ˆ

Aktualne

Drukuj informację Zamówienie publiczne: WRG.271.14.2019 - Naprawa dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych na terenie gminy Międzyrzecz

Szczegóły informacji

WRG.271.14.2019 - Naprawa dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych na terenie gminy Międzyrzecz

Status: rozstrzygnięty

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: 523940-N-2019

Termin składania ofert / wniosków: 2019-03-19 13:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2019-03-19 13:15:00

Ogłoszono dnia: 2019-03-11 przez Tomasz Dembowy

Treść:

Ogłoszenie nr 510066632-N-2019 z dnia 05-04-2019 r.
Gmina Międzyrzecz: Naprawa dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych na terenie gminy Międzyrzecz

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 523940-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek  1, 66-300  Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyrzecz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Naprawa dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych na terenie gminy Międzyrzecz
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WRG.271.14.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych na terenie gminy Międzyrzecz: 1) profilowanie mechaniczne i wałowanie w okresie „wiosennym” ok. 40 000 m2 dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych na terenie miasta Międzyrzecz oraz ok. 360 000 m2 na terenie Sołectw: Bobowicko, Bukowiec, Gorzyca, Jagielnik, Kalsko, Kaława, Kuligowo, Kursko, Kuźnik, Nietoperek, Pieski, Pniewo, Szumiąca, Święty Wojciech, Wysoka, Wyszanowo, Żółwin wraz z zabezpieczeniem miejsca prowadzenia robót i właściwym jego oznakowaniem, 2) w ciągu pozostałych miesięcy 2019 r. około 290 000 m2 dróg zgłoszonych pisemnie Wykonawcy do profilowania i wałowania przez Zamawiającego wraz z zabezpieczeniem miejsca prowadzenia robót i właściwym jego oznakowaniem.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 50000000-5
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 138000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Zakład Budowy i Utrzymania Dróg Robert Ziemecki
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Konwaliowa 15
Kod pocztowy: 62-004
Miejscowość: Czerwonak
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 169740
Oferta z najniższą ceną/kosztem 169740
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 169740
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 25.03.2019 r.
WRG.271.14.2019                                                                                                                     
 
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Naprawa dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych na terenie Gminy Międzyrzecz.
 
Nazwa zamawiającego: GMINA MIĘDZYRZECZ
                                                   UL. RYNEK 1
                                                   66-300 MIĘDZYRZECZ
REGON 210966846
NIP 596-000-65-53
TELFON 095 7426930   
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Działając na podstawie art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:
Zakład Budowy i Utrzymania Dróg Robert Ziemecki,
ul. Konwaliowa 15, 62-004 Czerwonak
 
Uzasadnienie:
Oferta nr 1 spełniała wymogi stawiane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała najwyższą liczbę punktów w oparciu o kryteria oceny ofert, a jej wartość nie przekracza środków jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.  
 
Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
za profilowanie
i wałowanie 100 m2 drogi
Pkt
Okres gwarancji
Pkt
Łączna punktacja
1
Zakład Budowy i Utrzymania Dróg Robert Ziemecki,
ul. Konwaliowa 15, 62-004 Czerwonak
24,60 zł
60
180 dni
40
100
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 19.03.2019 r.
WRG.271.14.2019
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Międzyrzecz przekazuje informacje z otwarcia ofert na ww. zadanie.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 176182,08 zł.
 
W wymaganym terminie wpłynęła 1 oferta.
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
za profilowanie i wałowanie 100 m2 drogi
Okres gwarancji
Warunki płatności
1
Zakład Budowy i Utrzymania Dróg Robert Ziemecki, ul. Konwaliowa 15, 62-004 Czerwonak
24,60 zł
180 dni
zgodnie
ze wzorem umowy
 
Termin wykonania: 31.12.2019 r.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 523940-N-2019 z dnia 2019-03-11 r.
Gmina Międzyrzecz: Naprawa dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych na terenie gminy Międzyrzecz
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:Nie
Szczegółowe informacje dotyczące postępowania zamieszczone zostały w załącznikach.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Dembowy Data wytworzenia informacji: 2019-03-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Dembowy Data wprowadzenia do BIP 2019-03-11 16:45:42
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Dembowy Data udostępnienia informacji: 2019-03-11 16:52:29
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Dembowy Data ostatniej zmiany: 2019-04-05 08:11:58
Artykuł był wyświetlony: 163 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu