ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr działalności regulowanej

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Nr rejestrowy
Firma
oznaczenie siedziby i adres albo
imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy
Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON
1/2012
REMONDIS Sanitech
Poznań Sp. o.o.
Ul. Górecka 104
61-483 Poznań
779-00-02-220 632076318
UWAGA!!!
Przedsiębiorca wykreślony z rejestru w dniu
07.06.2013r., na swój wniosek, zgodnie z art. 73 ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220 poz. 1447 ze zm.)
Rodzaj odbieranych odpadów
15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach
15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)

15 01 01 opakowania z papieru i tektury
15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 opakowania z drewna
15 01 04 opakowania z metali
15 01 05 opakowania wielomateriałowe
15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 opakowania ze szkła
16 Odpady nieujęte w innych grupach
16 01 Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)

16 01 03 zużyte opony
17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)

17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 gruz ceglany
17 01 03 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
17 02 01 drewno
17 02 02 szkło
17 02 03 tworzywa sztuczne
17 03 Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych
17 03 02 asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali
17 04 01 miedź, brąz i mosiądz
17 04 02 aluminium
17 04 03 ołów
17 04 04 cynk
17 04 05 żelazo i stal
17 04 06 cyna
17 04 07 mieszaniny metali
17 04 11 kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 05 Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)
17 05 08 tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
17 06 Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest
17 06 04 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 08 Materiały konstrukcyjne zawierające gips
17 08 02 materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
17 09 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu
17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione  w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)

20 01 01 papier i tektura
20 01 02 szkło
20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 odzież
20 01 11 tekstylia
20 01 13* rozpuszczalniki
20 01 14* kwasy
20 01 15*alkalia
20 01 17* odczynniki fotograficzne
20 01 19* środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
20 01 21* lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23* urządzenia zawierające freony
20 01 25 oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26* oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27* farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29* detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 30 detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31* leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 37* drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 38 drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 tworzywa sztuczne
20 01 40 metale
20 01 41 odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 200119
20 01 99 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 02 Odpady z ogrodów i parków ( w tym z cmentarzy)
20 02 01 odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 Inne odpady komunalne
20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 02 odpady z targowisk
20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 odpady wielkogabarytowe
20 03 99 odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

Nr rejestrowy
Firma
oznaczenie siedziby i adres albo
imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy
Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON
2/2012
Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług
LECH-BET” Sp. z o.o.
Ul. Przemysłowa 2
66-300 Międzyrzecz
596-000-53-64 P 210046896
UWAGA!!! 
Przedsiębiorca wykreślony z rejestru w dniu
07.05.2013r., na swój wniosek, zgodnie z art. 73 ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220 poz. 1447 ze zm.)
Rodzaj odbieranych odpadów
20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)
20 01 01 papier i tektura
20 01 02 szkło
20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 odzież
20 01 11 tekstylia
20 01 33* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 02 Odpady z ogrodów i parków ( w tym z cmentarzy)
20 02 01 odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 gleba i ziemia, w tym kamienie
20 03 Inne odpady komunalne
20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 07 odpady wielkogabarytowe
 

Akapit nr 3 - brak tytułu

Nr rejestrowy
Firma
oznaczenie siedziby i adres albo
imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy
Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON
3/2012 Celowy Związek Gmin CZG-12
Długoszyn 80
69-200 Sulęcin
598-14-29-460 210601240
Rodzaj odbieranych odpadów
15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach
15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
16 Odpady nie ujęte w innych grupach
16 01 03 Zużyte opony
17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 Gruz ceglany
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
17 02 01 Drewno
17 02 02 Szkło
17 02 03 Tworzywa sztuczne
17 03 Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych
17 03 80 Odpadowa papa
20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)
20 01 01 papier i tektura
20 01 02 szkło
20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 odzież
20 01 11 tekstylia
20 01 21* lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 32 leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 39 tworzywa sztuczne
20 01 40 metale
20 02 Odpady z ogrodów i parków ( w tym z cmentarzy)
20 02 01 odpady ulegające biodegradacji
20 03 Inne odpady komunalne
20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 07 odpady wielkogabarytowe
20 03 99 odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
 

Akapit nr 4 - brak tytułu

Nr rejestrowy Firma
oznaczenie siedziby i adres albo
imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy
Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON
4/2012   "Zarabski"
Leszek Zarabski
ul. Tkacka 7
66-400 Gorzów Wlkp. 
599-262-81-11 211041079
UWAGA!!!
Przedsiębiorca wykreślony z rejestru w dniu 04.11.2020 r., na swój wniosek,
podstawa prawna art. 9 cb. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. 2020 poz. 1429 t. j.)
Rodzaj odbieranych odpadów
20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)
20 01 01 papier i tektura
20 01 38 drewno i inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 tworzywa sztuczne
20 01 40 metale
20 01 99 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 02 Odpady z ogrodów i parków ( w tym z cmentarzy)
20 02 01 odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 Inne odpady komunalne
20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 02 odpady z targowisk
20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 06 odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 odpady wielkogabarytowe
20 03 99 odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
 

Akapit nr 5 - brak tytułu

Nr rejestrowy Firma
oznaczenie siedziby i adres albo
imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy 
Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON
5/2012   Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Chrobrego 3
69-200 Sulęcin
927-17-24-200  211024632
Rodzaj odbieranych odpadów
15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach
15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
15 01 09 Opakowania z tekstyliów
15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)
15 02 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
16 Odpady nie ujęte w innych grupach
16 01 03 Zużyte opony
16 01 07* Filtry olejowe
16 01 19 Tworzywa sztuczne
16 02 Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych
16 02 09* Transformatory i kondensatory zawierające PCB
16 02 10* Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09
16 02 11* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
16 06 Baterie i akumulatory
16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe
16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
16 06 03* Baterie zawierające rtęć
16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)
16 06 05 Inne baterie i akumulatory
16 80 Odpady różne
16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 Gruz ceglany Tr
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg
17 01 82 Inne nie wymienione odpady
17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
17 02 01 Drewno
17 02 02 Szkło
17 02 03 Tworzywa sztuczne
17 03 Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych
17 03 80 Odpadowa papa
19 08 Odpady z oczyszczalni ścieków nie ujęte w innych grupach
19 08 01 Skratki
19 08 02 Zawartość piaskowników
19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)

20 01 01 papier i tektura
20 01 02 szkło
20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 odzież
20 01 11 tekstylia
20 01 21* lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23* urządzenia zawierające freony
20 01 25 oleje i tłuszcze jadalne
20 01 27* farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29* detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 30 detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31* leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 37* drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 38 drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 tworzywa sztuczne
20 01 40 metale
20 01 41 odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
20 01 99 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 02 Odpady z ogrodów i parków ( w tym z cmentarzy)
20 02 01 odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 Inne odpady komunalne
20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 02 odpady z targowisk
20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 odpady wielkogabarytowe
20 03 99 odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
 

Akapit nr 6 - brak tytułu

Nr rejestrowy Firma
oznaczenie siedziby i adres albo
imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy
Numer identyfikacji podatkowej (NIP)  Numer identyfikacyjny REGON
6/2012   Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
"LS-PLUS" Spółka z o.o.
ul. Sporna 1
61-709 Poznań
788-18-41-392  634273738
Rodzaj odbieranych odpadów
15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach
15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 07 Opakowania ze szkła
20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)

20 01 01 papier i tektura
20 01 02 szkło
20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 odzież
20 01 11 tekstylia
20 01 13* rozpuszczalniki
20 01 14* kwasy
20 01 15*alkalia
20 01 17* odczynniki fotograficzne
20 01 19* środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
20 01 21* lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23* urządzenia zawierające freony
20 01 25 oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26* oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27* farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29* detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 30 detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31* leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 37* drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 38 drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 tworzywa sztuczne
20 01 40 metale
20 01 41 odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
20 01 99 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 02 Odpady z ogrodów i parków ( w tym z cmentarzy)
20 02 01 odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 Inne odpady komunalne
20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 02 odpady z targowisk
20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 odpady wielkogabarytowe
20 03 99 odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
 

Akapit nr 7 - brak tytułu

Nr rejestrowy Firma
oznaczenie siedziby i adres albo
imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy
Numer identyfikacji podatkowej (NIP)  Numer identyfikacyjny REGON
7/2012  
ENERIS Surowce S.A.
Oddział w Gorzowie Wlkp.
ul. Podmiejska 19
66-400 Gorzów Wlkp.
 
zmiana nazwy na:
ENERIS Surowce Usługi S.A. Oddział w Gorzowie Wlkp.,
ul. Podmiejska 19,
66-400 Gorzów Wlkp.
527-20-98-636 012914009
Rodzaj odbieranych odpadów
15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach
15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)

15 01 01 opakowania z papieru i tektury
15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 opakowania z drewna
15 01 04 opakowania z metali
15 01 05 opakowania wielomateriałowe
15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 opakowania ze szkła
15 01 09 opakowania z tekstyliów
15 01 10* opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)
15 01 11* opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
16 Odpady nieujęte w innych grupach
16 01 Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)

16 01 03 zużyte opony
17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)

17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 gruz ceglany
17 01 03 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
17 02 01 drewno
17 02 02 szkło
17 02 03 tworzywa sztuczne
17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali
17 04 01 miedź, brąz i mosiądz
17 04 02 aluminium
17 04 03 ołów
17 04 04 cynk
17 04 05 żelazo i stal
17 04 07 mieszaniny metali
17 04 11 kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 06 Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest
17 06 04 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 08 Materiały konstrukcyjne zawierające gips
17 08 02 materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
17 09 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu
17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione  w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)

20 01 01 papier i tektura
20 01 02 szkło
20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 odzież
20 01 11 tekstylia
20 01 13* rozpuszczalniki
20 01 14* kwasy
20 01 15* alkalia
20 01 17* odczynniki fotograficzne
20 01 19* środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
20 01 21* lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23* urządzenia zawierające freony
20 01 25 oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26* oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27* farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29* detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 30 detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31* leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 leki inne nż wymienione w 20 01 31
20 01 33* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 37* drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 38 drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 tworzywa sztuczne
20 01 40 metale
20 01 41 odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
20 01 99 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 02 Odpady z ogrodów i parków ( w tym z cmentarzy)
20 02 01 odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 Inne odpady komunalne
20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 02 odpady z targowisk
20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 odpady wielkogabarytowe
20 03 99 odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
 

Akapit nr 8 - brak tytułu

Nr rejestrowy Firma
oznaczenie siedziby i adres albo
imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy
Numer identyfikacji podatkowej (NIP)  Numer identyfikacyjny REGON
zawiadomienie o przekształceniu w spółkę Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „NIEWIADOMSKI” Władysław Niewiadomski
ul. Pamiątkowa 32
66-300 Międzyrzecz
596-000-28-51 210145463
8/2012 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Niewiadomski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 5961766303 525459025
Rodzaj odbieranych odpadów
15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach
15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)

15 01 01 opakowania z papieru i tektury
15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 opakowania z drewna
15 01 04 opakowania z metali
15 01 05 opakowania wielomateriałowe
15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 opakowania ze szkła
15 01 09 opakowania z tekstyliów
15 01 10* opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)
15 01 11* opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
16 Odpady nieujęte w innych grupach
16 01 Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)

16 01 03 zużyte opony
17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)

17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 gruz ceglany
17 01 03 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
17 02 01 drewno
17 02 02 szkło
17 02 03 tworzywa sztuczne
17 03 Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych
17 03 02 asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali
17 04 01 miedź, brąz i mosiądz
17 04 02 aluminium
17 04 03 ołów
17 04 04 cynk
17 04 05 żelazo i stal
17 04 06 cyna
17 04 07 mieszaniny metali
17 04 11 kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 05 Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)
17 05 08 tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
17 06 Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest
17 06 04 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 08 Materiały konstrukcyjne zawierające gips
17 08 02 materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
17 09 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu
17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione  w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)
20 01 01 papier i tektura
20 01 02 szkło
20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 odzież
20 01 11 tekstylia
20 01 33* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 39 tworzywa sztuczne
20 02 Odpady z ogrodów i parków ( w tym z cmentarzy)
20 02 01 odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 Inne odpady komunalne
20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 02 odpady z targowisk
20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 odpady wielkogabarytowe
20 03 99 odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
 

Akapit nr 9 - brak tytułu

Nr rejestrowy Firma
oznaczenie siedziby i adres albo
imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy
Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON
9/2012 PreZero Service Zachód Sp. z o.o.
ul. Szosa Bytomska 1
67-100 Kiełcz
925-11-18-100 970560624
UWAGA!!!
Przedsiębiorca wykreślony z rejestru w dniu 23.06.2023 r., na swój wniosek,
podstawa prawna art. 9 cb. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. 2022 .2519 t. j. z zm.)
Rodzaj odbieranych odpadów
15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach
15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)

15 01 01 opakowania z papieru i tektury
15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 opakowania z drewna
15 01 04 opakowania z metali
15 01 05 opakowania wielomateriałowe
15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 opakowania ze szkła
15 01 09 opakowania z tekstyliów
15 01 10* opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)
15 01 11* opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
16 Odpady nieujęte w innych grupach
16 01 Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)

16 01 03 zużyte opony
17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)

17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 gruz ceglany
17 01 03 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
17 02 01 drewno
17 02 02 szkło
17 02 03 tworzywa sztuczne
17 03 Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych
17 03 02 asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali
17 04 01 miedź, brąz i mosiądz
17 04 02 aluminium
17 04 03 ołów
17 04 04 cynk
17 04 05 żelazo i stal
17 04 06 cyna
17 04 07 mieszaniny metali
17 04 11 kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 05 Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)
17 05 08 tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
17 06 Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest
17 06 04 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 08 Materiały konstrukcyjne zawierające gips
17 08 02 materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
17 09 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu
17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione  w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)

20 01 01 papier i tektura
20 01 02 szkło
20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 odzież
20 01 11 tekstylia
20 01 13* rozpuszczalniki
20 01 14* kwasy
20 01 15*alkalia
20 01 17* odczynniki fotograficzne
20 01 19* środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
20 01 21* lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23* urządzenia zawierające freony
20 01 25 oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26* oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27* farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29* detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 30 detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31* leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 37* drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 38 drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 tworzywa sztuczne
20 01 40 metale
20 01 41 odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
20 01 99 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 02 Odpady z ogrodów i parków ( w tym z cmentarzy)
20 02 01 odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 Inne odpady komunalne
20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 02 odpady z targowisk
20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 odpady wielkogabarytowe
20 03 99 odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
 

Akapit nr 10 - brak tytułu

Nr rejestrowy Firma
oznaczenie siedziby i adres albo
imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy
Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON
10/2012 Przedsiębiorstwo Usługowo - Wdrożeniowe
„EKO-BUD”
Tadeusz Żugaj
Grodziszcze 22
66-200 Świebodzin
851-030-34-59 810527424
UWAGA!!!
Przedsiębiorca wykreślony z rejestru w dniu
26.02.2014r., na swój wniosek, zgodnie z art. 73 ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220 poz. 1447 ze zm.)
Rodzaj odbieranych odpadów
15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach
15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)

15 01 01 opakowania z papieru i tektury
15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych
16 Odpady nieujęte w innych grupach
16 01 Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)

16 01 03 zużyte opony
17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)

17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 gruz ceglany
17 01 03 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
17 02 01 drewno
17 02 02 szkło
17 06 Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest
17 06 04 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 08 Materiały konstrukcyjne zawierające gips
17 08 02 materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
17 09 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu
17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione  w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)

20 01 01 papier i tektura
20 01 02 szkło
20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 odzież
20 01 11 tekstylia
20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 39 tworzywa sztuczne
20 01 40 metale
20 01 99 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 02 Odpady z ogrodów i parków ( w tym z cmentarzy)
20 02 01 odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 Inne odpady komunalne
20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 02 odpady z targowisk
20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 07 odpady wielkogabarytowe
20 03 99 odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
 

Akapit nr 11 - brak tytułu

Nr rejestrowy Firma
oznaczenie siedziby i adres albo
imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy 
Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON
1/2013 „LAGUNA” Sp. z o. o.
ul. Nadbrzeżna 21
66-400 Gorzów Wlkp.
599-23-94-989 210625766
UWAGA!!!
Przedsiębiorca wykreślony z rejestru w dniu
09.12.2014r., na swój wniosek, zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.)
Rodzaj odbieranych odpadów
15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach
15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)

15 01 01 opakowania z papieru i tektury
15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 opakowania z drewna
15 01 04 opakowania z metali
15 01 05 opakowania wielomateriałowe
15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 opakowania ze szkła
17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)

17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 gruz ceglany
17 01 03 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
17 02 01 drewno
17 02 02 szkło
17 02 03 tworzywa sztuczne
17 03 Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych
17 03 02 asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali
17 04 01 miedź, brąz i mosiądz
17 04 02 aluminium
17 04 03 ołów
17 04 04 cynk
17 04 05 żelazo i stal
17 04 06 cyna
17 04 07 mieszaniny metali
17 04 11 kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 06 Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest
17 06 04 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 08 Materiały konstrukcyjne zawierające gips
17 08 02 materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
17 09 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu
17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione  w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
20 02 Odpady z ogrodów i parków ( w tym z cmentarzy)

20 02 01 odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 Inne odpady komunalne
20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 02 odpady z targowisk
20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 07 odpady wielkogabarytowe
20 03 99 odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
 

Akapit nr 12 - brak tytułu

Nr rejestrowy  Firma
oznaczenie siedziby i adres albo
imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy  
Numer identyfikacji podatkowej (NIP)  Numer identyfikacyjny REGON
2/2013 Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.
ul. A. Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław
896-000-00-26 931623022
UWAGA!!!
Przedsiębiorca wykreślony z rejestru w dniu
27.06.2013r., na swój wniosek, zgodnie z art. 73 ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.)
Rodzaj odbieranych odpadów
15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach
15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)

15 01 01 opakowania z papieru i tektury
15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 opakowania z drewna
15 01 04 opakowania z metali
15 01 05 opakowania wielomateriałowe
15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 opakowania ze szkła
15 01 09 opakowania z tekstyliów,
15 01 10* opakowania zawierające pozostałości  substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)
15 01 11* opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
16 Odpady nieujęte w innych grupach
16 01 Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)

16 01 03 zużyte opony
17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)

17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 gruz ceglany
17 01 03 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
17 02 01 drewno
17 02 02 szkło
17 02 03 tworzywa sztuczne
17 03 Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych
17 03 02 asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali
17 04 01 miedź, brąz i mosiądz
17 04 02 aluminium
17 04 03 ołów
17 04 04 cynk
17 04 05 żelazo i stal
17 04 06 cyna
17 04 07 mieszaniny metali
17 04 09* odpady metali zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi
17 04 10* kable zawierające ropę naftową, smołę lub inne substancje niebezpieczne
17 04 11 kable inne niż wymienione w 17 04 10*
17 05 Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)
17 05 08 tuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w  17 05 07
17 06 Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest
17 06 04 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 08 Materiały konstrukcyjne zawierające gips
17 08 02 materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
17 09 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu
17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione  w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)

20 01 01 papier i tektura
20 01 02 szkło
20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 odzież
20 01 11 tekstylia
20 01 13* rozpuszczalniki
20 01 14* kwasy
20 01 15* alkalia
20 01 17* odczynniki fotograficzne
20 01 19* środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
20 01 21* lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23* urządzenia zawierające freony
20 01 25 oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26* oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27* farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29* detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 30 detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31* leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 37* drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 38 drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 tworzywa sztuczne
20 01 40 metale
20 01 41 odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
20 01 99 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 02 Odpady z ogrodów i parków ( w tym z cmentarzy)
20 02 01 odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 Inne odpady komunalne
20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 02 odpady z targowisk
20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 odpady wielkogabarytowe
20 03 99 odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
 

Akapit nr 13 - brak tytułu

Nr rejestrowy   Firma
oznaczenie siedziby i adres albo
imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy   
Numer identyfikacji podatkowej (NIP)   Numer identyfikacyjny REGON
3/2013 Ragn-Sells Polska Sp. z o. o.
ul. Postępu 15C
02-676 Warszawa
5272353258 017356092
UWAGA!!!
Przedsiębiorca wykreślony z rejestru w dniu
13.06.2013r., na swój wniosek, zgodnie z art. 73 ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220 poz. 1447 ze zm.)
Rodzaj odbieranych odpadów
15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach
15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)

15 01 01 opakowania z papieru i tektury
15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 opakowania z drewna
15 01 04 opakowania z metali
15 01 05 opakowania wielomateriałowe
15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 opakowania ze szkła
15 01 09 opakowania z tekstyliów
15 01 10* opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)
15 01 11* opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
16 Odpady nieujęte w innych grupach
16 01 Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)

16 01 03 zużyte opony
17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)

17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 gruz ceglany
17 01 03 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
17 02 01 drewno
17 02 02 szkło
17 02 03 tworzywa sztuczne
17 03 Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych
17 03 02 asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali
17 04 01 miedź, brąz i mosiądz
17 04 02 aluminium
17 04 03 ołów
17 04 04 cynk
17 04 05 żelazo i stal
17 04 06 cyna
17 04 07 mieszaniny metali
17 04 11 kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 05 Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)
17 05 08 tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
17 06 Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest
17 06 04 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 08 Materiały konstrukcyjne zawierające gips
17 08 02 materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
17 09 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu
17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione  w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)

20 01 01 papier i tektura
20 01 02 szkło
20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 odzież
20 01 11 tekstylia
20 01 13* rozpuszczalniki
20 01 14* kwasy
20 01 15* alkalia
20 01 17* odczynniki fotograficzne
20 01 19* środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
20 01 21* lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23* urządzenia zawierające freony
20 01 25 oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26* oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27* farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29* detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 30 detergenty inne niż wymienione w 20 01 29*
20 01 31* leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 37* drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 38 drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 tworzywa sztuczne
20 01 40 metale
20 01 41 odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
20 01 99 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 02 Odpady z ogrodów i parków ( w tym z cmentarzy)
20 02 01 odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 Inne odpady komunalne
20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 02 odpady z targowisk
20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 odpady wielkogabarytowe
20 03 99 odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
 

Akapit nr 14 - brak tytułu

Nr rejestrowy
Firma
oznaczenie siedziby i adres albo
imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy
Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON
4/2013 Przedsiębiorstwo Obrotu Odpadami „RYMED” s.c.
R. Pściuk, M. Krzywicki
Wiesiołów 8A
62-660 Dąbie
Oddział Zielona Góra
ul. Naftowa 4
64-705 Zielona Góra
666-199-34-03 311627847
UWAGA!!!
Przedsiębiorca wykreślony z rejestru w dniu
31.12.2016 r., na swój wniosek, zgodnie z art. 73 ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.)
Rodzaj odbieranych odpadów
20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)
20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji

Akapit nr 15 - brak tytułu

Nr rejestrowy
Firma
oznaczenie siedziby 
i adres albo
imię, nazwisko i  adres przedsiębiorcy
Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON
5/2013 Jan Chytra
„SERAFIN”
Ubyszów 113
26-120 Bliżyn
945-190-06-21 356914388
UWAGA!!!
Przedsiębiorca wykreślony z rejestru w dniu
28.03.2014r., na swój wniosek, zgodnie z art. 73 ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220 poz. 1447 ze zm.)
Rodzaj odbieranych odpadów
20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)
20 01 10 Odzież
20 01 11 Tekstylia

Akapit nr 16 - brak tytułu

Nr rejestrowy
Firma
oznaczenie siedziby 
i adres albo
imię, nazwisko i  adres przedsiębiorcy
Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON
1/2014
Firma Handlowa
„TESSO” sp. j.
Andrzej Kowalczyk,
Dorota Kowalczyk
ul. Spokojna 20 A
81-549 Gdynia
585-000-31-34 190198747
UWAGA!!!
Przedsiębiorca wykreślony z rejestru w dniu
05.03.2014r., na swój wniosek, zgodnie z art. 73 ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220 poz. 1447 ze zm.)
Rodzaj odbieranych odpadów
20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)
20 01 10 Odzież
20 01 11 Tekstylia

Akapit nr 17 - brak tytułu

Nr rejestrowy
Firma
oznaczenie siedziby i adres albo
imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy
Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON
2/2014 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „NIEWIADOMSKI” Sp. z o.o.
ul. Pamiątkowa 32
66-300 Międzyrzecz
596-174-67-95 081157164
UWAGA!!!
Przedsiębiorca wykreślony z rejestru w dniu
11.08.2017r., na swój wniosek, zgodnie z art. 73 ustawy z dn. 02.07.2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U.2016.1829 ze zm.)
Rodzaj odbieranych odpadów
15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach
15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)

15 01 01 opakowania z papieru i tektury
15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 opakowania z drewna
15 01 04 opakowania z metali
15 01 05 opakowania wielomateriałowe
15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 opakowania ze szkła
15 01 09 opakowania z tekstyliów
16 Odpady nieujęte w innych grupach
16 01 Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)

16 01 03 zużyte opony
16 01 19 tworzywa sztuczne
17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)

17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 gruz ceglany
17 01 03 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 06*zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 01 80 usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
17 01 81 odpady z remontów i przebudowy dróg
17 01 82 inne niewymienione odpady
17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
17 02 01 drewno
17 02 02 szkło
17 02 03 tworzywa sztuczne
17 03 Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych
17 03 01*asfalt zawierający smołę
17 03 02 asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
17 03 80 odpadowa papa
17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali
17 04 01 miedź, brąz i mosiądz
17 04 02 aluminium
17 04 03 ołów
17 04 04 cynk
17 04 05 żelazo i stal
17 04 06 cyna
17 04 07 mieszaniny metali
17 04 11 kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 09 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu
17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione  w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
19 12     Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nie ujęte w innych grupach
19 12 01 papier i tektura
19 12 02 metale żelazne
19 12 03 metale nieżelazne
19 12 04 tworzywa sztuczne i guma
19 12 05 szkło
19 12 06* drewno zawierające substancje niebezpieczne
19 12 07 drewno inne niż wymienione w 19 12 06
19 12 08 tekstylia
19 12 09 minerały (np. piasek, kamienie)
19 12 10 odpady palne (paliwo alternatywne)
19 12 11* inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne
19 12 12 inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)

20 01 01 papier i tektura
20 01 02 szkło
20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 odzież
20 01 11 tekstylia
20 01 13*rozpuszczalniki
20 01 14* kwasy
20 01 15*alkalia
20 01 17*odczynniki fotograficzne
20 01 19*środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
20 01 21*lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23*urządzenia zawierające freon
20 01 25 oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26*oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27* farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29* detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 30 detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31* leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33*baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub
16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 37* drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 38 drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 tworzywa sztuczne
20 01 40 metale
20 01 41 odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
20 01 99 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 02 Odpady z ogrodów i parków ( w tym z cmentarzy)
20 02 01 odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 Inne odpady komunalne
20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 02 odpady z targowisk
20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 odpady wielkogabarytowe

20 03 99 odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

Akapit nr 18 - brak tytułu

Nr rejestrowy
Firma
oznaczenie siedziby i adres albo
imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy
Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON
3/2014 TRANS-FORMACJA
Marcin Wijatyk
Ołobok
ul. Słoneczna 17
66-213 Skąpe
9271168182 970551134
UWAGA!!!
Przedsiębiorca wykreślony z rejestru w dniu 28.07.2015r.,
na swój wniosek, zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2015.584.j.t.)
Rodzaj odbieranych odpadów
15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach
15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)

15 01 01 opakowania z papieru i tektury
15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 opakowania z drewna
15 01 04 opakowania z metali
15 01 05 opakowania wielomateriałowe
15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 opakowania ze szkła
15 01 09 opakowania z tekstyliów
15 01 10*opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności-bardzo toksyczne i toksyczne)
15 01 11* opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), wyłącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
16 Odpady nieujęte w innych grupach
16 01 Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)

16 01 03 zużyte opony
17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)

17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 gruz ceglany
17 01 03 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
17 02 01 drewno
17 02 02 szkło
17 02 03 tworzywa sztuczne
17 03 Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych
17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali
17 04 01 miedź, brąz i mosiądz
17 04 02 aluminium
17 04 03 ołów
17 04 04 cynk
17 04 05 żelazo i stal
17 04 06 cyna
17 04 07 mieszaniny metali
17 04 11 kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
17 06 Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest
17 06 04 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 08 Materiały konstrukcyjne zawierające gips
17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
17 09 Inne odpady z budowy remontu i demontażu
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01,17 09 02 i 17 09 03
20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)

20 01 01 papier i tektura
20 01 02 szkło
20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 odzież
20 01 11 tekstylia
20 01 13*rozpuszczalniki
20 01 14* kwasy
20 01 15*alkalia
20 01 17*odczynniki fotograficzne
20 01 19*środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
20 01 21*lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23*urządzenia zawierające freon
20 01 25 oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26*oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27* farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29* detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 30 detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31* leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33*baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 
16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 37* drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 38 drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 tworzywa sztuczne
20 01 40 metale
20 01 41 odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
20 01 99 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 02 Odpady z ogrodów i parków ( w tym z cmentarzy)
20 02 01 odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 Inne odpady komunalne
20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 02 odpady z targowisk
20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 07 odpady wielkogabarytowe
20 03 99 odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

Akapit nr 19 - brak tytułu

Nr rejestrowy
Firma
oznaczenie siedziby i adres albo
imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy
Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON
4/2014 ZUO International
Sp. z o.o.
Kunowice
ul. Słubicka 50
69-100 Słubice
5981580228 080124205
UWAGA!!!
Przedsiębiorca wykreślony z rejestru w dniu
20.01.2015r., na swój wniosek, zgodnie z art. 73 ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.)
Rodzaj odbieranych odpadów
15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach
15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)

15 01 01 opakowania z papieru i tektury
15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 opakowania z drewna
15 01 04 opakowania z metali
15 01 05 opakowania wielomateriałowe
15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 opakowania ze szkła
15 01 09 opakowania z tekstyliów
15 01 10*opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności-bardzo toksyczne i toksyczne)
15 01 11* opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), wyłącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
16 Odpady nieujęte w innych grupach
16 01 Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)

16 01 03 zużyte opony
17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)

17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 gruz ceglany
17 01 03 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia
17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
17 02 01 drewno
17 02 02 szkło
17 02 03 tworzywa sztuczne
17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali
17 04 01 miedź, brąz i mosiądz
17 04 02 aluminium
17 04 03 ołów
17 04 04 cynk
17 04 05 żelazo i stal
17 04 06 cyna
17 04 07 mieszaniny metali
17 04 11 kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 05 08 tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
17 06 Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest
17 06 04 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 08 Materiały konstrukcyjne zawierające gips
17 08 02 materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
17 09 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu
17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione  w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)
20 01 01 papier i tektura
20 01 02 szkło
20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 odzież
20 01 11 tekstylia
20 01 21* lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23* urządzenia zawierające freony
20 01 25 oleje i tłuszcze jadalne
20 01 28 farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 30 detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 32 leki inne nż wymienione w 20 01 31
20 01 33* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 38 drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 tworzywa sztuczne
20 01 40 metale
20 01 41 odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
20 01 99 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 02 Odpady z ogrodów i parków ( w tym z cmentarzy)
20 02 01 odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 Inne odpady komunalne
20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 02 odpady z targowisk
20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do
gromadzenia nieczystości
20 03 06 odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 odpady wielkogabarytowe
20 03 99 odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

Akapit nr 20 - brak tytułu

 
Nr rejestrowy
Firma
oznaczenie siedziby i adres albo
imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy
Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON
1/2016
VINCOMED
Jacek Komorowski
ul. Kasztanowa 2
66-008 Słone
9291152149 971222800
UWAGA!!!
Przedsiębiorca wykreślony z rejestru w dniu
02.09.2021r., na swój wniosek, zgodnie z art. 9cb. Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 
2021, poz. 888).
Rodzaj odbieranych odpadów
20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji
 
 
 
 
 

Akapit nr 21 - brak tytułu

Nr rejestrowy
Firma
oznaczenie siedziby i adres albo
imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy
Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON
2/2016 TRANS-FORMACJA Marcin Wijatyk
Ołobok
ul. Słoneczna 17
66-213 Skąpe
9271168182 970551134
Rodzaj odbieranych odpadów
15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach
15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)

15 01 01 opakowania z papieru i tektury
15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 opakowania z drewna
15 01 04 opakowania z metali
15 01 05 opakowania wielomateriałowe
15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 opakowania ze szkła
15 01 09 opakowania z tekstyliów
15 01 10*opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności-bardzo toksyczne i toksyczne)
15 01 11* opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), wyłącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
16 Odpady nieujęte w innych grupach
16 01 Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)

16 01 03 zużyte opony
17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)

17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 gruz ceglany
17 01 03 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
17 02 01 drewno
17 02 02 szkło
17 02 03 tworzywa sztuczne
17 03 Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych 
17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali
17 04 01 miedź, brąz i mosiądz
17 04 02 aluminium
17 04 03 ołów
17 04 04 cynk
17 04 05 żelazo i stal
17 04 06 cyna
17 04 07 mieszaniny metali
17 04 11 kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
17 06 Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest
17 06 04 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 08 Materiały konstrukcyjne zawierające gips
17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
17 09 Inne odpady z budowy remontu i demontażu
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01,17 09 02 i 17 09 03
20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)

20 01 01 papier i tektura
20 01 02 szkło
20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 odzież
20 01 11 tekstylia
20 01 13*rozpuszczalniki
20 01 14* kwasy
20 01 15*alkalia
20 01 17*odczynniki fotograficzne
20 01 19*środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
20 01 21*lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23*urządzenia zawierające freon
20 01 25 oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26*oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27* farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29* detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 30 detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31* leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33*baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub
16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 37* drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 38 drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 tworzywa sztuczne
20 01 40 metale
20 01 41 odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
20 01 99 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 02 Odpady z ogrodów i parków ( w tym z cmentarzy)
20 02 01 odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 Inne odpady komunalne
20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 02 odpady z targowisk
20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
20 03 07 odpady wielkogabarytowe
20 03 99 odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

Akapit nr 22 - brak tytułu

Nr rejestrowy
Firma
oznaczenie siedziby i adres albo
imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy
Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON
3/2016 Biuro analiz środowiskowych
„PRO-ENVIRO”
Ewa Bury
ul. Paderewskiego 38/3
66-400 Gorzów Wlkp.
8511657509 080100452
Rodzaj odbieranych odpadów
20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji

Akapit nr 23 - brak tytułu

Nr rejestrowy Firma
oznaczenie siedziby i adres albo
imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy
Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON
4/2016 EKO-ART.
Artur Banaszewski
ul. Asfaltowa 1
26-110
 Skarżysko-Kamienna
6581506430 260283290
UWAGA!!!
Przedsiębiorca wykreślony z rejestru w dniu
22.02.2017r., na swój wniosek, zgodnie z art. 73 ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz.U.2016.1829 ze zm.)
Rodzaj odbieranych odpadów
20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 25 oleje i tłuszcze jadalne

Akapit nr 24 - brak tytułu

Nr rejestrowy Firma
oznaczenie siedziby i adres albo
imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy
Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON
1/2017 FHU ECOMPLEX
Przemysław Wierzbicki
ul. Skrzetlewska 4
26-656 Kielce
6641903934 260632678
UWAGA!!!
Przedsiębiorca wykreślony z rejestru w dniu
24.04.2019r., na swój wniosek, zgodnie z art. 9cb. Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018.1454 ze zm.).
Rodzaj odbieranych odpadów
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne

Akapit nr 26 - brak tytułu

Nr rejestrowy Firma
oznaczenie siedziby i adres albo
imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy
Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON
1/2018
Auto Serwis „TYMEX”
Marlena Adamczuk, Międzyrzecz-Wybudowanie 106,
66-300 Międzyrzecz
9730771387 081035372
Rodzaj odbieranych odpadów
20 01 08  Odpady kuchenne ulęgające biodegradacji 

Akapit nr 27 - brak tytułu

Nr rejestrowy
Firma
oznaczenie siedziby i adres albo
imię, nazwisko i adres
przedsiębiorcy
Numer identyfikacji podatkowej (NIP)
Numer identyfikacyjny REGON
1/2021
PHU Komunalnik Sp z o.o.
50-518 Wrocław, ul. Św. Jerzego 1a
O/Nysa 48-303, ul. Morcinka 66e
7551845613
532468984
UWAGA!!!
Przedsiębiorca wykreślony z rejestru w dniu 07.09.2023 r., na swój wniosek,
podstawa prawna art. 9 cb. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. 2023 poz. 1469 t. j.)
Rodzaj odbieranych odpadów
15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach
15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
15 01 01 opakowania z papieru i tektury
15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 opakowania z drewna
15 01 04 opakowania z metali
15 01 05 opakowania wielomateriałowe
15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 opakowania ze szkła
15 01 09 opakowania z tekstyliów
15 01 10* opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)
15 01 11* opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne zawierające niebezpieczne porowate elementy
16 Odpady nieujęte w innych grupach
16 01 Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)
16 01 03 zużyte opony
17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)
17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 gruz ceglany
17 01 03 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 01 80 usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
17 01 81 odpady z remontów i przebudowy dróg
17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
17 02 01 drewno
17 02 02 szkło
17 02 03 tworzywa sztuczne
17 03 Mieszanki bitumiczne
17 03 80 odpadowa papa
17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali
17 04 01 miedź, brąz i mosiądz
17 04 02 aluminium
17 04 03 ołów
17 04 04 cynk
17 04 05 żelazo i stal
17 04 07 mieszaniny metali
17 04 11 kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 05 Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
17 05 06 Urobek  pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05
17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 03
17 08 Materiały konstrukcyjne zawierające gips
17 08 02 materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
17 09 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu
17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione  w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)
20 01 01 papier i tektura
20 01 02 szkło
20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 odzież
20 01 11 tekstylia
20 01 13* rozpuszczalniki
20 01 14* kwasy
20 01 15* alkalia
20 01 17* odczynniki fotograficzne
20 01 19* środki ochrony roślin
20 01 21* lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23* urządzenia zawierające freony
20 01 25 oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26* oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27* farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29* detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 30 detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31* leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 leki inne nż wymienione w 20 01 31
20 01 33* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 37* drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 38 drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 tworzywa sztuczne
20 01 40 metale
20 01 41 odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotkiwentzlaczjne)
20 01 80 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
20 01 99 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 02 Odpady z ogrodów i parków ( w tym z cmentarzy)
20 02 01 odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 Inne odpady komunalne
20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 02 odpady z targowisk
20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 odpady wielkogabarytowe
20 03 99 odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
Nr rejestrowy
Firma
oznaczenie siedziby i adres albo
imię, nazwisko i adres
przedsiębiorcy
Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON
2/2021 ZUO INTERNATIONAL Sp. z o.o. Kunowice ul. Słubicka 50 69-100 Słubice 5981580228 080124205
Rodzaj odbieranych odpadów
15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach
15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
15 01 01 opakowania z papieru i tektury
15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 opakowania z drewna
15 01 04 opakowania z metali
15 01 05 opakowania wielomateriałowe
15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 opakowania ze szkła
15 01 09 opakowania z tekstyliów
15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne zawierające niebezpieczne porowate elementy
16 Odpady nieujęte w innych grupach
16 01 Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)
16 01 03 zużyte opony
20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)
20 01 01 papier i tektura
20 01 02 szkło
20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 odzież
20 01 11 tekstylia
20 01 28 farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 34 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 38 drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 tworzywa sztuczne
20 01 40 metale
20 01 41 odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotkiwentzlaczjne)
20 01 80 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
20 01 99 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 02 Odpady z ogrodów i parków ( w tym z cmentarzy)
20 02 01 odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 Inne odpady komunalne
20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 02 odpady z targowisk
20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 odpady wielkogabarytowe
20 03 99 odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

Akapit nr 28 - brak tytułu

Nr rejestrowy
Firma
oznaczenie siedziby i adres albo
imię, nazwisko i adres
przedsiębiorcy
Numer identyfikacji podatkowej (NIP)
Numer identyfikacyjny REGON
1/2022
EPIC OUTSOURCING
Ireneusz Spaleniak
Kobylice 17
55-100 Trzebnica
6222308109 250866148
Rodzaj odbieranych odpadów
UWAGA!!!
Przedsiębiorca wykreślony z rejestru w dniu 03.11.2022r., na swój wniosek, zgodnie z art. 9cb. Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. 2022.1297 t. j.  ze zm.)
15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach
15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych
20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)
20 01 01 papier i tektura
20 01 02 szkło
20 01 39 tworzywa sztuczne
20 02 Odpady z ogrodów i parków ( w tym z cmentarzy)
20 02 01 odpady ulegające biodegradacji
20 03 Inne odpady komunalne
20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Rzepa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Rzepa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-17 15:18:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-17 15:18:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-06 21:37:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9916 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »