ˆ

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów i nauczycieli szkół uczestniczących w projekcie pn. „Droga do sukcesu”

Informacja ogłoszona dnia 2018-10-15 20:48:56 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Status: rozstrzygnięty
Tryb: usługi społeczne
Rodzaj zamówienia: Usługi
Zamawiający: Gmina Międzyrzecz
Finansowanie: środki własne
Termin składania ofert do: 2018-10-29 13:00:00
Termin otwarcia ofert: 2018-10-29 13:15:00
Ogłoszono dnia: 2018-10-15 przez Marcin Rzepa
 
 
Międzyrzecz, 20.12.2018 r.
WRG.271.53.2018
 
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów i nauczycieli  szkół uczestniczących w projekcie pn. „Droga do sukcesu”.
 
Informacja o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na organizację i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów i nauczycieli trzech jednostek oświatowych Gminy Międzyrzecz realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach  Oś 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.2. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych, Poddziałanie 8.2.1. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT.
 
 
Działając na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień Zamawiający informuje o udzieleniu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 138o ust. 1 ww. ustawy.
 
 1. Część 1. Kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń dla  uczniów ze szkół podstawowych objętych projektem z klas 4 -8.
Wartość udzielonego zamówienia:
295050,00 zł brutto.
Nazwa i adres Wykonawcy, z którym została zawarta umowa:
Syntea S.A., ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin
 
 1. Część 2. – Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego dla 70 nauczycieli.
 
Wartość udzielonego zamówienia:
225330,00 zł brutto.
Nazwa i adres Wykonawcy, z którym została zawarta umowa:
Syntea S.A., ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Międzyrzecz, 16.11.2018 r.
WRG.271.53.2018
 
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
 
prowadzonego w trybie art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na zadanie: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów i nauczycieli szkół uczestniczących w projekcie pn. „Droga do sukcesu”.
 
Nazwa zamawiającego:             GMINA MIĘDZYRZECZ
                                                   UL. RYNEK 1
                                                   66-300 MIĘDZYRZECZ
REGON 210966846
NIP 596-000-65-53
TELFON 095 7426930    FAX 095 7426960
 
Część 1 – Kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń dla  uczniów ze szkół podstawowych objętych projektem z klas 4-8.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:
 
Bank Gospodarstwa Krajowego
Region Lubuski
ul. Kupiecka 32C, 65-058 Zielona Góra
 
Uzasadnienie:
Oferta nr 2 spełniała wymogi stawiane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała najwyższą liczbę punktów w oparciu o kryteria oceny ofert, a jej wartość nie przekracza środków jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
 
Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty.
 
Część 2 – Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego dla 70 nauczycieli.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:
 
Bank Gospodarstwa Krajowego
Region Lubuski
ul. Kupiecka 32C, 65-058 Zielona Góra
 
Uzasadnienie:
Oferta nr 2 spełniała wymogi stawiane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała najwyższą liczbę punktów w oparciu o kryteria oceny ofert, a jej wartość nie przekracza środków jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
 
Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty.
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Uzyskana punktacja
1
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
Oddział w Zielonej Górze,
ul. Kupiecka 32B, 65-058 Zielona Góra
1 583 898,63 zł
95,69
2
Bank Gospodarstwa Krajowego
Region Lubuski
ul. Kupiecka 32C, 65-058 Zielona Góra
1 515 628,55 zł
100
 
 
 
 
 
 
Nazwa zamawiającego:
Powiat Międzyrzecki – Zarząd Powiatu
ul. Przemysłowa 2
66-300 Międzyrzecz
NIP: 596-15-43-170
REGON: 210967372
tel./fax. 95 742 84 10; 95 742 84 11.
Godziny urzędowania: poniedziałek od 8:00 do 16:00 od wtorku do piątku godz. 7:00 –15:00.
Strona internetowa Zamawiającego: www.powiat-miedzyrzecki.pl
 
w trybie art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Powiat Międzyrzecki zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług szkolenia dydaktycznego nauczycieli ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w  Międzyrzeczu w związku z prowadzonym przez gminę Międzyrzecz w partnerstwie z Powiatem Międzyrzeckim projektem unijnym pt. "Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru Gminy Międzyrzecz w tym wsparcie dla przedszkola prowadzonego przez Powiat Międzyrzecki" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach  Oś 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT w podziale na części.
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla:
Część 1. Szkolenia dydaktyczne dla nauczycieli ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w  Międzyrzeczu, ul. Konstytucji 3 maja 60 w następującym zakresie: „Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy dydaktycznej”, „Komunikacja alternatywna i wspomagająca metody porozumiewania się”, „Autyzm  formy i metody pracy z dzieckiem”
 
Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla części 1 , tj.:
 
Syntea S.A.
ul. Wojciechowska 9a
20-704 Lublin
W wymaganym terminie dla części 1 wpłynęła 1oferta nie podlegająca wykluczeniu:
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
 
Punktacja
Liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych
Punktacja
Doświadczenie w realizacji szkoleń z zakresu tematyki szkoleń stanowiących przedmiot zamówienia
Punktacja
3
Syntea S.A.
ul. Wojciechowska 9a
20-704 Lublin
24.800 zł
60
1
10
51
30
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla:
 Część 2 pn. Szkolenia dydaktyczne dla nauczycieli z dla nauczycieli z Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, ul. Konstytucji 3 maja 60, 66-300 Międzyrzecz z zakresu pracy z programem Dar Zabawy, a także korzystania z pakietu pomocy dydaktycznych: klocków edukacyjnych typu Dar Zabawy.
 
Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla części 1 , tj.:
 
Froebel.pl Sp. z o.o.
Al. Racławickie 7, 20-059 Lubli
W wymaganym terminie dla części 1 wpłynęła 1 oferta nie podlegająca wykluczeniu:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
 
Punktacja
Liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych
Punktacja
Doświadczenie w realizacji szkoleń z zakresu tematyki szkoleń stanowiących przedmiot zamówienia
Punktacja
2
Froebel.pl Sp. z o.o.
Al. Racławickie 7, 20-059 Lublin
3.300,00 zł
60
0
0
8
20
 
Informacja o wykluczeniu z postępowania Syntea S.A. ul. Wojciechowska 9a 20-704 Lublin
 
Zamawiający działając na podstawie zapisów prowadzonego w trybie  art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych postępowania informuje o wykluczeniu z postępowania wykonawcę Syntea S.A. ul. Wojciechowska 9a 20-704 Lublin.
Zamawiający w dniu 6 lipca 2018 r.  wezwał wykonawcę o uzupełnienie oferty  w następującym zakresie:
- Wykaz usług: Zgodnie z warunkiem postawionym w pkt. IV.1 .a  dla części 2 ogłoszenia o zamówieniu prowadzonego w trybie art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wykonawca ubiegający się o zamówienie powinien  wykazać posiadanie niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwa zamówienia (zrealizowane na podstawie odrębnych umów) polegające na realizacji szkoleń z zakresu tematyki szkoleń stanowiących przedmiot zamówienia, dla co najmniej 5 osób.
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – pkt. II. przedmiotem szkolenia dla części 2 jest szkolenie z zakresu pracy z programem Dar Zabawy, a także korzystania z pakietu pomocy dydaktycznych: klocków edukacyjnych typu Dar Zabawy obejmujące moduły:
- Praktyczne wykorzystanie pedagogiki freblowskiej w edukacji przedszkolnej;
- Teatrzyki stolikowe z darami Froebla w edukacji językowej, matematycznej i przyrodniczej;
- Zabawy językowe z darami F. Froebla – rozwijanie umiejętności komunikacyjnych;
- Rozwijamy talenty przedszkolaków. Twórcze prace ręczne w oparciu o pedagogikę Froebla;
Z treści wykazu wykonanych usług oraz z załączonych referencji nie wynika czy wykonawca spełnia postawiony warunek, gdyż opis wymaganego doświadczenia nie dotyczy szkoleń związanych z powyższym zakresem.
W wymaganym terminie wykonawca nie złożył dokumentów.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla:
 Część 3 pn. Szkolenia dydaktyczne dla nauczycieli ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w  Międzyrzeczu, ul. Konstytucji 3 maja 60 w zakresie Alternatywnych i wspomagających metod komunikacji PECS – Poziom 1.
 
Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla części 1, tj.:
 
PYRAMID EDUCATIONAL
CONSULTANTS OF POLAND
Magdalena Kaźmierczak
Ul. Sikorskiego 25/18
64-400 Międzychód
W wymaganym terminie dla części 1 wpłynęła 1 oferta nie podlegająca wykluczeniu:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
 
Punktacja
Liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych
Punktacja
Doświadczenie w realizacji szkoleń z zakresu tematyki szkoleń stanowiących przedmiot zamówienia
Punktacja
1
PYRAMID EDUCATIONAL
CONSULTANTS OF POLAND
Magdalena Kaźmierczak
Ul. Sikorskiego 25/18
64-400 Międzychód
14.990,00 zł
60
0
0
6
20
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Międzyrzecz, 29.10.2018 r.
WRG.271.53.2018
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów i nauczycieli szkół uczestniczących w projekcie pn. „Droga do sukcesu”.
 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Międzyrzecz przekazuje informacje z otwarcia ofert na ww. zadanie.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwoty:
 • Część 1 – Kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń dla uczniów ze szkół podstawowych objętych projektem z klas 4-8: 296 416,40 zł brutto,
 • Część 2 – Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego dla 70 nauczycieli: 228 076,80 zł brutto.
W wymaganym terminie wpłynęły następujące  oferty:
 
Dla części 1:
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
 
Doświadczenie trenerów
Liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych
Warunki płatności
1
SYNTEA Spółka Akcyjna
ul. Wojciechowska 9a,
20-704 Lublin
295 050,00 zł
120 h dydaktycznych przeprowadzonych szkoleń, w tym 60 h przeprowadzonych dla dzieci szkoły podstawowej lub gimnazjum
1
zgodnie ze wzorem umowy
 
Dla części 2:
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
 
Doświadczenie trenerów
Liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych
Warunki płatności
1
SYNTEA Spółka Akcyjna
ul. Wojciechowska 9a,
20-704 Lublin
225 330,00 zł
120 h dydaktycznych przeprowadzonych szkoleń
1
zgodnie ze wzorem umowy
 
Termin wykonania: 20.06.2019 r.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
WRG.271.53.2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - modyfikacja
 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów i nauczycieli  szkół uczestniczących w projekcie pn. „Droga do sukcesu”.
 
realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Oś 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.2. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych, Poddziałanie 8.2.1. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT.
 
 
Zatwierdzam:
 
 
                                                                              22.10.2018 r. ………………………………………………………….
                                                                                                                                                                               (data i podpis Kierownika Zamawiającego)
 
 1. Zamawiający:
Gmina Międzyrzecz
ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz
REGON 210966846
NIP: 596-000-65-53
Telefon: 957426930 Faks: 957426960
e-mail:
adres strony Biuletynu Informacji Publicznej, na której dostępne jest ogłoszenie: https://www.bip.miedzyrzecz.pl/
 
 
 
 
 
 
 1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Rodzaj zamówienia – usługa społeczna. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000,00 euro, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), oraz aktów wykonawczych do ustawy oraz na zasadach uregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów i nauczycieli trzech jednostek oświatowych Gminy Międzyrzecz realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach  Oś 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.2. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych, Poddziałanie 8.2.1. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT.
 2. Zamówienie podzielone jest na 2 części:
 1. Część 1: Kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń dla  uczniów ze szkół podstawowych objętych projektem z klas 4 -8.
 2. Część 2: Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego dla 70 nauczycieli.
 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 1.
Główny KOD CPV:
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
Kody CPV dodatkowe:
80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego  
 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Rozdział 6.Informacja o podwykonawcach
 1. Stosownie do art. 36a ust. 1 Ustawy Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
 2. Zamawiający nie zastrzega kluczowych części zamówienia, które Wykonawca zobowiązany jest zrealizować osobiście.
 3. W przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podać nazwę oraz adres tych podwykonawców.
 4. Przyjmuje się, że brak wskazania w ofercie podwykonawców oznacza realizację zamówienia siłami własnymi.
 5. Wykonawca, w celu wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia z postępowania wobec podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, zamieszcza informacje o tych podwykonawcach również w oświadczeniu składanym na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ.
 6. Wykonawca może za zgodą Zamawiającego zmienić lub zrezygnować z Podwykonawcy wskazanego w ofercie. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
Powyższe zapisy stosuje się odpowiednio wobec dalszych podwykonawców.
 1. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
 2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
 1. ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
 2. zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z  oryginałem wszystkich dokumentów;
 3. pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;
 4. jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Rozdział 8.Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
Rozdział 9.Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich [ PLN ]. 
 1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy spełniający warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy, tj. nie podlegają wykluczeniu i spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
 
 1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
 
Określenie warunków:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 3 do SIWZ);
 
 1. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
 
Określenie warunków:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 3 do SIWZ);
 
 1. Zdolności technicznej lub zawodowej.
Określenie warunków:
 
Część 1:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:
a) skierują do realizacji zamówienia co najmniej sześciu trenerów posiadających  doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia zajęć w ramach szkoleń odpowiadających zamówieniu dla części 1, którzy posiadają:
- wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie kierunkowe w stosunku do tematyki szkolenia, do którego zostało wykazane;
- posiadają kwalifikacje pedagogiczne;
- każda z osób skierowana do realizacji szkoleń  przeprowadziła w okresie ostatnich 3 lat kursy/szkolenia o tematyce szkolenia, z zakresu podobnego/adekwatnego o łącznej liczbie godzin dydaktycznych min. 60, w tym co najmniej 30 godzin musi dotyczyć szkoleń przeprowadzonych dla dzieci ze szkoły podstawowej lub gimnazjum; Za adekwatne szkolenie  Zamawiający uzna szkolenie obejmująca tematykę  obsługi programów biurowych.
- min. 1 osoba musi posiadać akredytację Trenera VCC w stosunku do szkolenia do którego został wykazana *  a w przypadku innego standardu równoważnego odpowiednie uprawnienia wymagane przez daną instytucję certyfikującą, jeśli takich wymaga.
 
(Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca, podaje imiona i nazwiska osób, które zdolne będą do prowadzenia danego kursu/szkolenia i oświadcza, ile dana osoba posiada doświadczenia zawodowego/uprawnień - w/g wzoru z załącznika nr 7 do SIWZ – Wykaz osób).
 
b) posiadają akredytację wymaganą do prowadzenia szkoleń w standardzie VCC w zakresie tematyki szkoleń  w części, na którą składają ofertę, tj. status Akademii Edukacyjnej VCC* lub dysponuje min. 1 osobą z akredytacją Trenera VCC a w przypadku innego standardu równoważnego odpowiednie uprawnienia wymagane przez daną instytucję certyfikującą, jeśli takich wymaga,  oraz posiadają akredytację wymaganą do przeprowadzenia egzaminów w standardzie VCC* w stosunku do egzaminu, który będzie realizowała lub zobowiązuje się do jej uzyskania najpóźniej do rozpoczęcia egzaminów lub dysponuje osobą zdolną do realizacji egzaminów stanowiących przedmiot zamówienia w części, na którą składają ofertę, tj. co najmniej 1 (jedną) osobą do realizacji każdego z egzaminów opisanych w części zamówienia, na którą składają ofertę, która posiada aktualną akredytację wymaganą do prowadzenia egzaminów w standardzie VCC* w stosunku do egzaminu, który będzie realizowała, a w przypadku innego standardu równoważnego odpowiednie uprawnienia wymagane przez daną instytucję certyfikującą, jeśli takich wymaga.
 
(W celu wykazania spełnienia warunku Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest dostarczyć dokumenty jednoznacznie poświadczające spełnianie ww. warunku tj. certyfikat lub inny równoważny dokument).
 
Część 2
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:
a) skierują do realizacji zamówienia co najmniej trzech trenerów posiadających doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia zajęć w ramach szkoleń odpowiadających zamówieniu dla części 2, którzy posiadają:
- wykształcenie wyższe; preferowane wykształcenie kierunkowe w stosunku do tematyki szkolenia, do którego zostało wykazane;
- co najmniej 1 osoba skierowana do realizacji szkoleń  przeprowadziła w okresie ostatnich 3 lat kursy/szkolenia o tematyce szkolenia, z zakresu podobnego/adekwatnego  o łącznej liczbie godzin dydaktycznych min. 60. Za adekwatne szkolenie  Zamawiający uzna szkolenie obejmujące tematykę: programy biurowe w administracji;
- co najmniej 1 osoba skierowana do realizacji szkoleń  przeprowadziła w okresie ostatnich 3 lat kursy/szkolenia o tematyce szkolenia, z zakresu podobnego/adekwatnego  o łącznej liczbie godzin dydaktycznych min. 60. Za adekwatne szkolenie  Zamawiający uzna szkolenie obejmujące tematykę: Technologię Informacyjno-Komunikacyjne;
- co najmniej 1 osoba skierowana do realizacji szkoleń  przeprowadziła w okresie ostatnich 3 lat kursy/szkolenia o tematyce szkolenia, z zakresu podobnego/adekwatnego  o łącznej liczbie godzin dydaktycznych min. 60. Za adekwatne szkolenie  Zamawiający uzna szkolenie obejmujące tematykę: Administrowanie sieciami komputerowymi;
 
- min. 1 osoba musi posiadać akredytację Trenera VCC* w stosunku do szkolenia do którego został wykazana (tj. programy biurowe w administracji), a w przypadku innego standardu równoważnego odpowiednie uprawnienia wymagane przez daną instytucję certyfikujące, jeśli takich wymaga.
- min. 1 osoba musi posiadać akredytację Trenera VCC* w stosunku do szkolenia do którego został wykazana (tj. Technologie Informacyjno-Komunikacyjne), a w przypadku innego standardu równoważnego odpowiednie uprawnienia wymagane przez daną instytucję certyfikujące, jeśli takich wymaga.
- min. 1 osoba musi posiadać akredytację Trenera VCC* w stosunku do szkolenia do którego został wykazana (tj. Administrowanie sieciami komputerowymi), a w przypadku innego standardu równoważnego odpowiednie uprawnienia wymagane przez daną instytucję certyfikujące lub  Kwalifikacje E13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami w stosunku do szkolenia do którego został wykazana (tj. Administrator sieci komputerowych) .
Zamawiający dopuszcza łączenie powyższych kwalifikacji przez 1 osobę.
 
(Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca, podaje imiona i nazwiska osób, które zdolne będą do prowadzenia danego kursu/szkolenia i oświadcza, ile dana osoba posiada doświadczenia zawodowego/uprawnień - w/g wzoru z załącznika nr 7 do SIWZ – Wykaz osób).
 
b) posiadają akredytację wymaganą do prowadzenia szkoleń w standardzie VCC w zakresie tematyki szkoleń w części, na którą składają ofertę, tj. status Akademii Edukacyjnej VCC* lub dysponuje min. 1 osobą z akredytacją Trenera VCC a w przypadku innego standardu równoważnego odpowiednie uprawnienia wymagane przez daną instytucję certyfikującą, jeśli takich wymaga,  oraz posiadają akredytację wymaganą do przeprowadzenia egzaminów w standardzie VCC* w stosunku do egzaminu, który będzie realizowała lub zobowiązuje się do jej uzyskania najpóźniej do rozpoczęcia egzaminów lub dysponuje osobą zdolną do realizacji egzaminów stanowiących przedmiot zamówienia w części, na którą składają ofertę, tj. co najmniej 1 (jedną) osobą do realizacji każdego z egzaminów opisanych w części zamówienia, na którą składają ofertę, która posiada aktualną akredytację wymaganą do prowadzenia egzaminów w standardzie VCC* w stosunku do egzaminu, który będzie realizowała, a w przypadku innego standardu równoważnego odpowiednie uprawnienia wymagane przez daną instytucję certyfikującą, jeśli takich wymaga.
 
(W celu wykazania spełnienia warunku Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest dostarczyć dokumenty jednoznacznie poświadczające spełnianie ww. warunku tj. certyfikat lub inny równoważny dokument).
 
 
 
 1. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia warunki wskazane w ust. 1 muszą być spełnione łącznie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 2. Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wykazał braku podstaw wykluczenia.
 3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty zgodnie z rozdziałem 11 SIWZ.
 4. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
 
* Przez „posiadanie akredytacji równoważnej do standardu VCC” rozumie się: proces uzyskiwania kwalifikacji o metodologii, standardach realizacji i efekcie końcowym (m.in. waga egzaminu, uznawalność zaświadczeń, zgodność z Europejskimi Ramami Kwalifikacji, Polskimi Ramami Kwalifikacji, itp.) nie niższymi niż standard VCC, tj. akredytację uzyskaną poprzez:
1. Posiadanie ustalonych standardów dotyczących kompetencji (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), składających się na daną kwalifikację opisane w języku efektów uczenia się;
2. Posiadanie procesu walidacji sprawdzającej, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. Walidacja obejmuje identyfikację i dokumentację posiadanych kompetencji oraz ich weryfikację w odniesieniu do wymagań określonych dla kwalifikacji. Walidacja powinna być prowadzona w sposób trafny (weryfikowane są te efekty uczenia się, które zostały określone dla danej kwalifikacji) i rzetelny (wynik weryfikacji jest niezależny od miejsca, czasu, metod oraz osób przeprowadzających walidację);
3. Posiadanie procesu certyfikacji, w wyniku którego upoważniona instytucja nadaje dokument stwierdzający posiadanie kwalifikacji. Certyfikacja następuje po walidacji, w wyniku wydania pozytywnej decyzji stwierdzającej, że wszystkie wymagane efekty uczenia się zostały osiągnięte. Certyfikaty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i uznawane w danym środowisku, sektorze lub branży. Instytucje certyfikujące mogą samodzielnie przeprowadzać walidację (w takiej sytuacji procesy walidacji i certyfikacji muszą być odpowiednio rozdzielone i niezależne), bądź przekazywać ją do instytucji walidujących, np. centrów egzaminacyjnych.
Zamawiający w żadnym stopniu nie określa standardu VCC jako obligatoryjnego z uwagi na wykluczenie części Wykonawców, którzy nie posiadają ww. akredytacji,  z możliwości ubiegania
się o wykonanie zamówienia. Jednakże biorąc pod uwagę zalecenia Komisji Europejskiej oraz założenia realizowanego projektu, Zamawiający jako przykład i standardy jakościowe wskazuje akredytację VCC wraz z jednoczesną możliwością zastosowania równoważnego standardu.
Zamawiający wymaga, aby kursy i szkolenia przeprowadzone w ramach niniejszego zamówienia,
zakończone były uznawanymi świadectwami lub certyfikatami potwierdzającymi zdobycie konkretnych umiejętności, mającymi zastosowanie na rynku pracy.
Zamawiający uzna w/w warunek, jeśli wykonawca udowodni poprzez załączenie odpowiednich dokumentów i/lub uzasadnienia, że  dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji zgodnie z weryfikacją prowadzoną w oparciu o Listę sprawdzającą do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji, dostępną pod adresem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/37804/Zalacznik_8_Material_o_kwalifikacjach_z_lista.pdf  
Szczegółowy opis standardu VCC dostępny na stronie internetowej:
 
Jednocześnie, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA RÓWNIEŻ UDZIAŁ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA PRZEZ PODWYKONAWCĘ, KTÓRY POSIADA AKREDYTACJĘ VCC LUB RÓWNOWAŻNĄ LUB DYSPONOWANIE OSOBAMI TRZECIMI, KTÓRE POSIADAJĄ AKREDYTACJĘ VCC LUB RÓWNOWAŻNĄ.
 
Rozdział 11.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, których Zamawiający żąda od Wykonawcy w niniejszym postępowaniu
 1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, należy wraz z ofertą przedłożyć:
 1. Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy (Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ);
 
 1. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany będzie przedłożyć:
 1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI).
 
 1. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy wykonawca, odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie przedłożyć:
 1. Wykaz osób odpowiadających opisowi warunku określonemu w Rozdziale 10 ust. 1 pkt 3 ppkt a (w danej części, na którą Wykonawca składa ofertę), wraz z jednoznacznym  określeniem ich doświadczenia zawodowego. Do wykazu należy dołączyć dowody określających czy te usługi szkoleniowe przeprowadzone przez trenerów zostały wykonane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI);
 2. Dokumenty poświadczające posiadanie akredytacji wymaganej do prowadzenia szkoleń i realizacji egzaminów w standardzie VCC* lub innym równoważnym standardzie, odpowiadające opisowi warunku określonemu w Rozdziale 10 ust. 1  pkt 3  ppkt b. (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI ).
 1. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy:
 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia.
 1. Inne dokumenty, które należy przedłożyć wraz z ofertą:
 1. Pełnomocnictwo (w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy osoba upoważniona do reprezentowania wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa);
 2. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do SIWZ (jeżeli dotyczy).
 
 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 2:
  1. pkt 2-4 i 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 1. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
 2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
 
Rozdział 12.Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 1. Załączniki wraz z pełną dokumentacją w formacie edytowalnym (DOCX, 195.1 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2018-10-15 | Data wytworzenia informacji: 2018-10-15
 2. Załączniki wraz z pełną dokumentacją w formacie pdf (PDF, 6.2 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2018-10-15 | Data wytworzenia informacji: 2018-10-15
 3. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert (PDF, 260.5 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2018-10-19 | Data wytworzenia informacji: 2018-10-19
 4. Ogłoszenie o zamówieniu - modyfikacja 22.10.2018 (ZIP, 17.5 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2018-10-22 | Data wytworzenia informacji: 2018-10-22
 5. zestawienie ofert - błędne (PDF, 152.2 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2018-10-29 | Data wytworzenia informacji: 2018-10-29
 6. zestawienie ofert - właściwe (PDF, 151.8 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2018-10-31 | Data wytworzenia informacji: 2018-10-29
 7. Rozstrzygnięcie (PDF, 221 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2018-11-16 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-16
 8. udzielenie zamówienia (PDF, 421.6 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2018-12-20 | Data wytworzenia informacji: 2018-12-20
 9. Rejestr zmian

  Podmiot udostępniający informację:
  Podmiot udostępniający informację:
  Urząd Miejski w Międzyrzeczu
  Osoba, która wytworzyła informację:
  Osoba, która wytworzyla informację:
  Tomasz Dembowy
  Data wytworzenia informacji:
  Data wytworzenia informacji:
  2018-10-15
  Osoba, która odpowiada za treść:
  Osoba, która odpowiada za treść:
  Katarzyna Szadkowska
  Data wprowadzenia do BIP
  Data wprowadzenia do BIP
  2018-10-15 20:32:10
  Wprowadził informację do BIP:
  Wprowadził informację do BIP:
  Marcin Rzepa
  Data udostępnienia informacji:
  Data udostępnienia informacji:
  2018-10-15 20:48:56
  Osoba, która zmieniła informację:
  Osoba, która zmieniła informację:
  Marcin Rzepa
  Data ostatniej zmiany:
  Data ostatniej zmiany:
  2018-12-20 18:38:53
  Artykuł był wyświetlony:
  Artykuł był wyświetlony:
  909 raz(y)
  Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »