ˆ

Azbest 2021

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Gmina Międzyrzecz zrealizowała w 2021r. zadanie pn. „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Międzyrzecz” dofinasowanego ze środków Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na lata 2019-2023

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                       
 
 
Gmina Międzyrzecz zrealizowała w 2021r. zadanie pn. „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Międzyrzecz” dofinasowanego ze środków Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na lata 2019-2023
 
W oparciu o przyznaną dotację ze środków Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na lata 2019-2023 Gmina Międzyrzecz zrealizowała zadanie pn. „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Międzyrzecz”.
 
W dniu 13 lipca  2021 r. zawarto umowę z firmą EKO24 Barbara Plewko - Wykonawcą zadania polegającego na usunięciu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Międzyrzecz w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012-2032” przyjętego Uchwałą Nr XXVI/208/12  Rady Miejskiej w Międzyrzeczu w dniu 28 grudnia 2012 r. zmienionego Uchwałą Nr IX/79/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24 czerwca 2015 r.
Ostatecznie odebrano 67,52 Mg odpadów z 5 nieruchomości, których właściciele złożyli informacje
o wyrobach zawierających azbest i zgłosili chęć uczestnictwa w ww.programie.
Koszt zadania wyniósł 44 546,33 zł, zadanie zostało sfinansowane w kwocie 28 872,62 zł
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ( w wys. 17 323,57 zł) i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze (w wys. 11 549,05 zł).
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kornela Manyś
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-23 13:40:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-23 13:40:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-23 13:50:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1635 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Burmistrza Międzyrzecza o wstępnym naborze wniosków o usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Międzyrzecz przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w roku 2021

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie Burmistrza Międzyrzecza o wstępnym naborze wniosków
o  usunięcie wyrobów zawierających azbest
z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Międzyrzecz
przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w roku 2021
 
Szanowni Mieszkańcy
 
Burmistrz Międzyrzecza informuje, że zainteresowani mieszkańcy, wyrażający chęć wymiany w roku 2021 azbestowych pokryć dachowych, lub chęć usunięcia wyrobów lub materiałów zawierających azbest ze swoich nieruchomości, mogą składać wnioski o usunięcie wyrobów i materiałów zawierających azbest w 2021 roku na formularzu wniosku, który można pobrać w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu lub ze strony internetowej www.bip.miedzyrzecz.pl., w terminie do dnia 14 maja 2021 r.
Wnioski wraz z załącznikami składać można w następujący sposób:
  •  zostawiając je w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz
  • przesłać listem poleconym na adres Wydział Gospodarki Komunalnej, Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz
Koszt zakupu i montażu nowych pokryć dachowych oraz elementów elewacji pokrywają właściciele nieruchomości we własnym zakresie. W związku ze zmianą finansowania programu usuwania azbestu osoby zainteresowane programem będą partycypowały w kosztach usługi na warunkach określonych w umowie z gminą.
Informacje dodatkowe:
  1. Źródłem finansowania przedmiotowego zadania będzie dotacja z WFOŚiGW w Zielonej Górze oraz środki własne beneficjenta końcowego - Wnioskodawcy, z którym zostanie zawarta umowa przewidująca pokrycie 70% kosztów przez Gminę jednak kwota refundacji Gminy nie może przekroczyć ceny jednostkowej za Megagram wynoszącej 700zł. Pozostałą część kosztów pokrywać będzie Wnioskodawca.
  2. Ubiegającymi się o dofinansowanie zadania, mogą być osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe, rolnicy, mali i średni przedsiębiorcy oraz pozostali właściciele nieruchomości (rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością), którzy zamierzają dokonać zmiany pokrycia dachu lub elementów elewacji oraz posiadają tytuł prawny do nieruchomości (np. budynku mieszkalnego,  gospodarczego, garażu), zlokalizowanego na terenie gminy Międzyrzecz.
  3. Podmiot ubiegający się o usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miedzyrzecz składa jeden egzemplarz papierowej wersji wniosku z wymaganymi załącznikami. W przypadku kserokopii dokumentów stanowiących załączniki do wniosku, wymagane jest oświadczenie wnioskodawcy, że kopie te są zgodne z oryginałem.
  4. Wnioski złożone po upływie wskazanego terminu nie podlegają procedurze oceny i będą zwracane Wnioskodawcy. Podmiotowi ubiegającemu się o dofinansowanie, którego wniosek nie został uwzględniony, nie przysługuje z tego tytułu roszczenie. Podmiot ten jednak może się starać o dofinansowanie w przypadku kolejnego naboru realizowanego przez Gminę Międzyrzecz.
  5. Podstawą realizacji zadania będzie zawarcie umowy cywilnoprawnej pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Międzyrzecz, reprezentowaną przez Burmistrza Międzyrzecza, w której to  umowie będą określone istotne postanowienia, w tym warunek oraz terminy wpłaty i zapłaty wkładu własnego. Podstawą płatności stanowić będzie nota księgowa wystawiona właścicielowi/ Wnioskodawcy przez Burmistrza Międzyrzecza, z terminem płatności 14 dni, licząc od daty otrzymania noty. Płatności należy dokonać na wskazane w umowie konto bankowe.
  6. Zadanie objęte wnioskiem będzie realizowane przez uprawniony podmiot, spełniający wymogi przewidziane w przepisach prawa w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest, a wyłoniony przez Gminę Międzyrzecz zgodnie z przepisami.
  7. Szczegóły związane z wykonaniem robót, w szczególności terminy demontażu i zbiórki wyrobów zawierających azbest, w/w podmiot będzie uzgadniał z Wnioskodawcą.
  8. W przypadku stwierdzenia większej ilości wyrobów zawierających azbest niż ta zadeklarowana we wniosku konieczne będzie podpisanie aneksu do umowy, ponieważ ilość wyrobów zawierających azbest z umowy musi być tożsama z ilością na karcie przekazania odpadu.
Osoba do kontaktu: Bogusława Czerkawska, tel. 957426963 lub adres mailowy:
 
Z up. BURMISTRZA
 
mgr Tomasz Markiewicz
Zastępca Burmistrza

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Markiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-27 22:49:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-27 23:10:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-27 23:10:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1964 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »