ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wydział Gospodarki Mieniem

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Gospodarki Mieniem

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kierownik Wydziału: Natalia Pilarczyk
Stanowiska w Wydziale:
1) ds. współpracy z sołectwami i ochrony środowiska: Grażyna Duhan
2) ds. obrotu nieruchomościami komunalnymi: Monika Rogala, Małgorzata Czyż, Aleksandra Kozdrowska
3) ds. użytkowania wieczystego i opłat adiacenckich: Małgorzata Nisiewicz
4) ds. obrotu nieruchomościami i ewidencji środków trwałych: Beata Kulisz
5) ds. ochrony przyrody i bezdomnych zwierząt: Katarzyna Ejsmont
 
 
Do zadań Wydziału należy:
1.        Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości.
1.1.     Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz aktualnych najemców
1.2.    Przetargi na nieruchomości.
Sprzedaż nieruchomości odbywa się w formie przetargu zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z poź. zm.) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. z 1998 r. Nr 9, poz. 30 z poź. zm.).
1.3.  Sprzedaż nieruchomości w formie bezprzetargowej.
Sposób zbywania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, reguluje art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Zgodnie z tym przepisem nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu, z zastrzeżeniem art. 37 ust. 2, który dopuszcza zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym, jeżeli:
1)       jest zbywana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, stosownie do art. 34 tejże ustawy, a więc spełnia jeden z następujących warunków:
a)       przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
b)       jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. lub następcą prawnym tego właściciela,
c)        jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony,
2)       zbycie następuje między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego oraz między tymi jednostkami,
3)       jest zbywana na zasadach, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 2 (dotyczy sprzedaży nieruchomości osobom fizycznym i osobom prawnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą lub sportowo-turystyczną, na cele nie związane z działalnością zarobkową),
4)       zbycie następuje w drodze zamiany lub darowizny,
5)       sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego,
6)       przedmiotem zbycia są nieruchomości, niezbędne do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza te części nabyć, jeżeli nie mogą być zbyte jako odrębne nieruchomości,
7)       ma stanowić wkład niepieniężny (aport) do spółki albo wyposażenie nowo tworzonej państwowej lub samorządowej osoby prawnej, lub majątek tworzonej fundacji,
8)       jest zbywana na rzecz zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną, na której terenie jest położona.
1.4. Sporządzanie na wniosek petenta umów dzierżawy na nieruchomości gminne.
1.5. Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd na rzecz jednostek organizacyjnych gminy.
Trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną. Ustanawiany jest na czas nie oznaczony lub czas oznaczony.
Z wnioskiem o ustanowienia trwałego zarządu występuje jednostka organizacyjna.
 
2.        Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności następuje na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 2001 r. o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości (Dz. U. Nr 113, poz. 1209 z 2001 r.)..
Ustawa ta została znowelizowana ustawą z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości (Dz. U. Nr 3 poz. 24 z 2003 r.).
Zgodnie z art. 1 ust. 1 cytowanej ustawy roszczenie o nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości przysługuje osobom fizycznym będącym w dniu 26 maja 1990 roku oraz w dniu wejścia w życie ustawy, tj. w dniu 24 października 2001 r. użytkownikami wieczystymi lub współużytkownikami wieczystymi nieruchomości położonych na obszarach Państwa Polskiego, wymienionych w dekrecie z dnia 6 września 1951 r. o ochronie iuregulowaniu własności osadniczych gospodarstw chłopskich na obszarze Ziem Odzyskanych (Dz. U. Nr 46, poz. 340 z 1957 r. Nr 39, poz. 172 z 1969 r. Nr 13, poz. 95 i z 1998 r. Nr 106 poz. 668) - zabudowanych na cele mieszkaniowe lub stanowiących nieruchomości rolne.
Przepisów niniejszej ustawy nie stosuje się do osób, które skorzystały z uwłaszczenia mienia, o którym mowa w art. 56a ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 32, poz. 184, Nr 98, poz. 603, Nr 106, poz. 673, Nr 121, poz. 770, Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 z 1999 r. Nr 40, poz. 400 i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 15, poz. 180, Nr 26, poz. 306, Nr 31, poz. 383, Nr 60 poz. 703, Nr 84, poz. 948 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 63, poz. 637, Nr 72, poz. 745 i Nr 76 poz. 807).
Osoby uprawnione powinny:
v       wypełnić wniosek , który należy złożyć wraz z kompletem załączników w sekretariacie tut. Urzędu (Ratusz, I piętro, pok. 201),
Do wniosku należy dołączyć:
1.        Aktualny odpis z księgi wieczystej.
2.        Wypis aktu notarialnego o nabyciu prawa użytkowania wieczystego.
3.        Dokumenty potwierdzające następcę prawnego.
4.        Oświadczenie o nieskorzystaniu z uwłaszczenia majątkiem na mocy ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (załącznik 1)
 
3.        Nadawanie numeracji na budynki.
Nowy nr na budynek nadawany jest na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia        25 czerwca 1968 r. w sprawie numeracji nieruchomości (Dz. U. Nr 23, poz. 151),  po wcześniejszym złożeniu wniosku do którego należy dołączyć zawiadomienie Starosty Międzyrzeckiego o zakończeniu budowy budynku.
 
4.        Komunalizacja mienia.
5.        Sprawy związane z nazewnictwem miejscowości, ulic, osiedli, placów                    i obiektów fizjograficznych.
6.        Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstw rolnych niezbędnych do spraw emerytalno-rentowych.
7.        Uzgodnienia gruntowe.
8.        Gospodarka humusem.
9.        Wydawanie opinii w sprawach rekultywacji gruntów.
10.     Rozgraniczanie nieruchomości.
11. Rolnictwo
1) Produkcja roślinna:
v       całokształt spraw związanych z uprawą i zbiorem zbóż , roślin oleistych, roślin okopowych i ich zbytem,
v       wprowadzanie nowych odmian roślin poprzez refundację rolnikom część kosztów zakupu materiału siewnego zbóż i sadzeniaków ziemniaka.
 
2) Produkcja zwierzęca:
v       całokształt spraw związanych z hodowlą zwierząt gospodarskich,
v       wprowadzanie nowych gatunków zwierząt do hodowli poprze refundację rolnikom części kosztów zakupu hodowlanych zwierząt gospodarskich.
12. Nadzór weterynaryjny
1) Zwalczanie chorób zakaźnych
v opieka, leczenie bezdomnych zwierząt oraz szukanie nowych opiekunów,
v kolczykowanie zwierząt gospodarskich do czasu zakolczykowania wszystkich zwierząt gospodarskich przez ARiMR,
2) Zabezpieczenie sanitarne gminy
v       na mocy ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu  zwierząt rzeźnych i mięsa oraz Inspekcji Weterynaryjnej, w związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, prowadzona jest zbiórka i utylizacja zwłok zwierzęcych.
13. Prowadzenie  spraw związanych działalnością sołecką.
1) Dokumentacja z działalności sołectw
—       zbiór protokołów z zebrań wiejskich, uchwał zebrań wiejskich
—       plany pracy i rozdział środków na działalność sołectw,
—       wnioski  do budżetu gminy
2) Prowadzenia biura Gminnego Koła Nr 36, Lubuskiego Stowarzyszenia Sołtysów:
—       prowadzenie zbioru protokołów ze spotkań Gminnego Koła,
—       pomoc dla Gminnego Koła w organizowaniu przedsięwzięć  gospodarczych i kulturalnych w sołectwach.
3) Organizowanie zawodów  sportowych z udziałem sołectw w okresie zimy i lata,
4) organizowanie gminnego Święta Plonów.
14. Gospodarka Wodna
1) Na mocy ustawy - Prawo Wodne prowadzone są rejestry:
—       pozwoleń wodno-prawnych,
—       stref ujęć wodnych,
—       wydawane są opinie o odprowadzaniu wód do urządzeń i zbiorników wodnych w formie postanowień,
—       prowadzenie konserwacji gminnych urządzeń melioracji szczegółowej, zbiorników p. poż. oraz zbiorników małej retencji.
 
15. Ochrona zwierząt i ochrona roślin
1)       Wydawanie na wniosek zainteresowanych właścicieli lub zarządców nieruchomości decyzji na usunięcie drzew i krzewów po spełnieniu postanowień ustawy – Prawo ochrony  środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.
2)       Wydawanie pozwoleń na utrzymywanie psów uznawanych za agresywne na mocy stosownych przepisów.
3)       Konserwacja pomników przyrody , prowadzenie rejestru drzew uznanych za pomniki przyrody ewidencja parków zabytkowych.
16. Sprawy związane z:
1)       łowiectwem,
2)       geologią,
3)       hydrologią
4)       Gospodarką złożami kopalin
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Rzepa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-11-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Rzepa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-11-01 01:16:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-11-01 01:39:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-05 23:53:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14867 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »