ˆ

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na szkolenia dydaktyczne nauczycieli z oddziałów przedszkolnych w gminie Międzyrzecz

Informacja ogłoszona dnia 2018-06-22 21:03:33 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Status: rozstrzygnięty
Tryb: usługi społeczne
Rodzaj zamówienia: Usługi
Zamawiający: Gmina Międzyrzecz
Finansowanie: środki własne
Termin składania ofert do: 2018-07-02 12:00:00
Termin otwarcia ofert: 2018-07-02 12:15:00
Ogłoszono dnia: 2018-06-22 przez Marcin Rzepa
 
 
Międzyrzecz, 10.08.2018 r.
 
WRG.271.27.2018
 
Informacja o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na świadczenie usług szkolenia dydaktycznego nauczycieli z oddziałów przedszkolnych w gminie Międzyrzecz w związku z prowadzonym przez gminę Międzyrzecz projektem unijnym pt. "Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru Gminy Międzyrzecz w tym wsparcie dla przedszkola prowadzonego przez Powiat Międzyrzecki" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach  Oś 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.
 
Działając na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień Zamawiający informuje o udzieleniu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 138o ust. 1 ww. ustawy.
 
 1. Część 1. Szkolenia dydaktyczne dla nauczycieli z Oddziału Przedszkolnego Oddziału Przedszkolnego
  w Szkole Podstawowej Nr 1 , 66-300 Międzyrzecz, ul. Staszica  22a, i  Przedszkola Nr 4 „Bajkowa Kraina”, 66-300 Międzyrzecz, ul. Zachodnia 8 w następującym zakresie: „Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy dydaktycznej”, „Emisja głosu”, „Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli służące poprawie kompetencji w zakresie pedagogiki specjalnej”, Zestaw szkoleniowy.
 
Wartość udzielonego zamówienia:
71505,00 zł brutto.
Nazwa i adres Wykonawcy, z którym została zawarta umowa:
Syntea S.A., ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin
 
2. Część 2. – Szkolenia dydaktyczne dla nauczycieli z Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 i Przedszkola nr 4 w Międzyrzeczu z zakresu pracy z programem Dar Zabawy, a także korzystania z pakietu pomocy dydaktycznych: klocków edukacyjnych typu Dar Zabawy.
 
Wartość udzielonego zamówienia:
6700,00 zł brutto.
Nazwa i adres Wykonawcy, z którym została zawarta umowa:
Froebel.pl Sp. z o.o., Al. Racławickie 7, 20-059 Lublin
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 02.07.2018 r.
WRG.271.27.2018
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Dotyczy: postępowania w trybie art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Międzyrzecz zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług szkolenia dydaktycznego nauczycieli z oddziałów przedszkolnych w gminie Międzyrzecz w związku z prowadzonym przez gminę Międzyrzecz projektem unijnym pt. "Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru Gminy Międzyrzecz w tym wsparcie dla przedszkola prowadzonego przez Powiat Międzyrzecki" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach  Oś 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT
 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Międzyrzecz przekazuje informacje z otwarcia ofert na ww. zadanie.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwoty:
Część 1 – 72.122,40 zł brutto,
Część 2 – 7.200 zł brutto.
 
W wymaganym terminie dla części 1 pn. Szkolenia dydaktyczne dla nauczycieli z Oddziału Przedszkolnego Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 , 66-300 Międzyrzecz, ul. Staszica  22a, i  Przedszkola Nr 4 „Bajkowa Kraina”, 66-300 Międzyrzecz, ul. Zachodnia 8 w następującym zakresie: „Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy dydaktycznej”, „Emisja głosu”, „Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli służące poprawie kompetencji w zakresie pedagogiki specjalnej”, Zestaw szkoleniowy wpłynęły 4 oferty:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
 
Liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych
Warunki płatności
Doświadczenie w realizacji szkoleń z zakresu tematyki szkoleń stanowiących przedmiot zamówienia*
2
Syntea S.A.
ul. Wojciechowska 9a
20-704 Lublin
71.505,00 zł
1
zgodnie ze wzorem umowy
27
3
APHR Sp. z o.o.
Ul. Marywilska 67
03-042 Warszawa
43.718,00 zł
1
zgodnie ze wzorem umowy
17
4
BPR Consulting Paulina Zastróżna
Ul. Radwańska 27/2u
90-540 łódź
55.083,00 zł
1
zgodnie ze wzorem umowy
10
Termin wykonania: 31.08.2018 r..
W wymaganym terminie dla części 2  pn.  Szkolenia dydaktyczne dla nauczycieli z Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 i Przedszkola nr 4 w Międzyrzeczu z zakresu pracy z programem Dar Zabawy, a także korzystania z pakietu pomocy dydaktycznych: klocków edukacyjnych typu Dar Zabawy.
wpłynęła 1 oferta:
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
 
Liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych
Warunki płatności
Doświadczenie w realizacji szkoleń z zakresu tematyki szkoleń stanowiących przedmiot zamówienia*
1
Froebel.pl Sp. z o.o.
Al. Racławickie 7, 20-059 Lublin
6.700,00 zł
0
zgodnie ze wzorem umowy
18
2
Syntea S.A.
ul. Wojciechowska 9a
20-704 Lublin
9.500,00 zł
1
zgodnie ze wzorem umowy
17
3
APHR Sp. z o.o.
Ul. Marywilska 67
03-042 Warszawa
3.354,00 zł
1
 
17
Termin wykonania: do 31.08.2018 r.
*Uwaga: Zamawiający wpisał liczbę szkoleń na podstawie oświadczenia wykonawcy, bez weryfikacji ich treści, która będzie przedmiotem dalszego badania ofert.
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
WRG.271.26.2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
na szkolenia dydaktyczne nauczycieli z oddziałów przedszkolnych w gminie Międzyrzecz
 1. Zamawiający:
Gmina Międzyrzecz
ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz
REGON 210966846
NIP: 596-000-65-53
Telefon: 957426930 Faks: 957426960
e-mail:
adres strony Biuletynu Informacji Publicznej, na której dostępne jest ogłoszenie: https://www.bip.miedzyrzecz.pl/
Prowadząc postępowanie w trybie art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Międzyrzecz zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług szkolenia dydaktycznego nauczycieli z oddziałów przedszkolnych w gminie Międzyrzecz w związku z prowadzonym przez gminę Międzyrzecz projektem unijnym pt. "Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru Gminy Międzyrzecz w tym wsparcie dla przedszkola prowadzonego przez Powiat Międzyrzecki" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach  Oś 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT w podziale na części.
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Kod CPV: 80500000-9
 2. Część 1. Szkolenia dydaktyczne dla nauczycieli z Oddziału Przedszkolnego Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 , 66-300 Międzyrzecz, ul. Staszica  22a, i  Przedszkola Nr 4 „Bajkowa Kraina”, 66-300 Międzyrzecz, ul. Zachodnia 8 w następującym zakresie:
 
 1. Szkolenie „Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy dydaktycznej” dla 21 osób, w łącznym wymiarze 120 godz. dydaktycznych zajęć.
Szkolenie realizowane będzie dla 2 grup nauczycieli (liczących: 9 oraz 12 osób), w wymiarze 60 godzin dydaktycznych zajęć dla każdej grupy.
 
Szkolenie musi obejmować co najmniej następujące zagadnienia/zakres merytoryczny:
1. Komunikacja i organizacja pracy w szkole
– Cloud computing,
– Konto Microsoft,
– Poczta elektroniczna,
– Kalendarz,
– Poczta i kalendarz w systemie Windows 10,
– Komunikatory internetowe,
– Dyski w chmurze.
2. Obsługa urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego
– Tablice interaktywne,
– Praca z projektorem,
– Urządzenia peryferyjne.
3. Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym
– Wyszukiwanie i gromadzenie materiałów cyfrowych i dydaktycznych,
– Przegląd programów do prezentacji multimedialnych i praca z wybraną aplikacją,
– Narzędzia możliwe do zastosowania w edukacji wspomaganej technologią informacyjno-komunikacyjną,
– Źródła i sposoby pozyskiwania aplikacji edukacyjnych.
4. Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych
– Metoda Webquest,
– Metoda Flipped classroom „odwrócone nauczanie”,
– Kanał YouTube.
5. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
– Podstawowe narzędzia ochrony komputera i komunikacji,
– Złośliwe oprogramowanie,
– Rodzaje ataków sieciowych oraz metody zapobiegania,
– Podstawy bezpieczeństwa przeglądarki internetowej i komunikacji w sieci,
– Bezpieczeństwo informacyjne w serwisach społecznościowych.
6. Wykorzystanie zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie
– Portale i serwisy edukacyjne dla uczniów i nauczycieli,
– Wirtualne Muzea Google Arts & Culture,
– Archiwa i biblioteki cyfrowe.
7. Administracja wewnętrzną infrastrukturą sieciowo-usługową szkoły lub placówki systemu oświaty
– Wprowadzenie w zagadnienia sieci komputerowych,
– Urządzenia lokalnej sieci komputerowej,
– Typy sieci komputerowych,
– Konfiguracja urządzeń do pracy w sieci.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia zapewni materiały szkoleniowe w postaci podręcznika/podręczników, omawiających co najmniej w/w zakres merytoryczny oraz umożliwiające w sposób wyczerpujący realizację w/w programu szkolenia.
Szkolenie będzie przygotowywało do zewnętrznego egzaminu certyfikacyjnego i zostanie zakończone walidacją i certyfikacją nabytych kompetencji/kwalifikacji zgodnie z zasadami i wymaganiami określonymi przez Ministerstwo Rozwoju w odniesieniu do sposobów uzyskiwania i potwierdzania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w tzw. „liście sprawdzającej” czy dokument można uznać za potwierdzający kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/37804/Zalacznik_8_Material_o_kwalifikacjach_z_lista.pdf
 
Za proces walidacji i certyfikacji spełniający w/w wymagania Zamawiający uzna proces uzyskiwania kwalifikacji w metodologii, standardach realizacji procesu kształcenia i efekcie końcowym (egzamin, uznawalność zaświadczeń, zgodność z Europejskimi Ramami Kwalifikacji, Polskimi Ramami Kwalifikacji) spełniający łącznie następujące cechy:
1) ustalone standardy dotyczące kompetencji (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), składających się na daną kwalifikację opisane w języku efektów uczenia się;
2) proces walidacji sprawdzający, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte; walidacja obejmuje identyfikację i dokumentację posiadanych kompetencji oraz ich weryfikację w odniesieniu do wymagań określonych dla kwalifikacji. Walidacja prowadzona jest w sposób trafny (weryfikowane są te efekty uczenia się, które zostały określone dla danej kwalifikacji) i rzetelny (wynik weryfikacji jest niezależny od miejsca, czasu, metod oraz osób przeprowadzających walidację);
3) proces certyfikacji, w wyniku którego upoważniona instytucja nadaje dokument stwierdzający posiadanie kwalifikacji; certyfikacja następuje po walidacji, w wyniku wydania pozytywnej decyzji stwierdzającej, że wszystkie wymagane efekty uczenia się zostały osiągnięte; certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji powinien być rozpoznawalny i uznawany w danym środowisku, sektorze lub branży;
4) instytucje certyfikujące mogą samodzielnie przeprowadzać walidację (procesy walidacji i certyfikacji muszą być odpowiednio rozdzielone i niezależne), bądź przekazywać ją do instytucji walidujących, np. centrów egzaminacyjnych.
Propozycje rozwiązań niespełniających w/w wymagań dotyczących zgodności z wymaganiami dotyczącymi walidacji i certyfikacji nabytych kompetencji/kwalifikacji zawodowych - zostaną odrzucone, jako niezgodne z treścią Ogłoszenia/SIWZ.
 
Wykonawca w ramach wynagrodzenia zorganizuje i przeprowadzi egzamin certyfikacyjny dla wszystkich uczestników szkolenia, spełniający wyżej określone wymagania oraz wyda certyfikat wszystkim osobom, które pomyślnie zdały ten egzamin.
 
B) Szkolenie „Emisja głosu” dla 21 osób, w łącznym wymiarze 40 godz. dydaktycznych zajęć.
Szkolenie realizowane będzie dla 2 grup nauczycieli (liczących: 9 oraz 12 osób), w wymiarze 20 godzin dydaktycznych zajęć dla każdej grupy.
 
Szkolenie musi obejmować co najmniej następujące zagadnienia:
Głos – podstawowe narzędzie pracy
Warunki prawidłowej emisji
Proces wydobywania głosu od strony technicznej
Higiena głosu i praca na głosem
Wpływ postawy ciała i oddechu na głos
Techniki oddychania
Ekspresja mowy
Budowanie kontaktu z innymi za pomocą głosu
Podstawowe ćwiczenia oddechowe – świadome używanie oddechu przeponowego, wykorzystanie technik relaksacji w celu rozwijania możliwości głosowych
Higiena aparatu głosowego w pracy
 
 
Wykonawca w ramach wynagrodzenia zapewni materiały szkoleniowe w postaci podręcznika/podręczników, omawiających co najmniej w/w zakres merytoryczny oraz umożliwiające w sposób wyczerpujący realizację w/w programu szkolenia.
 
Szkolenie będzie przygotowywało do zewnętrznego egzaminu certyfikacyjnego i zostanie zakończone walidacją i certyfikacją nabytych kompetencji/kwalifikacji zgodnie z zasadami
i wymaganiami określonymi przez Ministerstwo Rozwoju w odniesieniu do sposobów uzyskiwania i potwierdzania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych
z Europejskiego Funduszu Społecznego w tzw. „liście sprawdzającej” czy dokument można uznać za potwierdzający kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS .https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/37804/Zalacznik_8_Material_o_kwalifikacjach_z_lista.pdf
 
Za proces walidacji i certyfikacji spełniający w/w wymagania Zamawiający uzna proces uzyskiwania kwalifikacji w metodologii, standardach realizacji procesu kształcenia i efekcie końcowym (egzamin, uznawalność zaświadczeń, zgodność z Europejskimi Ramami Kwalifikacji, Polskimi Ramami Kwalifikacji) spełniający łącznie następujące cechy:
1) ustalone standardy dotyczące kompetencji (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), składających się na daną kwalifikację opisane w języku efektów uczenia się;
2) proces walidacji sprawdzający, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte; walidacja obejmuje identyfikację i dokumentację posiadanych kompetencji oraz ich weryfikację w odniesieniu do wymagań określonych dla kwalifikacji. Walidacja prowadzona jest w sposób trafny (weryfikowane są te efekty uczenia się, które zostały określone dla danej kwalifikacji) i rzetelny (wynik weryfikacji jest niezależny od miejsca, czasu, metod oraz osób przeprowadzających walidację);
3) proces certyfikacji, w wyniku którego upoważniona instytucja nadaje dokument stwierdzający posiadanie kwalifikacji; certyfikacja następuje po walidacji, w wyniku wydania pozytywnej decyzji stwierdzającej, że wszystkie wymagane efekty uczenia się zostały osiągnięte; certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji powinien być rozpoznawalny i uznawany w danym środowisku, sektorze lub branży;
4) instytucje certyfikujące mogą samodzielnie przeprowadzać walidację (procesy walidacji i certyfikacji muszą być odpowiednio rozdzielone i niezależne), bądź przekazywać ją do instytucji walidujących, np. centrów egzaminacyjnych.
 
Propozycje rozwiązań niespełniających w/w wymagań dotyczących zgodności z wymaganiami dotyczącymi walidacji i certyfikacji nabytych kompetencji/kwalifikacji zawodowych - zostaną odrzucone, jako niezgodne z treścią Ogłoszenia/SIWZ.
 
Wykonawca w ramach wynagrodzenia zorganizuje i przeprowadzi egzamin certyfikacyjny dla wszystkich uczestników szkolenia, spełniający wyżej określone wymagania oraz wyda certyfikat wszystkim osobom, które pomyślnie zdały ten egzamin.
 
 
C) Szkolenie „Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli służące poprawie kompetencji w zakresie pedagogiki specjalnej” dla 21 osób, w łącznym wymiarze 60 godz. dydaktycznych zajęć.
Szkolenie realizowane będzie dla 2 grup nauczycieli (liczących: 9 oraz 12 osób), w wymiarze 30 godzin dydaktycznych zajęć dla każdej grupy.
 
Szkolenie musi obejmować co najmniej następujące zagadnienia:
1. Przedmiot i zadania pedagogiki specjalnej, subdyscypliny pedagogiki specjalnej, zagadnienia rehabilitacji, psychologiczna sytuacja jednostki niepełnosprawnej.
2. Omówienie podstawowych terminów:
niepełnosprawność intelektualna, ruchowa, sensoryczna, psychiczna, upośledzenie fizyczne, defekt rozwojowy, opóźnienie w rozwoju, zaburzenie rozwojowe, choroba przewlekła, dziecko w stanie terminalnym, dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
3. Analiza wybranych chorób przewlekłych i nieprawidłowości rozwojowych u dzieci i młodzieży: autyzm, zespół Aspergera, schizofrenia u dzieci, mózgowe porażenie dziecięce (MPD), zespół
Dawna, ADHD, karłowatość, otyłość u dzieci i młodzieży, rzadkie choroby genetyczne i inne.
4. Skutki wybranych chorób przewlekłych, niepełnosprawności intelektualnej, zaburzeń sensorycznych i nieprawidłowości rozwojowych u dzieci i młodzieży, ich swoiste potrzeby, możliwości i ograniczenia rozwojowe oraz edukacyjne, postępowanie z dzieckiem niepełnosprawnym i przewlekle chorym.
5. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży (SPE). Formy i metody postępowania terapeutyczno – wychowawczego:
zróżnicowane formy pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dostosowanie form i metod do indywidualnych możliwości wychowanka, tworzenie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych (IPET).
6. Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, problemy emocjonalne, opiekuńcze i wychowawcze rodzin posiadających dziecko niepełnosprawne, pojawienie się dziecka niepełnosprawnego w rodzinie jako krytyczne wydarzenie życiowe (z perspektywy rodzica, zdrowego rodzeństwa) i jego wpływ na skutki wewnątrzrodzinne.
7. Funkcjonowanie społeczne dzieci chorych, niepełnosprawnych, postawy i ocena społeczna (postawa dyskryminacji i wyniszczenia, izolacji i opieki, segregacji i integracji) jakość życia społecznego tych osób, integracja społeczna niepełnosprawnych, inkluzja w edukacji.
 
Wykonawca w ramach wynagrodzenia zapewni materiały szkoleniowe w postaci materiałów własnych (np. skryptu) lub podręcznika/podręczników, omawiających co najmniej w/w zakres merytoryczny oraz umożliwiające w sposób wyczerpujący realizację w/w programu szkolenia.
 
Wykonawca w ramach wynagrodzenia zorganizuje i przeprowadzi wewnętrzny egzamin sprawdzający nabyte kompetencje dla wszystkich uczestników szkolenia, oraz wyda zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wszystkim osobom, które wzięły udział w co najmniej 80% wymiaru godzin szkolenia.
 
D. Wykonawca w ramach wynagrodzenia dostarczy dla wszystkich uczestników szkolenia Zestaw szkoleniowy (21 osób) długopis z wymiennym wkładaem, teczkę tekturową z gumką format A4, notes klejone kartki, min. 50 stron, format A4 w kratkę.
 
Część 2. Szkolenia dydaktyczne dla nauczycieli z Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 i Przedszkola nr 4 w Międzyrzeczu z zakresu pracy z programem Dar Zabawy, a także korzystania z pakietu pomocy dydaktycznych: klocków edukacyjnych typu Dar Zabawy.
 
Szkolenie realizowane będzie dla 1 grupy nauczycieli liczących 10 osób, 16 godzin dydaktycznych.
 
Szkolenie musi obejmować co najmniej następujące zagadnienia/zakres merytoryczny:
Szkolenie winno obejmować min. cztery moduły o następującej tematyce:
Moduł 1 - "Praktyczne wykorzystanie pedagogiki freblowskiej w edukacji przedszkolnej” – 4 h
Cel: wskazanie praktycznych zastosowań pedagogiki Froebla w codziennej pracy w przedszkolu..
Minimalny Program Ramowy:
 1. Pedagogika Froebla – ponadczasowe założenia, filozofia edukacyjna.
 2. Sposoby wprowadzania pedagogiki Froebla do grup przedszkolnych – innowacje, elementy metody, uzupełnienie stosowanych metod.
 3. Freblowskie zabawy na każdą porę dnia.
 4. Poranne koło – inne spojrzenie na zajęcia dydaktyczne.
 5. Edukacyjne inspiracje do stosowania od dziś.
 
Moduł 2 - "Teatrzyki stolikowe z darami Froebla w edukacji językowej, matematycznej
 i przyrodniczej" – 4h
Cel: Poznanie nowego sposobu przedstawiania treści edukacyjnych.
Minimalny Program Ramowy:
 1. Jak obrazować, by nie blokować – sztuka przedstawiania treści w przedszkolu.
 2. Teatrzyki stolikowe – współtworzenie obrazu z dziećmi.
 3. Dziecko widzem i aktorem w edukacji matematycznej – przykładowe scenariusze.
 4. Dziecko widzem i aktorem w edukacji przyrodniczej – przykładowe scenariusze.
 5. Dziecko widzem i aktorem w edukacji językowej – przykładowe scenariusze.
 
Moduł 3- „Zabawy językowe z darami F. Froebla – rozwijanie umiejętności komunikacyjnych” – 4 h.
Cel: Wskazanie praktycznych i łatwych sposobów do rozwijania kompetencji komunikacyjnych
Minimalny Program Ramowy:
1.Językowe zagrożenia – jak rozpoznawać przyczyny.
2. Raz, dwa, trzy, powiedz Ty – zabawy wyzwalające inspiracje do mówienia.
3. Twórczość językowa – wiersze i opowiadania dziecięce.
4. Garść rozwiązań – przykłady scenariuszy z zakresu edukacji językowej.
 
Moduł 4 – Rozwijamy talenty przedszkolaków. Twórcze prace ręczne w oparciu o pedagogikę Froebla” – 4 h.
Cel: Ukazanie różnych sposobów rozwijania zainteresowań i zdolności plastycznych dzieci.
Minimalny Program Ramowy:
1.Prace ręczne – jak naprawdę rozwinąć pracę ręki.
2. Prace płaskie – jak stworzyć okazję do sukcesu dla dzieci uzdolnionych i potrzebujących wsparcia.
3. Wyobraźnia przestrzenna – przykłady prac indywidualnych i grupowych.
4. Od odtwarzania do tworzenia – propozycje zajęć z dziećmi.
 
Rolą wykonawcy szkoleń jest:
- kompleksowa organizacja szkoleń - programy szkoleń muszą obejmować najistotniejsze zagadnienia dotyczące ww. zakresu tematycznego, a zajęcia być prowadzone metodami zapewniającymi aktywny udział nauczycieli z wykorzystaniem posiadanych przez nauczycieli pomocy naukowych – Darów Froebla,
- obsługa trenerska,
- przygotowanie zaświadczeń ukończenia szkolenia – certyfikaty dla każdego z nauczycieli,
- przeprowadzenie weryfikacji nabycia kompetencji w postaci pisemnych testów wiedzy - ankiet: przed szkoleniem i po szkoleniu ukazującym nabycie umiejętności przez nauczycieli,
- zapewnienie uczestnikom materiałów szkoleniowych.  Materiały szkoleniowe to: materiały o F. Froeblu i pedagogice freblowskiej,  materiały dotyczące organizacji pracy w grupach wg. Koncepcji F. Froebla,  materiały dotyczące pracy z Darami Froebla,  gotowe do wykorzystania scenariusze,
- zebranie potwierdzeń obecności nauczycieli z danego szkolenia (lista obecności).
 
 1. Termin realizacji zamówienia.
Szkolenia i egzaminy będą realizowane w okresie od podpisania umowy do nie później niż 31 sierpnia 2018 r.
 
 1. Warunki udziału w postępowaniu.
1.            O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj. dla części 1:
a)            posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. wykażą, że wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwa zamówienia (zrealizowane na podstawie odrębnych umów) polegające na realizacji szkoleń z zakresu tematyki szkoleń stanowiących przedmiot zamówienia, dla co najmniej 10 osób i o liczbie godzin zajęć nie mniejszej niż 60 godzin każde zamówienie.
b)           dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. co najmniej jedną osobą do realizacji każdego ze szkoleń stanowiących przedmiot zamówienia, posiadającymi: wykształcenie co najmniej średnie (preferowane wykształcenie kierunkowe), odpowiednie uprawnienia (akredytacje) do realizacji szkoleń stanowiących przedmiot zamówienia (o ile są wymagane), minimum 60 godz. doświadczenia w pracy dydaktycznej w realizacji kursów/szkoleń z zakresu tematyki szkolenia, do którego została wskazana.
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj. dla części 2:
 1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. wykażą, że wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwa zamówienia (zrealizowane na podstawie odrębnych umów) polegające na realizacji szkoleń z zakresu tematyki szkoleń stanowiących przedmiot zamówienia, dla co najmniej 5 osób.
 2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. co najmniej jedną osobą do realizacji każdego ze szkoleń stanowiących przedmiot zamówienia, posiadającymi: wykształcenie co najmniej średnie (preferowane wykształcenie kierunkowe), odpowiednie uprawnienia (akredytacje) do realizacji szkoleń stanowiących przedmiot zamówienia (o ile są wymagane), minimum 20 godz. doświadczenia w pracy dydaktycznej w realizacji kursów/szkoleń z zakresu tematyki szkolenia, do którego została wskazana.
 
 1. Kryteria oceny ofert.
Zamawiający dokona oceny ofert dla każdej z części oddzielnie.
 
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w  kryteriach:
1) „Łączna cena ofertowa brutto” – C,
2) „Doświadczenie w realizacji szkoleń z zakresu tematyki szkoleń stanowiących przedmiot zamówienia” – D,
3) „Klauzula społeczna” – S.
 
2. Powyższym kryteriom zamawiający przypisał następujące znaczenie:
Kryterium
Waga [%]
Liczba punktów
Sposób oceny wg wzoru
 
Łączna cena ofertowa brutto
60%
60
              Cena najtańszej oferty
C = --------------------------------------  x 60pkt
              Cena badanej oferty
Doświadczenie w realizacji szkoleń z zakresu tematyki szkoleń stanowiących przedmiot zamówienia
30%
30
W kryterium „Doświadczenie w realizacji szkoleń z zakresu tematyki szkoleń stanowiących przedmiot zamówienia.” Zamawiający przyzna punkty za doświadczenie zawodowe Wykonawcy (oferenta), zrealizowanych w okresie 3 lat przed terminem składania ofert, tj. za liczbę szkoleń z zakresu podobnego (adekwatnego) do tematyki szkoleń stanowiących przedmiot zamówienia, wg. następującego schematu:
- do 2 szkoleń - 0 pkt.,
- od 3 do 5 szkoleń - 10 pkt.,
- od 6 do 10 szkoleń - 20 pkt.,
- 11 i więcej szkoleń - 30 pkt.,
Klauzula społeczna
10%
10
- wykonawca, za zobowiązanie się do zatrudnienia na potrzeby realizacji zamówienia co najmniej 1 osoby niepełnosprawnej otrzyma 10 pkt.
- wykonawca za brak zobowiązania się do zatrudnienia na potrzeby realizacji zamówienia osoby niepełnosprawnej otrzyma 0 pkt.
RAZEM
100%
100
 
 
 1. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg wzoru:
L = C+D+S
gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”
D – punkty uzyskane w kryterium „Doświadczenie w realizacji szkoleń z zakresu tematyki szkoleń stanowiących przedmiot zamówienia”
S – punkty uzyskane w kryterium „Klauzula społeczna”
 1. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.
 2. Ocena punktowa w kryterium „Doświadczenie w realizacji szkoleń z zakresu tematyki szkoleń stanowiących przedmiot zamówienia” Zamawiający przyzna punkty za doświadczenie zawodowe Wykonawcy (oferenta), zrealizowanych w okresie 3 lat przed terminem składania ofert, tj. za liczbę szkoleń z zakresu podobnego (adekwatnego) do tematyki szkoleń stanowiących przedmiot zamówienia, wg. następującego schematu:
- do 2 szkoleń - 0 pkt.,
- od 3 do 5 szkoleń - 10 pkt.,
- od 6 do 10 szkoleń - 20 pkt.,
- 11 i więcej szkoleń - 30 pkt.,
 1. Ocena punktowa w kryterium „Klauzula społeczna” dokonana zostanie na podstawie informacji podanych przez wykonawcę w ofercie wg schematu opisanego w tabeli powyżej. Ocenie podlegać będzie zatrudnienie na potrzeby realizacji zamówienia co najmniej 1 osoby niepełnosprawnej. Zatrudnienie jednej lub więcej osób będzie punktowane tak samo.
 2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
 4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy pzp).
 
 1. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty.
Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
 1. wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy  – wg załączonego wzoru – załącznik nr 1 dla części 1 i nr 2 dla części 2.
 2. w celu potwierdzenia uprawnienia do reprezentacji, wykonawca musi załączyć do oferty odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 3. Wykaz wykonanych usług wg załącznika nr 3
 4. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia wg załącznika nr 4
 
Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
Oferta wraz z załącznikami i dokumentami sporządzanymi przez Wykonawcę powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się aby Wykonawca dołączył do oferty skan oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii pełnomocnictwa.
Uwaga: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana musi złożyć pełnomocnictwo
w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
 
 1. Sposób obliczenia ceny oferty.
Podstawą do określenia ceny jest pełen zakres zamówienia określony w pkt. II.2.
 1. Termin złożenia oferty.
Ofertę należy złożyć pisemnie w siedzibie Zamawiającego: Gmina Międzyrzecz,
ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, sekretariat – pokój nr 201 w terminie do 02.07.2018 r. do godz. 12:00.
Przedstawiciele zamawiającego dokonają komisyjnego otwarcia ofert w dniu 02.07.2018 r.
o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu,
ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, pokój 202 (sala narad).
 
 1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy dokumentów wymienionych w rozdziale VI, dla których zastrzeżona jest forma pisemna.
 
 1. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest: Katarzyna Szadkowska, nr tel. 957426984
e-mail:
 1. Informacje o formalnościach.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia zamawiający zamieści na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego.
W razie nieudzielenia zamówienia zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej informację o nieudzieleniu zamówienia.
Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Załączniki:
 1. Formularz ofertowy załącznik 1 dla części 1 i załącznik nr 2 dla części 2.
 2. Wykaz wykonanych usług.
 3. Wykaz osób.
 
Załącznik nr 1
Formularz ofertowy dla części 1 Część 1. Szkolenia dydaktyczne dla nauczycieli z Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 i Przedszkola nr 4 w Międzyrzeczu
OFERTA
 
1.            WYKONAWCA  - należy podać pełną nazwę Wykonawcy składającego ofertę:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
NIP/PESEL …………………….…….…………….., KRS/CEiDG ……………..…………………….………
adres..........................................................................................................................................................
województwo ………………………………….
tel. .................................................... e-mail: ………………………………
REGON ........................................................    
(adres do korespondencji ..............................................................................................................
tel. .................................................. e-mail: ……………………………)
upełnomocniony przedstawiciel: ........................................................................................................
1. Oferujemy wykonanie usługi za następująca cenę:
l.p.
Opis przedmiotu zamówienia.
Liczba osób
w danym szkoleniu.
Stawka
za jedną osobę brutto
(w zł).
Wynagrodzenie brutto (oferty) za całe szkolenie.
(w zł).
I
II
III
IV
V (V=III x IV)
 1.  
Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy dydaktycznej
21
………. , .. zł
………. , .. zł
 1.  
Emisja głosu
21
………. , .. zł
………. , .. zł
 1.  
Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli służące poprawie kompetencji w zakresie pedagogiki specjalnej
 
21
………. , .. zł
………. , .. zł
 1.  
Zestaw szkoleniowy
21
………. , .. zł
………. , .. zł
 
3.  Zobowiązujemy się do zatrudnienia na potrzeby realizacji zamówienia ……… osoby/osób  niepełnosprawnych*.
* w przypadku braku zobowiązania wpisać „0” lub wykreślić.
4.            Oświadczamy, że spełniamy wszystkie wymagania zawarte w Ogłoszeniu o zamówieniu.
7.            Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie: do 31.08.2018 r.
8.            Oświadczamy, że jest nam znany, sprawdzony i przyjęty zakres usług objęty zamówieniem.
9.            Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tzn. przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
10.          Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[1] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu[2].
 
10. W załączeniu przedkładamy:
- wykaz wykonanych usług,
- wykaz osób skierowanych do realizacji usługi.
……………………………………., dnia ..........................
...................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony
przedstawiciel Wykonawcy
 
 
 
Załącznik nr 2
Formularz ofertowy dla Część 2. Szkolenia dydaktyczne dla nauczycieli z Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 i Przedszkola nr 4 w Międzyrzeczu
OFERTA
 
1.            WYKONAWCA  - należy podać pełną nazwę Wykonawcy składającego ofertę:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
NIP/PESEL …………………….…….…………….., KRS/CEiDG ……………..…………………….………
adres..........................................................................................................................................................
województwo ………………………………….
tel. .................................................... e-mail: ………………………………
REGON ........................................................    
(adres do korespondencji ..............................................................................................................
tel. .................................................. e-mail: ……………………………)
upełnomocniony przedstawiciel: ........................................................................................................
1. Oferujemy wykonanie usługi za następująca cenę:
l.p.
Opis przedmiotu zamówienia.
Liczba osób
w danym szkoleniu.
Stawka
za jedną osobę brutto
(w zł).
Wynagrodzenie brutto (oferty) za całe szkolenie.
(w zł).
I
II
III
IV
V (V=III x IV)
 1.  
Część 2. Szkolenia dydaktyczne dla nauczycieli z Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 i Przedszkola nr 4 w Międzyrzeczu z zakresu pracy z programem Dar Zabawy, a także korzystania z pakietu pomocy dydaktycznych: klocków edukacyjnych typu Dar Zabawy.
10
………. , .. zł
………. , .. zł
 
3.  Zobowiązujemy się do zatrudnienia na potrzeby realizacji zamówienia ……… osoby/osób  niepełnosprawnych*.
* w przypadku braku zobowiązania wpisać „0” lub wykreślić.
4.            Oświadczamy, że spełniamy wszystkie wymagania zawarte w Ogłoszeniu o zamówieniu.
5.            Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie: do 31.08.2018 r.
6.            Oświadczamy, że jest nam znany, sprawdzony i przyjęty zakres usług objęty zamówieniem.
7.            Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tzn. przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
8.            Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[3] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu[4].
 
9. W załączeniu przedkładamy:
- wykaz wykonanych usług,
- wykaz osób skierowanych do realizacji usługi.
 
 
 
 
 
 
……………………………………., dnia ..........................
...................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony
przedstawiciel Wykonawcy
 
 
ZAŁĄCZNIK NR 3
 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie: usług szkolenia dydaktycznego nauczycieli z oddziałów przedszkolnych w gminie Międzyrzecz w związku z prowadzonym przez gminę Międzyrzecz projektem unijnym pt. "Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru Gminy Międzyrzecz w tym wsparcie dla przedszkola prowadzonego przez Powiat Międzyrzecki" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach  Oś 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT w podziale na części……….
przedstawiam/my:
 
 
Wykaz wykonanych USŁUG
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane oraz dowody (stanowiące załącznik do niniejszego wykazu) określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Szadkowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-06-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Szadkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-06-22 20:57:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-06-22 21:03:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mirosław Matla
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-08-10 13:35:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1002 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony