ˆ

Aktualne

Szczegóły informacji

WRG.271.1.2018 - Termomodernizacja wraz z montażem OZE Gimnazjum Nr 2 w Międzyrzeczu.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki obce

Nr UZP: 501287-N-2018

Termin składania ofert / wniosków: 2018-01-19 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2018-01-19 10:15:00

Ogłoszono dnia: 2018-01-04 przez Tomasz Dembowy

Treść:

Ogłoszenie nr 500052162-N-2018 z dnia 09-03-2018 r.
Gmina Międzyrzecz: Termomodernizacja wraz z montażem OZE Gimnazjum Nr 2 w Międzyrzeczu.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zadanie inwestycyjne realizowane przy udziale Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego -Lubuskie 2020- Działanie 3.2. Efektywność energetyczna
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 501287-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek  1, 66300   Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyrzecz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Termomodernizacja wraz z montażem OZE Gimnazjum Nr 2 w Międzyrzeczu.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WRG.271.1.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest Termomodernizacja wraz z montażem OZE Gimnazjum Nr 2 w Międzyrzeczu. Realizację inwestycji przewidziano w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zadanie inwestycyjne realizowane przy udziale Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego -Lubuskie 2020- Działanie 3.2. Efektywność energetyczna. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: 1. W zakresie dokumentacji projektowej: - opracowanie dokumentacji projektowej - uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (jeżeli taka konieczność będzie wynikała z zakresu prac objętych przedmiotem umowy) oraz wszelkich opinii, uzgodnień, oświadczeń i decyzji niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 2. W zakresie robót budowlano-instalacyjnych: - termomodernizację budynku – docieplenie ścian, ocieplenie fundamentów i ścian fundamentowych, docieplenie stropodachu, - wymianę okien drewnianych i wszystkich drzwi wejściowych do budynku, - modernizację istniejącego źródła ciepła, - modernizację instalacji C.O. i C.W.U., - modernizację wentylacji z odzyskiem ciepła, - wykonanie instalacji fotowoltaicznych, - modernizację oświetlenia z wykorzystaniem technologii LED, - wdrożenie systemu zarządzania energią (monitoring zużycia mediów). Parametry techniczne: - powierzchnia budynku netto: 3 272 m2 - kubatura części ogrzewanej: 9 287,72 m3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w tomie III SIWZ - OPZ (wraz z załącznikami)
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
 
Dodatkowe kody CPV: 71320000-7, 45300000-0, 45310000-3, 45331000-6, 45321000-3, 45324000-4, 45421130-4, 09331000-8, 09331200-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/02/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1369522.76
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: RM Proinvest Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Trasa Północna 10c/9
Kod pocztowy: 65-119
Miejscowość: Zielona Góra
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2121288.75
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2121288.75
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2121288.75
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 07.02.2018 r.
WRG.271. 1.2018            
 
Nazwa zamawiającego: GMINA MIĘDZYRZECZ
                                               UL. RYNEK 1
                                               66-300 MIĘDZYRZECZ
REGON 210966846
NIP 596-000-65-53
TELEFON 095 7426930    FAX 095 7426960
 
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Termomodernizacja wraz z montażem OZE Gimnazjum Nr 2 w Międzyrzeczu”.
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:
 
RM Proinvest Sp. z o.o.,
ul. Trasa Północna 10c/9, 65-119 Zielona Góra
 
Uzasadnienie:
Oferta nr 1 spełniała wymogi stawiane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała najwyższą liczbę punktów w oparciu o kryteria oceny ofert, a jej wartość nie przekracza środków jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, ponieważ zamawiający dokonał zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
 
Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
 
Punktacja
Okres gwarancji
Punktacja
Ilość pobytów kierownika budowy na placu budowy
Punktacja
Łączna punktacja
1
RM Proinvest
Sp. z o.o.,
ul. Trasa Północna 10c/9, 65-119 Zielona Góra
2.121.288,75 zł
60
36 miesięcy
0
5 dni
20
80

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Międzyrzecz, 19.01.2018r.
 
WRG.271.1.2018
 
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Dotyczy: „Termomodernizacja wraz z montażem OZE Gimnazjum Nr 2 w Międzyrzeczu”.
 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Międzyrzecz przekazuje informacje z otwarcia ofert na ww. zadanie.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 1 779 849,54 zł brutto.
 
W wymaganym terminie wpłynęła jedna oferta.
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Okres gwarancji
Ilość pobytów kierownika budowy na placu budowy
Warunki płatności
1
RM Proinvest Sp. z o.o., ul. Trasa Północna 10c/9, 65-119 Zielona Góra
2.121.288,75 zł
36 miesięcy
5 dni po minimum 2 godziny w tygodniu
zgodnie
ze wzorem umowy
 
 
Termin wykonania zamówienia do: 30 września 2018 r.
 
Międzyrzecz, 16.01.2018 r.
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z poźn. zm.) informuje, iż w postępowaniu wpłynęły pytania do treści SIWZ.
 
Pytanie 1:
Proszę o dopuszczenie dwóch alternatywnych rozwiązań. W projekcie docieplenia stropodachu wentylowanego wykorzystana jest wełna mineralna, jako izolację proponujemy materiał celulozowy, instalowany za pomocą wdmuchu.
Parametry materiału:
Współczynnik przewodzenia ciepła λD =  0,037 W/(m·K)
Klasa reakcji na ogień B-s2, d0
Odporność biologiczna: brak rozwoju grzybów, pleśni i insektów
Współczynnik oporu dyfuzyjnego 1-2
Oporność właściwa przepływu powietrza r ≥ 6 kPa·s/m²
Ciepło właściwe c 2,15 kJ/(kg*K)
Wilgotność normalna 7%
Gęstość objętościowa Isofloc F 12 %
Isofloc F posiada certyfikat CE, Europejską Aprobatę Techniczną, atest higieniczny nature plus.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania alternatywnego rozwiązania w zakresie docieplenia stropodachu. Przy czym należy zapewnić współczynnik przenikania ciepła który został określony
w audycie energetycznym.
Zastosowane materiałów i obliczenia przenikalności dla danej przegrody należy zawrzeć
w dokumentacji wykonawczej oraz w audycie powykonawczym.
 
Pytanie 2:
Aktualna instrukcja ITB z 2016 roku, mówi że system połączenia okien z murem powinien składać się z 3 warstw (taśm paroszczelnych, pianki oraz taśm lub kitów paro przepuszczalnych). W związku z tym proszę o dopuszczenie do montażu wiatro i wodoszczelnych taśm Siga Fentrim.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie alternatywnego rozwiązania. Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 501287-N-2018 z dnia 2018-01-04 r.
Gmina Międzyrzecz: Termomodernizacja wraz z montażem OZE Gimnazjum Nr 2 w Międzyrzeczu.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Zadanie inwestycyjne realizowane przy udziale Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego -Lubuskie 2020- Działanie 3.2. Efektywność energetyczna.
Dokumenty dotyczące postępowania zamieszczone zostały w załącznikach

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Dembowy Data wytworzenia informacji: 2018-01-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Dembowy Data wprowadzenia do BIP 2018-01-04 14:39:04
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Dembowy Data udostępnienia informacji: 2018-01-04 14:52:40
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Dembowy Data ostatniej zmiany: 2018-03-09 14:35:36
Artykuł był wyświetlony: 776 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu