ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rewitalizacja 2016

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zapytanie ofertowe

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, dnia 24.06.2016 r.
Znak sprawy: WPP.671.3.2016.MT
 
 
wg rozdzielnika
 
 
Zapytanie ofertowe
Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.)
 
I. Zamawiający:
GMINA MIĘDZYRZECZ
RYNEK 1
66-300 MIĘDZYRZECZ
REGON 210966846
NIP 596-000-65-53
TELEFON 95 742 69 30; 95 742 69 65
FAX 95 742 69 60
 
zaprasza do złożenia ofert cenowych na sporządzenie:
„Lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Międzyrzecz
 na lata 2016 –  2022”
 
Lokalny program rewitalizacji będzie stanowił podstawę do aplikowania
o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego i powinien być opracowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji
w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Ministra Infrastruktury
i Rozwoju  z dnia 3 lipca 2015 r. (MIiR/H 2014-2020/20(01)/07/2015).
 
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Specyfika głównych wymagań:
1. Cechy i elementy programu rewitalizacji:
 1. Program rewitalizacji odznacza się co najmniej cechami wskazami w pkt 1-4 Załącznika do Wytycznych oraz zawiera przynajmniej elementy wskazane
  w pkt 5 Załącznika do Wytycznych, które są poddawane analizie i weryfikacji.
 2. Opracowanie poza minimalnym zakresem określonym w Wytycznych powinno posiadać następujące cechy i zawartość (elementy): kompleksowość programu rewitalizacji, koncentrację programu rewitalizacji, komplementarność programu rewitalizacji z innymi dokumentami, komplementarność międzyokresową, komplementarność źródeł finansowania, realizację zasad partnerstwa i partycypacji.
 
2. Lokalny program rewitalizacji dla Gminy Międzyrzecz na lata 2016-2022 powinien zawierać m. in.
 1. opis powiązań programu z dokumentami  strategicznymi i planistycznymi gminy;
 2. diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych oraz skalę i charakter potrzeb rewitalizacyjnych; w tym: przygotowanie ankiet badawczych niezbędnych do wyznaczania obszaru zdegradowanego, przeprowadzenie badań ankietowych, zebranie danych, analizę danych, wyznaczenie i wskazanie granic obszaru zdegradowanego  i  obszaru  rewitalizacji  na  mapie,  udział  w  spotkaniach informacyjnych;
 3. zasięgi przestrzenne obszaru/obszarów rewitalizacji, tj. określenie w oparciu  o inne dokumenty strategiczne gminy lub diagnozę i identyfikację potrzeb rewitalizacyjnych, terytorium/terytoriów najbardziej wymagających wsparcia;
 4. wizję stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji (planowany efekt rewitalizacji);
 5. cele rewitalizacji oraz odpowiadające zidentyfikowanym potrzebom rewitalizacyjnym kierunki działań mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk;
 6. listę planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z ich opisami zawierającymi, w odniesieniu do każdego projektu/przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, co najmniej: nazwę i wskazanie podmiotów go realizujących, zakres realizowanych zadań, lokalizację (miejsce przeprowadzenia danego projektu), szacowaną wartość, prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny
  i zamierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji;
 7. charakterystykę pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących kierunki działań, mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących sytuację kryzysową;
 8. mechanizmy zapewnienia komplementarności pomiędzy poszczególnymi projektami/przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów i funduszy na obszarze objętym programem rewitalizacji;
 
 
 
 1. indykatywne ramy finansowe w odniesieniu do przedsięwzięć, o których mowa w pkt 6 i 7, z indykatywnymi wielkościami środków finansowych
  z różnych źródeł (także spoza funduszy polityki spójności na lata 2014-2020 –publiczne i prywatne środki krajowe w celu realizacji zasady dodatkowości środków UE);
 2. mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów,
  i grup aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji;
 3. system monitoringu i oceny skuteczności działań i system wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu programu.
 1. Diagnoza (o której mowa w pkt 2) zawiera w programie rewitalizacji (o ile nie została dokonana w innym dokumencie strategicznym lub planistycznym gminy przyjętym uchwałą rady gminy) analizę wszystkich sfer (gospodarczą, środowiskową, przestrzenno-funkcjonalną, techniczną), a w szczególności pogłębioną analizę kwestii społecznych dla określenia potrzeb podjęcia wyprzedzających działań o charakterze społecznym (dotyczącym rozwiązywania problemów społecznych oraz pobudzającym aktywność lokalną), co pozwoli na przygotowanie działań rewitalizacyjnych o bardziej złożonym, kompleksowym charakterze i oddziaływaniu. Takie działania mają na celu podniesienie skuteczności i trwałości projektów rewitalizacyjnych oraz gotowości
  i świadomości mieszkańców, co do możliwości partycypacyjnego współdecydowania
  o obszarze objętym programem rewitalizacji.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo ostatecznego kształtu obszaru rewitalizacji,
  z poszanowaniem wyniku diagnozy.
 3. Na etapie sporządzania diagnozy Zamawiający deklaruje współpracę w zakresie przygotowania i przekazywania Wykonawcy danych będących w posiadaniu lub w posiadaniu jego jednostek organizacyjnych.
 4. Zasięgi przestrzenne obszaru lub obszarów rewitalizacji dokonywane są (o ile nie zostały dokonane w innym dokumencie  strategicznym lub planistycznym gminy przyjętym uchwałą rady gminy) przy założeniu, że dany program rewitalizacji może obejmować więcej niż jedno terytorium wymagające wsparcia. Zasięg każdego z tych obszarów wyznaczany jest przy założeniu, że jest to terytorium ograniczone przestrzennie, tj. obejmujące tereny o szczególnej koncentracji negatywnych zjawisk, istotne dla rozwoju danej gminy.
 5. Program rewitalizacji łącznie nie obejmuje więcej niż 20% powierzchni gminy
  i dotyczy liczby ludności nie większej niż 30% jej mieszkańców.
 6. Opis planowanych działań rewitalizacyjnych, które będą realizowane w ramach danego programu rewitalizacji powinien zawierać przede wszystkim:
 1. identyfikację podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, tj. takich, bez których realizacja celów programu rewitalizacji nie będzie możliwa i obszar rewitalizacji nie będzie w stanie wyjść z kryzysowej sytuacji;
 2. charakterystykę (zbiorczy opis) innych, uzupełniających rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych, tj. takich, które ze względu na mniejszą skalę oddziaływania trudno zidentyfikować indywidualnie, a są oczekiwane ze względu na realizację celów programu rewitalizacji. W opisie przedsięwziąć uzupełniających należy wskazać obszary tematyczne, zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb obszaru rewitalizacji.
 1. Program powinien zawierać także listę planowanych, podstawowych projektów
  i przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
 2. Program rewitalizacji będzie podlegał ocenie Instytucji Zarządzającej RPO - Lubuskie 2020
  w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania go do ewentualnych uwag ww. Instytucji.
 3. Wszelkie poprawki i aktualizacje do zatwierdzenia ostatecznej wersji dokumentu są objęte przedmiotem zamówienia, w związku z tym nie przewiduje się zlecania dodatkowych prac.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do udziału w spotkaniach Zespołu Zadaniowego.
 5. Wykonawca zobowiązany jest do prezentacji założeń programu na posiedzeniach Komisji oraz podczas sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.
 6. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia ostatecznej wersji Lokalnego programu rewitalizacji do zatwierdzenia Radzie Miejskiej w Międzyrzeczu wraz z projektem uchwały z uzasadnieniem.
 
4. Termin realizacji zamówienia:  do 5 miesięcy od daty podpisania umowy.
1. Okres gwarancji: nie dotyczy.
2. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
III. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wnioskodawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2. posiadania wiedzy i doświadczenia – warunek posiadania wiedzy i doświadczenia będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej 1 Zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert;
 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania Zamówienia.
Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, w tym minimum:
 1. kierownik zespołu  - osoba posiadająca co najmniej pięcioletnie doświadczenie
  w kierowaniu zespołami badawczymi i programowymi, jest autorem co najmniej 2 opracowań strategicznych np. strategia rozwoju gospodarczego, lokalny program rewitalizacji, gminny program rewitalizacji, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 2. specjalista ds. diagnozy – osoba posiadająca co najmniej trzyletnie doświadczenie
  w zakresie badań społecznych, opracowywania raportów, jest autorem, co najmniej 2 raportów z badań;
 3. specjalista ds. konsultacji społecznych – osoba która posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie opracowania i konsultowania dokumentów strategicznych;
 1. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.
 
IV. Sposób przygotowania oferty:
 1. ofertę należy sporządzić na załączonym druku „Formularz ofertowo-cenowy”;
 2. oferta złożona przez Wykonawcę po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez jej otwierania;
 3. ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej;
 4. oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 
V. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
 1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
 1. wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowo-cenowy –
  wg załączonego wzoru;
 2. zaparafowany projekt umowy;
 3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty cenowej – w postaci oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;
 4. inne dokumenty:
 1. wykaz wykonania ważniejszych zamówień;
 2. oświadczenie;
 3. wykaz osób, którymi dysponuje bądź będzie dysponował wykonawca przy wykonaniu zamówienia.
 
VI. Kryteria oceny oferty:
 1. cena                                    30 pkt;
 2. termin realizacji        30 pkt;
 3. doświadczenie            40 pkt.
 
VII. Opis sposobu obliczania ceny:
Kryterium cena
 1. Na załączonym formularzu ofertowo-cenowym, należy przedstawić cenę netto
  i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz podać wartość podatku VAT.
 2. Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
 3. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą
  w złotych polskich.
 5. Maksymalnie do zdobycia 30 pkt wg wzoru: Cena najniższa /cena oferty
  x 30 pkt.
 
Kryterium termin realizacji
Maksymalnie do zdobycia 30 pkt wg wzoru: Najkrótszy termin realizacji /termin podany w ofercie x 30 pkt.
 
Kryterium doświadczenie
Maksymalnie do zdobycia 40 pkt. Punkty przyznawane są za największe doświadczenie, gdy oferenci wykażą się podobnym doświadczeniem przyznawana jest taka sama liczba punktów.
 1. 1 opracowany lokalny/gminny program rewitalizacji bądź w trakcie realizacji
  (po opracowaniu diagnozy i zjawisk kryzysowych oraz wyznaczeniu obszaru zdegradowanego) – 10 pkt
 2. 2 opracowane  lokalne/gminne programy rewitalizacji bądź w trakcie realizacji
  (po opracowaniu diagnozy i zjawisk kryzysowych oraz wyznaczeniu obszaru zdegradowanego) – 20 pkt
 3. 3 opracowane lokalne/gminne programy rewitalizacji bądź w trakcie realizacji
  (po opracowaniu diagnozy i zjawisk kryzysowych oraz wyznaczeniu obszaru zdegradowanego) -  30 pkt
 4. 3 i więcej opracowanych lokalnych/gminnych programów rewitalizacji bądź w trakcie realizacji (po opracowaniu diagnozy i zjawisk kryzysowych oraz wyznaczeniu obszaru zdegradowanego)+ dołączone referencje – 40 pkt.
 
VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego
z Wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń i dokumentów.
 
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faxu lub drogą elektroniczną po uprzednim uzgodnieniu.
 
IX. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się
z Wykonawcami.
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest: Monika Tomaszewska Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego; nr tel. 95 742 69 65.
 
X. Miejsce oraz termin składania ofert:
Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski
w Międzyrzeczu, Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, w sekretariacie pokój nr 201; do godziny 13:00 dnia 30.06.2016 r. Ofertę cenową należy złożyć w zamkniętej  nieprzeźroczystej, zabezpieczonej kopercie zatytułowanej - Zapytanie ofertowe dla zadania
pn. „Opracowanie Lokalnego programu rewitalizacji – nie otwierać do dnia
30.06.2016 r. godz. 13:30”.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.06.2016 r. o godz. 13:30 w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, pokój 304.
W przypadku wersji elektronicznej decyduje data wysłania tj. 30.06.2016 do godz. 24:00, w przypadku wersji papierowej decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego
w Międzyrzeczu. Złożenie oferty po terminie skutkuje jej odesłaniem.
 
XI. Informacje o formalnościach
 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi
  o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się
  o udzielenie zamówienia.
 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy ale nie później niż w terminie związania ofertą.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
 5. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
 6. Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu
  o przyjęte kryteria i zastrzega jednocześnie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 
Załączniki:
 1. Formularz ofertowo-cenowy.
 2. Projekt umowy.
 3. Wykaz wykonania ważniejszych zamówień.
 4. Oświadczenie.
 5. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca
  przy wykonywaniu zamówienia.
 
 
 
 
 
Otrzymują:
 1. Adresat – wg rozdzielnika w aktach sprawy.
 2. Aa.
 
Zatwierdzam:
 
 
………………………………………….
(data, podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego)
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Tomaszewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-06-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Tomaszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-06-24 11:45:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-06-24 11:46:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-22 08:14:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7820 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »