ˆ

Archiwum zamówień publicznych

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

RZP.2012-11 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 102151 F - ul. Waszkiewicza i Świerczewskiego w Międzyrzeczu - 1 etap

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-17 20:28:33 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Międzyrzecz: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 102151 F - ul. Waszkiewicza i Świerczewskiego w Międzyrzeczu - 1 etap
Numer ogłoszenia: 66965 - 2012; data zamieszczenia: 22.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Międzyrzecz , ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie, tel. 95 7426930, faks 95 7426979.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miedzyrzecz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 102151 F - ul. Waszkiewicza i Świerczewskiego w Międzyrzeczu - 1 etap.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego podczas remontu i przebudowy drogi gminnej nr 102151F ul. Waszkiewicza na odcinku od torów kolejowych do mosty przez rzekę Obrę (km 1+366,17 do km 1+794,15) oraz remont części ul. Chrobrego w Międzyrzeczu w branżach drogowej, sanitarnej i elektrycznej. Realizacja przedmiotowej inwestycji została podzielona na dwa zadania: zadanie kwalifikowane i zadanie niekwalifikowane w skład których wchodzi: ZADANIE KWALIFIKOWANE - REMONT I PRZEBUDOWA UL. WASZKIEWICZA W MIĘDZYRZECZU (etap I) a) Wykonanie remontu i przebudowy nawierzchni drogi ul. Waszkiewicza od km 1+366,17 do km 1+794,15 (dł. ok 428 mb), b) Wykonanie przebudowy chodników przy ul. Waszkiewicza, c) Wykonanie remontu skrzyżowań z drogami bocznymi w zakresie nawierzchni jezdni i chodników, d) Wykonanie remontu oświetlenia w ciągu ulicy Waszkiewicza odcinek od torów kolejowych do mostu przez rz. Obrę, e) Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w ciągu ulicy Waszkiewicza od studzienki D 15 ø 1200 mm do wylotu ø 500 nr 2 do rz. Obry, f) Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego rozbudowywanej ulicy oraz elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, g) Wykonanie przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Waszkiewicza/Winnica/Chrobrego, ZADANIE NIEKWALIFIKOWANE - PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. WASZKIEWICZA ORAZ REMONT UL. CHROBREGO W MIĘDZYRZECZU (etap I) ULICA CHROBREGO: a) Wykonanie remontu nawierzchni ulicy Chrobrego w Międzyrzeczu na odcinku od skrzyżowania z ul. Waszkiewicza do zjazdu do pompowni ścieków (dł. ok 170 mb), b) Wykonanie remontu rurociągu kanalizacji sanitarnej w miejsce istniejącej starej sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Chrobrego oraz drodze dojazdowej do istniejącej pompowni ścieków, c) Wykonanie wymiany przykanalików łączących posesje położone wzdłuż trasy remontowanego rurociągu w pasie ulicy Chrobrego, ULICA WASZKIEWICZA: a) Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ciągu ul. Waszkiewicza na odcinku od studni Ks 8 do studni Ks 33 (wraz z rurą ochronną - przejście pod torami) i przepięciem istniejącej kanalizacji sanitarnej do nowo budowanej, b) Wykonanie sieci wodociągowej wraz z przykanalikami w ciągu ul. Waszkiewicza na odcinku od węzła nr 66 z wpięciem do istniejącej sieci wodociągowej do wysokości studzienki kanalizacji sanitarnej nr 9 (za przejazdem kolejowym) z wpięciem w istniejącą sieć wodociągową, oraz wykonanie przejścia pod torami w rurze ochronnej, c) Wykonanie kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Waszkiewicza od studzienki D-16 do studzienki D-15 wraz z rurą ochronną PE (przejście pod torami) UWAGA ! Przez wzgląd na fakt iż nie ma możliwości całkowitego zamknięcia przebudowywanych ulic roboty budowlane należy prowadzić w takim zakresie aby w miarę możliwości udostępnić mieszkańcom dojazdy do zlokalizowanych w obrębie przebudowywanych ulic zakładów oraz licznych budynków mieszkalnych..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1, 71.24.80.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 05.10.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego oświadczenia o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • o zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Wykonawca musi wykazać, że nadzorował: 1. minimum 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie drogi o nawierzchni bitumicznej na minimalną kwotę 2.000.000 zł brutto każda, w tym co najmniej jedna na terenie miejskim przy zachowaniu ruchu oraz 2. minimum 2 roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej lub wodociągu lub kanalizacji deszczowej o wartości minimalnej 400.000 zł brutto każda oraz 3. minimum 2 roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia drogowego o wartości minimalnej 150.000 zł brutto każda z udokumentowaniem, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego oświadczenia o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 - tekst jednolity z późn. zmianami) stosowne uprawnienia budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branży drogowej - w specjalności drogowej bez ograniczeń, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branży sanitarnej - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branży elektrycznej - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego oświadczenia o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1)wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ 2) pisemne zobowiązanie, o którym mowa w pkt 5.2. SIWZ, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp 3)pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Możliwość dokonywania ewentualnych istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy wraz z określeniem warunków takich zmian zawarta jest w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 8 do SIWZ.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.bip.miedzyrzecz.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.04.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Międzyrzeczu, Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, pok.201 (sekretariat)..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Inwestycja współfinansowana ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Dembowy
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dembowy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-17 20:26:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-17 20:28:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-01-27 10:48:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4366 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony