ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Organizacje pozarządowe

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zarządzenie Nr 39/2022 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia Regulaminu postępowania Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Międzyrzecz w 2022 roku

Informacja ogłoszona dnia 2022-04-14 22:17:25 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
RYNEK 1
66-300 MIĘDZYRZECZ
Zarządzenie Nr 39/2022
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 14 kwietnia 2022 r.
 
w sprawie określenia Regulaminu postępowania Komisji Konkursowej
w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Międzyrzecz w 2022 roku.
 
Na podstawie § 30 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Międzyrzecz (DZ. URZ. WOJ. LUB z 2013 r. poz. 2234) oraz § 14,16 uchwały Nr XLIII/423/21 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 października 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Nr XLIX/500/22 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 marca 2022r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
 1. Wprowadza się Regulamin dotyczący zasad działania Komisji Konkursowej w trakcie otwartego konkursu ofert, mającego na celu wyłonienie podmiotów, które złożyły najkorzystniejsze oferty na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego.
 
§ 2.
 
 1. Komisja pracuje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XLIII/423/21 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 października 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
 
§3.
 
 1. W Skład Komisji  Konkursowej wchodzą:
  1) pracownicy merytoryczni Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, którzy zostaną powołani na podstawie odrębnego zarządzenia;
  2) osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje  pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3, biorące udział w konkursie;
  3) w pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedze w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
 2. Komisja konkursowa może działać  bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy, jeżeli:
  1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub
  2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej lub
  3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
§4.
 
 1.  Zasady działania komisji konkursowych:
  1) pracą Komisji kieruje Przewodniczący Komisji, wskazany przez Burmistrza Międzyrzecza , a w przypadku jego nieobecności Członek Komisji wyznaczony przez Burmistrza Międzyrzecza;
  2) posiedzenie komisji organizuje pracownik merytoryczny odpowiedzialny za dany zakres zadań publicznych. Wskazuje on miejsce oraz termin otwarcia i rozpatrzenia ofert;
  3) na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swego grona Sekretarza;
  4) prace komisji powinny być przeprowadzone  w składzie co najmniej trzyosobowym;
  5) komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału Oferentów.
  6) po przeprowadzeniu analizy zgłoszonych ofert, każdy członek komisji składa pisemne oświadczenie (zał. Nr 1 do niniejszego regulaminu) że:
  a) nie jest oferentem, nie pozostaje  w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinnowactwa w linii prostej oraz ze nie jest związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z oferentem,  jego zastępcą  prawnym lub członkiem władz prawnych, ubiegających się o realizację zadania publicznego;
  b) nie pozostaje z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, może to budzić uzasadnione wątpliwości co  do jego bezstronności.
 2. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny.
 3. Komisja dokonuje otwarcia ofert w obecności co najmniej połowy składu powołanej Komisji i podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
 4. Komisja sprawdza czy oferty spełniają  warunki formalne określone w ustawie i ogłoszeniu.
 5. w razie, gdy do postępowania konkursowego zgłoszona zostaje tylko jedna oferta, komisja może ją rozpatrzyć, jeżeli stwierdzi, że spełnia ona wymagania określone w ogłoszeniu konkursowym.
 6.  Członkowie Komisji dokonują oceny merytorycznej, według kryteriów określonych w ustawie i ogłoszeniu:
  1) ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę (0-10 pkt),
  2) ocena rodzaju i celowości przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji (0-10 pkt),
  3) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których Oferent będzie realizować zadanie publiczne (0-10 pkt),
  4) w przypadku oferty o wsparcie zadania, planowany przez Oferenta, udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego (0-10 pkt),
  5) ocena planowanego przez Oferenta wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków (0-10 pkt),
  6) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku  Oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (0-10 pkt).
  7) posiadane przez oferenta doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju (0-10 pkt).
 7. Komisja sporządza protokół z przebiegu otwartego konkursu ofert wraz ze wskazaniem propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji lub nieprzyjęcia żadnej z ofert (wzór protokołu załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu).
 8. Komisja opracowuje opinie wobec wszystkich ofert i przedstawia je Burmistrzowi Międzyrzecza w formie Zbiorczej Karty Oceny Merytorycznej Ofert wraz z propozycją wysokości dotacji.
 9. Rozstrzygnięcie Komisji nie jest dla Burmistrza Międzyrzecza wiążące.
 10. Ostateczną decyzję o wyborze najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji podejmuje Burmistrz Międzyrzecza.
 11. Dopuszcza się możliwość przyznania dotacji w kwocie innej niż wnioskowana, co będzie skutkowało koniecznością korekty kosztorysu przed zawarciem umowy.
 12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 13. W pracach Komisji mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
§ 5.
 
Do obowiązków Członków Komisji należy w szczególności:
 1. Rzetelne i obiektywne wykonanie powierzonych czynności kierując się wyłącznie przepisami prawa oraz posiadaną wiedzą.
 2. Uczestniczenie w posiedzeniach Komisji.
 3. Nieujawnianie żadnych informacji i wiadomości związanych z pracami Komisji.
 
§ 6.
 
 1. Do członków Komisji Konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
 
§ 7.
 
 1. Niezwłocznie po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Burmistrza Międzyrzecza wyniki otwartego konkursu ofert ogłaszane są w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Międzyrzecz oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu 
 2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera w szczególności:
  1) nazwę Oferenta lub Oferentów,
  2) nazwę zadania publicznego,
  3) wysokość przyznanych środków publicznych.
 
§ 8.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.
 
§ 9.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Międzyrzecz oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu.
 
 
Z up. Burmistrza
 
mgr Tomasz Markiewicz
Zastępca Burmistrza
 
------------------------------------------------------------------------------
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 39/2022 Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 14 kwietnia 2022 r.
 
 
OŚWIADCZENIE CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ
 
Oświadczam, że nie jestem oferentem, nie pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, oraz że nie jestem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z oferentem, jego zastępcą prawnym lub członkiem władz prawnych, ubiegających się o realizację zadania publicznego w otwartym konkursie ofert
w zakresie:
………………………………………………………………………………...…………………
 
Nie pozostaję również z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.
 
Wyrażam zgodę na pracę w Komisji Konkursowej powołanej na potrzeby rozstrzygnięcia ww. konkursu.
 
Oceny ofert zgłoszonych do konkursu dokonam rzetelnie i obiektywnie kierując się wyłącznie przepisami prawa i posiadaną wiedzą.
 
W sytuacji, gdy w trakcie pracy w Komisji Konkursowej, pojawią się przesłanki co do moich powiązań z podmiotem, którego oceniana oferta dotyczy, zgłoszę ten fakt Przewodniczącemu Komisji Konkursowej przed rozpoczęciem procesu oceny i zrezygnuję z oceny oferty podmiotu, z którym powiązanie występuje.
 
Zobowiązuję się utrzymywać w tajemnicy i poufności wszelkie informacje i dokumenty, które zostały mi ujawnione, przygotowane przeze mnie w trakcie procedury oceny ofert lub wynikające z procesu oceny.
 
 
Imię i nazwisko:    ...............................................
Podpis:                   ................................................
Międzyrzecz, dnia ................................................
 
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 39/2022
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 14 kwietnia 2022 r.
 
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Konkursowej
 
z dnia .............................
 
dot. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Międzyrzecz w 2022 roku.
 
Konkurs został ogłoszony przez Burmistrza Międzyrzecza dnia ...........................................
 
Komisja Konkursowa została powołana Zarządzeniem Nr … … Burmistrza Międzyrzecza z dnia ………………………..  r. i działała w składzie:
 1. ……………………………………………..
 2. ……………………………………………..
 3. ……………………………………………..
 4. ……………………………………………..
 
Lista osób uczestniczących w pracach Komisji Konkursowej (z głosem doradczym):*
 1. ……………………………………………..
 2. ……………………………………………..
 3. ……………………………………………..
 4. ……………………………………………..
 
Do dnia …………………………… r. do Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu wpłynęło ………….. ofert od następujących oferentów:
 1. ……………………………………………..
 2. ……………………………………………..
 3. ……………………………………………..
 4. ……………………………………………..
 
Komisja konkursowa dokonała otwarcia ofert w dniu ……………………… r. oraz oceny ofert
pod względem formalnym oraz merytorycznym.
 
Po przeprowadzeniu analizy zgłoszonych ofert każdy członek Komisji złożył pisemne oświadczenie wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do Regulaminu postępowania Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Międzyrzecz w 2022 roku.
 
Stwierdzono błędy formalne oraz/lub merytoryczne w ofertach nw. oferentów*:
 1. ……………………………………………..
 2. ……………………………………………..
 3. ……………………………………………..
 4. ……………………………………………..
 
Pismem z dnia ……………………….. r.  wezwano oferentów do skorygowania błędnie wypełnionych ofert lub uzupełnienia braków, do których oferenci powinni się ustosunkować w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wezwań. Treść wezwań stanowi załącznik do protokołu. W wyznaczonym terminie wpłynęły wyjaśnienia od następujących oferentów:
 1. ……………………………………………..
 2. ……………………………………………..
 3. ……………………………………………..
 4. ……………………………………………..
 
Ostateczny wynik oceny ofert spełniających wymogi formalne konkursu wraz z propozycjami dotacji przedstawiony jest w załączniku nr 1 do protokołu.
 
Wykaz ofert, które nie spełniły wymogów formalnych stanowi załącznik nr 2 do protokołu*.
 
Uwagi dot. rozstrzygnięcia/wnioski komisji*:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
 
Międzyrzecz, dnia ……………
 
Podpisy członków Komisji Konkursowej:
 1. ……………………………………………..
 2. ……………………………………………..
 3. ……………………………………………..
 4. ……………………………………………..
 
Osoba sporządzająca protokół: ………………………………………
 
*- niepotrzebne skreślić
 
 
ZATWIERDZAM  PRZEDSTAWIONE  PROPOZYCJE:
………………….………...…………………………………

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Markiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-14 22:17:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-14 22:17:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-14 22:17:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1053 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony