ˆ

Aktualne

Drukuj informację Zamówienie publiczne: WRG.271.13.2019 - Wykonanie oświetlenia w systemie zaprojektuj i wybuduj

Szczegóły informacji

WRG.271.13.2019 - Wykonanie oświetlenia w systemie zaprojektuj i wybuduj

Status: ogłoszony

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: 523314-N-2019

Termin składania ofert / wniosków: 2019-03-25 13:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2019-03-25 13:15:00

Ogłoszono dnia: 2019-03-08 przez Tomasz Dembowy

Treść:

Międzyrzecz, 21.03.2019 r.
WRG.271.13.2019
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z poźn. zm.) informuje, iż w postępowaniu wpłynęły pytania do treści SIWZ. Odpowiedzi zostały zamieszczone poniżej w załącznikach.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 18.03.2019 r.
WRG.271.13.2019
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
§ 5 ust. 8 projektów umów dla wszystkich części zamówienia otrzymuje brzmienie:
„§5.8. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym, w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody wg wyboru Zamawiającego w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:
  1. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
  2. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności  bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
  3. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
  4. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.”
Zmodyfikowane projekty umów stanowią załączniki do niniejszej informacji.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 523314-N-2019 z dnia 2019-03-08 r.
Gmina Międzyrzecz: Wykonanie oświetlenia w systemie zaprojektuj i wybuduj
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Szczegółowe informacje dotyczące postępowania zamieszczone zostały w załącznikach.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Dembowy Data wytworzenia informacji: 2019-03-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Dembowy Data wprowadzenia do BIP 2019-03-08 14:22:50
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Dembowy Data udostępnienia informacji: 2019-03-08 14:35:57
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Dembowy Data ostatniej zmiany: 2019-03-21 14:24:06
Artykuł był wyświetlony: 190 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu