ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2016-03-31 09:00:27 przez Marcin Rzepa

Akapit nr - brak tytułu

UWAGA!
Od 1 maja 2016 r. wzrosną stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych i będą wynosiły:
  • 9,00 zł miesięcznie od mieszkańca jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
  • 18,00 zł miesięcznie od mieszkańca jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Zmiana stawek spowodowana jest koniecznością zbilansowania kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymagają bowiem, aby wpłaty wnoszone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, pokrywały koszty funkcjonowania systemu w szczególności:
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez firmę wybraną w drodze przetargu nieograniczonego,
- prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, do którego właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą dostarczać nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady.
 
SYSTEM WINIEN SIĘ BILANSOWAĆ
KOSZTY = WPŁATY

Niestety koszty jakie Gmina Międzyrzecz ponosi, nie bilansują się z wpłatami wnoszonymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Przy obecnej stawce tj. 7,00 zł za odpady segregowane i 14,50 zł za odpady zmieszane na koniec roku 2016 system zamknął by się stratą przeszło 600 tys. zł.

Duży wpływ na tę sytuację ma ciągła migracja ludności i związane z tym zmiany deklaracji. Wielu uczniów i studentów kontynuuje naukę poza miejscem stałego zameldowania, natomiast wśród osób czynnych zawodowo, część wykonuje pracę poza terenem gminy. Dlatego też odnotować można wyraźną różnicę pomiędzy ilością osób zameldowanych w Gminie Międzyrzecz, a faktyczną ilością osób, które zostały zgłoszone w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto na początku funkcjonowania systemu ok. 67% mieszkańców deklarowało segregację odpadów, natomiast na koniec 2015 r. już 76%, co także wiąże się z mniejszymi wpływami do budżetu.

Jeżeli chodzi o płatności, nie wszyscy mieszkańcy uiszczają wpłaty terminowo, część z nich ma zaległości, które kierowane są do Urzędu Skarbowego. Nieuiszczanie opłat za odpady przez część mieszkańców, nie ma jednak żadnego wpływu na podwyższenie stawek, ponieważ Gmina jako wierzyciel ma obowiązek dochodzić swoich należności na drodze egzekucji administracyjnej.

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, dokonano szczegółowej analizy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w wyniku której skalkulowano stawkę opłaty, w taki sposób, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.

W związku ze zmianą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości zamieszkałych nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony