ˆ

Aktualne

Drukuj informację Zamówienie publiczne: WRG.271.15.2019 - Budowa siłowni plenerowej w Ogródku Jordanowskim w Międzyrzeczu

Szczegóły informacji

WRG.271.15.2019 - Budowa siłowni plenerowej w Ogródku Jordanowskim w Międzyrzeczu

Status: rozstrzygnięty

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: 524434-N-2019

Termin składania ofert / wniosków: 2019-04-01 13:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2019-04-01 13:15:00

Ogłoszono dnia: 2019-03-12 przez Tomasz Dembowy

Treść:

Międzyrzecz, 12.04.2019 r.
WRG.271.15.2019                                                                                                                     
 
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Budowa siłowni plenerowej w Ogródku Jordanowskim w Międzyrzeczu.
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Działając na podstawie art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
z późn. zm.) informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:
 
PPHU MEVIUS Mateusz Cichowski,
Majdan Brzezicki 42, 21-050 Piaski
 
Uzasadnienie:
Oferta nr 11 spełniała wymogi stawiane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała najwyższą liczbę punktów w oparciu o kryteria oceny ofert, a jej wartość nie przekracza środków jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
Do upływu terminu składania ofert wpłynęły oferty 13 wykonawców:
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
 
Pkt
Okres gwarancji
i rękojmi
Pkt
Łączna punktacja
1 oraz zmiana nr 5
Archiformacja Pracownia Architektoniczna, ul. R. Dmowskiego 22, 63-000 Środa Wlkp.
73500,00 zł
57,93
60 miesięcy
40
97,93
2 oraz zmiana nr 8
HERKULES Sp. z o.o. Sp. k.,
ul. Pogorska 34C, 32-500 Chrzanów
75442,05 zł
56,44
60 miesięcy
40
96,44
3
WERAN Sp. z o.o., ul. Nowodworska12/9, 54-433 Wrocław
89913,00 zł
47,35
60 miesięcy
40
87,35
4
TLS SPORT Sp. z o.o., ul. Szafera 3/5/7, 71-245 Szczecin
116359,54 zł
36,59
60 miesięcy
40
76,59
6
P.W. PRONAT Roman Bochniarz,
Stara Wieś Stasin 1, 21-010 Łęczna
93000,00 zł
45,78
60 miesięcy
40
85,78
7
NOVUM Sp. z o.o. Sp. k., ul. Bolesława Chrobrego 1,
12-100 Szczytno
89271,46 zł
47,69
60 miesięcy
40
87,69
9 oraz zmiana nr 15
Zakład Stolarski Waldemar Nowak,
Zębowo, ul. Lipowa 22, 64-310 Lwówek
81426,00 zł
52,29
60 miesięcy
40
92,29
10
Free Kids s.c., Trzęsowice 32,
55-106 Zawonia
67767,22 zł
-
48 miesięcy
-
-
11
PPHU MEVIUS Mateusz Cichowski,Majdan Brzezicki 42, 21-050 Piaski
70963,62 zł
60
60 miesięcy
40
100
12
APIS Polska Sp. z o.o., ul. 3 Maja 85,37-500 Jarosław
85133,75 zł
50,01
60 miesięcy
40
90,01
13
Fit Park Sp. z o.o. Sp. k.,
ul. Powstańców Wielkopolskich 74,  87-100 Toruń
71832,00 zł
59,27
60 miesięcy
40
99,27
14
COMES Sokołowscy Sp. Jawna,
ul. Kościuszki 128A, 26-500 Szydłowiec 
96667,24 zł
44,05
60 miesięcy
40
84,05
16
P.H.U. Mark-Pol Dawid Hutor,
ul. Trojaków 8, 66-132 Trzebiechów
88990,00 zł
47,85
84 miesiące
40
87,85
 
Informacja o wykluczeniu wykonawcy Free Kids s.c., Trzęsowice 32, 55-106 Zawonia.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że wykluczył wykonawcę z postępowania na wykonanie ww. zadania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy.
Uzasadnienie:
Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych pismem z dnia 05.04.2019 r. wezwał wykonawcę do oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, składanego na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyznaczając termin jego złożenia na 10.04.2019 r.
Zgodnie z § 14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.) dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność
z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
Również zgodnie z zapisami pkt 7 SIWZ  w przypadku oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale 6 SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy) składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Wykonawca w dniu 08.04.2019 r. przesłał pocztą elektroniczną skany oświadczeń, w formie niezgodnej z wymogami wynikającymi z ww. rozporządzenia oraz SIWZ.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.
Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
Informacja o odrzuceniu oferty wykonawcy Free Kids s.c., Trzęsowice 32, 55-106 Zawonia.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty Wykonawcy.  Na podstawie art. 24 ust. 4 w związku z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy oferta złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania o udzielnie zamówienia zostaje odrzucona. Powód wykluczenia jak wyżej.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 01.04.2019 r.
 
WRG.271.15.2019
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Dotyczy: „Budowa siłowni plenerowej w Ogródku Jordanowskim w Międzyrzeczu”
 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Międzyrzecz przekazuje informacje z otwarcia ofert na ww. zadanie.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 90000,00 zł brutto.
W wymaganym terminie wpłynęły oferty od 13 wykonawców:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Okres gwarancji
Warunki płatności
1 oraz zmiana nr 5
Archiformacja Pracownia Architektoniczna,
ul. R. Dmowskiego 22, 63-000 Środa Wlkp.
 
73500,00 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
2 oraz zmiana nr 8
HERKULES Sp. z o.o. Sp. k.,
ul. Pogorska 34C, 32-500 Chrzanów
75442,05 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
3
WERAN Sp. z o.o.,
ul. Nowodworska12/9, 54-433 Wrocław
89913,00 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
4
TLS SPORT Sp. z o.o.,
ul. Szafera 3/5/7, 71-245 Szczecin
116359,54 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
6
P.W. PRONAT Roman Bochniarz,
Stara Wieś Stasin 1, 21-010 Łęczna
93000,00 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
7
NOVUM Sp. z o.o. Sp. k.,
ul. Bolesława Chrobrego 1,
12-100 Szczytno
89271,45 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
9 oraz zmiana nr 15
Zakład Stolarski Waldemar Nowak,
Zębowo, ul. Lipowa 22, 64-310 Lwówek
81426,00 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
10
Free Kids s.c., Trzęsowice 32,
55-106 Zawonia
67767,22 zł
48 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
11
PPHU MEVIUS Mateusz Cichowski,
Majdan Brzezicki 42, 21-050 Piaski
70963,62 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
12
APIS Polska Sp. z o.o., ul. 3 Maja 85,
37-500 Jarosław
85133,75 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
13
Fit Park Sp. z o.o. Sp. k., ul. Powstańców Wielkopolskich 74,  87-100 Toruń
71832,00 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
14
COMES Sokołowscy Sp. Jawna,
ul. Kościuszki 128A, 26-500 Szydłowiec  
96667,24 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
16
P.H.U. Mark-Pol Dawid Hutor,
ul. Trojaków 8, 66-132 Trzebiechów
88990,00 zł
84 miesiące
zgodnie
ze wzorem umowy
 
Termin wykonania: 14.06.2019 r.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 25.03.2019 r.
WRG.271.15.2019
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z poźn. zm.) informuje, iż w postępowaniu wpłynęły pytania do treści SIWZ. 
 
Pytanie:
1.      Proszę o doprecyzowanie grubości warstw podbudowy pod nawierzchnią z kostki.
2.       Proszę o informację czy zamawiający dopuści zastosowanie obrzeży 6 x 20 zamiast obrzeży 6x30?
 
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w związku ze złożonymi pytaniami, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmodyfikowana SIWZ stanowi załącznik do niniejszej odpowiedzi. Zmiany naniesiono kolorem czerwonym.
 
UWAGA:
Zamawiający dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminu składania i otwarcia ofert:
Składanie ofert – do 01.04.2019 r. do godz. 13:00
Otwarcie ofert – 01.04.2019 r. o godz. 13:15
 
Z uwagi na fakt, że zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 540057082-N-2019 z dnia 25-03-2019 r.
 
Międzyrzecz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 524434-N-2019
Data: 12/03/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek  1, 66-300  Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyrzecz.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa siłowni plenerowej w Ogródku Jordanowskim w Międzyrzeczu. 2. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje: 1) Zakup, dostawę i montaż fabrycznie nowych urządzeń siłowni plenerowej – szt. 10 (5 par). 2) Zakup, dostawę i montaż stojaka na rowery. 3) Zakup, dostawę i montaż tablicy regulaminowej (treść regulaminu zostanie uzgodniona z Zamawiającym) – 1 szt. 4) Wykonanie chodnika – dojścia do siłowni z kostki brukowej typu Holland gr. 6 cm kolor szary – powierzchnia 90 m2, 5) Wykonanie nawierzchni siłowni plenerowej z kostki brukowej obijanej postarzanej Merano kolor piaskowo-beżowy gr. 6 cm – powierzchnia 118 m2, 6) Wykonanie obrzeży chodnika i powierzchni pod urządzeniami z krawężników betonowych 6x30x100 cm. 7) Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót wraz z odtworzeniem terenów zielonych.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa siłowni plenerowej w Ogródku Jordanowskim w Międzyrzeczu. 2. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje: 1) Zakup, dostawę i montaż fabrycznie nowych urządzeń siłowni plenerowej – szt. 10 (5 par). 2) Zakup, dostawę i montaż stojaka na rowery. 3) Zakup, dostawę i montaż tablicy regulaminowej (treść regulaminu zostanie uzgodniona z Zamawiającym) – 1 szt. 4) Wykonanie chodnika – dojścia do siłowni z kostki brukowej typu Holland gr. 6 cm kolor szary – powierzchnia 90 m2: - kostka brukowa typu Holland szara – gr. 6cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – gr. 5cm - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm – gr. 15cm - grunt nośny przepuszczalny (ew. pospółka lub gruby piasek) gr. 10cm 5) Wykonanie nawierzchni siłowni plenerowej z kostki brukowej typu Holland kolor szary gr. 6 cm – powierzchnia 118 m2: - kostka brukowa typu Holland szara – gr. 6cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – gr. 5cm - podsypka piaskowa (0-8mm) – gr. 5 cm - grunt nośny przepuszczalny (ew. pospółka lub gruby piasek) – gr. 10cm 6) Wykonanie obrzeży chodnika i powierzchni pod urządzeniami z typowych krawężników betonowych ogrodowych 8 x 30 x 100cm na podsypce cementowo-piaskowej. 7) Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót wraz z odtworzeniem terenów zielonych. Szczegółowy opis każdego z urządzeń (karty techniczne) zawarto w projekcie zagospodarowania terenu.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-03-27, godzina: 13:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-04-01, godzina: 13:00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 524434-N-2019 z dnia 2019-03-12 r.
Gmina Międzyrzecz: Budowa siłowni plenerowej w Ogródku Jordanowskim w Międzyrzeczu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej : Nie
Szczegółowe informacje dotyczące postępowania zamieszczone zostały w załącznikach.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Dembowy Data wytworzenia informacji: 2019-03-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Dembowy Data wprowadzenia do BIP 2019-03-12 14:42:21
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Dembowy Data udostępnienia informacji: 2019-03-12 14:46:15
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Dembowy Data ostatniej zmiany: 2019-04-12 14:43:27
Artykuł był wyświetlony: 550 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu