozstrzygnięty

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki obce

Nr UZP: 651341-N-2018

Termin składania ofert / wniosków: 2018-12-19 13:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2018-12-19 13:15:00

Ogłoszono dnia: 2018-11-21 przez Katarzyna Szadkowska

Treść:

Ogłoszenie nr 510035728-N-2019 z dnia 25-02-2019 r.
Gmina Międzyrzecz: Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest współfinansowane przez Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, II Oś Priorytetowa – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 651341-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500278899-N-2018, 500288583-N-2018, 500295533-N-2018
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek  1, 66-300  Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyrzecz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WRG.271.58.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu w trybie zaprojektuj-wybuduj dla 11 obiektów: 1) Obiekt 1 Park przy ul. Stoczniowców Gdańskich. Działka nr 320/4. Całkowita powierzchnia 2,4947 ha. 2) Obiekt 2 Ogródek Jordanowski/ Skwery wzdłuż ulicy Stanisława Staszica. Działki nr 46. Całkowita powierzchnia 0,9229 ha. Działki nr 44, 45, 48, 259/1 fragment, 261/57 fragment, 226/1, 227/4, 271/21 fragment. Całkowita powierzchnia 1,653 ha. 3) Obiekt 3 Promenada nad Obrą. Działka nr 41/4 fragment. Całkowita powierzchnia 0,9738 ha. 4) Obiekt 4 Bulwar Jana Pawła II. Działki nr 355/5, 357/2 fragment 359/3, 360, 354/2 fragment. Całkowita powierzchnia 1, 5099 ha. 5) Obiekt 5 Skwer „Kaczy Dołek”. Działka nr 353/1. Całkowita powierzchnia 0,2623 ha. 6) Obiekt 6 Tereny zieleni przy ul. Podzamcze. Działki nr 382, 393/2. Całkowita powierzchnia 0,1573 ha. 7) Obiekt 7 Tereny Zieleni „ Łąka kolejowa” działki n r306/1, 306/2, 306/3. Całkowita powierzchnia 2,358 ha. 8) Obiekt 8 Tereny zieleni przy ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich. Działki nr 753/1, 753/2, 754, 755 fragment, 708/5 fragment, 769/10. Całkowita powierzchnia 3,2278 ha. 9) Obiekt 9 Skwer przy ulicy Jacka Malczewskiego. Działki nr 799/19, 799/20. Całkowita powierzchnia 0,4336 ha. 10) Obiekt 10 Tereny zieleni przy folwarku. Działki nr 214/35 fragment. Całkowita powierzchnia 3,1367 h.a 11) Obiekt 11 Planty w Międzyrzeczu (ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Mieszka I). działka nr 384/18, 386/2. Całkowita powierzchnia 0,6688 ha. 2. Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego i Koncepcji Programowo-Przestrzennej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45112710-5
 
Dodatkowe kody CPV: 71320000-7, 45112711-2, 45112723-9, 77310000-6, 45000000-7, 45310000-3, 45233161-5, 03452000-3, 03451000-6, 37535200-9, 37440000-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 7799584.48
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak
 
Nazwa wykonawcy: Agencja Usługowa Stanisław Cap
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Święty Wojciech 52
Kod pocztowy: 66-300
Miejscowość: Międzyrzecz
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Leszek Kułak – Budownictwo Sportowe. Inżynieria Krajobrazu
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Lawendowa 1
Kod pocztowy: 66-440
Miejscowość: Skwierzyna
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 9985500
Oferta z najniższą ceną/kosztem 9985500
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 12389838.01
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                      
Międzyrzecz, 30.01.2019 r.
 
Wykonawcy biorący udział w zamówienu;
Zamawiający w załączonych plikach zamieścił informację o rozstrzygnieciu postępowania.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Międzyrzecz, 19.12.2018 r.
 
WRG.271.58.2018
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Międzyrzecz przekazuje informacje z otwarcia ofert na ww. zadanie.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 8 500 000 zł brutto.
W wymaganym terminie wpłynęły 3 oferty:
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
 
Okres gwarancji
i rękojmi
Warunki płatności
1
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Fraxinus Sp. z o.o. ul. Trzemeszeńska 17a, 62-200 Gniezno
11 467 653,08 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
2
GARTE sp. z o.o. sp.k., ul. Słoneczna 5
62-020 Swarzędz
12 389 838,01 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
3
Agencja Usługowa Stanisław Cap, Święty Wojciech 52, 66-300 Międzyrzecz, Leszek Kułak – Budownictwo Sportowe. Inżynieria Krajobrazu, ul. Lawendowa 1, 66-440 Skwierzyna
9 985 500,00 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 10.12.2018 r.
WRG.271.58.2018
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Dotyczy: „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu”
 
Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminu składania i otwarcia ofert:
 
Składanie ofert – do 19.12.2018 r. do godz. 13:00
Otwarcie ofert – 19.12.2018 r. o godz. 13:15
 
Z uwagi na fakt, że zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 
Zamawiajacy ponadto zamieściła odpowiedzi na zapytania, które wpłynłey do niniejszego postępowania.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 03.12.2018 r.
WRG.271.58.2018
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Dotyczy: „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu”
 
Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminu składania i otwarcia ofert:
 
Składanie ofert – do 14.12.2018 r. do godz. 13:00
Otwarcie ofert – 14.12.2018 r. o godz. 13:15
 
Z uwagi na fakt, że zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 500288583-N-2018 z dnia 03-12-2018 r.
Międzyrzecz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 651341-N-2018
Data: 21/11/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek  1, 66300   Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-12-06, godzina: 13:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-12-14, godzina: 13:00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 651341-N-2018 z dnia 2018-11-21 r. 
 
Gmina Międzyrzecz: Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Tak

Nazwa projektu lub programu 
Zamówienie jest współfinansowane przez Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, II Oś Priorytetowa – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 500278899-N-2018 z dnia 21-11-2018 r.
Międzyrzecz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 651341-N-2018
Data: 21/11/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek  1, 66300   Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyrzecz.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.6
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu jest Burmistrz Międzyrzecza z siedzibą 66-300 Międzyrzecz, ul. Rynek 1 , tel.: 95 742 69 30, adres e-mail: um@miedzyrzecz.pl 2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: ido@miedzyrzecz.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – sygnatura akt: WRG.271.58.2018; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) 1) nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Szadkowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Szadkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-11-21 14:32:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Szadkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-11-21 14:56:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dembowy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-25 10:36:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1000 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony