ˆ

Aktualne

Szczegóły informacji

WRG.271.1.2018 - Termomodernizacja wraz z montażem OZE Gimnazjum Nr 2 w Międzyrzeczu.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki obce

Nr UZP: 501287-N-2018

Termin składania ofert / wniosków: 2018-01-19 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2018-01-19 10:15:00

Ogłoszono dnia: 2018-01-04 przez Tomasz Dembowy

Treść:

 
Międzyrzecz, 07.02.2018 r.
WRG.271. 1.2018            
 
Nazwa zamawiającego: GMINA MIĘDZYRZECZ
                                               UL. RYNEK 1
                                               66-300 MIĘDZYRZECZ
REGON 210966846
NIP 596-000-65-53
TELEFON 095 7426930    FAX 095 7426960
 
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Termomodernizacja wraz z montażem OZE Gimnazjum Nr 2 w Międzyrzeczu”.
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:
 
RM Proinvest Sp. z o.o.,
ul. Trasa Północna 10c/9, 65-119 Zielona Góra
 
Uzasadnienie:
Oferta nr 1 spełniała wymogi stawiane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała najwyższą liczbę punktów w oparciu o kryteria oceny ofert, a jej wartość nie przekracza środków jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, ponieważ zamawiający dokonał zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
 
Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
 
Punktacja
Okres gwarancji
Punktacja
Ilość pobytów kierownika budowy na placu budowy
Punktacja
Łączna punktacja
1
RM Proinvest
Sp. z o.o.,
ul. Trasa Północna 10c/9, 65-119 Zielona Góra
2.121.288,75 zł
60
36 miesięcy
0
5 dni
20
80

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Międzyrzecz, 19.01.2018r.
 
WRG.271.1.2018
 
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Dotyczy: „Termomodernizacja wraz z montażem OZE Gimnazjum Nr 2 w Międzyrzeczu”.
 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Międzyrzecz przekazuje informacje z otwarcia ofert na ww. zadanie.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 1 779 849,54 zł brutto.
 
W wymaganym terminie wpłynęła jedna oferta.
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Okres gwarancji
Ilość pobytów kierownika budowy na placu budowy
Warunki płatności
1
RM Proinvest Sp. z o.o., ul. Trasa Północna 10c/9, 65-119 Zielona Góra
2.121.288,75 zł
36 miesięcy
5 dni po minimum 2 godziny w tygodniu
zgodnie
ze wzorem umowy
 
 
Termin wykonania zamówienia do: 30 września 2018 r.
 
Międzyrzecz, 16.01.2018 r.
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z poźn. zm.) informuje, iż w postępowaniu wpłynęły pytania do treści SIWZ.
 
Pytanie 1:
Proszę o dopuszczenie dwóch alternatywnych rozwiązań. W projekcie docieplenia stropodachu wentylowanego wykorzystana jest wełna mineralna, jako izolację proponujemy materiał celulozowy, instalowany za pomocą wdmuchu.
Parametry materiału:
Współczynnik przewodzenia ciepła λD =  0,037 W/(m·K)
Klasa reakcji na ogień B-s2, d0
Odporność biologiczna: brak rozwoju grzybów, pleśni i insektów
Współczynnik oporu dyfuzyjnego 1-2
Oporność właściwa przepływu powietrza r ≥ 6 kPa·s/m²
Ciepło właściwe c 2,15 kJ/(kg*K)
Wilgotność normalna 7%
Gęstość objętościowa Isofloc F 12 %
Isofloc F posiada certyfikat CE, Europejską Aprobatę Techniczną, atest higieniczny nature plus.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania alternatywnego rozwiązania w zakresie docieplenia stropodachu. Przy czym należy zapewnić współczynnik przenikania ciepła który został określony
w audycie energetycznym.
Zastosowane materiałów i obliczenia przenikalności dla danej przegrody należy zawrzeć
w dokumentacji wykonawczej oraz w audycie powykonawczym.
 
Pytanie 2:
Aktualna instrukcja ITB z 2016 roku, mówi że system połączenia okien z murem powinien składać się z 3 warstw (taśm paroszczelnych, pianki oraz taśm lub kitów paro przepuszczalnych). W związku z tym proszę o dopuszczenie do montażu wiatro i wodoszczelnych taśm Siga Fentrim.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie alternatywnego rozwiązania. Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 501287-N-2018 z dnia 2018-01-04 r.
Gmina Międzyrzecz: Termomodernizacja wraz z montażem OZE Gimnazjum Nr 2 w Międzyrzeczu.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Zadanie inwestycyjne realizowane przy udziale Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego -Lubuskie 2020- Działanie 3.2. Efektywność energetyczna.
Dokumenty dotyczące postępowania zamieszczone zostały w załącznikach

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Dembowy Data wytworzenia informacji: 2018-01-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Dembowy Data wprowadzenia do BIP 2018-01-04 14:39:04
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Dembowy Data udostępnienia informacji: 2018-01-04 14:52:40
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Dembowy Data ostatniej zmiany: 2018-02-07 15:05:26
Artykuł był wyświetlony: 364 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu