ˆ

Aktualne

Drukuj informację Zamówienie publiczne: WRG.271.13.2019 - Wykonanie oświetlenia w systemie zaprojektuj i wybuduj

Szczegóły informacji

WRG.271.13.2019 - Wykonanie oświetlenia w systemie zaprojektuj i wybuduj

Status: rozstrzygnięty

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: 523314-N-2019

Termin składania ofert / wniosków: 2019-03-25 13:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2019-03-25 13:15:00

Ogłoszono dnia: 2019-03-08 przez Tomasz Dembowy

Treść:

Międzyrzecz, 17.04.2019 r.
WRG.271.13.2019
 
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Wykonanie oświetlenia w systemie zaprojektuj i wybuduj”
 
Nazwa zamawiającego: GMINA MIĘDZYRZECZ
                                               UL. RYNEK 1
                                               66-300 MIĘDZYRZECZ
REGON 210966846
NIP 596-000-65-53
TELEFON 095 7426930    FAX 095 7426960
 
Dla Części 1: „BO-Oświetlenie przejść lampami LED z dwóch stron jezdni dla pieszych”.
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:
Przedsiębiorstwo „RAF” Krzysztof Bak
ul. Sportowa 10, 66-300 Międzyrzecz
Uzasadnienie:
Oferta nr 1 spełniała wymogi stawiane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała najwyższą liczbę punktów w oparciu o kryteria oceny ofert, a jej wartość nie przekracza środków jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
Do upływu terminu składania ofert wpłynęły oferty od dwóch wykonawców:
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
 
Pkt
Okres gwarancji
i rękojmi
Pkt
Łączna punktacja
1
Przedsiębiorstwo „RAF” Krzysztof Bak, ul. Sportowa 10, 66-300 Międzyrzecz
86961,00 zł
60
36 miesięcy
40
100
5
Enea Oświetlenie sp. z o.o.
ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin
184033,58 zł
-
60 miesięcy
-
-
 
Informacja o wykluczeniu wykonawcy Enea Oświetlenie sp. z o.o., ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że wykluczył wykonawcę z postępowania na wykonanie ww. zadania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy.
Uzasadnienie:
Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych pismem z dnia 29.03.2019 r. wezwał wykonawcę do oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, składanego na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyznaczając termin jego złożenia na 03.04.2019 r. Wykonawca nie odpowiedział na wezwanie zamawiającego.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.
Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
Informacja o odrzuceniu oferty wykonawcy Enea Oświetlenie sp. z o.o., ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty Wykonawcy.  Na podstawie art. 24 ust. 4 w związku z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy oferta złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania o udzielnie zamówienia zostaje odrzucona. Powód wykluczenia jak wyżej.
 
Dla Części 2: „BO-budowa oświetlenia w miejscowości Święty Wojciech”
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:
Biuro Usług Technicznych Marcin Szadkowski,
os. Kasztelańskie 15c/3, 66-300 Międzyrzecz
Uzasadnienie:
Oferta nr 2 spełniała wymogi stawiane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała najwyższą liczbę punktów w oparciu o kryteria oceny ofert, a jej wartość nie przekracza środków jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
Do upływu terminu składania ofert wpłynęły oferty od dwóch wykonawców:
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
 
Pkt
Okres gwarancji
i rękojmi
Pkt
Łączna punktacja
1
Przedsiębiorstwo „RAF” Krzysztof Bak, ul. Sportowa 10, 66-300 Międzyrzecz
30821,34 zł
44,30
36 miesięcy
24
68,30
2
Biuro Usług Technicznych Marcin Szadkowski, os. Kasztelańskie 15c/3,
66-300 Międzyrzecz
22755,00 zł
60
60 miesięcy
40
100
 
Dla Części 3: „Budowa linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego wokół drogi wewnętrznej przy ul. Mieszka I – obok przystanku autobusowego koło Paklicy”
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:
Biuro Usług Technicznych Marcin Szadkowski,
os. Kasztelańskie 15c/3, 66-300 Międzyrzecz
Uzasadnienie:
Oferta nr 3 spełniała wymogi stawiane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała najwyższą liczbę punktów w oparciu o kryteria oceny ofert, a jej wartość nie przekracza środków jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
Do upływu terminu składania ofert wpłynęły oferty od dwóch wykonawców:
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
 
Pkt
Okres gwarancji
i rękojmi
Pkt
Łączna punktacja
1
Przedsiębiorstwo „RAF” Krzysztof Bak, ul. Sportowa 10, 66-300 Międzyrzecz
19680,00 zł
-
nie wypełniono kryterium w formularzu ofertowym
-
-
3
Biuro Usług Technicznych Marcin Szadkowski, os. Kasztelańskie 15c/3, 66-300 Międzyrzecz
22755,00 zł
60
60 miesięcy
40
100
 
Informacja o odrzuceniu oferty wykonawcy Przedsiębiorstwo „RAF” Krzysztof Bak, ul. Sportowa 10, 66-300 Międzyrzecz.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ.
Uzasadnienie:
Zamawiający w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wskazał, że wykonawca
w formularzu ofertowym powinien określić cenę oraz okres gwarancji i rękojmi, które stanowią podstawę oceny ofert wg kryteriów określonych w pkt 13 SIWZ. Wykonawca w swej ofercie nie wypełnił punktu 2.2. dotyczącego gwarancji i rękojmi, co stanowi niezgodność oferty z treścią SIWZ.
W związku z powyższym komisja przetargowa przedstawia propozycję odrzucenia oferty wykonawcy na podstawie art.  89 ust. 1 pkt 2 ustawy z uwagi na fakt, że jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
Dla Części 4: „Przedłużenie linii kablowej nn-0,4 kV oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1242 F w Pieskach wylot na Boryszyn PT + wykonanie”
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:
Biuro Usług Technicznych Marcin Szadkowski,
os. Kasztelańskie 15c/3, 66-300 Międzyrzecz
Uzasadnienie:
Oferta nr 4 spełniała wymogi stawiane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała najwyższą liczbę punktów w oparciu o kryteria oceny ofert, a jej wartość nie przekracza środków jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
Do upływu terminu składania ofert wpłynęły oferty od dwóch wykonawców:
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
 
Pkt
Okres gwarancji
i rękojmi
Pkt
Łączna punktacja
1
Przedsiębiorstwo „RAF” Krzysztof Bak, ul. Sportowa 10, 66-300 Międzyrzecz
28290,00 zł
52,96
36 miesięcy
24
76,96
4
Biuro Usług Technicznych Marcin Szadkowski, os. Kasztelańskie 15c/3,66-300 Międzyrzecz
24969,00 zł
60
60 miesięcy
40
100
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 25.03.2019 r.
WRG.271.13.2019
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Międzyrzecz przekazuje informacje z otwarcia ofert na ww. zadanie.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwoty brutto:
  • Część 1: „BO-Oświetlenie przejść lampami LED z dwóch stron jezdni dla pieszych” – 96000 zł
  • Część 2: „BO-budowa oświetlenia w miejscowości Święty Wojciech” – 23000 zł
  • Część 3: „Budowa linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego wokół drogi wewnętrznej przy ul. Mieszka I – obok przystanku autobusowego koło Paklicy” – 23000 zł
  • Część 4: „Przedłużenie linii kablowej nn-0,4 kV oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1242 F w Pieskach wylot na Boryszyn PT + wykonanie” – 25000 zł.
W wymaganym terminie wpłynęło 5 ofert:
Dla części 1:
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
 
Okres gwarancji i rękojmi
Warunki płatności
1
Przedsiębiorstwo „RAF” Krzysztof Bak
ul. Sportowa 10, 66-300 Międzyrzecz
86961,00 zł
36 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
5
Enea Oświetlenie sp. z o.o.
ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin
184033,58 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
 
Dla części 2:
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
 
Okres gwarancji i rękojmi
Warunki płatności
1
Przedsiębiorstwo „RAF” Krzysztof Bak
ul. Sportowa 10, 66-300 Międzyrzecz
30821,49 zł
36 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
2
Biuro Usług Technicznych Marcin Szadkowski, os. Kasztelańskie 15c/3,
66-300 Międzyrzecz
22755,00 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
 
Dla części 3:
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
 
Okres gwarancji i rękojmi
Warunki płatności
1
Przedsiębiorstwo „RAF” Krzysztof Bak
ul. Sportowa 10, 66-300 Międzyrzecz
19680,00 zł
nie wypełniono kryterium w formularzu ofertowym
zgodnie
ze wzorem umowy
3
Biuro Usług Technicznych Marcin Szadkowski, os. Kasztelańskie 15c/3,
66-300 Międzyrzecz
22755,00 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
 
Dla części 4:
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
 
Okres gwarancji i rękojmi
Warunki płatności
1
Przedsiębiorstwo „RAF” Krzysztof Bak
ul. Sportowa 10, 66-300 Międzyrzecz
28290,00 zł
36 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
4
Biuro Usług Technicznych Marcin Szadkowski, os. Kasztelańskie 15c/3,
66-300 Międzyrzecz
24969,00 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 21.03.2019 r.
WRG.271.13.2019
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z poźn. zm.) informuje, iż w postępowaniu wpłynęły pytania do treści SIWZ. Odpowiedzi zostały zamieszczone poniżej w załącznikach.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 18.03.2019 r.
WRG.271.13.2019
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
§ 5 ust. 8 projektów umów dla wszystkich części zamówienia otrzymuje brzmienie:
„§5.8. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym, w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody wg wyboru Zamawiającego w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:
  1. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
  2. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności  bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
  3. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
  4. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.”
Zmodyfikowane projekty umów stanowią załączniki do niniejszej informacji.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 523314-N-2019 z dnia 2019-03-08 r.
Gmina Międzyrzecz: Wykonanie oświetlenia w systemie zaprojektuj i wybuduj
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Szczegółowe informacje dotyczące postępowania zamieszczone zostały w załącznikach.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Dembowy Data wytworzenia informacji: 2019-03-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Dembowy Data wprowadzenia do BIP 2019-03-08 14:22:50
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Dembowy Data udostępnienia informacji: 2019-03-08 14:35:57
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Dembowy Data ostatniej zmiany: 2019-04-17 14:31:30
Artykuł był wyświetlony: 310 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu