ˆ

Archiwum zamówień publicznych

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

RZP.2012-10 PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI W MIEJSCOWOŚCI KĘSZYCA LEŚNA

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-17 20:25:10 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Międzyrzecz: PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI W MIEJSCOWOŚCI KĘSZYCA LEŚNA
Numer ogłoszenia: 62937 - 2012; data zamieszczenia: 19.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Międzyrzecz , ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie, tel. 95 7426930, faks 95 7426979.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miedzyrzecz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI W MIEJSCOWOŚCI KĘSZYCA LEŚNA.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy wykonaniu nawierzchni ze sztucznej trawy umożliwiające wytyczenie następujących boisk do gier sportowych: - Boisko do piłki ręcznej i mini futbolu o wymiarach 40,0 x 20,0 m - wraz z wyposażeniem: bramki do piłki ręcznej z siatkami - 2 szt., - Boisko do siatkówki o wymiarach 18,0 x 9,0 m - wraz z wyposażeniem: słupki okrągłe aluminiowe - 1 kpl., siatka do siatkówki meczowa - 1 kpl., siatka do siatkówki treningowa, - Boisko do gry w koszykówkę o wymiarach 28,0 x 15,0 m, - wraz z wyposażeniem: kosz typu gęsia szyja z tablicą obręczą i siatką - 2 kpl., - Boisko do gry w tenisa ziemnego o wymiarach 23,78 x 10,96 m, - słupki okrągłe aluminiowe - 1 kpl., siatka meczowa - 1 kpl., siatka treningowa - 1 kpl., - Wykonanie oświetlenia boiska, - Zakup i montaż ławek bez oparcia - 30 szt., - Ogrodzenie terenu o nawierzchni ze sztucznej trawy 34,0 x 46,0 m, - Wykonanie piłkochwytów - 2 kpl. 2. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje nadzór inwestorski: a) Robót drogowych, b) Robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych. 3. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje w szczególności: a) Monitorowanie postępu prac. b) Sprawowanie nadzoru zgodnie z art. 25 i 26 Prawa budowlanego. c) Współpracę z nadzorem autorskim, wyjaśnianie wątpliwości i zastrzeżeń do projektu, wprowadzanie zmian nie powodujących zwiększenia kosztu r.b.m. - nie mających wpływu na zasadnicze rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i nie powodujących pogorszenia użyteczności obiektu, wzywanie nadzoru autorskiego na budowę oraz uznawanie i potwierdzanie pobytów płatnych na karcie nadzoru. d) Pobyty na budowie inspektorów nadzoru, zgodnie z technologią wykonywania robót, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, (nie rzadziej niż 1 razy w tygodniu, a w miarę potrzeb częściej bądź na każde wezwanie Zamawiającego), weryfikacja dobranego sprzętu do realizacji inwestycji. e) Rozliczanie wykonawców z realizacji robót, sprawdzanie i akceptowanie faktur, kalkulacji szczegółowych, kosztorysów częściowych do faktur, naliczanie kar i odszkodowań, f) opiniowanie wniosków na roboty dodatkowe i zamienne wraz ze sprawdzaniem stosownych kosztorysów, g) opiniowanie wniosków wykonawcy robót w sprawie zmiany sposobu wykonania robót budowlanych, w tym zmiany materiałów, maszyn i urządzeń, przebiegu tras i technologii, h) Zawiadamianie o odbiorze końcowym wszystkich zainteresowanych instytucji oraz przyszłych właścicieli uzbrojenia. i) Przygotowanie oraz udział w odbiorach częściowych i w końcowym oraz przy uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. j) W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika usterek w okresie gwarancyjnym, Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego udziału w przeglądzie oraz nadzór nad prawidłowością usunięcia usterek. k) Przekazanie Zamawiającemu dokumentów z odbiorów częściowych, prób, atestów na zabudowane materiały i nadzór nad naniesieniem w dokumentacji projektowej przez projektanta i kierownika budowy zmian i uzupełnień, wynikłych w trakcie realizacji. l) W razie konieczności wykonania robót dodatkowych, nieprzewidzianych lub zamiennych, przygotowanie wspólnie z kierownikiem budowy protokołu konieczności, określenie szacunkowej wartości robót oraz sprawdzenie kosztorysu ofertowego. m) Składanie w terminie do 5 dni po upływie każdego miesiąca sprawozdań z realizacji zadania oraz przyczyn ewentualnych odstępstw w stosunku do harmonogramu n) Prowadzenie i kontrolę rozliczeń budowy oraz przygotowanie dokumentów przekazania na majątek trwały (OT) oraz dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu wraz z jego uzyskaniem. o) Pełnienie nadzoru nad wykonaniem dokumentacji powykonawczej. p) Wykonania pełnej dokumentacji fotograficznej z realizacji budowy w wersji drukowanej i elektronicznej. Dokumentację tą należy wykonać w 4 egzemplarzach. Wykonaną dokumentację z realizacji budowy Wykonawca przekaże protokolarnie Zamawiającemu. q) Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub nie przewidzianych umową zawartą z wykonawcą to Inspektor powinien niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji co do ich zlecenia. Bez zgody Zamawiającego, Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy polecenia wykonania robót dodatkowych, zamiennych i innych. 4. Szczegółowy opis robót budowlanych podlegających nadzorowaniu określają dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które Zamawiający udostępni zainteresowanym do wglądu. Dokumenty te znajdują się również na stronie internetowej Zamawiającego.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1, 71.24.80.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego oświadczenia o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Wykonawca musi wykazać, że nadzorował: 1. minimum 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie boisk sportowych lub rekreacyjnych o nawierzchni z trawy syntetycznej o wartości minimalnej 250.000 zł brutto każda oraz 2. minimum 2 roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia zewnętrznego o wartości minimalnej 20.000 zł brutto każda z udokumentowaniem, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego oświadczenia o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 - tekst jednolity z późn. zmianami) stosowne uprawnienia budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branży drogowej - w specjalności drogowej, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branży elektrycznej - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego oświadczenia o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1)wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ 2) pisemne zobowiązanie, o którym mowa w pkt 5.2. SIWZ, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp 3)pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Możliwość dokonywania ewentualnych istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy wraz z określeniem warunków takich zmian zawarta jest w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 8 do SIWZ
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.bip.miedzyrzecz.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.03.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Międzyrzeczu, Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, pok.201 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Dembowy
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dembowy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-17 20:22:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-17 20:25:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-01-27 10:48:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4233 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony