ˆ

Archiwum zamówień publicznych

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

RZP.2012-12 Naprawa dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych na terenie Gminy Międzyrzecz

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-18 17:47:48 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Międzyrzecz: Naprawa dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych na terenie Gminy Międzyrzecz
Numer ogłoszenia: 88507 - 2012; data zamieszczenia: 18.04.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 79193 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Międzyrzecz, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie, tel. 95 7426930, faks 95 7426979.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Naprawa dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych na terenie Gminy Międzyrzecz.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: profilowanie mechaniczne i wałowanie w okresie wiosennym ok. 40 000 m2 dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych na terenie miasta Międzyrzecz oraz ok. 260 000 m2 na terenie Sołectwa: Bobowicko, Bukowiec, Gorzyca, Kalsko, Kaława, Kęszyca Leśna, Kuligowo, Kursko, Kuźnik, Nietoperek, Pieski, Pniewo, Szumiąca, Św. Wojciech, Wysoka, Wyszanowo, Żółwin wraz z zabezpieczeniem miejsca prowadzenia robót i właściwym jego oznakowaniem, w okresie jesiennym około 100 000 m2 dróg zgłoszonych pisemnie Wykonawcy do profilowania i wałowania przez Zamawiającego wraz z zabezpieczeniem miejsca prowadzenia robót i właściwym jego oznakowaniem, powierzchniowe odwodnienie wskazanych przez Zamawiającego miejsc nawierzchni drogi polegające na zdjęciu nadmiaru ziemi, uformowaniu w poboczu drogi koryta umożliwiającego naturalny spływ wody opadowej z powierzchni jezdni do istniejącego rowu lub na przyległy teren wraz zabezpieczeniem miejsca prowadzenia robót i właściwym jego oznakowaniem, ścinanie (frezarką mechaniczną) około 2 000 m2 poboczy (z darniny lub gruntu) z wyrównaniem i nadaniem wymaganego spadku oraz załadowanie nadmiaru ścinki na środek transport z odwiezieniem do miejsca składowania wraz zabezpieczeniem placu robót i właściwym jego oznakowaniem. Prace ww. mają być wykonywane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i zgodnie z obowiązującymi przepisami..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.00.00.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • Zakład Remontów Dróg Gruntowych Zdzisław Ziemecki, ul. Konwaliowa 15, 62-004 Czerwonak, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 90323,80 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 • Cena wybranej oferty: 120000,00
 • Oferta z najniższą ceną: 120000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 120000,00
 • Waluta: PLN.
Międzyrzecz, 16.04.2012 r.
Oznaczenie sprawy: WRPG.271.12.2012            
 
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Naprawa dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych na terenie Gminy Międzyrzecz”
 
Nazwa zamawiającego: GMINA MIĘDZYRZECZ
                                                   UL. RYNEK 1
                                                   66-300 MIĘDZYRZECZ
REGON 210966846
NIP 596-000-65-53
TELFON 095 7426930    FAX 095 7420228
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:
Zakład Remontów Dróg Gruntowych Zdzisław Ziemecki
ul. Konwaliowa 15, 62-004 Czerwonak
 
Oferta nr 1 spełniała wymogi stawiane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jej wartość nie przekracza środków jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
 
Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę.
Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełnia 1 wykonawca.
Ocenie podlegała 1 oferta, która otrzymała następującą ocenę:
 
Nr oferty
Nazwa wykonawcy
Opis zadania
Cena brutto
Punktacja
1.
 
Zakład Remontów Dróg Gruntowych
Zdzisław Ziemecki
ul. Konwaliowa 15, 62-004 Czerwonak
Profilowanie i wałowanie 1,00m2 drogi gruntowej i żużlowej w okresie „wiosennym” i „jesiennym”
– zł/m2
0,26 zł
65
Profilowanie  i wałowanie 1,00m2 drogi tłuczniowej w okresie „wiosennym” i „jesiennym” –  zł/m2
0,26 zł
20
Wykonanie 1,00m2 powierzchni odwodnienia nawierzchni drogi polegające na zdjęciu nadmiaru ziemi, uformowaniu w poboczu drogi koryta umożliwiającego naturalny spływ wody opadowej  z powierzchni jezdni do istniejącego rowu lub na przyległy teren – zł/m2
0,05 zł
1
Ścięcie (frezarką mechaniczną) 1,00m2 poboczy (darniny lub gruntu) z wyrównaniem i nadaniem wymaganego spadku oraz załadowanie nadmiaru ścinki na środek transportu – zł/m2
1,05 zł
10
Transport 1m3 ścinki (darniny lub gruntu) z miejsca zbiórki do miejsca składowania na odległość do 1km – zł/m3            
3,08 zł
3
Jw., lecz za kolejny następny 1 km – zł/m3            
3,08 zł
1
Uzyskana punktacja:
100
 
Międzyrzecz: Naprawa dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych na terenie Gminy Międzyrzecz
Numer ogłoszenia: 79193 - 2012; data zamieszczenia: 05.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Międzyrzecz , ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie, tel. 95 7426930, faks 95 7426979.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miedzyrzecz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Naprawa dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych na terenie Gminy Międzyrzecz.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: profilowanie mechaniczne i wałowanie w okresie wiosennym ok. 40 000 m2 dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych na terenie miasta Międzyrzecz oraz ok. 260 000 m2 na terenie Sołectwa: Bobowicko, Bukowiec, Gorzyca, Kalsko, Kaława, Kęszyca Leśna, Kuligowo, Kursko, Kuźnik, Nietoperek, Pieski, Pniewo, Szumiąca, Św. Wojciech, Wysoka, Wyszanowo, Żółwin wraz z zabezpieczeniem miejsca prowadzenia robót i właściwym jego oznakowaniem, w okresie jesiennym około 100 000 m2 dróg zgłoszonych pisemnie Wykonawcy do profilowania i wałowania przez Zamawiającego wraz z zabezpieczeniem miejsca prowadzenia robót i właściwym jego oznakowaniem, powierzchniowe odwodnienie wskazanych przez Zamawiającego miejsc nawierzchni drogi polegające na zdjęciu nadmiaru ziemi, uformowaniu w poboczu drogi koryta umożliwiającego naturalny spływ wody opadowej z powierzchni jezdni do istniejącego rowu lub na przyległy teren wraz zabezpieczeniem miejsca prowadzenia robót i właściwym jego oznakowaniem, ścinanie (frezarką mechaniczną) około 2 000 m2 poboczy (z darniny lub gruntu) z wyrównaniem i nadaniem wymaganego spadku oraz załadowanie nadmiaru ścinki na środek transport z odwiezieniem do miejsca składowania wraz zabezpieczeniem placu robót i właściwym jego oznakowaniem. Prace ww. mają być wykonywane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Za ewentualne zdarzenia na terenie, którym będą wykonywane prace odpowiedzialność ponosi wykonawca..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.00.00.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego oświadczenia o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Wykonawca musi wykazać realizację co najmniej trzech usług zgodnych z przedmiotem zamówienia o łącznej powierzchni minimum 1 200 000 m2 z udokumentowaniem, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego wykazu narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia - wykonawca musi dysponować minimum: równiarka, walec drogowy, ścinarka.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w specjalności drogowej
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego oświadczenia o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1)wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ 2)oświadczenie, że Wykonawca wykona zamówienie własnymi siłami lub określi część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom wg załącznika nr 2 do SIWZ 3)pisemne zobowiązanie, o którym mowa w pkt 5.2. SIWZ, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp 4)pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Strony przewidują możliwość dokonania zmiany umowy w zakresie terminu wykonania umowy, jeśli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy wykonanie umowy w terminie stało się niemożliwe z powodu sił wyższych np. wystąpienia zdarzenia wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością w szczególności zagrażającego bezpośrednio życia lub zdrowiu ludzi, lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, albo z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy któregokolwiek ze stron. Wydłużenie terminu wykonania umowy będzie proporcjonalnie do okresu działania siły wyższej albo działania osób trzecich uniemożliwiających wykonania w terminie prac objętych umową.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.bip.miedzyrzecz.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.04.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, pok.201 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Dembowy
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dembowy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-18 17:46:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-18 17:47:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-01-27 10:48:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4422 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony