ˆ

Archiwum zamówień publicznych

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

RZP.2012-09 Adaptacja pomieszczeń szkolnych na przedszkolne w Szkole Podstawowej w Bukowcu

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-18 17:43:56 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Międzyrzecz, 17.04.2012 r.
Oznaczenie sprawy: WRPG.271.9.2012
 
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Adaptacja pomieszczeń szkolnych na przedszkolne w Szkole Podstawowej w Bukowcu.
 
Nazwa zamawiającego: GMINA MIĘDZYRZECZ
                                                   UL. RYNEK 1
                                                   66-300 MIĘDZYRZECZ
REGON 210966846
NIP 596-000-65-53
TELFON 095 7426930    FAX 095 7426960
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:
 
Usługowy Zakład Ogólnobudowlany NOR-BUD Norbert Chudy, ul. Żytnia 7, 64-305 Bolewice
 
Oferta nr 3 spełniała wymogi stawiane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jej wartość nie przekracza środków jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
Wartość złożonej oferty:  69.830,26 zł brutto.
 
Do upływu terminu składania ofert złożono 7 ofert.
Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełnia 5 wykonawców.
Ocenie podlegało 5 ofert, które otrzymały następującą ocenę:
 
Nr oferty
Nazwa wykonawcy
Cena brutto
Ocena punktowa
1
Zakład Ogólnobudowlany TADBUD Józef Żybura
Chwalęcice, ul. Lotniskowa 8, 66-415 Kłodawa
91.109,16 zł
76,64
2
PHU Robert Korpik, Grudzianka 9, 64-310 Lwówek
94.152,45 zł
74,17
3
Usługowy Zakład Ogólnobudowlany NOR-BUD Norbert Chudy, ul. Żytnia 7, 64-305 Bolewice
69.830,26 zł
100
4
Zakład Remontowo-Budowlany „KACZMAREK” s.c.
ul. Antka 11, 66-300 Międzyrzecz
89.987,45 zł
77,60
5
PPHU EUREKA Radosław Warmuz
ul. Armii Krajowej 13/12, 66-400 Gorzów Wlkp.
109.932,46 zł
63,52
Międzyrzecz: Adaptacja pomieszczeń szkolnych na przedszkolne w Szkole Podstawowej w Bukowcu
Numer ogłoszenia: 51745 - 2012; data zamieszczenia: 05.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Międzyrzecz , ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie, tel. 95 7426930, faks 95 7426979.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miedzyrzecz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja pomieszczeń szkolnych na przedszkolne w Szkole Podstawowej w Bukowcu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest adaptacja pomieszczeń szkolnych na przedszkole w Szkole Podstawowej w Bukowcu. Zakres robót budowlanych obejmuje przebudowę i remont części pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku, z przeznaczeniem na punkt przedszkolny: -wykonanie nowych ścianek działowych, likwidacja ścianek działowych, wykonanie lub likwidacja otworów w ścianach, -wykonanie wyjścia z sali dydaktycznej - pomieszczenie nr 3 - na zewnątrz budynku, -wymianę stolarki okiennej, -wymianę stolarki drzwiowej, -wymianę posadzek wraz z warstwami wykończeniowymi, -wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w łazience, -wykonanie (uzupełnienie) wypraw tynkarskich wewnętrznych, -wykonanie nowych powłok malarskich, -przebudowę instalacji: wodno-kanalizacyjnej, c.o., elektrycznej - wg opracowań branżowych. 2.W cenie ryczałtowej zadania należy ująć wszystkie koszty niezbędne do kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia m.in. koszty transportu materiałów i urobku, wywóz i zagospodarowanie materiałów z rozbiórki, koszty zaplecza budowy, uporządkowania terenu oraz wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania zadania. 3.Roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem należy prowadzić zgodnie i w zakresie opracowanej dokumentacji projektowej przez Biuro Projektowo-Usługowe inż. Wojciech Górzny. 4.Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się zastosowanie rozwiązań zamiennych, równoważnych określonych w dokumentacji znaków towarowych, patentów lub ich pochodzenia. 5.Zamieszczone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiary robót służą jedynie jako pomoce do sporządzenia oferty. Wykonawca ma obowiązek ująć wszystkie niezbędne koszty aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z projektem oraz wiedzą i zasadami sztuki budowlanej. 6.Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej okres realizacji zamówienia. W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie się kończył przed terminem zakończenia umowy, Wykonawca na 14 dni przed upływem tego terminu, ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia. 7.Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji, który będzie załącznikiem do umowy. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 8.Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli 3-letniej gwarancji i rękojmi na całość przedmiotu zamówienia oraz zobowiązuje się do zapewnienia pełnej funkcjonalności całości przedmiotu zamówienia poprzez bezpłatne usuwanie usterek w zakresie udzielonej przez siebie gwarancji..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.31.12.00-2, 45.33.00.00-9, 45.41.00.00-4, 45.42.10.00-4, 45.44.21.00-8, 45.43.21.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego oświadczenia o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego wykazu robót zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykonawca udowodni, że zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane obejmujące zakresem budowę, przebudowę, rozbudowę lub remont budynku (w zakresie branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej) o powierzchni użytkowej co najmniej 120 m2 każde udokumentowane, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego oświadczenia o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej osobą zdolną do wykonania zamówienia, która bedzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego oświadczenia o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1)wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ 2)oświadczenie, że Wykonawca wykona zamówienie własnymi siłami lub określi część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom wg załącznika nr 2 do SIWZ 3)pisemne zobowiązanie, o którym mowa w pkt 5.2. SIWZ, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp 4)pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Strony przewidują warunki zmiany przedmiotu lub umówionego terminu wykonania zamówienia: 1) termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec zmianie jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych równolegle z zamówieniem podstawowym, 2) termin i przedmiot zamówienia może ulec zmianie z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, 3) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 4) przedmiot zamówienia może ulec zmianie z powodu wystąpienia dodatkowych a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego Wykonawcę robót, 5) z powodu okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniu szkody w znacznych rozmiarach, 6) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 7) z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.bip.miedzyrzecz.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.03.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Międzyrzeczu, Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, pok.201 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Dembowy
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dembowy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-18 17:32:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-18 17:43:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-01-27 10:49:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4113 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony