ˆ

Informacje dla mieszkańców gminy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

UWAGA! Zmiana miejsca odbioru odpadów dla ulicy Marcinkowskiego i Kwiatowej w związku z przebudową ulicy Marcinkowskiego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dnia 28 lipca 2023r. Gmina powzięła informację od BRUBET Ryszard Winnicki – wykonawcy przebudowy drogi powiatowej nr 3305F (ul. Marcinkowskiego) na odcinku 0+000 do km 0+840 w Międzyrzeczu o braku możliwości odbioru odpadów bezpośrednio z nieruchomości od dnia 01.08.2023r.
Odpady zostaną odebrane we wtorek 1.08.2023 r. zgodnie z harmonogramem, po tym odbiorze prosimy pozostawić pojemniki puste, ponieważ nie będą opróżniane do odwołania.
Aby zapewnić mieszkańcom regularny odbiór odpadów wykonawca w porozumieniu z Gminą Międzyrzecz wyznaczył dwa punkty zastępcze, gdzie zostaną ustawione pojemniki na odpady zmieszane oraz biodegradowalne:
 
1. przy skrzyżowaniu ul. Marcinkowskiego z ul. Rolną

 
2. przy skrzyżowaniu ul. Marcinkowskiego z ul. Pamiątkową
 
 
 
Pojemniki na zbiórkę selektywną będą dostarczane dzień przed planowanym odbiorem do ww. punktów. Odbiór odpadów będzie odbywał się zgodnie z harmonogramem. Worki na zbiórkę selektywną dla mieszkańców ul. Marcinkowskiego oraz ul. Kwiatowej można pobierać w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, bądź w siedzibie Firmy Eneris Surowce S.A., która mieści się przy ul. Poznańskiej 5 w Międzyrzeczu.
 
Za utrudnienia przepraszamy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-07-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bogusława Czerkawska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-07-31 16:03:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-07-31 16:03:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-07-31 16:07:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
734 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA o zmianach w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Międzyrzecz obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA
o zmianach w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Międzyrzecz obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku
 
Burmistrz Międzyrzecza informuje, iż znowelizowana  w lipcu 2019 r., ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza istotne zmiany w funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Kluczowa zmiana wynikająca z nowej ustawy to obowiązek segregacji odpadów komunalnych. Segregacja odpadów, do tej pory dobrowolna, stała się obligatoryjnym sposobem gromadzenia odpadów.
Niedopełnienie przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów lub stwierdzenie nieprawidłowości w jej prowadzeniu skutkowały będą odebraniem odpadów jako zmieszanych i nałożeniem kary od dwu do nawet czterokrotności wysokości opłaty podstawowej za miesiące, w których nie dopełniono obowiązku.
 
Ponadto przypominamy, że właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, mają prawo do częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Oznacza to, że przy wyliczaniu opłaty stosuje się stawkę obniżoną. Kwota zwolnienia wynosi 3,00 zł miesięcznie od nieruchomości.
Mieszkańcy gminy, którzy nie prowadzili dotychczas selektywnej zbiórki odpadów, powinni złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podania w niej wysokości opłaty należnej za zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny tj. 22,50 zł miesięcznie od mieszkańca.
 
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zasad segregacji czy prawidłowego wypełnienia i złożenia deklaracji proszę o kontakt pod nr tel. (95) 742 69 87 lub (95) 742 69 93.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wioletta Lachowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-19 23:56:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-19 23:56:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-19 23:57:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3722 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja dla właścicieli nieruchomości posiadających zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Burmistrz Międzyrzecza informuje, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych”.
 
Na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz posiadania aktualnych rachunków potwierdzających realizację zawartej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie wywozu nieczystości ciekłych, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 r., poz. 2010 ze zm.) oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz, przyjętym uchwałą z dnia 19 lipca 2016 r. nr XXII/195/16 z dnia 25 maja 2016 roku. Należy pamiętać by zawsze żądać od przedsiębiorcy rachunku, w którym określona jest ilość wywiezionych ścieków, a w przypadku przydomowej oczyszczalni ilość osadów, bowiem jest wtedy pewność, że ścieki trafią do oczyszczalni, a w razie kontroli właściciel nieruchomości uniknie kar.
 
Jednocześnie informujemy, że eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy wymaga dokonania zgłoszenia Burmistrzowi Międzyrzecza zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz.1396 ze zm.). Oczyszczalnie ścieków wykonywane na potrzeby zwykłego korzystania z wód, tj. na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego przy poborze nieprzekraczającym 5 m3 na dobę, wymagają zgłoszenia zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z 2.07.2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia. W przypadku posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków należy dołączyć jej deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami.
 
Przypominamy, iż zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 r., poz. 2010 ze zm.), kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 r., poz. 2010 ze zm.) podlega karze grzywny. 
 
Informujemy mieszkańców posiadających zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków o kontrolach, które będą prowadzone przez pracowników Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Markiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-23 22:57:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-23 22:58:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-23 23:05:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4054 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obowiązek złożenia deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych - PRZYPOMNIENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przypominamy o obowiązku, złożenia deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, wynikającym  z art. 6m ust. 1 i 2  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 tj ze zm.).
Deklarację należy złożyć Burmistrzowi w terminie 14 dni  od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Lubaczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-09 11:06:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-09 11:06:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-09 11:06:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2728 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »