ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Urząd Miejski

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Załącznik do Zarządzenia: Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-16 08:52:29 przez Zasilenie Danymi, informacja należąca do archiwum

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Załącznik
do Zarządzenia Nr 72/2011
Burmistrza Międzyrzecza

z dnia 20 lipca.2011 r.

Regulamin Organizacyjny

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§ 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu zwany dalej Regulaminem, określa:
 1. zakres działania i zadania Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu zwanego dalej Urzędem,
 2. organizację Urzędu,
 3. zasady funkcjonowania Urzędu,
 4. zakres działania kierownictwa Urzędu i poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy.
§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 1. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Międzyrzecz,
 2. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Międzyrzeczu,
 3. Burmistrzu, Zastępcy Burmistrza, Sekretarzu, Skarbniku, Kierowniku Urzędu Stanu Cywilnego - należy przez to rozumieć odpowiednio: Burmistrza Międzyrzecza, Zastępcę Burmistrza Międzyrzecza, Sekretarza Gminy Międzyrzecz, Skarbnika Gminy Międzyrzecz oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Międzyrzeczu.
§ 3. 1. Urząd jest jednostką budżetową Gminy.
2. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
3. Urząd mieści się w Międzyrzeczu.
§ 4. 1. Urząd jest czynny:
 1. w poniedziałek w godzinach od 730 – 1630
 2.  we wtorek, środa, czwartek, od 730 – 1530
 3. w piątek od 730 – 1430
 4. Biuro obsługi funduszu alimentacyjnego od poniedziałku do piątku, w godzinach od 700 do 1500.
2. Śluby udzielane są także w niedziele, święta i dni wolne od pracy w godzinach od 1200 do 1600.
Rozdział II
Zakres działania i zadania Urzędu
§ 5. 1. Urząd stanowi aparat pomocniczy Rady Miejskiej i Burmistrza.
2. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na Gminie zadań.
§ 6. 1. Do zadań Urzędu należy obsługa administracyjno – biurowa organów Gminy.
2. W szczególności do zadań Urzędu należy:
 1. przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania zarządzeń, decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy Gminy,
 2. wykonywanie - na podstawie udzielonych upoważnień - czynności faktycznych i prawnych wchodzących w zakres zadań Gminy, w tym również wykonywanie czynności kontrolnych jednostek organizacyjnych i pomocniczych Gminy oraz innych podmiotów w zakresie wykorzystania udzielonych dotacji z budżetu Gminy,
 3. zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,
 4. przygotowywanie uchwalenia i wykonywania budżetu Gminy oraz innych aktów organów Gminy,
 5. realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał i zarządzeń organów Gminy,
 6. zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej komisji i klubów radnych oraz innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy,
 7. prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego do powszechnego  wglądu w siedzibie Urzędu oraz Biuletynu Informacji Publicznej,
 8. wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
 9. realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy,
 10. zapewnienie organom Gminy wykonywania obowiązku udostępniania informacji publicznej.
 
Rozdział III
Organizacja Urzędu
§ 7. 1. Kierownictwo Urzędu tworzą:
 1. Burmistrz (B),
 2. Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji (BT),
2a)   Zastępca Burmistrza ds. Majątku Gminy (BM),
 1. Skarbnik Gminy (SG),
 2. Zastępca Skarbnika Gminy (ZS),
 3. Sekretarz Gminy (S).
2. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska:
 1. Wydział Organizacyjno - Administracyjny (WOA),
 2. Wydział Finansowo - Budżetowy (WFB),
 3. Wydział Spraw Obywatelskich (WSO),
 4. Wydział Realizacji Inwestycji i Planowania Przestrzennego (WIP),
 5. Wydział Gospodarki Komunalnej (WGK),
 6. Wydział Gospodarki Mieniem i Rolnictwa (WMR),
 1. skreślony,
 2. Wydział Rozwoju i Promocji Gospodarczej (WRPG),
 3. skreślony,
 4. skreślony,
10a) Biuro obsługi funduszu alimentacyjnego (BFA),
 1. Urząd Stanu Cywilnego (USC),
 2. Biuro Rady (BR),
 3. Biuro Prawne (BP),
 4. Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego (BKA),
 5. Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego (BON),
 6. Samodzielne Stanowisko ds. Przeciwdziałania Patologiom Społecznym, Zdrowia i Opieki Społecznej (PZO),
 7. Samodzielne Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej (BHP),
 8. skreślony,
 9. Samodzielne Stanowisko – Doradca (D).
 10. Samodzielne stanowisko – Asystent (A).
3. Komórkami organizacyjnymi kierują kierownicy.
4. Z zastrzeżeniem § 8, komórki organizacyjne dzielą się na stanowiska pracy.
5. Podziału komórek organizacyjnych na stanowiska pracy oraz ustalenia wielkości zatrudnienia w wydziałach dokonuje Burmistrz w drodze zarządzenia wewnętrznego.
 
§ 8. 1. Strukturę organizacyjną Urzędu określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.
2. Wielkość zatrudnienia w Urzędzie w ramach przyznanych środków na wynagrodzenie określa Burmistrz.
3. W uzasadnionych przypadkach w Urzędzie mogą być tworzone i likwidowane stanowiska pracy.
Rozdział IV
Zasady funkcjonowania Urzędu
§ 9. Urząd działa w oparciu o następujące zasady:
 1. praworządności,
 2. służebności wobec społeczności lokalnej,
 3. racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,
 4. jednoosobowego kierownictwa,
 5. kontroli wewnętrznej i zewnętrznej,
 6. podziału kompetencji,
 7. wzajemnego współdziałania,
 
§ 10. Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu działają na podstawie prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.
 
§ 11. Pracownicy Urzędu w wykonywaniu zadań Urzędu i swoich obowiązków są obowiązani służyć Gminie.
 
§ 12. 1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.
2. Zakupy i inwestycje dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych i finansów publicznych.
 
§ 13. 1. Urzędem kieruje Burmistrz przy pomocy Zastępców Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Burmistrzem za realizację swoich zadań.
2. Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych i zarządzają nimi w sposób zapewniający optymalną realizację zadań i ponoszą za to odpowiedzialność przed Burmistrzem. Pracownicy zajmujący samodzielne stanowiska pracownicze ponoszą odpowiedzialność za realizację przyznanych zadań bezpośrednio przed Burmistrzem.
3. Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu są bezpośrednimi przełożonymi podległych im pracowników i sprawują nadzór nad nimi, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Informatyk w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem i ochroną danych podlega Pełnomocnikowi Burmistrza ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
 
§ 14. 1. Organizacja działalności kontrolnej obejmuje kontrolę wewnętrzną, zewnętrzną i audyt.
2. Szczegółowe zasady kontroli wewnętrznej i zewnętrznej określa załącznik nr 2 do Regulaminu.
3.Szczegółowy tryb działania audytu określa Burmistrz w formie instrukcji.
 
§ 15. 1. Komórki organizacyjne realizują zadania wynikające z przepisów prawa i Regulaminu w zakresie ich właściwości rzeczowej.
2. Komórki organizacyjne i pracownicy zajmujący samodzielne stanowiska pracy są zobowiązane do współdziałania, w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.
Rozdział V
Zakres zadań kierownictwa Urzędu
§ 16. 1. Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności:
 1. reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
 2. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
 1. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
 2. dokonywanie okresowych ocen bezpośrednio podległych pracowników,
 3. zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
 4. okresowe zwoływanie - nie rzadziej jednak, niż raz w miesiącu - narad z udziałem kierowników poszczególnych komórek  organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
 5. koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
 6. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczących podziału zadań,
 7. przyjmowanie i rozpatrywanie skarg zgodnie z przepisami k.p.a. w zakresie działania Urzędu,
 8. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 9. wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
 10. upoważnianie zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 11. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 12. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa oraz uchwały Rady,
 13. wskazywanie osób odpowiedzialnych za udostępnienie oraz czas i miejsce udostępnienia dokumentów wynikających z zakresu działania organów Gminy.
2. W ramach podziału pracy w Urzędzie, Burmistrz nadzoruje bezpośrednio:
 1. Zastępcę Burmistrza ds. Inwestycji,
2a)   Zastępca Burmistrza ds. Majątku Gminy,
 1. Skarbnika Gminy,
 2. Sekretarza Gminy,
 1. Doradcę,
4a)   Asystenta,
 1. Wydział Spraw Obywatelskich,
 2. Urząd Stanu Cywilnego,
6a)   skreślony,
 1. Biuro Rady,
 2. Biuro Prawne,
 3. Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego,
 4. Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego,
 5. Samodzielne stanowisko ds. przeciwdziałania patologiom społecznym, zdrowia i opieki społecznej,
 6. Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 1. skreślony.
§ 16a. Do zakresu zadań Zastępcy Burmistrza ds. Inwestycji należy w szczególności:
 1. na podstawie upoważnienia  Burmistrza wydawanie decyzji administracyjnych, wynikających z bezpośredniego nadzoru nad:
 1. Wydziałem Realizacji Inwestycji i Planowania Przestrzennego,
 2. Wydziałem Gospodarki Komunalnej,
 3. skreślony,
 4. Wydziałem Rozwoju i Promocji Gospodarczej,
 5. skreślony.
 1. kompleksowe  rozstrzyganie spraw i rozwiązywanie problemów w zakresie powierzonych mu obowiązków, w szczególności przez:
  1. koordynowanie działań nadzorowanych komórek organizacyjnych,
  2. sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracą nadzorowanych komórek organizacyjnych,
  3. sprawowanie nadzoru nad realizacją budżetu przez podległe komórki organizacyjne,
 2. podejmowanie czynności kierownika Urzędu w zakresie udzielonego upoważnienia,
 3. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.
§ 17. Do zakresu zadań Zastępcy Burmistrza ds. Majątku Gminy należy w szczególności:
 1. na podstawie upoważnienia Burmistrza wydawanie decyzji administracyjnych, wynikających z bezpośredniego nadzoru nad:
  1. Wydziałem Gospodarki Mieniem i Rolnictwa,
  2. Wydziałem Organizacyjno - Administracyjnym,
  3. Biurem obsługi funduszu alimentacyjnego,
  4. skreślony.
 2. kompleksowe rozstrzyganie spraw i rozwiązywanie problemów w zakresie powierzonych mu obowiązków, w szczególności przez:
  1. koordynowanie działań nadzorowanych komórek organizacyjnych,
  2. sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracą nadzorowanych komórek organizacyjnych,
  3. sprawowanie nadzoru nad realizacją budżetu przez podległe komórek organizacyjnych,
       2a)  nadzorowanie i koordynowanie działalnością jednostek organizacyjnych gminy, tj.:
                - Gminnym Zespołem Oświaty,
                - Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
                - Międzyrzeckim Ośrodkiem Sportu i Wypoczynku,
                - Międzyrzeckim Ośrodkiem Kultury,
                - Międzyrzeckim Rejonem Umocnionym – Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie w organizacji,
 1. podejmowanie czynności kierownika Urzędu w zakresie udzielonego upoważnienia,
 2. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.
§ 18. 1. Do zadań Skarbnika należy:
 1. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w  zakresie rachunkowości,
 2. opracowywanie materiałów do projektu budżetu Gminy,
 3. nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy,
 4. opracowywanie sprawozdań z wykonania budżetu,
 5. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
 6. wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podlegających,
 7. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza.
2. Skarbnik jest jednocześnie Kierownikiem Wydziału Finansowo – Budżetowego.
§ 19. 1. Do zadań Zastępcy Skarbnika należy:
 1. prowadzenie ewidencji księgowej rachunków,
 2. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza.
2. Zastępowanie Skarbnika podczas jego nieobecności.
§ 20. 1. Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:
 1. opracowywanie projektów zmian regulaminów,
 2. opracowywanie projektów Zarządzeń Burmistrza w sprawie podziału komórek organizacyjnych na stanowiska pracy,
 3. opracowywanie projektów zakresów czynności kierowników komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy,
 1. nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,
 2. nadzór nad naborem pracowników i przebiegiem służby przygotowawczej,
 3. przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
 4. nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał,
 5. współorganizowanie współpracy Gminy z zagranicą,
 6. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza,
2. skreślony.
§ 21. Zadania Doradcy określa Burmistrz w ustalonym zakresie obowiązków.
§ 21a. Zadania Asystenta określa Burmistrz w ustalonym zakresie obowiązków.
§ 22. Do zakresu zadań Kierowników komórek organizacyjnych należy w szczególności:
 1. organizowanie pracy kierowanych komórek organizacyjnych w tym wyznaczenie zadań podległym pracownikom i rozliczanie ich z tych zadań,
 2. dbanie o dyscyplinę i porządek pracy,
 3. dokonywanie okresowych ocen podległych pracowników,
 4. opracowywanie zakresów czynności podległych pracowników,
 5. dbanie o terminową i należytą realizację zadań,
 6. stosowanie instrukcji kancelaryjnej,
 7. dbanie o należyte i terminowe przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego,
 8. opracowywanie informacji, materiałów i projektów rozstrzygnięć dla Burmistrza,
 9. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach indywidualnych i wydawanie decyzji z upoważnienia Burmistrza.
Rozdział VI
Podział zadań pomiędzy komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy Urzędu
§ 23. 1. Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy należy przygotowywanie materiałów oraz podejmowanie czynności organizatorskich na potrzeby organów Gminy, a w szczególności:
 1. prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 2. pomoc Radzie, właściwym rzeczowo komisjom Rady i klubom w wykonywaniu ich zadań,
 3. opiniowanie informacji, sprawozdań, ofert, wniosków, żądań, projektów statutów i regulaminów  oraz temu podobnych dokumentów składanych przez spółki z udziałem Gminy i jednostki organizacyjne Gminy do Rady,
 4. opracowywanie materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu Gminy,
 5. wykonywanie uchwalonego budżetu, składanie sprawozdań z przebiegu wykonania zadań rzeczowych, składanie propozycji zmian w budżecie,
 6. współdziałanie z Wydziałem Organizacyjno-Administracyjnym w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników danej komórki organizacyjnej, przechowywanie akt,
 7. stosowanie obowiązującej instrukcji kancelaryjnej oraz instrukcji archiwalnej,
 8. stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu dokumentów,
 9. prowadzenie rejestrów skarg, wniosków i listów kierowanych do danej komórki organizacyjnej do rozpatrzenia,
 10. usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy,
 11. negocjowanie z organami administracji rządowej wysokości środków finansowych na zadania zlecone,
 12. przygotowywanie przy współudziale Skarbnika Gminy wniosków o dotacje i subwencje przewidziane ustawami oraz ich rozliczanie, inicjowanie zadań inwestycyjnych, w tym:
  1. opracowywanie przy udziale Wydziału Realizacji Inwestycji i Planowania Przestrzennego programów, koncepcji realizacyjnych i analiz ekonomicznych,
  2. zabezpieczenie środków na realizację zadania,
  3. przekazanie zadania do realizacji Wydziałowi Realizacji Inwestycji i Planowania Przestrzennego,
  4. udział w komisjach odbiorowych i gwarancyjnych,
 13. bieżące utrzymywanie administrowanych obiektów,
 14. przygotowywanie materiałów w celu ich publikacji w BIP-ie,
 15. wykonywanie zadań przekazywanych do realizacji przez Burmistrza,
 16. przestrzeganie procedur wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych,
 17. przygotowywanie informacji w celu ich udostępniania mediom,
 1. udzielanie wszelkiej pomocy jednostkom pomocniczym Gminy (sołectwom) w wykonywaniu ich zadań w zakresie działania komórki organizacyjnej,
 2. realizowanie zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego wynikających z aktów normatywnoprawnych, planu reagowania kryzysowego, planu obrony cywilnej i planu operacyjnego funkcjonowania gminy,
 3. przygotowywanie sprawozdania z realizacji budżetu Gminy właściwego dla danej komórki organizacyjnej,
 4. wykonywanie zadań związanych z kontrolą zarządczą,
 5. udostępnianie informacji publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 24. Do zadań Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego należy w szczególności:
 1. zapewnienie obsługi organizacyjno – administracyjnej, a zwłaszcza:
 1. przyjmowanie, wysyłanie i przekazywanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,
 2. prowadzenie ewidencji korespondencji,
 3. prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków i listów wpływających do Urzędu,
 4. przygotowywanie pomieszczeń i obsługa, w tym protokołowanie posiedzeń, spotkań i zebrań,
 5. przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów 
                z kierownictwem Urzędu,
 1. prowadzenie rejestru zarządzeń Burmistrza i przekazywanie ich do realizacji oraz jeśli wymagają tego przepisy do   
                publikacji,
 2. prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem p.poż.i ochroną mienia,
 3. prowadzenie zbioru przepisów gminnych,
 4. przygotowywanie sprawozdań z wykonania zadań i uchwał na sesje Rady Miejskiej,
 5. prowadzenie ewidencji ogłoszeń i obwieszczeń Burmistrza, umieszczanych na tablicy ogłoszeń Urzędu,
 6. prowadzenie zbiorów obowiązujących statutów Gminy i ich zmian, a także jednostek pomocniczych,
 7. prowadzenie ewidencji pieczęci i pieczątek urzędowych, spraw związanych z ich zamawianiem i kasowaniem  oraz
                nadzór nad ich przechowywaniem,
 8. zaopatrywanie Urzędu w materiały biurowe, kancelaryjne, środki chemiczne, zakupy sprzętu potrzebnego do pracy
                w Urzędzie,
 9. prowadzenie podręcznego magazynku materiałów biurowych,
 10. zapewnienie łączności telefonicznej oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
 11. zapewnienie sprawności technicznej urządzeń powielających,
 12. prowadzenie spraw związanych z zarządem obiektami biurowymi Urzędu, konserwacją, bieżącą eksploatacją
                pomieszczeń biurowych  inwentarzem biurowym,
 13. nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach budynków biurowych oraz dekorowanie tych
                budynków,
 14. prowadzenie ewidencji środków trwałych i przedmiotów wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 15. prowadzenie archiwum zakładowego,
 16. bieżący nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych,
 17. rozliczanie zużycia paliwa przez samochód służbowy i jego eksploatacja oraz sprawy związane z organizacją pracy
                kierowcy,
 18. podejmowanie czynności organizacyjnych do przeprowadzenia wyborów, referendów i spisów oraz zabezpieczenie
                wyposażenia materiałowo - technicznego lokali wyborczych,
 19. wyznaczanie podmiotów, w których odbywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna,
 20. nadzór nad realizacją umów dotyczących eksploatacji systemów komputerowych,
 21. zarządzanie zasobami sprzętu i oprogramowania komputerowego,
 22. opracowywanie planów i wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych w Urzędzie,
 23. prowadzenie obsługi informatycznej Urzędu, a w szczególności:
 1. administrowanie siecią komputerową,
 2. administrowanie bazami danych,
 3. administrowanie bezpieczeństwem informatycznym (Administrator Bezpieczeństwa Informatycznego),
 4. ewidencjonowanie informacji, nośników i kopii bezpieczeństwa oraz archiwizowanie zbiorów danych,
 5. administrowanie i zarządzanie BIP i elektronicznym obiegiem dokumentów,
 6. nadzór nad pracą i użytkowaniem sprzętu komputerowego na poszczególnych stanowiskach pracy,
 1. szkolenie pracowników Urzędu z zakresu obsługi wdrażanych systemów,
 2. prenumerata wydawnictw, czasopism i dzienników,
 3. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami majątkowymi,
 4. prowadzenie spraw związanych z działalnością stowarzyszeń do których należy Gmina
 5. opracowanie na zlecenie Burmistrza wniosków o nadanie odznaczeń państwowych i innych odznaczeń,
 6. prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i instytucji
                kultury,
 7. prowadzenie spraw związanych z wyposażeniem pracowników w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony
                indywidualnej,
 8. organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu,
 9. prowadzenie działalności socjalnej pracowników Urzędu,
 10. prowadzenie spraw związanych z naborem na wolne stanowiska urzędnicze,
 11. prowadzenie spraw związanych ze służbą przygotowawczą,
 12. przygotowywanie dokumentacji związanej z zawieraniem umów o pracę, udzielaniem urlopów i zwolnień z pracy,
                awansowaniem, i nagradzaniem pracowników Urzędu oraz rentami i emeryturami,
 13. prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy i kontrolą jej przestrzegania,
 14. wydawanie legitymacji służbowych i ubezpieczeniowych,
 15. prowadzenie rejestru umów w zakresie zadań wydziału,
 16. prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw,
 17. prowadzenie dokumentacji związanej z oświadczeniami majątkowymi,
 18. załatwianie spraw związanych z obowiązkiem zgłaszania do Rejestru Korzyści,
 19. poświadczanie własnoręczności lub autentyczności podpisu na oświadczeniach i formularzach rentowych
                wymaganych do uzyskania lub pobierania rent z KRUS i instytucji zagranicznych,
 20. organizowanie przeglądów kadrowych pracowników Urzędu i ocen kwalifikacyjnych pracowników,
 21. wystawianie dokumentów potwierdzających zatrudnienie w zlikwidowanych przedsiębiorstw dla których Gmina była
                organem założycielskim,
 22. prowadzenie rejestru delegacji służbowych,
 23. skreślony,
 24. ewidencjonowanie porozumień Gminy z organami administracji państwowej i samorządowej,
 25. gromadzenie wycinków prasowych dotyczących Urzędu i jednostek podległych.
§ 25. Do zadań Wydziału Finansowo-Budżetowego należy w szczególności:
 1. przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy,
 2. sporządzanie układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Gminy,
 3. sporządzanie harmonogramu dochodów i wydatków budżetu gminy,
 4. udzielanie pomocy Burmistrzowi w wykonywaniu budżetu Gminy oraz proponowanie zmian w budżecie w czasie jego wykonywania,
 5. przygotowywanie materiałów niezbędnych do podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza, w szczególności przygotowywanie zbiorczego sprawozdania z wykonania budżetu gminy na podstawie sprawozdań sporządzonych przez właściwe komórki organizacyjne i dysponentów budżetu gminy,
 6. współdziałanie z poszczególnymi komisjami Rady w zakresie prac związanych z przygotowaniem budżetu oraz jego realizacją,
 7. opiniowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów niosących skutki finansowe dla budżetu Gminy,
 8. przygotowywanie projektów aktów dotyczących podatków i opłat lokalnych,
 9. prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,
 10. gromadzenie i przechowywanie oraz badanie zgodności danych zawartych w deklaracjach i informacjach składanych organowi podatkowemu ze stanem rzeczywistym,
 11. rozpatrywanie wniosków o udzielenie ulg w płatnościach należności na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa,
 12. rozpatrywanie wniosków o zwrot opłaty skarbowej,
 13. windykacja należności stanowiących dochody budżetu Gminy,
 14. zorganizowanie systemu sporządzania i obiegu dokumentów księgowych,
 15. prowadzenie księgowości budżetu Gminy i Urzędu Miejskiego w zakresie dochodów i wydatków, w tym księgowości podatkowej,
 16. uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu gminy,
16a) weryfikowanie rozliczeń pod względem formalno – rachunkowym zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,
 1. organizowanie obsługi kasowej,
 2. prowadzenie kompleksowej obsługi płacowej, w szczególności prowadzenie spraw związanych z:
 1. naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń pracowniczych oraz innych należnych świadczeń,
 2. wypłatą diet radnym i sołtysom,
 3. rozliczaniem składek ZUS oraz podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 1. skreślony,
 2. przyjmowanie do ewidencji szczegółowej środków trwałych powstałych z rozliczenia inwestycji,
 3. kontrola dokumentów księgowych, umów i porozumień pod względem formalno-rachunkowym oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa finansowego,
 4. naliczanie i fakturowanie podatku od towarów i usług VAT od sprzedaży towarów i usług,
 5. rozpatrywanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dokonywanie zwrotu podatku, rozliczanie i sporządzanie sprawozdań,
 6. współpraca z KRUS w zakresie zaopatrzenia emerytalno – rentowego rolników,
 7. współpraca z organami administracji rządowej w zakresie realizacji zadań komórki, w szczególności w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansowej.
                § 26. Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należy w szczególności:
 1. przyjmowanie zgłoszeń zameldowań i wymeldowań,
 2. prowadzenie ewidencji ludności,
 3. załatwianie spraw związanych z nadawaniem numeru ewidencyjnego w ramach Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności PESEL,
 4. prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców,
 5. sporządzanie spisów wyborców,
 6. udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych,
 7. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawach zameldowania i wymeldowania,
 8. wydawanie zaświadczeń z zakresu ewidencji ludności,
 9. przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych,
 10. prowadzenie ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych,
 11. prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej osób fizycznych,
 12. udzielanie informacji i wydawanie zaświadczeń z zakresu ewidencji działalności gospodarczej,
 13. wydawanie decyzji w sprawie zbiórek publicznych oraz nadzór nad ich przebiegiem,
 14. przyjmowanie zawiadomień o odbyciu zgromadzeń oraz wydawanie decyzji zakazujących zgromadzeń,
 15. prowadzenie spraw związanych z wyposażaniem, utrzymywaniem, szkoleniem i zapewnianiem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych,
 16. prowadzenie spraw związanych z zabezpieczaniem obiektów dla ochotniczych straży pożarnych i ich wyposażaniem,
 17. współdziałanie w zakresie ochrony przeciwpożarowej z jednostkami ochotniczych straży pożarnych, Zarządem Oddziału Gminnego, Powiatowego i Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu i innymi podmiotami,
 18. prowadzenie spraw dotyczących udzielania i rozliczania dotacji udzielonych z budżetu Gminy oraz kontroli podmiotów w zakresie ich wykorzystania,
 19. prowadzenie spraw określonych ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych,
 20. udzielanie informacji turystycznej,
 21. obsługa interesantów w punkcie informacyjnym poprzez:
 1. udzielanie informacji o sposobie załatwiania spraw,
 2. obsługa interesantów w zakresie: wydawania druków wniosków do załatwienia spraw, pomoc przy ich wypełnianiu,
 3. udzielanie informacji o strukturze organizacyjnej Urzędu,
 4. udzielanie informacji o podmiotach gospodarczych, instytucjach, stowarzyszeniach działających na terenie Gminy oraz wskazywanie kompetentnych osób i miejsca do załatwienia sprawy,
 5. udostępnianie stron Biuletynu Informacji Publicznej.
§ 27. Skreślony.
§ 28. Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej należy szczególności:
 1. nadzorowanie inwestycji i remontów kapitalnych realizowanych przez spółki w ramach czynszu dzierżawnego w zakresie:
 1. opiniowania zamierzeń inwestycyjnych, remontowych i modernizacyjnych spółek,
 2. uzgadniania dokumentacji technicznej i kosztorysowej,
 3. współuczestnictwa w przetargach,
 4. opiniowania umów z wykonawcami i dostawcami,
 5. współuczestnictwa w odbiorach częściowych i końcowych,
 6. kontroli realizacji zadania,
 7. współuczestnictwa w rozliczaniu zadania pod względem finansowym i rzeczowym,
 8. współuczestnictwa w przekazywaniu inwestycji w skład majątku Gminy,
 1. prowadzenie spraw z zakresu  gospodarki mieszkaniowej w tym między innymi:
 1. planowanie gospodarki mieszkaniowej,
 2. prowadzenie ewidencji zasobów mieszkaniowych Gminy,
 3. zbieranie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych oraz przygotowanie zestawienia do publikacji i udostępniania danych,
 4. wskazywanie osób , z którymi zawarta zostanie umowa najmu,
 5. wyrażanie zgody na zamianę mieszkań komunalnych,
 6. zapewnienie obsługi organizacyjnej Społecznej Komisji Mieszkaniowej w zakresie:
  • przyjmowania, rejestrowania i przekazywania Komisji  wniosków o przydział mieszkań,
  • organizowania posiedzeń Komisji,
  • sporządzania rocznych list osób zakwalifikowanych do przydziału mieszkań,
 1. prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami gminnymi i ulicami, a zwłaszcza:
 1. przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy dotyczących zaliczania dróg i ulic do poszczególnych kategorii,
 2. bieżące utrzymanie, modernizacja i remonty dróg, ulic, mostów, placów, parkingów i oświetlenia ulicznego oraz tych dróg, które nie mają kategorii drogi gminnej,
 3. współpraca z odpowiednimi służbami w zakresie organizacji ruchu ulicznego,
 4. określanie szczególnego korzystania z dróg, w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne,
 5. współpraca z zarządcami dróg innymi niż gminne w zakresie bieżącego utrzymania, remontu oświetlenia, utrzymania w czystości i organizacji ruchu,
 1. prowadzenie spraw z zakresu ochrony i kształtowania środowiska naturalnego, w tym sprawy związane z:
 1. utrzymaniem porządku i czystości na terenie Gminy,
 2. organizowaniem kontroli przestrzegania przepisów sanitarno porządkowych przez administratorów i gospodarzy obiektów, a także współdziałanie w tym zakresie z odpowiednimi organami oraz komórkami organizacyjnymi Urzędu, wzywanie do usunięcia stwierdzonych naruszeń prawa,
 3. ochroną środowiska przed odpadami,
 4. wydawaniem i cofaniem zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na usuwaniu, wykorzystywaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych,
 5. ochroną powietrza atmosferycznego,
 6. występowaniem w sprawach o naruszenie przepisów związanych z ochroną środowiska w zakresie jak wyżej,
 1. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem i utrzymywaniem terenów zielonych oraz tych działek, które nie stanowią terenów zielonych,
 2. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, utrzymywaniem, nadzorem i administrowaniem nad cmentarzami komunalnymi i wojennymi,
 3. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, organizacją i utrzymaniem targowisk w tym m.in. z:
 1. ustalaniem odpłatności za korzystanie z targowiska i wysokości inkasa,
 2. opracowywaniem projektu regulaminu targowisk,
 3. bieżącym utrzymywaniem targowisk,
 1. prowadzenie spraw Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 1. prowadzenie spraw dotyczących udzielania i rozliczania oraz kontrola podmiotów w zakresie wykorzystania udzielonych dotacji z budżetu Gminy,
 2. prowadzenie zbiorów akt założycielskich spółek prawa handlowego z udziałem gminy,
 3. opiniowanie pozycji zmian cen usług świadczonych przez spółki wymagających zatwierdzenie Rady Miejskiej oraz przygotowywanie odpowiednich projektów uchwał,
 4. koordynowanie powiązań, współpracy Spółek z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi.
§ 29. Do zadań Wydziału Gospodarki Mieniem i Rolnictwa należy w szczególności:
 1. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki mieniem komunalnym, w tym między innymi związanych z:
 1. gospodarowaniem i zarządzaniem gruntami, lokalami użytkowymi i budynkami  komunalnymi, w zakresie w  jakim nie zostało powierzone MTBS lub innym podmiotom, w tym ich zbywaniem, oddawaniem w użytkowanie wieczyste, użytkowanie i trwały zarząd,
 2. sporządzanie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowania wieczyste, użytkowanie oraz sporządzania w tym zakresie ogłoszeń,
 3. sporządzanie protokołów uzgodnień dotyczących sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowania,
 4. zbywaniem lub zamianą lokali mieszkalnych,
 5. kontrolą mienia komunalnego oddanego w użytkowanie, użyczenie i w trwały zarząd,
 6. ustalaniem wartości składników mienia komunalnego, opłat za korzystanie z tych składników bądź ustalaniem cen,
 7. organizowaniem przetargów na nieruchomości komunalne,
 8. nabywaniem nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,
 9. tworzeniem zasobów gruntów na cele zabudowy,
 10. zlecaniem i odbiorem robót geodezyjno-kartograficznych,
 1. prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 2. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem opłat adiacenckich naliczanych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej,
 3. prowadzenie ewidencji zasobu nieruchomości komunalnych,
 4. prowadzenie rejestru zbycia nieruchomości komunalnych,
 5. prowadzenie ewidencji nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste,
 6. aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,
 1. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem numeracji porządkowej nieruchomościom,
 2. prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic,
 3. prowadzenie spraw związanych z rozgraniczaniem nieruchomości,
 4. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem i zmianą nazewnictwa miejscowości,
 5. prowadzenie spraw związanych ze zmianą granic administracyjnych miasta,
 6. umarzanie, odraczanie, rozkładanie na raty wierzytelności Gminy, które nie podlegają przepisom ustawy Ordynacja podatkowa,
 7. prowadzenie spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych w tym m.in. związanych z: przygotowywaniem opinii w sprawie obowiązku zdjęcia i wykorzystania warstwy próchniczej z gruntów rolnych oraz wskazywaniem miejsca jej zagospodarowania,
 8. gospodarowanie, zarządzanie i kontrola nad gruntami, lokalami użytkowymi i budynkami  komunalnymi, w zakresie w  jakim nie zostało powierzone MTBS lub innym podmiotom, w tym ich oddawanie w dzierżawę, najem, użyczenie,
 9. sporządzanie wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę oraz sporządzania w tym zakresie ogłoszeń,
 10. prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody, w tym m.in. związanych z:
 1. wydawaniem zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów,
 2. ustanowieniem stref ochronnych,
 3. występowaniem w sprawach o naruszenie przepisów związanych z ochroną przyrody w zakresie jak wyżej,
 1. prowadzenie spraw z zakresu ochrony leśnictwa i łowiectwa,
 2. prowadzenie spraw z zakresu geologii,
 3. prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa i weterynarii,
 4. prowadzenie działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami oraz  spraw w zakresie wydawania zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznanych za agresywne,
 5. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodnej, w tym m.in. związanych z:
 1. konserwacją urządzeń melioracji szczegółowej i zbiorników p.poż. będących własnością komunalną,
 2. współpracą z odpowiednimi służbami w zakresie utrzymania i konserwacji kanałów podstawowych i rzek,
 3. zatwierdzaniem ugod w sprawach zmian stosunków wodnych na gruntach,
 4. wydawaniem opinii do pozwoleń wodno - prawnych z zakresu gospodarki wodnej prowadzenie rejestru pozwoleń,
 1. prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpowodziowej,
 2. obsługa organizacyjna sołectw, w tym m.in.:
 1. inicjowanie zmian w statucie sołectw,
 2. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, łączeniem, podziałem  oraz znoszeniem jednostek pomocniczych Gminy,
 3. współorganizacja wyborów sołtysów, rad sołeckich,
 4. prowadzenie zbioru uchwał organów sołectw,
 5. prowadzenie rejestru wniosków zgłaszanych przez mieszkańców sołectw,
 6. współpraca z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi  Urzędu w  zakresie realizacji wniosków i postulatów mieszkańców sołectw,
 7. udzielanie sołectwom wszelkiej pomocy w realizacji ich statutowych zadań,
 1. utrzymanie świetlic i sal wiejskich,
 2. prowadzenie ewidencji mienia komunalnego, w tym ewidencji szczegółowej środków trwałych wraz z naliczaniem umorzeń,
 3. naliczanie i fakturowanie podatku od towarów i usług VAT od dzierżawy mienia komunalnego.
§ 30. Do zadań Wydziału Realizacji Inwestycji i Planowania Przestrzennego należy w szczególności:
 1. uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,
 2. ustalanie przeznaczenia terenu, rozmieszczania inwestycji celu publicznego oraz określanie zasobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu poprzez opracowanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp),
 3. proponowanie składu, organizacji i trybu działania Gminnej Komisji Urbanistycznej jako organu doradczego burmistrza,
 4. uczestniczenie w Komisji Urbanistycznej,
 5. kompletowanie i przygotowanie materiałów związanych z opracowaniem zmian do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy,
 6. przygotowanie dokumentów niezbędnych do sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 7. prowadzenie rejestrów planów miejscowych oraz przechowywanie oryginałów tych planów (dotyczy również planów już nieobowiązujących),
 8. prowadzenie rejestru wniosków o sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmiany,
 9. wydawanie opinii, uzgodnień i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 10. kompletowanie zamówień i ofert w zakresie planowania przestrzennego oraz uczestnictwo w przetargach na wykonanie mpzp,
 11. przygotowanie projektów umów i materiałów wyjściowych do opracowania mpzp,
 12. prowadzenie rejestrów wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym i powiatowym,
 13. analizowanie decyzji dotyczących zagospodarowania wydanych przez inne organy administracji publicznej co do ich zgodności z decyzjami o warunkach zabudowy,
 14. prowadzenie postępowań i wydanie decyzji o warunkach zabudowy zagospodarowaniu terenu w przypadkach gdzie brak jest mpzp,
 15. prowadzenie rejestrów wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
 16. wydawanie zaświadczeń z obowiązującego mpzp i z nieobowiązującego mpzp,
 17. wydawanie wypisów i wyrysów z mpzp,
 18. opiniowanie projektów reklam i prowadzenie ich rejestru,
 19. uzgadnianie kolorystyki elewacji,
 20. utrzymanie i kształtowanie - w programach i planach zagospodarowania przestrzennego - ochrony wyznaczonych obszarów takich jak: parki, rezerwaty, obszary Natura 2000, pomnik przyrody, zespoły przyrodniczo – krajobrazowe itp. – poprzez wydawanie odpowiednich opinii, wypisów czy decyzji w porozumieniu z innymi jednostkami, organizacjami społecznymi lub ekologicznymi,
 21. opiniowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości,
 22. wydawanie decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości,
 23. uczestniczenie w przetargach przy zbywaniu nieruchomości gminnych,
 24. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 25. udzielanie informacji dotyczących budowy i utrzymania obiektów budowlanych oraz powiązań z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie rozpatrywania wniosków o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
 26. występowanie do właściwego organu o zajęcie stanowiska dla terenów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ochroną konserwatorską,
 27. prowadzenie spraw dotyczących udzielania i rozliczania dotacji na roboty remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych,
 28. wydawanie zaświadczeń czy nieruchomość lub obiekt podlega ochronie prawnej o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 29. prowadzenie ewidencji kart adresowych zabytków,
 30. przygotowywanie i nadzorowanie inwestycji i remontów realizowanych przez Gminę (z wyłączeniem inwestycji i remontów realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy i spółki w ramach czynszu dzierżawnego oraz Międzyrzeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego), w zakresie:
  1. opracowywania przy współudziale komórek organizacyjnych Urzędu programów inwestycyjnych, remontowych i modernizacyjnych,
  2. przygotowywania  terenu  pod inwestycje,
  3. uzgadniania opracowania dokumentacji technicznej i kosztorysowej,
  4. przygotowywania przetargów na roboty inwestycyjne i remontowe,
  5. przygotowywania  umów  z  wykonawcami  robót na realizację inwestycji, dostawy maszyn i urządzeń w ramach dostaw inwestorskich,
  6. organizowania nadzoru inwestorskiego,
  7. bieżącej kontroli realizacji inwestycji i remontu,
  8. odbioru  inwestycji  oraz rozliczania zadania pod względem finansowym i rzeczowym,
  9. przekazywania   inwestycji   w   skład  majątku  Gminy,
 31. nadzorowanie inwestycji, remontów kapitalnych realizowanych przez jednostki i zakłady budżetowe Gminy z wyłączeniem inwestycji, remontów kapitalnych realizowanych przez Międzyrzeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w zakresie:
 1. opiniowania zamierzeń inwestycyjnych i remontowych,
 2. uzgadniania dokumentacji technicznej i kosztorysowej,
 3. współuczestnictwa w przetargach,
 4. opiniowania umów z wykonawcami i dostawcami,
 5. współuczestnictwa w odbiorach częściowych i końcowych,
 6. kontroli realizacji zadania,
 7. współuczestnictwa w rozliczaniu zadania pod względem finansowym i rzeczowym oraz przekazywaniu inwestycji w skład majątku Gminy,
 1. przygotowywanie terenu pod budownictwo jedno i wielorodzinne w zakresie uzbrojenia,
 2. kontrola zabezpieczeń prac budowlanych prowadzonych na zlecenie Gminy,
 3. przygotowywanie wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych ze środków Unii Europejskiej oraz innych dokumentów (np.: umowy harmonogramy, sprawozdania),
 4. monitorowanie wszystkich przedsięwzięć finansowanych przez Gminę przy udziale środków pochodzących z UE.
§ 31. Do zakresu działania Wydziału Rozwoju i Promocji Gospodarczej należy w szczególności:
 1. nawiązywanie kontaktów i współpraca z instytucjami dysponującymi środkami finansowymi przeznaczonymi na aktywizacje gospodarczą Gminy,
 2. przygotowywanie wniosków o dofinansowanie zadań Gminy ze środków Unii Europejskiej oraz innych dokumentów (itp.: umowy, harmonogramy, sprawozdania),
 3. prowadzenie ewidencji projektów gminnych współfinansowanych ze środków UE,
 4. współdziałanie z jednostkami oświatowymi w zakresie projektów UE,
 5. monitorowanie wszystkich przedsięwzięć finansowanych przez Gminę przy udziale środków pochodzących z UE,
 6. informowanie przedsiębiorców, jednostek szkolnictwa, kultury i sportu oraz organizacji pozarządowych o funduszach pomocowych,
 7. tworzenie harmonogramu zamówień publicznych wspólnie z kierownikami wydziałów,
 8. przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 9. prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
 10. sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach zgodnie z ustawą prawo Zamówień Publicznych,
10a) koordynacja spółek prawa handlowego z udziałem Gminy, w tym weryfikacja dokumentacji dotyczącej walnych zgromadzeń,
        posiedzeń rad nadzorczych oraz prowadzenie kopii dokumentów dotyczących prezesów tych spółek,”
10b) koordynowanie zadań bieżących związanych z oświatą, kulturą i sportem,
 1. przygotowywanie ofert dla inwestorów krajowych i zagranicznych w zakresie możliwości inwestowania na terenie miasta oraz  prowadzenie szerokiej ich promocji,
 2. pozyskiwanie inwestorów oraz ich kompleksowa obsługa,
 3. promocja gminy w mediach lokalnych i ponadlokalnych,
 4. nawiązywanie kontaktów i współpraca z instytucjami dysponującymi  środkami finansowymi przeznaczonymi na aktywizację gospodarczą gminy,
 5. stały monitoring funduszy pomocowych kierowanych do gmin, MŚP oraz organizacji pozarządowych,
 6. realizacja wniosków o dofinansowanie zadań gminy ze środków Unii Europejskiej oraz innych dokumentów (itp.: umowy, harmonogramy, sprawozdania),
 7. prowadzenie ewidencji projektów gminnych współfinansowanych ze środków UE,
 8. współdziałanie z miastami partnerskimi w zakresie realizacji wspólnych projektów UE,
 9. informowanie przedsiębiorców, jednostek szkolnictwa, kultury i sportu oraz  organizacji pozarządowych o funduszach pomocowych,
 10. kreowanie inicjatyw gospodarczych i rozwoju gospodarczego,
 11. prowadzenie akcji informacyjnej o stosowanych ulgach i preferencjach wobec podmiotów gospodarczych,
 12. organizowanie udziału Gminy w wystawach i targach turystycznych i gospodarczych,
 13. inicjowanie i koordynowanie zadań w zakresie publikacji oraz wydawnictw promocyjnych, w tym wydawanie Informatora,
 14. planowanie i zakup materiałów promocyjnych,
 15. współpraca z organizacjami pożytku publicznego oraz rozliczanie i kontrola zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,
 16. prowadzenie spraw związanych ze stypendiami sportowymi i naukowymi,
 17. prowadzenie spraw dotyczących informowania środków masowego przekazu o działalności organów samorządu terytorialnego na terenie miasta,
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

 1. informowanie kierownictwa urzędu o istotniejszych informacjach zamieszczonych  w prasie na temat miasta,
 2. koordynacja zagadnień dotyczących udzielania informacji w odpowiedzi na artykuły zamieszczone na łamach prasy,
 3. przygotowywanie własnych materiałów informacyjnych dla środków masowego przekazu,
 4. utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu, oraz prowadzenie kroniki kontaktów miasta z osobistościami i instytucjami zewnętrznymi,
 5. utrzymanie i zagospodarowanie placów zabaw w Gminie,
 6. skreślony,
 7. przygotowywanie materiałów niezbędnych do udzielania dotacji, planowania i uruchamiania środków finansowych na zadania bieżące dla jednostek organizacyjnych gminy z zakresu oświaty, kultury i sportu,
 8. rozpatrywanie wniosków o udzielenie stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe i wybitne osiągnięcia w nauce.
§ 32. Skreślony.
§ 33. Skreślony
§ 33a. Do zadań Biura obsługi funduszu alimentacyjnego należy prowadzenie spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, rozliczania funduszy alimentacyjnych oraz powadzenie spraw wynikających z ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych, a w szczególności:
 1. prowadzenie postępowań z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych do alimentów i przygotowanie decyzji w tych sprawach,
 2. prowadzenie działań wobec dłużników alimentacyjnych i przygotowanie decyzji w tych sprawach,
 3. przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych,
 4. przekazywanie sądom, komornikom sądowym oraz organom wierzycieli i organom dłużników informacji mających wpływ na skuteczność prowadzenia egzekucji,  
 5. podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych,
 6. przygotowywanie wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego oraz wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy, wobec dłużników alimentacyjnych którzy odmówili złożenia oświadczenia majątkowego lub nie poddają się czynnościom zmierzającym do ich aktywizacji zawodowej,
 7. prowadzenie postępowań w zakresie umorzeń, odroczeń i spłat ratalnych należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 8. udostępnianie informacji gospodarczych dotyczących wiarygodności płatniczej konsumentów, w zakresie określonym w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 9. prowadzenie przedmiotowej sprawozdawczości dotyczącej funduszu alimentacyjnego,
 10. przygotowywanie przelewów i list wypłat świadczeniobiorców,
 11. przygotowywanie tytułów wykonawczych,
 12. współpraca z Lubuski Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, Prokuraturą Rejonową w Międzyrzeczu, Starostwem Powiatowym w Międzyrzeczu, Krajowym Rejestrem Długów, ośrodkami pomocy społecznej, komornikami sądowymi.   
§ 34. Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:
 1. prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw  rodzinno – opiekuńczych, a w szczególności:
  1. rejestracja urodzin ,małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
  2. sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,
  3. sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
  4. przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
  5. przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
  6. wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego,
  7. wydawanie decyzji administracyjnych w oparciu o Prawo o aktach stanu cywilnego i Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
  8. nanoszenie zmian w aktach stanu cywilnego,
  9. załatwianie korespondencji konsularnej i krajowej dotyczącej aktów stanu cywilnego,
  10. prowadzenie archiwum ksiąg stanu cywilnego obejmującego księgi stuletnie z USC z Brójec, Bledzewa, Międzyrzecza Miasta i Wsi, Obrzyc, Kaławy, Miedzichowa, Trzciela i Pszczewa,
 2. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 3. wydawanie decyzji administracyjnych w oparciu o ustawę o zmianie imion i nazwisk.
§ 35. Do zadań Biura Rady należy w szczególności:
 1. przygotowywanie, we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi  Urzędu, materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej komisji oraz innych materiałów na ich posiedzenia,
 2. przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę,
 3. przekazywanie – za pośrednictwem sekretariatu – korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,
 4. przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,
 5. podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, posiedzeń Rady i jej komisji,
 6. protokołowanie sesji i posiedzeń Rady i jej komisji,
 7. prowadzenie rejestru uchwał oraz innych aktów Rady, komisji Rady oraz Klubów,
 1. prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,
 2. prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi radnych,
 3. organizowanie szkoleń radnych,
 4. współdziałanie w wyborach ławników sądowych.
§ 36. Do zadań Biura Prawnego należą sprawy obsługi prawnej Urzędu, a w szczególności:
 1. opiniowanie pod względem prawnym projektów uchwał, zarządzeń i innych aktów,
 2. opiniowanie (na wniosek, w sprawach skomplikowanych) pod względem prawnym decyzji przygotowanych przez komórki organizacyjne,
 3. obsługa prawna organów gminy i komórek organizacyjnych,
 4. występowanie w charakterze pełnomocnika Gminy w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed innymi organami orzekającymi,
 5. opiniowanie pod względem prawnym projektów umów i porozumień,
 6. załatwianie innych spraw przewidzianych w ustawie o Radcach prawnych.
§ 37. Do zadań Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego należy w szczególności:
 1. sporządzanie rocznego planu audytu komórek organizacyjnych Urzędu, jednostek organizacyjnych oraz podmiotów uzyskujących dotacje z budżetu gminy, który powinien zawierać:
  1. analizę obszarów ryzyka w zakresie gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi,
  2. tematy audytu wewnętrznego,
  3. harmonogram audytu wewnętrznego,
  4. planowane obszary, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w kolejnych latach,
 2. składanie sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni,
 3. wykonywanie audytu wewnętrznego, obejmującego w szczególności:
  1. badanie dowodów księgowych oraz zapisów w księgach rachunkowych,
  2. ocenę systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi,
  3. kontrola obiegu dokumentacji wywołującej skutki finansowe w jednostkach audytowanych,
  4. ocenę systemu gospodarowania mieniem,
  5. ocenę efektywności i gospodarności zarządzania finansowego,
 4. rzetelne, obiektywne i niezależne:
  1. ustalenie stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania gospodarki finansowej,
  2. określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień,
  3. przedstawienie zaleceń w sprawie usunięcia uchybień lub wprowadzenia usprawnień uwag i wniosków,
 1. wykonywanie audytów dodatkowych i doraźnych na polecenie przełożonych i rekontroli wynikających z wniosków poaudytowych,
 2. sporządzanie protokołów z przeprowadzonych audytów,
 3. występowanie do Burmistrza z wnioskami wynikającymi z audytów,
 4. prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej audytów,
 5. sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu i przekazywanie ich Burmistrzowi,
 6. przeprowadzanie kontroli komórek organizacyjnych lub stanowisk pracy,
 7. przeprowadzanie kontroli jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych Gminy w terminach i zakresie określonym w planie kontroli lub na polecenie burmistrza,
 8. przeprowadzanie – zgodnie z planem kontroli lub na polecenie Burmistrza – kontroli innych podmiotów w zakresie wykorzystywania dotacji udzielonych z budżetu Gminy,
 9. rejestrowanie wyników kontroli w formie protokołu, informowanie Burmistrza o wynikach kontroli,
 10. kierowanie wystąpień pokontrolnych.
§ 38. 1. Do zadań Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego należy w szczególności:
 1. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 2. zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
 3. zapewnienie fizycznej ochrony budynku Urzędu,
 4. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
 5. opracowywanie planu ochrony jednostki organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji,
 6. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 7. przeprowadzanie postępowań sprawdzających według zasad określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych,
 8. wydawanie lub odmowa wydania poświadczenia bezpieczeństwa,
 9. przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
 10. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz nadzór nad przestrzeganiem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przez placówki handlowe i gastronomiczne,
 11. przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wydawania i cofania zezwoleń na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób na terenie Gminy,
 12. realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zadań związanych z rejestracją przedpoborowych i poborem do służby wojskowej, doręczaniem kart powołania i rozplakatowaniem obwieszczeń o stawieniu się do czynnej służby wojskowej oraz wypłata utraconych zarobków żołnierzom rezerwy, powoływanych na ćwiczenia,
 13. realizacja świadczeń na rzecz obrony oraz zadań związanych z obroną cywilną i sprawami obronnymi, w tym m.in.:
  1. opracowanie i aktualizacja planu obrony cywilnej,
  2. planu operacyjnego funkcjonowania Gminy,
  3. załączników do planów,
 14. realizacja zadań wynikających z ustawy o stanie klęski  żywiołowej ( tworzenie i funkcjonowanie Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego), w tym opracowywanie i aktualizacja Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego,
 15. realizacja zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania Gminy,
 16. planowanie i koordynacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie sił i środków do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof i innych miejscowych zagrożeń na obszarze Gminy,
 17. prowadzenie pomieszczenia przeznaczonego do przechowywania dokumentów niejawnych:
  1. nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w Urzędzie,
  2. rejestrowanie dokumentów niejawnych,
  3. udostępnianie i wydawanie dokumentów oznaczonych klauzulami tajności osobom posiadającym poświadczenie bezpieczeństwa,
  4. egzekwowanie zwrotu dokumentów zawierających informacje niejawne,
  5. kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów w komórkach organizacyjnych Urzędu,
  6. przestrzeganie innych postanowień zawartych w instrukcjach Urzędu w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji oznaczonych klauzulami tajności i innych przepisów prawa materialnego obowiązujących w tym zakresie.
§ 39. Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Przeciwdziałania Patologii Społecznych, Zdrowia i Opieki Społecznej należy w szczególności:
 1. przeciwdziałanie patologiom społecznym w szczególności alkoholizmowi, w tym między innymi:
 1. przygotowywanie materiałów niezbędnych do opracowania i uchwalenia corocznego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 2. przygotowywanie materiałów niezbędnych do opracowania i uchwalenia szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych oraz ustalenia trybu prowadzenia kontroli przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi,
 3. kreowanie lokalnej polityki wobec alkoholu,
 4. zapewnienie organizacyjno – administracyjnej obsługi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Międzyrzeczu,
 5. wspomaganie i koordynowanie działalności placówek oświaty, placówek służby zdrowia, instytucji pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, grup samopomocowych, sądu, policji i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
 6. współpraca w kształtowaniu i rozwijaniu lokalnego systemu pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (telefony zaufania, schroniska dla bitych kobiet, świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin alkoholowych, grupy samopomocowe, itp.),
 1. prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia i opieką społeczną, w tym:
  1. inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy stanu zdrowotnego mieszkańców Gminy,
  2. inicjowanie działań w kierunku poprawy warunków lokalowych i wyposażenia placówek służby zdrowia,
  3. współpraca z Terenową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w zakresie oceny stanu zdrowotnego  mieszkańców,
  4. przygotowywanie dokumentów i opracowań niezbędnych do tworzenia, utrzymywania, przekształcania i likwidacji gminnych ośrodków i zakładów opiekuńczych oraz kontrola prawidłowości ich funkcjonowania,
 1. współpraca z organizacjami pożytku publicznego oraz rozliczanie i kontrola zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,
 2. udzielanie i rozliczanie oraz kontrola podmiotów w zakresie wykorzystania udzielonych dotacji z budżetu Gminy,
 3. skreślony
 4. koordynowanie innych zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
§ 40. Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej należy:
przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, niepełnosprawni oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w  urzędzie lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę,
 1. bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
 2. sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
 3. udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju urzędu oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 4. udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji urzędu albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji,
 5. udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,
 6. zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowowprowadzanych procesach pracy,
 7. przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,
 8. udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 9. opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
 10. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
 11. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 12. doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 13. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
 14. doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 15. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowozatrudnionych pracowników,
 16. współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,
 17. uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w tym zapobiegania chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,
 18. inicjowanie i rozwijanie na terenie urzędu różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
 19. przeprowadzania kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przestrzegania przepisów oraz zasad w tym zakresie w zakładzie pracy i w każdym innym miejscu wykonywania pracy,
 20. występowania do osób kierujących pracownikami z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 21. występowania do pracodawcy z wnioskiem o nagradzanie pracowników wyróżniających się w działalności na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
 22. występowania do pracodawcy o zastosowaniu kar porządkowych w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za zaniedbanie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 23. niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub innego urządzenia technicznego w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika albo innych osób,
 24. niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracy wzbronionej,
 25. niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego albo innych osób,
 26. wnioskowania do pracodawcy o niezwłoczne wstrzymanie pracy w zakładzie pracy, w jego części lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę do wykonywania pracy, w wypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników albo innych osób,
 27. wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników,
 28. prowadzenie szkoleń wstępnych (ogólnych) z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
§ 41. Skreślony.
Rozdział VI
Czynności związane z przygotowywaniem projektów aktów prawnych i ich realizacji
§ 42. 1. Przygotowanie materiałów na sesje rady:
 1. koordynatorem przygotowania materiałów na sesje Rady jest kierownik Biura Rady,
 2. materiały przygotowują komórki organizacyjne, stosownie do poleceń i terminów ustalonych przez Burmistrza oraz w przypadku zadań wynikających z planu pracy Rady stosownie do terminów ustalonych przez przewodniczącego Rady,
 3. projekt powinien zawierać:
  1. tytuł uchwały,
  2. podstawę prawną do jej wydania,
  3. regulację sprawy będącej przedmiotem uchwały,
  4. określenie podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,
  5. termin wejścia w życie uchwały,
  6. sposób podania do publicznej wiadomości,
  7. podpis projektodawcy,
  8. uzasadnienie, zawierające informację o skutkach prawnych, finansowych, społecznych i organizacyjnych jej realizacji,
  9. parafę radcy prawnego,
  10. parafę skarbnika, z adnotacją o ewentualnych skutkach finansowych, które wywoła uchwała,
 4. Biuro Rady rejestruje projekt uchwały i opatruje go numerem oraz zaznacza datę jego złożenia przez projektodawcę,
 5. materiały do Biura Rady muszą być złożone na co najmniej 3 dni przed wysłaniem zawiadomienia radnym o posiedzeniu rady.
2. Czynności związane z wykonaniem uchwał podejmowane przez Biuro Rady:
 1. rejestrowanie podjętych i podpisanych uchwał, nadawanie im numerów i włączanie do zbiorów,
 2. przekazywanie uchwał Wojewodzie Lubuskiemu w celu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego,
 3. przekazywanie uchwał organom nadzoru,
 4. przekazywanie uchwał kierownikom komórek organizacyjnych w celu realizacji.
3. Czynności związane z załatwianiem interpelacji:
 1. Biuro Rady prowadzi centralny rejestr interpelacji i wniosków radnych oraz przekazuje interpelacje i wnioski właściwym komórkom organizacyjnym,
 2. kierownik właściwej komórki organizacyjnej przygotowuje w terminie 3 dni projekt odpowiedzi,
 3. zaakceptowaną przez burmistrza i podpisaną odpowiedź przekazuje się do Biura Rady, które jest zobowiązane:
  1. sprawdzić kompletność dokumentów,
  2. wysłać odpowiedź do radnego,
  3. przekazać kopię odpowiedzi - z potwierdzeniem wysłania – właściwej komórce organizacyjnej,
 4. kierownik Biura Rady dokonuje kontroli realizacji przez poszczególne komórki organizacyjne obowiązku terminowego udzielania radnym odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
§ 43. Przygotowanie zarządzeń i innych dokumentów do podpisu Burmistrza.
1. Projekty zarządzeń i innych pism, przygotowuje właściwy merytorycznie kierownik komórki organizacyjnej, co potwierdza parafą.
2. Zarządzenie, wymaga:
 1. tytuł zarządzenia,
 2. podstawę prawną do jego wydania,
 3. regulację sprawy będącej przedmiotem zarządzenia,
 4. określenie podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie zarządzenia,
 5. termin wejścia w życie zarządzenia,
 6. sposób podania do publicznej wiadomości,
 7. podpis projektodawcy,
 8. uzasadnienie, zawierające informację o skutkach prawnych, finansowych, społecznych i organizacyjnych jego realizacji.
3. Po uzyskaniu podpisu Burmistrza, zarządzenie rejestruje się (nadaje numer) w wydziale Organizacyjno-Administracyjnym, który prowadzi zbiór zarządzeń burmistrza. W zbiorze przechowuje się oryginały podpisanych zarządzeń oraz projekty zarządzeń z wymaganymi parafami radcy prawnego i skarbnika.
4. Komórka organizacyjna - projektodawca, przekazuje kopie zarządzenia zainteresowanym komórkom organizacyjnym lub jednostkom organizacyjnym.
5. W przypadku gdy zarządzenie lub inny dokument dotyczy zagadnień z różnych dziedzin, Burmistrz wyznacza kierownika komórki organizacyjnej wiodącej.
Rozdział VII
Punkty zatrzymania korespondencji
§ 44. 1. Sekretariat przyjmuje i wysyła korespondencję drogą pocztową oraz wewnętrzną między komórkami organizacyjnymi. Korespondencję może odbierać wyłącznie osoba imiennie upoważniona przez kierownika komórki organizacyjnej.
2. Sekretariat przyjmuje całą korespondencję kierowaną do organów Gminy i Urzędu Miejskiego oraz rozdziela ją zgodnie z dyspozycją. Korespondencja kierowana do Rady przekazywana jest bezpośrednio po rejestracji do Biura Rady. Sprawy kierowane do komórek organizacyjnych, może odebrać jej kierownik lub wskazany przez kierownika pracownik.
3. Sekretariat prowadzi „książkę kontroli”, tj.: ewidencję kontroli urzędu przeprowadzanych przez upoważnione organy.
4. Kierownicy komórek organizacyjnych przyjmują i wysyłają całość korespondencji dotyczącej merytorycznej działalności komórki organizacyjnej oraz rozdzielają sprawy na stanowiska pracy, z wyjątkiem spraw, które załatwiają osobiście.
5. Stanowisko pracy – pracownik, bezpośrednio po otrzymaniu dokumentu tworzącego akta sprawy, postępuje zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną.
 
6. Dostosowanie czynności kancelaryjnych w Urzędzie  do obowiązującej instrukcji kancelaryjnej określa odrębne zarządzenie Burmistrza.
Rozdział VIII
Obsługa interesantów i udostępnianie dokumentacji urzędowej
§ 45. 1. Przyjmowanie interesantów w urzędzie powinno odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad kultury, służenia interesantowi fachową informacją i poradą oraz sprawnym i zgodnym z prawem załatwieniem przedłożonej sprawy.
2. Zasady dostępu do informacji publicznej i korzystania z dokumentów związanych z wykonywaniem zadań publicznych przez organy Gminy, a w szczególności: do protokołów z sesji rady, z posiedzeń komisji Rady oraz do uchwał organów, ustala statut gminy.
3. Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:
 1. ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej - urzędowym publikatorze teleinformatycznym;
 2. wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych w urzędzie;
 3. wstępu na sesje Rady i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących sesje.
4. Udostępnianie informacji publicznej poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) odbywa się w konsultacji z Biurem Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP, udostępniania jest na wniosek.
5. Udostępnianie dokumentów urzędowych w urzędzie odbywa się na stanowisku pracy, na którym te dokumenty są przechowywane. Zabrania się wypożyczania i wynoszenia dokumentacji poza wyznaczone pomieszczenie biurowe.
Rozdział IX
Centralne rejestry kancelaryjne
§ 46. 1. W Urzędzie prowadzone są następujące centralne rejestry kancelaryjne:
 1. rejestr skarg i wniosków,
 2. rejestr uchwał Rady,
 3. rejestry zarządzeń Burmistrza, jako organu Gminy i kierownika Urzędu,
 4. rejestry upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Burmistrza,
 5. rejestr zamówień publicznych,
 6. rejestr interpelacji i wniosków radnych,
 7. rejestr przesyłek wpływających i wychodzących.
2. Centralne rejestry, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3, 4, 7 prowadzone są w Wydziale Organizacyjno – Administracyjnym. Centralne rejestry, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 6 prowadzone są w Biurze Rady. Centralny rejestr, o którym mowa w ust.1 pkt 5 prowadzony jest w Wydziale Rozwoju i Promocji Gospodarczej.”
 
3. Prowadzenie innych centralnych rejestrów kancelaryjnych, niż wymienione w ust. 1 dozwolone jest za zgodą Burmistrza.
Rozdział X
Zasady podpisywania pism, decyzji i innych dokumentów
 
§ 47. Umowy i inne dokumenty, zawierające oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Gminy podpisują Burmistrz lub osoba przez niego upoważniona.
 
§ 48. 1. Do podpisu Burmistrza zastrzeżone są:
 1. zarządzenia, regulaminy i okólniki wewnętrzne,
 2. decyzje w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, z wyjątkiem spraw do załatwiania których upoważnił inne osoby,
 3. dokumenty w sprawach kadrowych pracowników Urzędu,
 4. dokumenty finansowe określone w zarządzeniu Burmistrza w sprawach obiegu dokumentów finansowych,
 5. odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski posłów i radnych,
 6. delegacje służbowe dla pracowników Urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych i zakładu budżetowego,
 7. listy płac, nagród i premii,
 8. pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w jego imieniu oraz reprezentowania Gminy przed sądami i organami administracji.
2. Dokumenty przedstawiane są Burmistrzowi do podpisu po uprzednim ich kontrasygnowaniu przez Skarbnika Gminy, jeżeli podpisanie tego dokumentu może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych.
 
                § 49. 1. Kierownicy komórek organizacyjnych aprobują wstępnie pisma sprawach  zastrzeżonych dla Burmistrza poprzez
 złożenie parafki w lewym dolnym rogu.
                 2.    Pracownicy opracowujący pisma, umieszczają swój odręczny podpis (skrót podpisu) i datę jego złożenia na kopii
 w lewym dolnym rogu.
                 3.    Jeżeli pismo przepisywane jest przez inna osobę niż przygotowującą, wówczas w  lewym dolnym rogu na kopii pisma umieszcza się dodatkowo inicjały osoby przepisującej pismo.
 
§ 50. Zastępcy Burmistrza podpisują:
 1. pisma i dokumenty w zakresie spraw przez siebie prowadzonych,
 2. decyzje w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnienia Burmistrza,
 3. odpowiedzi na skargi, zapytania, interpelacje i wnioski w zakresie nadzorowanych komórek organizacyjnych,
 4. dokumenty finansowe w zakresie ustalonym przez Burmistrza,
 5. inne dokumenty zastrzeżone dla Burmistrza przekazane upoważnieniem.
§ 51. Skarbnik Gminy podpisuje:
 1. umowy wymagające kontrasygnaty,
 2. dokumenty związane z realizacją budżetu Gminy i inne dokumenty finansowe zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów finansowo – księgowych,
 3. decyzje w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnienia Burmistrza,
 4. pisma do jednostek organizacyjnych Gminy i zakładu budżetowego dotyczące realizacji budżetu i spraw finansowych z upoważnienia Burmistrza.
§ 52. Sekretarz Gminy podpisuje:
 1. dokumenty finansowe w zakresie ustalonym przez Burmistrza,
 2. decyzje w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnienia Burmistrza,
 3. pisma i dokumenty w zakresie spraw przez siebie prowadzonych.
§ 53. Kierownicy komórek organizacyjnych podpisują:
 1. decyzje w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnienia Burmistrza,
 2. informacje, opinie oraz wnioski w sprawach dotyczących ich zakresów działania, w uzgodnieniu z Burmistrzem,
 3. korespondencję w sprawach przez siebie załatwianych.
§ 54. 1. Burmistrz dekretuje korespondencję wpływającą do Urzędu.
2. Zastępcy Burmistrza, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy i kierownicy dekretują korespondencję do podległych pracowników, chyba, że sami załatwiają sprawę.
3. Burmistrz może do dekretowania upoważnić inną osobę.
 
Rozdział XI
Tryb przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków.
 
§ 55. 1. Burmistrz i jego Zastępcy przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu w wyznaczonym terminie.
2. Informacja o dniach i godzinach przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków jest umieszczona w widocznym miejscu w gmachu Urzędu.
 
§ 56. 1. Skargi rozpatrują na:
 1. Burmistrza – Rada,
 2. Zastępców Burmistrza, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy i pozostałych pracowników – Burmistrz.
2. W zakresie powierzonym przez Burmistrza, skargi na pracowników Urzędu przyjmują i rozpatrują również inni wyznaczeni pracownicy.
 
§ 57. W rejestrze skarg i wniosków rejestruje się wszystkie skargi i wnioski wpływające do Urzędu (do Rady Miejskiej i Burmistrza).
 
§ 58. Upoważnieni do załatwiania skarg i wniosków odpowiadają za ich niezwłoczne rejestrowanie, wszechstronne wyjaśnianie oraz terminowe załatwianie.
 
Rozdział XII
Postanowienia końcowe
§ 59. Załączniki nr 1 - 2 do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 
§ 60. Zmiany Regulaminu następują w trybie wymaganym dla jego wprowadzenia.
 
§ 61. W okresie zawieszenia organów gminy zapisy regulaminu odnoszące się do organów gminy stosuje się do odpowiednio do Komisarza Rządowego.
 
§ 62. Traci moc Zarządzenie Nr 13/2008 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 24 stycznia 2008 roku z późn. zm. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.
 
§ 63. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 05 października 2009 roku.
 

Akapit nr 3 - brak tytułu


 
Załącznik nr 1
do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Miejskiego w Międzyrzeczu
 
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

Załącznik nr 2
do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Miejskiego w Międzyrzeczu
 
Organizacja działalności kontrolnej
Kontrola wewnętrzna
§ 1. Kontrola pracowników i poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu dokonywana jest pod względem:
 1. legalności,
 2. gospodarności,
 3. rzetelności,
 4. celowości,
 5. terminowości,
 6. skuteczności.
§ 2. Celem kontroli jest ustalenie przyczyn i skutków ewentualnych nieprawidłowości, ustalenie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości oraz określenie sposobów naprawienia stwierdzonych nieprawidłowości i przeciwdziałania im w przyszłości.
§ 3. W Urzędzie przeprowadza się następujące rodzaje kontroli:
 1. kompleksowe obejmujące całość działalności poszczególnych komórek organizacyjnych lub samodzielnych stanowisk,
 2. problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienia zakresu działalności kontrolowanej komórki lub stanowisk, stanowiące niewielki fragment jego działalności,
 3. bieżące - obejmujące czynności w toku,
 4. sprawdzające (następne) - mające miejsce po dokonaniu określonych czynności, w szczególności  mające na celu ustalenie, czy wyniki poprzednich kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania kontrolowanej komórki organizacyjnej lub stanowiska.
§ 4. 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanej komórki organizacyjnej Urzędu lub stanowiska, rzetelnie jego udokumentowanie i ocenę działalności według kryteriów określonych w § 1.
2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.
§ 5. 1. Kontrolę wewnętrzną w Urzędzie sprawują: sekretarz, skarbnik oraz inspektor do spraw kontroli.
2. Sekretarz odpowiedzialny jest za zorganizowanie i prawidłowe funkcjonowanie kontroli wewnętrznej, a także za należyte wykorzystanie wyników kontroli.
3. Czynności kontrolne w zakresie swoich uprawnień wykonują sekretarz, skarbnik i inspektor do spraw kontroli.
4. Przeprowadzenie poszczególnej kontroli wewnętrznej Burmistrz może polecić także innemu pracownikowi Urzędu.
§ 6 1. Z przeprowadzonej kontroli kompleksowej sporządza się, w terminie 7 dni od daty jego zakończenia, protokół pokontrolny.
2.Protokół pokontrolny powinien zawierać:
 1. określenie kontrolowanej komórki lub stanowiska,
 2. imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),
 3. daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
 4. określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
 5. imię i nazwisko kierownika kontrolowanej komórki organizacyjnej albo osoby zajmującej kontrolowane stanowisko,
 6. przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzone nieprawidłowości oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,
 7. datę i miejsce podpisania protokołu,
 8. podpisy kontrolującego (kontrolujących) oraz kierownika kontrolowanej komórki organizacyjnej albo pracownika zajmującego kontrolowane stanowisko, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy,
 9. wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
3. O sposobie wykorzystania wniosków i propozycji pokontrolnych decyduje Burmistrz.
§ 7. W przypadku odmowy podpisania protokółu przez kierownika kontrolowanej komórki lub osobę zajmującą kontrolowane stanowisko, osoby te są obowiązane do złożenia na ręce kontrolującego w terminie 3 dni od daty odmowy pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.
§ 8. Protokół sporządza się w 2 egzemplarzach, które otrzymują kontrolujący i kontrolowany.
§ 9. 1. Z kontroli innych niż kompleksowe sporządza się notatkę służbową zawierającą odpowiednio elementy przewidziane dla protokołu pokontrolnego z zastrzeżeniem ust.2.
2. Kontrola bieżąca, podczas której nie stwierdzono żadnych uchybień nie wymaga utrwalenia na piśmie.
3. Burmistrz może polecić sporządzenie protokołu pokontrolnego także z innych kontroli niż kompleksowa.
Kontrola zewnętrzna
§ 10. 1. Kontrole zewnętrzne prowadzone są w formie:
 1. kontroli kompleksowych obejmujących całokształt zadań kontrolowanej jednostki,
 2. kontroli problemowych, obejmujących konkretne zagadnienie lub pokrewne grupy zagadnień,
 3. kontroli doraźnych, wynikających z bieżących potrzeb, zleconych przez Burmistrza poza przyjętym planem kontroli,
 4. kontroli sprawdzających, oceniających wykonanie zadań wynikających z wystąpień i zarządzeń pokontrolnych.
2. Kontrolę zewnętrzną sprawują: skarbnik, inspektor do spraw kontroli oraz pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za nadzór nad poszczególnymi odcinkami pracy urzędu.
3. Kontroli zewnętrznej podlegają:
 1. jednostki i zakłady budżetowe podporządkowane Radzie Miejskiej,
 2. organizacje społeczne dotowane z budżetu Gminy, w zakresie wykorzystania udzielonej dotacji,
 3. jednostki pomocnicze gminy – sołectwa.
§ 11. 1. W miarę możliwości kontrolujący stosują zasadę łączenia każdej kontroli z instruktażem dla pracowników kontrolowanej jednostki.
2. Instruktaż powinien przejawiać się w szczególności udzielaniem pomocy w:
 1. sposobie załatwiania sprawy,
 2. racjonalnym organizowaniu pracy,
 3. właściwym interpretowaniu i stosowaniu przepisów prawnych.
§ 12. 1. Działalność kontrolną (poza kontrolami doraźnymi) prowadzi się na podstawie:
 1. rocznego kierunkowego planu kontroli,
 2. kwartalnych planów kontroli.
2. Burmistrz może wprowadzić zmiany lub uzupełnienia w planach kontroli.
§ 13. 1. Kontrolę przeprowadza się na podstawie upoważnień.
2. Kontrolę przeprowadza się w zakresie wynikającym z planu kontroli lub polecenia Burmistrza. Plan lub polecenie Burmistrza określa cel i tematykę kontroli.
3. Postępowanie kontrolne powinno przede wszystkim obejmować czynności, których zadaniem jest:
 1. badanie sprawności organizacji, celowości, gospodarności, rzetelności i legalności działania jednostki kontrolowanej,
 2. ustalenie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości jak również osób za nie odpowiedzialnych.
 
4. W czasie trwania kontroli przeprowadzający kontrole zobowiązany jest do:
 1. zbadania wykonania wniosków i zaleceń kontrolnych wydanych w wyniku poprzedniej kontroli,
 2. poinformowania pracowników w jaki sposób należy usunąć stwierdzone braki i niedociągnięcia,
 3. w razie potrzeby zwrócenia się do kierownika jednostki kontrolowanej o wydanie odpowiednich zarządzeń.
 
5. Przed rozpoczęciem i zakończeniem kontroli kierownik zespołu kontrolującego lub osoba kontrolująca dokonuje odpowiednich wpisów do książki kontroli.
§ 14. 1. Bezpośrednio po zakończeniu kontroli, kontrolujący sporządza w niezbędnej ilości egzemplarzy protokołów lub sprawozdanie zawierające:
 1. stwierdzenia przedstawiające fakty w sposób obiektywny i rzetelny,
 2. ustalenia poparte dokumentami potwierdzającymi ujawnione nieprawidłowości ze wskazaniem przepisów, które zostały naruszone,
 3. wskazanie przyczyn i skutków powstałych nieprawidłowości oraz za nie odpowiedzialnych,
 4. wskazanie przykładów i osiągnięć godnych upowszechniania oraz osób, które się do nich przyczyniły w sposób szczególny.
2. Na podstawie protokołu kontroli sporządza się wystąpienie pokontrolne zawierające:
 1. zwięzły opis występujących nieprawidłowości oraz przyczyn ich powstania,
 2. zalecenia dotyczące wykonania określonych zadań mających na celu usunięcie nieprawidłowości oraz polepszenie pracy,
 3. termin powiadomienia o wykonaniu zaleceń.
3. Wystąpienie pokontrolne powinno być kierowane do organu kontrolowanego w terminie 14 dni od daty zakończenia kontroli.
§ 15. 1. Burmistrz po zakończeniu każdego roku ocenia realizację zadań przyjętych do planu kontroli.
2. Projekt oceny realizacji zadań przyjętych do planu kontroli przedkłada się do dnia 31 marca każdego roku.
3. W terminie 15 dni od zakończenia każdego kwartału inspektor do spraw kontroli przedkłada Burmistrzowi analityczne informacje o realizacji planowych i pozaplanowych działań kontrolnych.
4. Inspektor do spraw kontroli prowadzi ewidencje wystąpień i zbiorczych opracowań dotyczących kontroli.
5. Prowadzenia kontroli poza planem kontroli z wyjątkiem kontroli doraźnych, wynikających z bieżących potrzeb oraz przeprowadzanie w terminach innych od ustalonych w planach kontroli wymaga uzgodnienia z Burmistrzem celem skoordynowania działań kontrolnych.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mirosław Matla
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mirosław Matla
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-16 08:52:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-16 08:52:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-07-09 14:13:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4098 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony