ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Azbest 2023

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie Burmistrza Międzyrzecza o wstępnym naborze wniosków o usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Międzyrzecz przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w roku 2023

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-03-07 14:05:47 przez Marcin Rzepa

Akapit nr - brak tytułu

Burmistrz Międzyrzecza
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
 
Ogłoszenie Burmistrza Międzyrzecza o wstępnym naborze wniosków
o  usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Międzyrzecz
przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w roku 2023
Szanowni Mieszkańcy
Burmistrz Międzyrzecza informuje, że zainteresowani mieszkańcy, wyrażający chęć wymiany w roku 2023 azbestowych pokryć dachowych, lub chęć usunięcia wyrobów lub materiałów zawierających azbest ze swoich nieruchomości, mogą składać wnioski o usunięcie wyrobów i materiałów zawierających azbest w 2023 roku na formularzu wniosku, który można pobrać w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu lub ze strony internetowej www.bip.miedzyrzecz.pl., w terminie do dnia 17 kwietnia 2023 r.
Wnioski wraz z załącznikami składać można w następujący sposób:
 • zostawiając je w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz
 • przesłać listem poleconym na adres Wydział Gospodarki Komunalnej, Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz
 
Uwaga.
Prosimy zwrócić uwagę jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku, ponieważ wnioski niekompletne nie będą brane pod uwagę.
 
Koszt zakupu i montażu nowych pokryć dachowych oraz elementów elewacji pokrywają właściciele nieruchomości we własnym zakresie. Osoby zainteresowane programem będą partycypowały w kosztach usługi na warunkach określonych w umowie z gminą.
 1. Źródłem finansowania przedmiotowego zadania będzie dotacja z WFOŚiGW
  w Zielonej Górze oraz środki własne beneficjenta końcowego - Wnioskodawcy, z którym zostanie zawarta umowa przewidująca pokrycie 40% kosztów przez Gminę jednak kwota refundacji Gminy nie może przekroczyć ceny jednostkowej za Megagram wynoszącej 700zł. Pozostałą część kosztów pokrywać będzie Wnioskodawca.

  Przykład 1. Właściciel złożył wniosek dotyczący ilości 1 Mg, cena jednostkowa wyniesie 690 zł wówczas Gmina refunduje kwotę 276 zł czyli 40% z 690 zł, a właściciel nieruchomości 414  zł
  Przykład 2. Właściciel złożył wniosek dotyczący ilości 1 Mg, cena jednostkowa wyniesie 760 zł wówczas Gmina pokrywa kwotę 40% z 700 zł za 1 Mg tj. 280 zł, natomiast właściciel nieruchomości 420 zł plus kwotę wykraczającą poza 700 zł czyli łącznie 480 zł za 1 Mg
   
 2. Ubiegającymi się o dofinansowanie zadania, mogą być osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe, rolnicy, mali i średni przedsiębiorcy oraz pozostali właściciele nieruchomości (rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością), którzy zamierzają dokonać zmiany pokrycia dachu lub elementów elewacji oraz posiadają tytuł prawny do nieruchomości (np. budynku mieszkalnego,  gospodarczego, garażu), zlokalizowanego na terenie gminy Międzyrzecz.
   
 3. Podmiot ubiegający się o usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miedzyrzecz składa jeden egzemplarz papierowej wersji wniosku z wymaganymi załącznikami. W przypadku kserokopii dokumentów stanowiących załączniki do wniosku, wymagane jest oświadczenie wnioskodawcy, że kopie te są zgodne z oryginałem.
   
 4. Wnioski złożone po upływie wskazanego terminu nie podlegają procedurze oceny i będą zwracane Wnioskodawcy. Podmiotowi ubiegającemu się o dofinansowanie, którego wniosek nie został uwzględniony, nie przysługuje z tego tytułu roszczenie. Podmiot ten jednak może się starać o dofinansowanie w przypadku kolejnego naboru realizowanego przez Gminę Międzyrzecz
   
 5. Zarejestrowane, pozytywnie zweryfikowane wnioski są kwalifikowane do realizacji. Z wniosków tych, w przypadku niewystarczających środków przeznaczonych na ten cel w budżecie, są kwalifikowane do realizacji w pierwszej kolejności wnioski poprzedzone deklaracją wstępną  na usuwanie wyrobów zawierających azbest, których termin upłynął 25 listopada 2022r., a następnie wnioski wg daty wpływu do Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.
   
 6. Podstawą realizacji zadania będzie zawarcie umowy cywilnoprawnej pomiędzy Wnioskodawcą, a Gminą Międzyrzecz, reprezentowaną przez Burmistrza Międzyrzecza, w której to  umowie będą określone istotne postanowienia, w tym warunek oraz terminy wpłaty i zapłaty wkładu własnego. Podstawą płatności stanowić będzie nota księgowa wystawiona właścicielowi/ Wnioskodawcy przez Burmistrza Międzyrzecza, z terminem płatności 14 dni, licząc od daty otrzymania noty. Płatności należy dokonać na wskazane w umowie konto bankowe.
   
 7. Zadanie objęte wnioskiem będzie realizowane przez uprawniony podmiot, spełniający wymogi przewidziane w przepisach prawa w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest, a wyłoniony przez Gminę Międzyrzecz zgodnie z przepisami.
   
 8. Szczegóły związane z wykonaniem robót, w szczególności terminy demontażu i zbiórki wyrobów zawierających azbest, w/w podmiot będzie uzgadniał z Wnioskodawcą, biorąc pod uwagę okres, na który będzie zawarta umowa pomiędzy Gminą a Wykonawcą.
   
 9. W przypadku stwierdzenia większej ilości wyrobów zawierających azbest niż ta zadeklarowana we wniosku konieczne będzie podpisanie aneksu do umowy, ponieważ ilość wyrobów zawierających azbest z umowy musi być tożsama z ilością na karcie przekazania odpadu.
Osoba do kontaktu: Karolina Marciniec, tel. 957426993, lub adres mailowy:
z up. Burmistrza
 
mgr Tomasz Markiewicz
Zastępca Burmistrza

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony