ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Organizacje pozarządowe

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Międzyrzecz w 2023 roku

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-12-29 17:22:42 przez Marcin Rzepa

Akapit nr - brak tytułu

Międzyrzecz, dnia 29 grudnia 2022 r.
WSS.524.3.2022
 
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Międzyrzecz w 2023 roku
 
I. Informacje ogólne:
 1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327, 1265, 1812) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, Burmistrz Międzyrzecza zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na członków komisji konkursowej oceniającej oferty zgłoszone w otwartych konkursach ofert realizowanych w trybie w/w ustawy.
 2. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży za stawiennictwo na posiedzeniach komisji.
 
II. Wymagania:
 
W skład komisji konkursowej mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
 
 1. Reprezentują organizację pozarządową lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy w/w.
 2. Posiadają dobrą znajomość przepisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz ustawy o finansach publicznych.
 3. Nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert.
 4. Nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.
 
III. Udział w komisji  konkursowej:
 1. Ze zgłoszonych kandydatów zostanie wybranych dwóch członków, reprezentujących podmioty wyłonione w przywołanej ustawie, do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej przez Burmistrza Międzyrzecza w drodze zarządzenia.
 2. Jeżeli wybrani członkowie komisji konkursowej oceniającej złożone oferty, nie będą mogli uczestniczyć w ocenie ofert, wówczas, zgodnie z art. 15 ust. 2 da ustawy, komisja konkursowa będzie działać bez ich udziału.
 3. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków komisji konkursowej ze strony organizacji pozarządowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych w roku 2023, komisja konkursowa, zgodnie z art.15 ust. 2da ustawy, będzie działać bez ich udziału.
 4. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
 
IV. Zadania Komisji Konkursowej:
Zadania komisji konkursowej zostały określone w Zarządzeniu Nr 159/2022 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie określenia Regulaminu postępowania Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Międzyrzecz w 2023 r. oraz § 14 Uchwały Nr LVI/552/22 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 20 września 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
 
V. Miejsce i termin składania dokumentów:
Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy złożyć wypełniony i podpisany formularz w kopercie oznaczonej - „Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych Gminy Międzyrzecz w 2023 r.” w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1,  66-300 Międzyrzecz.
Dokumenty należy składać w terminie – do dnia 16 stycznia 2023 r.
 
Wszelkich informacji udziela pani Ewa Walkowska - inspektor ds. pożytku publicznego i funduszy społecznych w Wydziale Spraw Społecznych, telefon: 95 742 69 80,
e-mail:
 
 
Z up. BURMISTRZA

mgr Anna Sawka
Sekretarz Gminy
 
Zał. Nr 1
 1. Formularz  zgłoszenia do komisji konkursowej

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony