ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zarządzenie Nr 56/2020 Burmistrz Międzyrzecza z dnia 02 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego

Informacja ogłoszona dnia 2020-07-03 21:45:05 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 56/2020
Burmistrz Międzyrzecza
z dnia 02 lipca 2020 roku.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego
 
Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17) i uchwale XXXVI/361/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru składanych ofert. w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. ust. 713) zarządzam co następuje:
 
§ 1.
  1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego.
  2. Ogłoszenie o konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zlecenie realizacji zadania publicznego wymienionego w §1 ust. 1 nastąpi wraz z udzieleniem dotacji, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
 
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Zespołu Oświaty w Międzyrzeczu.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Z up. BURMISTRZA
 
mgr Anna Sawka
Sekretarz Gminy
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Załącznik do Zarządzenia Nr 56/2020

Burmistrza Międzyrzecza

z dnia 02 lipca 2020 roku

 

Burmistrz Międzyrzecza ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego

 

I.        Rodzaj zadania publicznego.

Zadanie obejmuje prowadzenie wychowania przedszkolnego dla dzieci w przedszkolach niepublicznych lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego wraz z udzieleniem dotacji w wysokości określonej w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Celem zadania jest zapewnienie dostępności do wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym w roku szkolnym 2020/2021, na warunkach takich jak w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz.

II.      Wysokość środków publicznych, które gmina Międzyrzecz ma zamiar przeznaczyć na realizację zadania.

1.    Wysokość planowanej dotacji za okres od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r. wynosi 229 735,20 zł,

2.    Wysokość planowanej dotacji za okres od 01.01.2021 r. do 31.08.2021 r. wynosi 459 470,40 zł.

Wysokość dotacji na każde dziecko, uczęszczające do przedszkola niepublicznego lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego wyłonionego w otwartym konkursie ofert, będzie równa podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli określonej w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Międzyrzecz. Wysokość dotacji będzie ustalona i aktualizowana zgodnie z art. 43 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

III.    Warunki jakie musi spełnić podmiot, któremu może zostać powierzona realizacja zadania.

 

1. Postępowanie w sprawie otrzymania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w art. 17 ust. 1 i art. 22 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Wyłonione w konkursie przedszkole niepubliczne otrzyma dotację jeżeli:

1) spełni warunki określone w art. 13 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, z tym, że czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2, nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie;

2) będzie pobierać opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe niż opłaty ustalone na podstawie art. 52 ust. 1-3 ustawy z dnia 27  października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz uchwały XXX/298/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Międzyrzecz;

3) będzie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną dla przedszkoli publicznych;

4) zapewni liczbę uczniów w oddziale przedszkolnym nieprzekraczającą maksymalnej liczby uczniów w oddziale przedszkola publicznego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ustawy Prawo oświatowe;

5) zapewni uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo oświatowe;

6) stosować zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Międzyrzecz, określone w uchwale XXXII/326/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkoła podstawowych prowadzonych przez gminę Międzyrzecz, branych pod uwagę na drugim etapie  postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

2. Warunkiem ubiegania się o przyznanie dotacji jest złożenie oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia.

3. Dotacja będzie przekazywana na każdego wychowanka na rachunek bankowy przedszkola, w 12 ratach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za styczeń będzie przekazana do dnia 20 stycznia, a za grudzień w terminie do dnia 15 grudnia.

4. O otrzymanie dotacji z budżetu gminy Międzyrzecz w ramach otwartego konkursu ofert mogą się ubiegać osoby prowadzące niepubliczne przedszkola i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego wpisane do ewidencji niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez Burmistrza Gminy Międzyrzecz.

5. Warunkiem ubiegania się o otrzymanie dotacji na realizację zadania publicznego przez oferentów jest złożenie zobowiązania do przestrzegania warunków, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz podanie informacji o planowanej liczbie uczniów.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

 

1. Zadanie określone otwartym konkursem ofert dla niepublicznych przedszkoli lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego obejmuje zapewnienie realizacji wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałych na terenie gminy Międzyrzecz w roku szkolnym 2020/2021. Łącznie gmina Międzyrzecz zamierza pozyskać maksymalnie 60 miejsc w przedszkolach niepublicznych.

2. Termin realizacji zadania obejmuje okres: od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2021 r.

3. Miejsce realizacji zadania: Gmina Międzyrzecz.

 

V.    Termin i sposób składania ofert.

 

1. Oferty wraz z załącznikami należy przesłać w terminie do dnia 27 lipca 2020 r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z umieszczoną nazwą i adresem oferenta oraz dopiskiem „Oferta na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego” na adres:

 

Gminny Zespół Oświaty w Międzyrzeczu (pok. 201)

ul. Wojska Polskiego 13B

66-300  Międzyrzecz

 

2. Za datę złożenia oferty przyjmuje się dzień jej wpływu do Gminnego Zespołu Oświaty w Międzyrzeczu.

3. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą podlegać ocenie.

 

VI. Wymagana dokumentacja.

1. Obligatoryjnie należy złożyć:

1) ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego, zawierającą m.in. informację o planowanej liczbie uczniów - podpisaną przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego przedszkole niepubliczne, a w przypadku prowadzenia przedszkola przez kilka osób fizycznych – podpisaną przez wszystkie te osoby, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1(plik w formacie docx) do ogłoszenia;

2) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy organem prowadzącym jest osoba prawna;

3) dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta w przypadku podpisania oferty przez osoby upoważnione przez organ prowadzący;

4) zobowiązanie, do przestrzegania postanowień, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2(plik w formacie docx) do ogłoszenia;

5) oświadczenie o braku zaległych zobowiązań finansowych wobec Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, urzędów skarbowych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3(plik w formacie docx) do ogłoszenia;

6) oświadczenie o posiadaniu prawa do zajmowania lokalu (lokali), w którym realizowane ma być zadanie, z podmiotem tytułu prawnego do dysponowania lokalem (akt własności, umowa najmu, umowa użyczenia, porozumienie w sprawie udostępnienia lokalu).

2. Poza załącznikami wymienionymi w ust. 1 oferent może dołączyć zdjęcia, filmy pomieszczeń przedszkola, terenu wokół przedszkola, w tym placu zabaw, a także informację o miejscach parkingowych przynależnych lokalizacji przedszkola. Dołączone zdjęcia, filmy winny przedstawiać pomieszczenia oraz otoczenie obiektu bez udziału wychowanków placówki (ochrona wizerunku zgodnie  z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

VI.  Tryb i Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert.

 

1. Oferty oceniane będą w trybie i według kryteriów zawartych w uchwale XXXVI/361/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru składanych ofert.

2. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi 4 sierpnia 2020 r.

3. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej (w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń budynku Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, na stronie internetowej).

4. Burmistrz Międzyrzecza może odstąpić od rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert. Informację o tym podaje do publicznej wiadomości.

5. Podmiot, któremu przyznano dotację, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązuje się do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych w umowie.

6. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania publicznego jest zobowiązany do złożenia sprawozdania końcowego z jego realizacji na zasadach określonych w umowie dotacyjnej i na warunkach określonych w ustawie prawo oświatowe.

7. Organ administracji publicznej ma prawo kontroli i oceny realizacji zadania w tym prawo do wzywania podmiotów do składania sprawozdań częściowych.  

8. W roku 2020 i w roku poprzednim gmina Międzyrzecz nie przeprowadzała otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego przez osoby prowadzące niepubliczne przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego oraz w ww. zakresie nie była udzielana dotacja.

 

VIII. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest: Burmistrz Międzyrzecza, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz.

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy za pośrednictwem adresu e - mail:

<e-mail>

lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze dotyczącego realizowania zadań przez Burmistrza Międzyrzecza na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 17) w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4) W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 3 Państwa dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, po zakończeniu obowiązywania oferty, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6) Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania.

7) Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym i jest niezbędne w celu realizacji obowiązku prawnego wykonywanego przez Administratora.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Sawka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-03 21:44:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-03 21:45:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-03 21:45:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
33 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony