ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Urząd Miejski

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 52/2015
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 8 lipca  2015 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.
 
Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318; z 2014 r. poz. 379. 1072) nadaje się
 
Regulamin Organizacyjny
Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
 
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
 
§ 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu zwany dalej Regulaminem, określa:
1) zakres działania i zadania Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu zwanego dalej Urzędem,
2) organizację Urzędu,
3) zasady funkcjonowania Urzędu,
4) zakres działania kierownictwa Urzędu i poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy.
 
§ 2. Siedzibą Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu jest miasto Międzyrzecz ul. Rynek 1.
 
§ 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Międzyrzecz,
2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Międzyrzeczu,
3) Burmistrzu, Zastępcy Burmistrza, Sekretarzu, Skarbniku, Kierowniku Urzędu Stanu Cywilnego - należy przez to rozumieć odpowiednio: Burmistrza Międzyrzecza, Zastępcę Burmistrza Międzyrzecza, Sekretarza Gminy Międzyrzecz, Skarbnika Gminy Międzyrzecz oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Międzyrzeczu.
 
§ 4. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
 
§ 5. 1. Urząd jest czynny:
1) w poniedziałek w godzinach od 900 – do 1700,
2) we wtorek, środę, czwartek, piątek od 700 – do 1500,
3) Biuro Obsługi Funduszu Alimentacyjnego od poniedziałku do piątku, w godzinach od 700 do 1500.
2. Śluby udzielane są także w niedziele, święta i dni wolne od pracy w godzinach od 1200 do 1600.

Rozdział 2.
Zakres działania i zadania Urzędu
 
§ 6. 1. Urząd stanowi aparat pomocniczy Rady i Burmistrza.
2. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na Gminie zadań.
 
§ 7. 1. Do zadań Urzędu należy obsługa administracyjno – biurowa organów Gminy.
2. W szczególności do zadań Urzędu należy:
1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania zarządzeń, decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy Gminy,
2) wykonywanie - na podstawie udzielonych upoważnień - czynności faktycznych i prawnych wchodzących w zakres zadań Gminy, w tym również wykonywanie czynności kontrolnych jednostek organizacyjnych i pomocniczych Gminy oraz innych podmiotów w zakresie wykorzystania udzielonych dotacji z budżetu Gminy,
3) zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,
4) przygotowywanie uchwalenia i wykonywania budżetu Gminy oraz innych aktów organów Gminy,
5) realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał i zarządzeń organów Gminy,
6) zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej komisji i klubów radnych oraz innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy,
7) prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego do powszechnego  wglądu w siedzibie Urzędu oraz Biuletynu Informacji Publicznej,
8) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:
a) przyjmowanie, rozdzielanie, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,
b) prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,
c) przekazywanie akt do archiwów,
d) realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy,
9) zapewnienie organom Gminy wykonywania obowiązku udostępniania informacji publicznej.
 
Rozdział 3.
Organizacja Urzędu
 
§ 8. 1. Kierownictwo Urzędu tworzą:
1) Burmistrz (B),
2) Zastępca Burmistrza (ZB),
3) Skarbnik Gminy (SG),
4) Sekretarz Gminy (S).
2. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska:
1) Wydział Organizacyjno - Administracyjny (WOA),
2) Wydział Finansowo - Budżetowy (WFB),
3) Wydział Spraw Obywatelskich (WSO),
4) Wydział Realizacji Inwestycji (WRI),
5) Wydział Planowania Przestrzennego (WPP),
6) Wydział Gospodarki Komunalnej (WGK),
7) Wydział Gospodarki Mieniem (WGM),
8) Wydział Rozwoju Gospodarczego (WRG),
9) Wydział Spraw Społecznych (WSS),
10) Urząd Stanu Cywilnego (USC),
11) Biuro Obsługi Funduszu Alimentacyjnego (BFA),
12) Biuro Rady (BR),
13) Biuro Prawne (BP),
14) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego (BON),
15) Audyt Wewnętrzny (AW),
16) Samodzielne Stanowisko ds. Przeciwdziałania Patologiom Społecznym, Zdrowia i Opieki Społecznej (PZO),
17) Samodzielne Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej (BHP)
18) Samodzielne Stanowisko – Asystent (A).
3. Komórkami organizacyjnymi kierują kierownicy.
4. Komórki organizacyjne dzielą się na stanowiska pracy.
5. Podziału komórek organizacyjnych na stanowiska pracy oraz ustalenia wielkości zatrudnienia w komórkach organizacyjnych dokonuje Burmistrz w drodze zarządzenia wewnętrznego.
 
§ 9. 1. Wielkość zatrudnienia w Urzędzie jest zmienna i zależy od ilości i złożoności zadań. 
2. Strukturę organizacyjną Urzędu określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik do Regulaminu.
 
Rozdział 4.
Zasady funkcjonowania Urzędu
 
§ 10. 1. Funkcjonowanie Urzędu opiera się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, hierarchicznego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.
2. Realizując swoje zadania pracownicy Urzędu działają mając na względzie zachowanie:
1) praworządności,
2) służebności wobec społeczności lokalnej,
3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,
4) kontroli wewnętrznej i zewnętrznej,
5) podziału kompetencji,
6) wzajemnego współdziałania.
§ 11. Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu działają na podstawie prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.
 
§ 12. Pracownicy Urzędu w wykonywaniu zadań Urzędu i swoich obowiązków są obowiązani służyć Gminie.
 
§ 13. 1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.
2. Zakupy i inwestycje dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych i finansów publicznych.
 
§ 14. 1. Urzędem kieruje Burmistrz przy pomocy Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Burmistrzem za realizację swoich zadań.
2. Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych kierują nimi w sposób zapewniający optymalną realizację zadań i ponoszą za to odpowiedzialność przed Burmistrzem. Pracownicy zajmujący samodzielne stanowiska pracy ponoszą odpowiedzialność za realizację przydzielonych im zadań bezpośrednio przed Burmistrzem lub innym nadzorującym ich członkiem kierownictwa Urzędu.
3. Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu są bezpośrednimi przełożonymi podległych im pracowników, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Informatyk w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem i ochroną danych zawartych w systemie informatycznym Urzędu podlega Pełnomocnikowi Biura do spraw Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego.
 
§ 15. Komórki organizacyjne i pracownicy zajmujący samodzielne stanowiska pracy są zobowiązane do współdziałania w realizacji zadań Urzędu, w szczególności do wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.
 
Rozdział 5.
Zakres zadań kierownictwa Urzędu
 
§ 16. 1. Urzędem kieruje Burmistrz.
2. Burmistrz jako kierownik Urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
3. Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem i udzielanie upoważnień w tym zakresie,
3) określanie polityki kadrowej i płacowej,
4) udzielanie pełnomocnictw procesowych,
5) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
6) zatwierdzanie zakresu czynności i odpowiedzialności  pracowników oraz dokonywanie okresowych ocen bezpośrednio podległych pracowników,
7) zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
8) okresowe zwoływanie - nie rzadziej jednak, niż raz w miesiącu - narad z udziałem kierowników poszczególnych komórek  organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
9) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
10) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczących podziału zadań,
11) przyjmowanie i rozpatrywanie skarg zgodnie z przepisami k.p.a. w zakresie działania Urzędu,
12) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
13) wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
14) upoważnianie zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
15) wykonywanie uchwał Rady oraz przedkładanie na sesje sprawozdań z ich wykonania,
16) prowadzenie gospodarki finansowej Gminy,
17) pełnienie funkcji szefa obrony cywilnej Gminy oraz gminnego zespołu reagowania kryzysowego,
18) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
19) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa oraz uchwały Rady,
20) wskazywanie osób odpowiedzialnych za udostępnienie oraz czas i miejsce udostępnienia dokumentów wynikających z zakresu działania organów Gminy.
4. W ramach podziału pracy w Urzędzie, Burmistrz nadzoruje bezpośrednio:
1) Zastępcę Burmistrza,
2) Skarbnika Gminy i podległy mu Wydział Finansowo - Budżetowy,
3) Sekretarza Gminy i podległy mu Wydział Organizacyjno - Administracyjny,
4) Urząd Stanu Cywilnego,
5) Biuro Prawne,
6) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego,
7) Audyt Wewnętrzny,
8) Samodzielne Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej,
9) Samodzielne stanowisko – Asystenta.
 
§ 17. 1. Do zakresu zadań Zastępcy Burmistrza należy:
1) realizowanie powierzonych mu zadań, w szczególności przez:
a) analizę zagadnień,
b) podejmowanie decyzji organizacyjnych i finansowych,
c) wydawanie poleceń służbowych i kontrolowanie ich wykonania,
d) składanie oświadczeń woli, w tym w sprawach majątkowych Gminy w zakresie udzielonych pełnomocnictw,
2) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad:
a) Wydziałem Gospodarki Mieniem,
b) Wydziałem Realizacji Inwestycji,
c) Wydziałem Gospodarki Komunalnej,
d) Wydziałem Planowania Przestrzennego,
e) Wydziałem Rozwoju Gospodarczego,
3) wydawanie decyzji administracyjnych z upoważnienia Burmistrza,
4) sprawowanie kompetencji wspólnika i zgromadzenia wspólników w spółkach kapitałowych z udziałem Gminy,
5) podejmowanie czynności kierownika Urzędu w zakresie udzielonego upoważnienia,
6) wykonywanie zadań i kompetencji Burmistrza w przypadku niemożności wykonywania ich przez niego z powodu przemijającej przeszkody,
7) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.
2. Szczegółowy zakres powierzonych zadań określa zakres czynności oraz udzielone pełnomocnictwa i upoważnienia.
 
§ 18. 1. Do zakresu zadań Skarbnika należy:
1) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
2) opracowywanie projektu budżetu Gminy oraz jego zmian w trakcie roku,
3) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy przez komórki organizacyjne Urzędu oraz jednostki organizacyjne Gminy, polegające na wstępnej kontroli legalności dokumentów oraz bieżącej i następnej kontroli operacji gospodarczych będących przedmiotem księgowań,
4) opracowywanie sprawozdań budżetowych i finansowych, 
5) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty, 
6) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych, 
7) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, 
8) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnienia Burmistrza, 
9) przekazywanie komórkom organizacyjnym Urzędu i kierownikom jednostek organizacyjnych wytycznych oraz danych niezbędnych do opracowania projektu budżetu, 
10) dokonywanie analiz budżetu i na bieżąco informowanie Burmistrza o jego realizacji, 
11) opracowywanie procedur kontroli finansowej poprzez przygotowywanie projektów przepisów wewnętrznych, wydawanych przez Burmistrza, dotyczących w szczególności: 
a) zakładowego planu kont budżetu Gminy i Urzędu,
b) obiegu i kontroli dokumentów finansowych,
c) gospodarki finansowej,
d) gospodarowania rzeczowymi składnikami majątkowymi, w tym opracowanie instrukcji inwentaryzacyjnej, 
12) przygotowywanie projektów uchwał okołobudżetowych Rady,
13) opiniowanie projektów uchwał Rady wywołujących skutki finansowe dla Gminy.
2. Skarbnik kieruje Wydziałem Finansowo – Budżetowym. 
 
§ 19. 1. Sekretarz organizuje pracę Urzędu, zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i odpowiednie  warunki działania.
2. Sekretarz jednocześnie kieruje Wydziałem Organizacyjno – Administracyjnym.
3. Do zadań Sekretarza należy:
1) przygotowywanie projektów oraz zmian regulaminów i innych aktów wewnętrznych w zakresie organizacji Urzędu,
2) gospodarowanie etatami i funduszem płac,
3) nadzór nad poprawnością projektów przygotowywanych pism, decyzji oraz projektów aktów prawnych Burmistrza,
4) opracowywanie projektów zakresów czynności kierowników komórek organizacyjnych, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i samodzielnych stanowisk pracy,
5) usprawnianie pracy Urzędu i nadzór nad doskonaleniem kadr,
6) kontrola dyscypliny pracy,
7) kontrola gospodarowania mieniem na terenie Urzędu,
8) nadzór nad bezpieczeństwem, higieną i ochroną przeciwpożarową w Urzędzie,
9) nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i terminowego załatwiania interpelacji, skarg i wniosków,
10) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu bezpośrednio podległych, zgodnie ze strukturą organizacyjną Urzędu,
11) pełnienie funkcji kierownika Urzędu w razie nieobecności Burmistrza i jego zastępcy na podstawie odpowiednich upoważnień,
12) sprawowanie kontroli wewnętrznej w zakresie spraw powierzonych przez Burmistrza,
13) przygotowywanie wniosków pokontrolnych w sprawach personalnych,
14) opracowywanie sprawozdań z działalności kontrolnej oraz prezentacji jej wyników przed organami Gminy,
15) przeprowadzanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze i pracownicze,
16) organizacja i przeprowadzanie ocen kwalifikacyjnych wobec pracowników bezpośrednio podległych,
17) organizacja i przeprowadzanie służby przygotowawczej,
18) planowanie kosztów utrzymania Urzędu oraz rozliczanie się z wydatków przewidzianych na ten cel,
19) nadzór nad współpracą Gminy z miastami partnerskimi,
20) realizowanie powierzonych mu zadań, w szczególności przez:
a) analizę zagadnień,
b) podejmowanie decyzji organizacyjnych i finansowych,
c) wydawanie poleceń służbowych i kontrolowanie ich wykonania,
d) składanie oświadczeń woli, w tym w sprawach majątkowych Gminy w zakresie udzielonych pełnomocnictw,
21) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad:
a) Wydziałem Spraw Obywatelskich,
b) Wydziałem Spraw Społecznych,
c) Biurem Rady,
d) Biurem Obsługi Funduszu Alimentacyjnego,
e) Samodzielnym Stanowiskiem ds. Przeciwdziałania Patologiom Społecznym, Zdrowia i Opieki Społecznej,
22) wykonywanie kompetencji organu wykonawczego organizatora w stosunku do gminnych instytucji kultury,
23) podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy w granicach udzielonego upoważnienia.
4. Szczegółowy zakres powierzonych zadań określa zakres czynności oraz udzielone pełnomocnictwa i upoważnienia.
 
Rozdział 6.
Podział zadań pomiędzy komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy Urzędu
 
§ 20. Do zakresu zadań Kierowników komórek organizacyjnych należy w szczególności:
1) organizowanie pracy kierowanych komórek organizacyjnych w tym wyznaczenie zadań podległym pracownikom i rozliczanie ich z tych zadań,
2) dbanie o dyscyplinę i porządek pracy,
3) dokonywanie okresowych ocen podległych pracowników,
4) ustalanie zakresów czynności podległych pracowników,
5) dbanie o terminową i należytą realizację zadań,
6) stosowanie instrukcji kancelaryjnej,
7) dbanie o należyte i terminowe przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego,
8) opracowywanie informacji, materiałów i projektów rozstrzygnięć dla Burmistrza,
9) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach indywidualnych i wydawanie decyzji z upoważnienia Burmistrza.
 
§ 21. Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy należy przygotowywanie materiałów oraz podejmowanie czynności organizatorskich na potrzeby organów Gminy, a w szczególności:
1) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
2) pomoc Radzie, właściwym rzeczowo komisjom Rady i klubom w wykonywaniu ich zadań,
3) opiniowanie informacji, sprawozdań, ofert, wniosków, żądań, projektów statutów i regulaminów  oraz temu podobnych dokumentów składanych przez spółki z udziałem Gminy i jednostki organizacyjne Gminy do Rady,
4) opracowywanie materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu Gminy,
5) wykonywanie uchwalonego budżetu, składanie sprawozdań z przebiegu wykonania zadań rzeczowych, składanie propozycji zmian w budżecie,
6) współdziałanie z Wydziałem Organizacyjno-Administracyjnym w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników danej komórki organizacyjnej, przechowywanie akt,
7) stosowanie obowiązującej instrukcji kancelaryjnej  oraz instrukcji archiwalnej,
8) stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu dokumentów,
9) prowadzenie rejestrów skarg, wniosków i listów kierowanych do danej komórki organizacyjnej do rozpatrzenia,
10) usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy,
11) przygotowywanie przy współudziale Skarbnika Gminy wniosków o dotacje i subwencje przewidziane ustawami oraz ich rozliczanie, inicjowanie zadań inwestycyjnych, w tym:
a) opracowywanie przy udziale Wydziału Realizacji Inwestycji programów, koncepcji realizacyjnych i analiz ekonomicznych,
b) zabezpieczenie środków na realizację zadania,
c) przekazanie zadania do realizacji Wydziałowi Realizacji Inwestycji,
d) udział w komisjach odbiorowych i gwarancyjnych,
12) prowadzenie spraw dotyczących udzielania i rozliczania oraz kontrola podmiotów w zakresie wykorzystania udzielonych dotacji z budżetu Gminy,
13) prowadzenie spraw bieżącego utrzymania administrowanych obiektów Gminy nie przekazanych innym jednostkom w zarząd lub administrowanie,
14) przygotowywanie materiałów w celu ich publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej,
15) wykonywanie zadań przekazywanych do realizacji przez Burmistrza,
16) przygotowywanie informacji w celu ich udostępniania mediom,
17) udzielanie wszelkiej pomocy jednostkom pomocniczym Gminy (sołectwom) w wykonywaniu ich zadań w zakresie działania komórki organizacyjnej,
18) przygotowywanie sprawozdania z realizacji budżetu Gminy właściwego dla danej komórki organizacyjnej,
19) wykonywanie zadań związanych z kontrolą zarządczą,
20) udostępnianie informacji publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
§ 22. Do zadań Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego należy w szczególności:
1) zapewnienie obsługi organizacyjno – administracyjnej, a zwłaszcza:
a) przyjmowanie, wysyłanie i przekazywanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,
b) prowadzenie ewidencji korespondencji,
c) prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków i listów wpływających do Urzędu,
d) przygotowywanie pomieszczeń i obsługa, w tym protokołowanie posiedzeń, spotkań i zebrań,
e) przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z kierownictwem Urzędu,
2) prowadzenie rejestru zarządzeń Burmistrza i przekazywanie ich do realizacji oraz jeśli wymagają tego przepisy do publikacji,
3) prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem p. poż. i ochroną mienia,
4) prowadzenie zbioru przepisów gminnych,
5) przygotowywanie sprawozdań z wykonania zadań i uchwał  na sesje Rady,
6) prowadzenie ewidencji ogłoszeń i obwieszczeń Burmistrza, umieszczanych na tablicy ogłoszeń Urzędu,
7) prowadzenie zbiorów obowiązujących statutów Gminy i ich zmian,
8) prowadzenie ewidencji pieczęci i pieczątek urzędowych, spraw związanych z zamawianiem i kasowaniem pieczęci urzędowych oraz nadzór nad ich przechowywaniem,
9) zaopatrywanie Urzędu w materiały biurowe, kancelaryjne, środki chemiczne, zakupy sprzętu potrzebnego do pracy w Urzędzie,
10) prowadzenie podręcznego magazynku materiałów biurowych,
11) zapewnienie łączności telefonicznej oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
12) zapewnienie sprawności technicznej urządzeń powielających,
13) prowadzenie spraw związanych z zarządem obiektami Urzędu, konserwacją, bieżącą eksploatacją pomieszczeń biurowych, inwentarzem biurowym,
14) nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach budynku oraz dekorowanie tych budynków,
15) prowadzenie ewidencji środków trwałych i przedmiotów wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych,
16) prowadzenie archiwum zakładowego,
17) bieżący nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych,
18) rozliczanie zużycia paliwa przez samochód służbowy i jego eksploatacja oraz sprawy związane z organizacją pracy kierowcy,
19) podejmowanie czynności organizacyjnych do przeprowadzenia wyborów, referendów i spisów oraz wyposażenie materiałowo - techniczne lokali wyborczych,
20) wyznaczanie podmiotów, w których odbywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna,
21) nadzór nad realizacją umów dotyczących eksploatacji systemów komputerowych,
22) zarządzanie zasobami sprzętu i oprogramowania komputerowego,
23) opracowywanie planów i wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych w Urzędzie,
24) prowadzenie obsługi informatycznej Urzędu, a w szczególności:
a) administrowanie siecią komputerową,
b) administrowanie bazami danych,
c) administrowanie bezpieczeństwem informatycznym (Administrator Bezpieczeństwa Informatycznego),
d) ewidencjonowanie informacji, nośników i kopii bezpieczeństwa oraz archiwizowanie zbiorów danych,
e) administrowanie i zarządzanie BIP i elektronicznym obiegiem dokumentów,
f) nadzór nad pracą i użytkowaniem sprzętu komputerowego na poszczególnych stanowiskach pracy,
25) szkolenie pracowników Urzędu z zakresu obsługi wdrażanych systemów,
26) prenumerata wydawnictw, czasopism i dzienników,
27) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami majątkowymi,
28) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych  Gminy,
29) prowadzenie spraw związanych z wyposażeniem pracowników w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej,
30) organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu,
31) prowadzenie działalności socjalnej pracowników Urzędu,
32) prowadzenie spraw związanych z naborem na wolne stanowiska urzędnicze,
33) prowadzenie spraw związanych ze służbą przygotowawczą,
34) przygotowywanie dokumentacji związanej z zawieraniem umów o pracę, udzielaniem urlopów i zwolnień z pracy, awansowaniem, i nagradzaniem pracowników Urzędu oraz rentami i emeryturami,
35) prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy i kontrolą jej przestrzegania,
36) wydawanie legitymacji służbowych,
37) prowadzenie rejestru umów w zakresie zadań wydziału,
38) prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw,
39) prowadzenie rejestru delegacji służbowych,
40) prowadzenie dokumentacji związanej z oświadczeniami majątkowymi,
41) załatwianie spraw związanych z obowiązkiem zgłaszania do Rejestru Korzyści,
42) poświadczanie własnoręczności podpisu na oświadczeniach i formularzach rentowych wymaganych do uzyskania lub pobierania rent,
43) wystawianie dokumentów potwierdzających zatrudnienie w zlikwidowanych przedsiębiorstw dla których Gmina była organem założycielskim.
 
§ 23. Do zadań Wydziału Finansowo-Budżetowego należy w szczególności:
1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy i wieloletniej prognozy finansowej, w tym przygotowywanie projektów tych uchwał,
2) sporządzanie układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Gminy,
3) przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń zmieniających uchwałę budżetową,
4) przygotowywanie zbiorczego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy na podstawie sprawozdań sporządzonych przez właściwe komórki organizacyjne i dysponentów budżetu gminy,
5) współdziałanie z poszczególnymi komisjami Rady w zakresie prac związanych z przygotowaniem budżetu, jego realizacją, absolutorium,
6) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych,
7) prowadzenie ewidencji podatników w oparciu o deklaracje, informacje podatkowe, ewidencję gruntów oraz inne dokumenty,
8) dokonywanie wymiarów podatków i opłat lokalnych poprzez przygotowanie decyzji,
9) prowadzenie ewidencji wniosków podatników o zastosowanie ulg w zapłacie prowadzonych podatków i opłat stanowiących dochód Gminy tj. umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty oraz rozpatrywanie tych wniosków na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa,
10) rozpatrywanie wniosków stwierdzenie nadpłaty i zwrot nadpłaconych podatków i opłat stanowiących dochód Gminy,
11) rozliczanie inkasentów opłaty skarbowej oraz podatków i opłat lokalnych,
12) windykacja należności stanowiących dochody budżetu Gminy,
13) współpraca z komornikiem sądowym i skarbowym przy dochodzeniu należności podatkowych i niepodatkowych Gminy,
14) organizowanie systemu sporządzania i obiegu dokumentów księgowych,
15) prowadzenie rachunkowości budżetowej Gminy i Urzędu, w tym księgowości podatkowej,
16) uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,
17) organizowanie obsługi kasowej Gminy i Urzędu,
18) prowadzenie obsługi finansowej funduszu sołeckiego,
19) prowadzenie kompleksowej obsługi płacowej, w szczególności prowadzenie spraw związanych z:
a) naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń pracowniczych oraz innych należnych świadczeń,
b) wypłatą diet radnym i sołtysom,
c) rozliczaniem składek ZUS, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz PFRON,
20) kontrola dokumentów księgowych, umów i porozumień pod względem formalno-rachunkowym oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa finansowego,
21) weryfikowanie rozliczeń pod względem formalno-rachunkowym zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,
22) naliczanie i fakturowanie podatku od towarów i usług VAT od sprzedaży towarów i usług oraz prowadzenie rozliczeń podatku VAT z Urzędem Skarbowym,
23) rozpatrywanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dokonywanie zwrotu podatku, rozliczanie i sporządzanie sprawozdań,
24) współpraca z KRUS w zakresie zaopatrzenia emerytalno – rentowego rolników,
25) współpraca z organami administracji rządowej w zakresie realizacji zadań komórki,
26) przyjmowanie sprawozdań budżetowych od jednostek organizacyjnych, ich kontrola i sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych i finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
27) sporządzania i przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz współpraca w tym zakresie z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
28) prowadzenie ewidencji i spraw związanych z udzielonymi i otrzymanymi pożyczkami, kredytami, poręczeniami i gwarancjami,
29) wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków dla celów emerytalno-rentowych pracowników oraz zlikwidowanych jednostek organizacyjnych Gminy,
30) wystawianie interesantom zaświadczeń o stanie majątkowym, o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości wobec Gminy oraz zaświadczeń o dochodowości z gospodarstwa rolnego,
31) wykonywanie, na podstawie upoważnień Burmistrza, kontroli podatkowej.
 
§ 24. Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należy w szczególności:
1) dokonywanie zameldowania obywateli polskich na pobyt stały i wymeldowania z tego pobytu,
2) dokonywanie zameldowania obywateli polskich na pobyt czasowy i wymeldowania z tego pobytu,
3) prowadzenie rejestru mieszkańców,
4) dokonywanie czynności meldunkowych cudzoziemców,
5) prowadzenie rejestru zamieszkania cudzoziemców,
6) wydawanie zaświadczeń z zakresu ewidencji ludności,
7) udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców,
8) nadawanie numeru ewidencyjnego PESEL,
9) prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w sprawach meldunkowych,
10) przyjmowanie, opracowywanie i wysyłanie wniosków o wydanie dowodu osobistego,
11) wydawanie dowodów osobistych,
12) unieważnianie dowodów osobistych,
13) udzielanie informacji z rejestru dowodów osobistych,
14) prowadzenie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,
15) udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,
16) prowadzenie rejestru wyborców,
17) sporządzanie spisów wyborców,
18) obsługa Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
19) udzielanie informacji i wydawanie zaświadczeń z Ewidencji Działalności Gospodarczej,
20) przyjmowanie zawiadomień o planowanych zgromadzeniach oraz wydawanie decyzji zakazujących zgromadzeń,
21) prowadzenie spraw określonych ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych,
22) prowadzenie spraw dotyczących udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy dla Policji i Państwowej Straży Pożarnej,
23) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy, a w szczególności:
a) zakup wyposażenia,
b) umundurowanie członków osp,
c) organizacja i prowadzenie szkoleń,
d) kierowanie na badania lekarskie i psychologiczne,
e) ubezpieczanie członków osp,
f) prowadzenie dokumentacji uprawnień posiadanych przez członków osp,
g) naliczanie i wypłacanie ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach
h) prowadzenie ewidencji wyposażenia osp,
i) zlecanie remontów, napraw i przeglądów okresowych sprzętu będącego na wyposażeniu osp,
j) zakup i rozliczanie zużycia paliwa,
k) utrzymywanie remiz oraz terenów do nich przyległych,
l) prowadzenie remontów remiz,
ł) rozliczanie wydatków związanych z utrzymaniem gotowości bojowej osp,
m) współdziałanie w zakresie utrzymania gotowości bojowej osp z Zarządem Oddziału Miejsko-Gminnego, Powiatowego i Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej oraz z innymi podmiotami.
 
§ 25. Do zadań Wydziału Planowania Przestrzennego należy w szczególności:
1) sporządzanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i zmian ustaleń Studium, w tym:
a) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium oraz zmian Studium,
b) prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem Studium oraz zmian Studium zgodnie z procedurą formalno-prawną określoną w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
c) zlecanie opracowania projektów Studium oraz zmian Studium,
d) koordynacja i prowadzenie uzgodnień wewnętrznych i zewnętrznych w sprawie projektu ustaleń Studium oraz zmian Studium,
e) kompletowanie i przygotowywanie materiałów związanych z opracowaniem Studium oraz zmian Studium,
f) ocena aktualności Studium,
2) sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.) i zmian m.p.z.p., w tym:
a) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. i zmian m.p.z.p.,
b) prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem m.p.z.p. i zmian m.p.z.p. zgodnie z zakresem i procedurą formalno-prawną określoną w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
c) przygotowywanie materiałów wejściowych i analiz dotyczących sporządzanych m.p.z.p.,
d) zlecanie opracowania projektów m.p.z.p. i zmian m.p.z.p.,
e) koordynacja i prowadzenie uzgodnień wewnętrznych i zewnętrznych w sprawie projektu m.p.z.p i zmian m.p.z.p,
f) ocena aktualności m.p.z.p.,
3) sporządzanie Gminnego programu opieki nad zabytkami, w tym:
a) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami,
b) prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem Gminnego programu opieki nad zabytkami,
c) zlecanie opracowania Gminnego programu opieki nad zabytkami,
d) koordynacja i prowadzenie uzgodnień wewnętrznych i zewnętrznych w sprawie projektu Gminnego programu opieki nad zabytkami,
e) kompletowanie i przygotowywanie materiałów związanych z opracowaniem Gminnego programu opieki nad zabytkami,
f) sporządzanie sprawozdań z realizacji Gminnego programu opieki nad zabytkami,
4) sporządzanie Oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym:
a) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie przyjęcia Oceny aktualności Studium i m.p.z.p.,
b) prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem Oceny aktualności Studium i m.p.z.p.,
c) zlecanie opracowania Oceny aktualności Studium i m.p.z.p.,
d) koordynacja i prowadzenie uzgodnień wewnętrznych i zewnętrznych w sprawie projektu Oceny aktualności Studium i m.p.z.p.,
e) kompletowanie i przygotowywanie materiałów związanych z opracowaniem oceny aktualności Studium i m.p.z.p.,
5) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadkach gdzie brak jest m.p.z.p.,
6) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
7) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
8) utrzymanie i kształtowanie – w programach i planach zagospodarowania przestrzennego – ochrony wyznaczonych obszarów takich jak: parki, rezerwaty, obszary Natura 2000, pomnik przyrody, zespoły przyrodniczo – krajobrazowe itp. – poprzez wydawanie odpowiednich opinii, wypisów czy decyzji w porozumieniu z innymi jednostkami, organizacjami społecznymi lub ekologicznymi,
9) proponowanie składu, organizacji i trybu działania Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej jako organu doradczego burmistrza,
10) uczestniczenie w pracach Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej,
11) przygotowywanie projektu regulaminu pracy Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej, i jego aktualizacji,
12) prowadzenie rejestrów planów miejscowych oraz przechowywanie oryginałów tych planów (dotyczy również planów już nieobowiązujących),
13) prowadzenie rejestru  wniosków o sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmiany,
14) prowadzenie rejestrów wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,
15) prowadzenie rejestrów wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
16) kompletowanie zamówień i ofert w zakresie planowania przestrzennego oraz uczestnictwo w przetargach na wykonanie m.p.z.p.,
17) przygotowywanie i przechowywanie dokumentacji związanej z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
18) przechowywanie i analizowanie decyzji wydanych przez inne organy administracji publicznej, pod względem ich zgodności z decyzjami o warunkach zabudowy,
19) wydawanie zaświadczeń z obowiązującego m.p.z.p. i z nieobowiązującego m.p.z.p.,
20) wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
21) wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
22) ustalanie przeznaczenia terenu, rozmieszczania inwestycji celu publicznego oraz określanie zagospodarowania i warunków zabudowy terenu,
23) opiniowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości,
24) wydawanie decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości,
25) wydawanie opinii o możliwości budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
26) występowanie do właściwego organu o zajęcie stanowiska dla terenów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ochroną konserwatorską,
27) wydawanie zaświadczeń, czy nieruchomość lub obiekt podlega ochronie prawnej o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
28) prowadzenie ewidencji kart adresowych zabytków,
29) prowadzenie spraw dotyczących udzielania i rozliczania dotacji na roboty remontowe i konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestrów zabytków.
 
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

§ 26. Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej należy szczególności:
1) nadzorowanie inwestycji i remontów kapitalnych realizowanych przez spółki w ramach czynszu dzierżawnego w zakresie:
a) opiniowania zamierzeń inwestycyjnych, remontowych i modernizacyjnych spółek,
b) uzgadniania dokumentacji technicznej i kosztorysowej,
c) współuczestnictwa w przetargach,
d) opiniowania umów z wykonawcami i dostawcami,
e) współuczestnictwa w odbiorach częściowych i końcowych,
f) kontroli realizacji zadania,
g) współuczestnictwa w rozliczaniu zadania pod względem finansowym i rzeczowym,
h) współuczestnictwa w przekazywaniu inwestycji w skład majątku Gminy,
2) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki mieszkaniowej w tym między innymi:
a) planowanie gospodarki mieszkaniowej,
b) prowadzenie ewidencji zasobów mieszkaniowych Gminy,
c) zbieranie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych oraz przygotowanie zestawienia do publikacji i udostępniania danych,
d) wskazywanie osób, z którymi zawarta zostanie umowa najmu,
e) wyrażanie zgody na zamianę mieszkań komunalnych,
3) prowadzenie spraw zarządzania drogami gminnymi (w tym wewnętrznymi) i ulicami oraz drogami będącymi w zarządzie Gminy, a zwłaszcza:
a) wydawanie zezwoleń na:
- prowadzenie robót w pasie drogowym,
- umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
- umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
- lokalizacje zjazdu lub przebudowę zjazdu,
b) wymierzanie kar pieniężnych za:
- wybudowanie lub przebudowę zjazdu bez zezwolenia zarządcy drogi, o powierzchni większej niż określona w zatwierdzonym projekcie zjazdu,
- zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi,
c) uzgadnianie projektów technicznych budowy zjazdów,
d) opiniowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji,
e) przygotowania projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy dotyczących zaliczania dróg i ulic do poszczególnych kategorii,
f) bieżące utrzymanie, modernizacja i remonty dróg, ulic, mostów, placów, parkingów i oświetlenia ulicznego oraz tych dróg, które nie mają kategorii drogi gminnej,
g) współpraca z odpowiednimi służbami w zakresie organizacji ruchu ulicznego,
h) określenie szczególnego korzystania z dróg, w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne,
i) współpraca z zarządcami dróg innymi niż gminne w zakresie bieżącego utrzymania, remontu oświetlenia, utrzymania w czystości i organizacji ruchu,
4) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem kanalizacji deszczowej, a zwłaszcza:
a) bieżące utrzymanie, remonty sieci kanalizacji deszczowej,
b) wydawanie warunków, zgód na włączenia do sieci,
c) obliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,
d) występowanie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych,
5) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem wiat przystankowych, a zwłaszcza:
a) bieżące utrzymanie, remonty wiat,
b) ustalanie zasad korzystania z wiat przystankowych,
c) wskazywanie miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych wraz z występowaniem do Rady o jej przyjęcie oraz do odpowiednich zarządców dróg,
6) prowadzenie spraw z zakresu ochrony i kształtowania środowiska naturalnego oraz gospodarki odpadami, w tym sprawy związane z:
a) ochroną środowiska przed odpadami,
b) zapewnieniem warunków organizacyjnych i technicznych niezbędnych dla ochrony środowiska przed odpadami oraz utrzymaniem porządku i czystości na terenie Gminy,
c) organizacją systemu odbioru oraz selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
d) współdziałaniem z organami administracji rządowej w organizowaniu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wydzielonymi z odpadów komunalnych,
e) określaniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także szczegółowy sposób świadczenia usług na rzecz właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych,
f) nadzorem nad eksploatacją składowisk, baz przeładunkowych oraz zajmowanie się likwidacją dzikich wysypisk, a także rekultywacją terenów po gminnych składowiskach komunalnych,
g) prowadzeniem rejestru działalności regulowanej,
h) organizowaniem kontroli przestrzegania przepisów sanitarno-porządkowych przez administratorów i gospodarzy obiektów, a także współdziałanie w tym zakresie z odpowiednimi organami oraz komórkami organizacyjnymi Urzędu, wzywanie do usunięcia stwierdzonych naruszeń prawa,
i) wydawaniem decyzji i opinii przewidzianych prawem dotyczących gospodarki odpadami i ochrony środowiska,
j) ochroną powietrza atmosferycznego,
k) prowadzeniem rejestru umów na odbiór ścieków,
l) wydawaniem i cofaniem zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na odbiór i transport nieczystości ciekłych,
ł) przygotowywaniem we współpracy z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym obwieszczenia o obowiązkowej deratyzacji,
m) współuczestniczeniem przy opracowywaniu programu ochrony środowiska,
n) występowaniem w sprawach o naruszenie przepisów w zakresie jak wyżej,
o) usługami świadczonymi przez CZG-12,
7) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem i utrzymywaniem terenów zielonych oraz tych działek, które nie stanowią terenów zielonych, a nie oddanych w zarząd lub administrowanie innym jednostkom organizacyjnym Gminy,
8) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, utrzymywaniem, nadzorem i administrowaniem nad cmentarzami komunalnymi, a w zakresie objętym porozumieniami z Wojewodą, także cmentarzami wojennymi, w szczególności:
a) bieżące utrzymanie terenów cmentarzy, remonty infrastruktury,
b) prowadzenie ewidencji pochowanych na cmentarzu,
c) rozliczanie przyznanych środków na utrzymanie cmentarzy,
9) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, organizacją i utrzymaniem targowisk w tym m.in.:
a) ustalanie odpłatności za korzystanie z targowiska i wysokości inkasa,
b) opracowywanie projektu regulaminu targowisk,
c) bieżące utrzymywanie targowisk,
10) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem szaletów miejskich, w tym m.in.:
a) ustalanie odpłatności za korzystanie z szaletu,
b) bieżące utrzymanie,
11) prowadzenie spraw Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
12) opiniowanie  zmian cen usług świadczonych przez spółki wymagających zatwierdzenie Rady oraz przygotowywanie odpowiednich projektów uchwał,
13) prowadzenie spraw dotyczących spółek prawa handlowego z udziałem Gminy, w tym zbiorów akt założycielskich oraz przygotowywanie i obsługa walnych zgromadzeń, a także prowadzenie kopii dokumentów dotyczących prezesów tych spółek.
 
§ 27. Do zadań Wydziału Gospodarki Mieniem należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami, a zwłaszcza:
a) gospodarowanie i zarządzanie gruntami, lokalami użytkowymi i budynkami komunalnymi,   w zakresie w jakim nie zostało powierzone MTBS lub innym podmiotom, w tym ich zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwały zarząd, dzierżawę, najem i użyczenie,
 b) sporządzanie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddanie w użytkowania wieczyste, użytkowanie i dzierżawę w formie przetargowej oraz sporządzanie ogłoszeń o przetargach i protokołów z ich przeprowadzenia,
 c) sporządzanie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddanie w użytkowania wieczyste, użytkowanie i dzierżawę w formie bezprzetargowej oraz sporządzania protokołów rokowań i umów dzierżawy,
 d) sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz użytkownika wieczystego, w tym: przygotowywanie zarządzeń burmistrza, wykazów i protokołów w tym zakresie,
 e) zbywanie lokali mieszkalnych w formie bezprzetargowej na rzecz aktualnych najemców oraz niezamieszkałych lokali w formie przetargowej,
 f) nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,
 g) tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy,
 h) przygotowywanie dokumentacji w sprawach darowizn nieruchomości, w których jedną ze stron jest  Gmina,
 i) przygotowywanie dokumentacji w sprawach zamiany nieruchomości, w których jedną ze stron jest Gmina,
 j) rezygnacja lub skorzystanie z prawa pierwokupu przysługującego Gminie,
 k) prowadzenie ewidencji zasobu nieruchomości gminnych,
 l) prowadzenie rejestru zbycia nieruchomości gminnych,
 ł) prowadzenie ewidencji nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste,
 m) aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,
 n) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem opłat adiacenckich naliczanych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej,
 o) kontrola mienia gminnego oddanego w: użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwały zarząd, dzierżawę, najem i użyczenie,
 p) ustalanie wartości składników mienia gminnego, opłat za korzystanie z tych składników bądź ustalaniem cen,
 r) zlecanie i odbiór robót geodezyjno–kartograficznych,
 s) odszkodowanie za nabycie przez Gminę nieruchomości na mocy art. 98 ustawy,
2) prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia,
3) prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
4) prowadzenie spraw umarzania, odraczania, rozkładania na raty wierzytelności Gminy, które nie podlegają przepisom ustawy Ordynacja podatkowa,
5) przygotowywanie deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości i podatku leśnego od nieruchomości stanowiących własność Gminy,
6) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem numeracji porządkowej budynkom,
7) prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów,
8) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem, zmianą i znoszeniem nazewnictwa miejscowości,
9) prowadzenie spraw związanych ze zmianą granic administracyjnych miasta,
10) prowadzenie spraw związanych z rozgraniczaniem nieruchomości,
11) prowadzenie spaw związanych z wydawaniem oświadczeń dotyczących zgody na dysponowanie działkami gminnymi na cele budowlane,
12) prowadzenie spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych, w tym związanych z przygotowywaniem opinii w sprawie obowiązku zdjęcia i wykorzystania warstwy próchniczej z gruntów rolnych oraz wskazywaniem miejsca jej zagospodarowania,
13) prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody, w tym m.in. związanych z:
a) wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów,
b) ustanowieniem stref ochronnych oraz pomników przyrody,
c) występowaniem w sprawach o naruszenie przepisów związanych z ochroną przyrody w zakresie jak wyżej,
14) prowadzenie spraw z zakresu ochrony leśnictwa i łowiectwa,
15) prowadzenie spraw z zakresu geologii,
16) prowadzenie spraw z zakresu weterynarii,
17) prowadzenie działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami oraz dotyczących współpracy ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt,
18) przygotowywanie programu opieki nad zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt,
19) prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznanych za agresywne,
20) prowadzenie zbiórki i utylizacji zwłok zwierzęcych z terenu Gminy,
21) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodnej, tj. związanych z:
a) konserwacją urządzeń melioracji szczegółowych i zbiorników p. poż. będących własnością Gminy,
b) współpracą z odpowiednimi służbami w zakresie utrzymania i konserwacji kanałów podstawowych i rzek,
c) wydawaniem opinii do pozwoleń wodnoprawnych z zakresu gospodarki wodnej,
22) obsługa organizacyjna sołectw, w tym:
a) prowadzanie procedury dotyczącej uchwalania lub zmian w statutach sołectw,
b) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, łączeniem, podziałem  oraz znoszeniem jednostek pomocniczych Gminy,
c) organizacja wyborów sołtysów i rad sołeckich,
d) prowadzenie zbioru uchwał organów sołectw,
e) udzielanie sołectwom wszelkiej pomocy w realizacji ich statutowych zadań,
23) prowadzenie zadań wynikających z ustawy o funduszu sołeckim,
24) przygotowywanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego,
25) prowadzenie spraw związanych z uprawą maku i konopi włóknistych,
26) współpraca z Urzędem Wojewódzkim w prowadzeniu spraw związanych ze stratami spowodowanymi suszami i wymarznięciami,
27) utrzymanie sal wiejskich,
28) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego, w tym ewidencji szczegółowej środków trwałych Gminy i pozostałych środków trwałych – wyposażenia sołectw wraz z naliczaniem umorzeń,
29) naliczanie i fakturowanie podatku od towarów i usług od dzierżawy i najmu mienia komunalnego.
 
§ 28. Do zadań Wydziału Realizacji Inwestycji należy w szczególności:
1) przygotowywanie i prowadzenie postępowań w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim na zadania inwestycyjne i remontowe, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 30 000 euro zgodnie z regulaminem obowiązującym w Urzędzie,
2) przygotowanie i przekazanie do Wydziału Rozwoju Gospodarczego materiałów niezbędnych do ogłoszenia przetargu na zadania inwestycyjne i remontowe, których wartość przekracza wyrażoną w złotówkach kwotę 30 000 euro,
3) realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych wynikających z budżetu Gminy w tym:
a) zlecenie opracowania dokumentacji projektowej w związku z realizacją zdań inwestycyjnych i remontowych,
b) organizowanie nadzoru inwestorskiego,
c) przygotowywanie umów z wykonawcami robót, usług i dostaw na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych,
d) uzyskanie zezwoleń właściwych organów oraz pozwoleń na budowę, a także niezbędnych zgłoszeń i uzgodnień,
e) bieżąca kontrola realizacji inwestycji i remontów,
f) dokonywanie odbioru robót budowlanych oraz inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i przekazanie do eksploatacji,
g) rozliczenie zadań pod względem finansowym i rzeczowym oraz przygotowanie dokumentów umożliwiających przejęcie wytworzonych środków trwałych w skład majątku Gminy,
4) przygotowanie informacji i sprawozdań z realizacji zadań dla Burmistrza i Rady,
5) przygotowanie propozycji w zakresie wydatków budżetowych dotyczących zadań inwestycyjnych i remontowych Gminy,
6) opracowanie przy współudziale komórek organizacyjnych Urzędu projektów planów inwestycyjnych Gminy.
 
§ 29. Do zakresu działania Wydziału Rozwoju Gospodarczego należy w szczególności:
1) współpraca z instytucjami dysponującymi środkami finansowymi  przeznaczonymi na aktywizację gospodarczą Gminy,
2) przygotowywanie wniosków o dofinansowanie zadań Gminy ze środków pomocowych oraz innych dokumentów (umowy, harmonogramy, sprawozdania),
3) prowadzenie ewidencji projektów gminnych, współfinansowanych ze środków UE,
4) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy w różnym zakresie,
5) monitorowanie wszystkich przedsięwzięć finansowanych przez Gminę przy udziale środków pochodzących z UE,
6) pozyskiwanie funduszy pomocowych oraz współpraca z jednostkami dysponującymi tymi środkami,
7) tworzenie harmonogramu zamówień publicznych wspólnie z kierownikami wydziałów,
8) przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
9) prowadzenie ewidencji  zamówień publicznych udzielonych na podstawie regulaminu wewnętrznego Urzędu,
10) sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych,
11) pozyskiwanie inwestorów,
12) przygotowywanie ofert dla inwestorów krajowych i zagranicznych w zakresie możliwości inwestowania na terenie Gminy,
13) kreowanie inicjatyw gospodarczych,
14) utrzymanie i zagospodarowanie boisk do plażowej piłki i siłowni zewnętrznych,
15) utrzymanie, kontrolowanie oraz zagospodarowanie placów zabaw na terenie Gminy,
16) współpraca ze stowarzyszeniami, w których członkiem jest Gmina, w zakresie pozyskiwania środków pomocowych.
 
§ 30. Do zakresu działania Wydziału Spraw Społecznych należy w szczególności:
1) pozyskiwanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz innych źródeł,
2) realizacja działań informacyjnych dla lokalnej społeczności,
3) organizowanie szkoleń, wydarzeń, „dni otwartych” związanych z życiem Gminy,
4) prowadzenie prac związanych z przyjęciem i realizacją zadań „budżetu obywatelskiego”,
5) prowadzenie zadań i spraw z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
6) współpraca z młodzieżową radą miejską,
7) przygotowywanie materiałów niezbędnych do udzielania dotacji, planowania i uruchamiania środków finansowych na zadania bieżące dla jednostek organizacyjnych Gminy z zakresu oświaty, kultury i sportu,
8) prowadzenie rejestru instytucji kultury,
9) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie zadań określonych ustawami: o systemie oświaty, o systemie informacji oświatowej i Karty Nauczyciela,
10) prowadzenie zadań określonych w ustawie o sporcie, w tym:
a) prowadzenie spraw związanych ze stypendiami sportowymi i naukowymi,
b) dotacje dla klubów sportowych (przyznawanie i rozliczanie),
c) prowadzenie ewidencji kąpielisk oraz ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie zgodnie z ustawą o usługach turystycznych,
11) realizacja zadań z zakresu kultury, w tym wykonywanie obowiązków i uprawnień organizatora gminnych instytucji kultury, z wyłączeniem spraw kadrowych dyrektorów instytucji,
12) prowadzenie promocji Gminy, w tym:
a) współpraca z miastami partnerskimi Gminy,
b) przygotowywanie materiałów informacyjnych oraz współpraca z mediami,
c) organizowanie udziału Gminy w wystawach i targach turystycznych i gospodarczych,
d) inicjowanie zadań w zakresie publikacji oraz wydawnictw promocyjnych,
e) planowanie i zakup materiałów promocyjnych,
13) prowadzenie strony internetowej Gminy,
14) sprawowanie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Gminy działającymi w zakresie oświaty, kultury, sportu i rekreacji oraz pomocy społecznej,
15) informowanie kierownictwa Urzędu o informacjach zamieszczonych w prasie na temat życia Gminy,
16) prowadzenie kroniki dokumentującej życie Gminy.
 
§ 31. Do zadań Biura Obsługi Funduszu Alimentacyjnego należy prowadzenie spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, rozliczania funduszy alimentacyjnych oraz powadzenie spraw wynikających z ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych, a w szczególności:
 1) prowadzenie postępowań z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych do alimentów i przygotowanie decyzji w tych sprawach,
 2) prowadzenie działań wobec dłużników alimentacyjnych i przygotowanie decyzji w tych sprawach,
 3) przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych,
 4) przekazywanie sądom, komornikom sądowym oraz organom wierzycieli i organom dłużników informacji mających wpływ na skuteczność prowadzenia egzekucji,
 5) podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych,
 6) przygotowywanie wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego oraz wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy, wobec dłużników alimentacyjnych którzy odmówili złożenia oświadczenia majątkowego lub nie poddają się czynnościom zmierzającym do ich aktywizacji zawodowej,
 7) prowadzenie postępowań w zakresie umorzeń, odroczeń i spłat ratalnych należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 8) udostępnianie informacji gospodarczych dotyczących wiarygodności płatniczej konsumentów, w zakresie określonym w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 9) prowadzenie przedmiotowej sprawozdawczości dotyczącej funduszu alimentacyjnego,
 10) przygotowywanie przelewów i list wypłat świadczeniobiorców,
 11) przygotowywanie tytułów wykonawczych,
 12) współpraca z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, Prokuraturą Rejonową w Międzyrzeczu, Starostwem Powiatowym w Międzyrzeczu, Krajowym Rejestrem Długów, ośrodkami pomocy społecznej, komornikami sądowymi.
 
§ 32. Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno- opiekuńczych, a w szczególności:
a) rejestracja urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
b) sporządzanie aktów stanu cywilnego,
c) wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
d) przechowywanie i konsekwencja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
e) przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz  innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
f) wydawanie decyzji administracyjnych w oparciu o Prawo o aktach  stanu cywilnego i Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
g) nanoszenie zmian w aktach stanu cywilnego,
h) załatwianie korespondencji konsularnej i krajowej dotyczącej aktów stanu cywilnego,
i) prowadzenie archiwum ksiąg stanu cywilnego obejmującego księgi stuletnie z Urzędu Stanu Cywilnego Międzyrzecza Miasta i Wsi ,Obrzyc i Kaławy,
j) migracja aktów stanu cywilnego do Systemu Rejestrów Państwowych,
k) rejestracja uznań ojcostwa,
l) wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym,
2) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
3) wydawanie decyzji administracyjnych w oparciu o ustawę o zmianie imion i nazwisk,
4) weryfikacja bazy pesel,
a) aktualizacja pesel,
b) nadawanie pesel noworodkom,
c) wymeldowania osób zmarłych,
d) zameldowania noworodków,
e) wydawanie poświadczeń nadania pesel,
f) wydawanie poświadczeń zameldowania,
g) anulowanie dowodów osobistych i nr pesel przy zgonach,
h) powiadamianie o zmianie danych.
 
§ 33. Do zadań Biura Rady należy w szczególności:
1) przygotowywanie, we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi  Urzędu, materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej komisji oraz innych materiałów na ich posiedzenia,
2) przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę,
3) przekazywanie – za pośrednictwem sekretariatu – korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,
4) przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,
5) podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, posiedzeń Rady i jej komisji,
6) protokołowanie sesji i posiedzeń Rady i jej komisji,
7) prowadzenie rejestru uchwał oraz innych aktów Rady, komisji Rady oraz Klubów,
8) prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,
9) prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi radnych,
10) organizowanie szkoleń radnych,
11) współdziałanie w wyborach ławników sądowych,
12) przesyłanie uchwał do nadzoru Wojewody Lubuskiego,
13) przekazywanie do ogłaszania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego uchwał stanowiących akty prawa miejscowego.
 
§ 34. Do zadań Biura Prawnego należą sprawy obsługi prawnej Urzędu, a w szczególności:
1) opiniowanie pod względem prawnym projektów uchwał, zarządzeń i innych aktów,
2) opiniowanie (na wniosek, w sprawach skomplikowanych) pod względem prawnym decyzji przygotowanych przez komórki organizacyjne,
3) obsługa prawna organów gminy i komórek organizacyjnych,
4) występowanie w charakterze pełnomocnika Gminy w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed innymi organami orzekającymi,
5) opiniowanie pod względem prawnym projektów umów i porozumień,
6) załatwianie innych spraw przewidzianych w ustawie o Radcach prawnych.
 
§ 35. Do zadań Audytu Wewnętrznego należy wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Ocena dotyczy w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w jednostce.
Szczegółowy sposób i tryb prowadzenia audytu określają odrębne przepisy.
 
§ 36. Do zadań Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego należy w szczególności:
1) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych,
2) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
3) zapewnienie fizycznej ochrony budynku Urzędu,
4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
5) opracowywanie planu ochrony jednostki organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji,
6) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
7) przeprowadzanie postępowań sprawdzających według zasad określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych,
8) wydawanie lub odmowa wydania poświadczenia bezpieczeństwa,
9) przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
10) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz nadzór nad przestrzeganiem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przez placówki handlowe i gastronomiczne,
11) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wydawania i cofania zezwoleń na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób na terenie Gminy,
12) prowadzenie spraw przewidzianych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym,
13) realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zadań związanych z rejestracją przedpoborowych i kwalifikacją wojskową, doręczaniem kart powołania i rozplakatowaniem obwieszczeń o stawieniu się do czynnej służby wojskowej oraz wypłata utraconych zarobków żołnierzom rezerwy, powoływanych na ćwiczenia,
14) realizacja świadczeń na rzecz obrony oraz zadań związanych z obroną cywilną i sprawami obronnymi, w tym m.in.:
a) opracowanie i aktualizacja planu obrony cywilnej,
b) planu operacyjnego funkcjonowania Gminy,
c) załączników do planów,
15) realizacja zadań wynikających z ustawy o stanie klęski  żywiołowej ( tworzenie i funkcjonowanie Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego), w tym opracowywanie i aktualizacja Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego,
16) realizacja zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania Gminy,
17) planowanie i koordynacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie sił i środków do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof i innych miejscowych zagrożeń na obszarze Gminy,
18) prowadzenie pomieszczenia przeznaczonego do przechowywania dokumentów niejawnych:
a) nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w Urzędzie,
b) rejestrowanie dokumentów niejawnych,
c) udostępnianie i wydawanie dokumentów oznaczonych klauzulami tajności osobom posiadającym poświadczenie bezpieczeństwa,
d) egzekwowanie zwrotu dokumentów zawierających informacje niejawne,
e) kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów w komórkach organizacyjnych Urzędu,
f) przestrzeganie innych postanowień zawartych w instrukcjach Urzędu w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji oznaczonych klauzulami tajności i innych przepisów prawa materialnego obowiązujących w tym zakresie.
 
§ 37. Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Patologii Społecznych, Zdrowia i Opieki Społecznej należy w szczególności:
1) przeciwdziałanie patologiom społecznym w szczególności alkoholizmowi, w tym między innymi:
a) przygotowywanie materiałów niezbędnych do opracowania i uchwalenia corocznego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
b) współpraca i wspomaganie instytucji i jednostek organizacyjnych rozwiązujących problemy związane z narkomanią,
c) przygotowywanie materiałów niezbędnych do opracowania i uchwalenia szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych oraz ustalenia trybu prowadzenia kontroli przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi,
d) kreowanie lokalnej polityki wobec alkoholu,
e) zapewnienie organizacyjno – administracyjnej obsługi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Międzyrzeczu,
f) współpraca i wspomaganie działalności placówek oświaty, placówek służby zdrowia, instytucji pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, grup samopomocowych, sądu, policji i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
g) współpraca w kształtowaniu i rozwijaniu lokalnego systemu pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (telefony zaufania, schroniska dla bitych kobiet, świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin alkoholowych, grupy samopomocowe, itp.),
2) prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia i opieką społeczną, w tym:
a) inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy stanu zdrowotnego mieszkańców Gminy,
b) inicjowanie działań w kierunku poprawy warunków lokalowych i wyposażenia placówek służby zdrowia,
c) współpraca z Terenową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w zakresie oceny stanu zdrowotnego  mieszkańców,
d) przygotowywanie dokumentów i opracowań niezbędnych do tworzenia, utrzymywania, przekształcania i likwidacji gminnych ośrodków i zakładów opiekuńczych oraz kontrola prawidłowości ich funkcjonowania,
3) współpraca z organizacjami pożytku publicznego oraz rozliczanie i kontrola zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,
4) udzielanie i rozliczanie oraz kontrola podmiotów w zakresie wykorzystania udzielonych dotacji z budżetu Gminy,
5) koordynowanie innych zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
 
§ 38. Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej należy:
1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, niepełnosprawni oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w urzędzie lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę,
2) bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
3) sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
4) udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju urzędu oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
5) udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji urzędu albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji,
6) udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,
7) zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach pracy,
8) przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,
9) udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
10) opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
11) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
12) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
13) doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
14) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
15) doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
16) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
17) współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,
18) uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w tym zapobiegania chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,
19) inicjowanie i rozwijanie na terenie urzędu różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
20) przeprowadzania kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przestrzegania przepisów oraz zasad w tym zakresie w zakładzie pracy i w każdym innym miejscu wykonywania pracy,
21) występowania do osób kierujących pracownikami z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
22) występowania do pracodawcy z wnioskiem o nagradzanie pracowników wyróżniających się w działalności na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
23) występowania do pracodawcy o zastosowaniu kar porządkowych w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za zaniedbanie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
24) niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub innego urządzenia technicznego w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika albo innych osób,
25) niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracy wzbronionej,
26) niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego albo innych osób,
27) wnioskowania do pracodawcy o niezwłoczne wstrzymanie pracy w zakładzie pracy, w jego części lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę do wykonywania pracy, w wypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników albo innych osób,
28) wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników,
29) prowadzenie szkoleń wstępnych (ogólnych) z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
 
§ 39. Zadania Asystenta określa zakres czynności ustalony przez Burmistrza.
 
Rozdział 6.
Organizacja działalności kontrolnej
 
§ 40. W Urzędzie funkcjonuje kontrola zarządcza i bieżąca kontrola wewnętrzna.
 
§ 41. 1. Za zorganizowanie i prawidłowe funkcjonowanie adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej odpowiedzialny jest Burmistrz.
2. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie zgodności działania Urzędu z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi.
3. Sposób organizacji i zasad wykonywania kontroli zarządczej określają odrębne przepisy.
 
§ 42. W Urzędzie funkcjonuje audyt wewnętrzny, który realizuje zadania określone ustawą o finansach publicznych.
 
§ 43. Celem kontroli wewnętrznej jest: 
1) zapewnienie niezbędnych informacji do efektywnego kierowania sprawami Gminy i podejmowania prawidłowych decyzji, 
2) ocena stopnia wykonania zadań, prawidłowości i legalności działania oraz skuteczności stosowanych metod i środków, 
3) doskonalenie metod pracy Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych. 
 
§ 44. 1. Burmistrz może zarządzić przeprowadzenie kontroli określając termin, zakres i przedmiot kontroli oraz wyznaczyć do tego podległych pracowników. 
2. W ramach powierzonych zadań kontrolę wykonują: 
1) Sekretarz Gminy w zakresie zgodności działania z prawem, w sprawach organizacji i funkcjonowania komórek organizacyjnych oraz dyscypliny pracy, a także w zakresie przestrzegania przepisów ustaw o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie danych osobowych,
2) Skarbnik Gminy w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami budżetowymi, prowadzenia rachunkowości, sprawozdawczości oraz przestrzegania tajemnicy skarbowej, 
3) kierownicy komórek organizacyjnych kontrolują pracę wykonywaną przez podległych im pracowników. 
 
§ 45. 1. Osoby kontrolujące przedkładają Burmistrzowi w terminie do 7 dni od zakończenia kontroli protokół pokontrolny. 
2. O sposobie wykorzystania informacji i wniosków zawartych w protokole z kontroli decyduje Burmistrz. 
3. Zastępca Burmistrza oraz osoby określone w § 44 ust. 2 sprawujące bieżącą kontrolę w ramach swoich zadań określonych Regulaminem informują Burmistrza o stwierdzonych nieprawidłowościach. 
 
Rozdział 7.
Czynności związane z przygotowywaniem projektów aktów prawnych i ich realizacji
 
§ 46. 1. Przygotowanie materiałów na sesje Rady:
1) koordynatorem przygotowania materiałów na sesje Rady jest kierownik Biura Rady,
2) materiały, w tym: projekty uchwał, przygotowują komórki organizacyjne, stosownie do poleceń i terminów ustalonych  przez Burmistrza oraz w przypadku zadań wynikających z planu pracy Rady stosownie do terminów ustalonych przez Przewodniczącego Rady,
3) projekt uchwały winien być sporządzony zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa regulujących zasady techniki prawodawczej oraz zawierać:
a) tytuł uchwały,
b) podstawę prawną do jej wydania,
c) regulację sprawy będącej przedmiotem uchwały,
d) określenie podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,
e) termin wejścia w życie uchwały,
f) sposób podania do publicznej wiadomości,
g) podpis projektodawcy,
h) uzasadnienie, zawierające informację o skutkach prawnych, finansowych, społecznych i organizacyjnych jej realizacji,
i) parafę radcy prawnego,
j) parafę skarbnika – jeżeli przyjęcie uchwały zgodnej z projektem może w przyszłości wywołać zobowiązania finansowe Gminy - z adnotacją o ewentualnych skutkach finansowych, które wywoła uchwała,
4) Biuro Rady rejestruje projekt uchwały i opatruje go numerem oraz zaznacza datę jego złożenia przez projektodawcę,
5) materiały do Biura Rady muszą być złożone na co najmniej 3 dni przed wysłaniem zawiadomienia radnym o posiedzeniu Rady,
6) Projekty uchwał wysyłane radnym z zawiadomieniem o sesji Rady przekazywane są przez Biuro Rady do Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego w celu ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.
2. Czynności związane z wykonaniem uchwał podejmowane przez Biuro Rady:
1) rejestrowanie podjętych i podpisanych uchwał, nadawanie im numerów i włączanie do zbiorów,
2) przekazywanie uchwał Wojewodzie Lubuskiemu w celu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego,
3) przekazywanie uchwał organom nadzoru,
4) przekazywanie uchwał Burmistrzowi, który kieruje je do właściwych  kierowników komórek organizacyjnych w celu realizacji,
3. Czynności związane z załatwianiem interpelacji:
1) Biuro Rady prowadzi centralny rejestr interpelacji i wniosków radnych oraz przekazuje interpelacje i wnioski  Burmistrzowi, który kieruje je do właściwych komórek organizacyjnych,
2) kierownik właściwej komórki organizacyjnej przygotowuje w terminie 3 dni projekt odpowiedzi,
3) po zaakceptowaniu i podpisaniu przez Burmistrza odpowiedzi, kierownik komórki organizacyjnej:
a) wysyła do radnego odpowiedź, przekazując do Biura Rady kopię odpowiedzi z potwierdzeniem wysyłki lub
b) przekazuje odpowiedź do radnego za pośrednictwem Biura Rady,
4) kierownik Biura Rady dokonuje kontroli realizacji przez poszczególne komórki organizacyjne obowiązku terminowego udzielania radnym odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 

Akapit nr 3 - brak tytułu

 
§ 47. Przygotowanie zarządzeń i innych dokumentów do podpisu Burmistrza.
1. Projekty zarządzeń i innych pism, przygotowuje właściwy merytorycznie kierownik komórki organizacyjnej, co potwierdza parafą.
2. Zarządzenie, wymaga:
1) tytuł zarządzenia,
2) podstawę prawną do jego wydania,
3) regulację sprawy będącej przedmiotem zarządzenia,
4) określenie podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie zarządzenia,
5) termin wejścia w życie zarządzenia,
6) sposób podania do publicznej wiadomości,
7) podpis projektodawcy,
8) uzasadnienie, zawierające informację o skutkach prawnych, finansowych, społecznych i organizacyjnych jego realizacji.
3. Po uzyskaniu podpisu Burmistrza, zarządzenie rejestruje się (nadaje numer) w wydziale Organizacyjno-Administracyjnym, który prowadzi zbiór zarządzeń burmistrza. W zbiorze przechowuje się oryginały podpisanych zarządzeń oraz projekty zarządzeń z wymaganymi parafami radcy prawnego i skarbnika.
4. Komórka organizacyjna - projektodawca, przekazuje kopie zarządzenia zainteresowanym komórkom organizacyjnym lub jednostkom organizacyjnym.
5. W przypadku gdy zarządzenie lub inny dokument dotyczy zagadnień z różnych dziedzin, Burmistrz wyznacza kierownika komórki organizacyjnej wiodącej.
 
Rozdział 8.
Punkty zatrzymania korespondencji
 
§ 48. 1. Sekretariat przyjmuje i wysyła korespondencję drogą pocztową oraz wewnętrzną między komórkami organizacyjnymi. Korespondencję może odbierać wyłącznie osoba imiennie upoważniona przez kierownika komórki organizacyjnej.
2. Sekretariat przyjmuje całą korespondencję kierowaną do organów Gminy i Urzędu Miejskiego oraz rozdziela ją zgodnie z dyspozycją. Korespondencja kierowana do Rady przekazywana jest bezpośrednio po rejestracji do Biura Rady. Sprawy kierowane do komórek organizacyjnych, może odebrać jej kierownik lub wskazany przez kierownika pracownik.
3. Sekretariat prowadzi „książkę kontroli”, tj.: ewidencję kontroli urzędu przeprowadzanych przez upoważnione organy.
4. Kierownicy komórek organizacyjnych przyjmują i wysyłają całość korespondencji dotyczącej merytorycznej działalności komórki organizacyjnej oraz rozdzielają sprawy na stanowiska pracy, z wyjątkiem spraw, które załatwiają osobiście.
5. Stanowisko pracy - pracownik, bezpośrednio po otrzymaniu sprawy tworzącego akta sprawy, postępuje zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną.
 
Rozdział 9.
Obsługa interesantów i udostępnianie dokumentacji urzędowej
 
§ 49. 1. Przyjmowanie interesantów w urzędzie powinno odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad kultury, służenia interesantowi fachową informacją i poradą oraz sprawnym i zgodnym z prawem załatwieniem przedłożonej sprawy.
2. Zasady dostępu do informacji publicznej i korzystania z dokumentów związanych z wykonywaniem zadań publicznych przez organy Gminy, a w szczególności: do protokołów z sesji rady, z posiedzeń komisji Rady oraz do uchwał organów, ustala statut gminy.
3. Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:
1) ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej - urzędowym publikatorze teleinformatycznym,
2) wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych w Urzędzie,
3) wstępu na obrady Rady i jej Komisji i udostępniania materiałów, w tym audio i teleinformatycznych, dokumentujących posiedzenia.
4. Udostępnianie informacji publicznej poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) odbywa się w konsultacji z Biurem Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP, udostępniania jest na wniosek.
5. Udostępnianie dokumentów urzędowych w urzędzie odbywa się na stanowisku pracy, na którym te dokumenty są przechowywane. Zabrania się wypożyczania i wynoszenia dokumentacji poza wyznaczone pomieszczenie biurowe.
 
Rozdział 10.
Centralne rejestry kancelaryjne
 
§ 50. 1. W urzędzie prowadzone są następujące centralne rejestry kancelaryjne:
1) rejestr skarg i wniosków,
2) rejestr uchwał Rady,
3) rejestr zarządzeń Burmistrza, jako organu Gminy i kierownika Urzędu,
4) rejestr upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Burmistrza,
5) rejestr zamówień publicznych,
6) rejestr interpelacji i wniosków radnych,
7) rejestr przesyłek wpływających i wychodzących.
2. Centralne rejestry, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3, 4, 7 prowadzone są w wydziale Organizacyjno – Administracyjnym. Centralne rejestry, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 6 prowadzone są w Biurze Rady. Centralny rejestr, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 prowadzony jest w Wydziale Rozwoju Gospodarczego.
3. Prowadzenie innych centralnych rejestrów kancelaryjnych, niż wymienione w ust. 1 dozwolone jest za zgodą Burmistrza.
 
Rozdział 11.
Zasady podpisywania pism, decyzji i innych dokumentów
 
§ 51. Umowy i inne dokumenty, zawierające oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Gminy podpisują Burmistrz lub osoba przez niego upoważniona.
 
§ 52. 1. Do podpisu Burmistrza zastrzeżone są:
1) zarządzenia, regulaminy i okólniki wewnętrzne,
2) decyzje w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, z wyjątkiem spraw do załatwiania których upoważnił inne osoby,
3) dokumenty w sprawach kadrowych pracowników Urzędu,
4) dokumenty finansowe określone w zarządzeniu Burmistrza w sprawach obiegu dokumentów finansowych,
5) odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski posłów i radnych,
6) delegacje służbowe dla pracowników Urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych i zakładu budżetowego,
7) listy płac, nagród i premii,
8) pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w jego imieniu oraz reprezentowania Gminy przed sądami i organami administracji.
2. Dokumenty przedstawiane są Burmistrzowi do podpisu po uprzednim ich kontrasygnowaniu przez Skarbnika, jeżeli podpisanie tego dokumentu może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych.
 
§ 53. 1. Kierownicy komórek organizacyjnych aprobują wstępnie pisma w sprawach zastrzeżonych dla Burmistrza poprzez złożenie parafki w lewym dolnym rogu.
2. Pracownicy opracowujący pisma, umieszczają swój odręczny podpis (skrót podpisu) i datę jego złożenia na kopii w lewym dolnym rogu.
3. Jeżeli pismo przepisywane jest przez inną osobę niż przygotowującą, wówczas w lewym dolnym rogu na kopii pisma umieszcza się dodatkowo inicjały przepisującej pismo.
 
§ 54. Zastępca Burmistrza podpisuje:
1) pisma i dokumenty w zakresie spraw przez siebie prowadzonych,
2) decyzje w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnienia Burmistrza,
3) odpowiedzi na skargi, zapytania, interpelacje i wnioski w zakresie nadzorowanych komórek organizacyjnych,
4) dokumenty finansowe w zakresie ustalonym przez Burmistrza,
5) inne dokumenty zastrzeżone dla Burmistrza przekazane upoważnieniem.
 
§ 55. Skarbnik Gminy podpisuje:
1) dokumenty wymagające kontrasygnaty,
2) dokumenty związane z realizacją budżetu Gminy i inne dokumenty finansowe zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów finansowo – księgowych,
3) decyzje w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnienia Burmistrza,
4) pisma do jednostek organizacyjnych Gminy i zakładu budżetowego dotyczące realizacji budżetu i spraw finansowych z upoważnienia Burmistrza.
 
§ 56. Sekretarz Gminy podpisuje:
1) dokumenty finansowe w zakresie ustalonym przez Burmistrza,
2) decyzje w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnienia Burmistrza,
3) pisma i dokumenty w zakresie spraw przez siebie prowadzonych.
 
§ 57. Kierownicy komórek organizacyjnych podpisują:
1) decyzje w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnienia Burmistrza,
2) informacje, opinie oraz wnioski w sprawach dotyczących ich zakresów działania, w uzgodnieniu z Burmistrzem,
3) korespondencję w sprawach przez siebie załatwianych.
 
§ 58. 1. Burmistrz dekretuje korespondencję wpływającą do Urzędu.
2. Zastępcy Burmistrza, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy i kierownicy dekretują korespondencję do podległych pracowników, chyba, że sami załatwiają sprawę.
3. Burmistrz może do dekretowania upoważnić inną osobę.
 
Rozdział 12.
Tryb przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków
 
§ 59. 1. Burmistrz lub jego Zastępca przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu w wyznaczonym terminie.
2. Informacja o dniach i godzinach przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków jest umieszczona w widocznym miejscu w gmachu Urzędu.
 
§ 60. 1. Skargi rozpatrują na:
1) Burmistrza – Rada,
2) Zastępcę Burmistrza, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy i pozostałych pracowników – Burmistrz.
2. W zakresie powierzonym przez Burmistrza skargi na pracowników Urzędu przyjmują i rozpatrują również inni upoważnieni pracownicy.
 
§ 61. W rejestrze skarg i wniosków rejestruje się wszystkie skargi i wnioski wpływające do Urzędu (do Rady Miejskiej i Burmistrza).
 
§ 62. Upoważnieni do załatwiania skarg i wniosków odpowiadają za ich niezwłoczne rejestrowanie, wszechstronne wyjaśnianie oraz terminowe załatwianie.
 
Rozdział 13.
Postanowienia końcowe
 
§ 63. Układ wzajemnych podległości służbowych przedstawi schemat organizacyjny stanowiący załącznik do Regulaminu.
 
§ 64. Zmiany Regulaminu następują w trybie wymaganym dla jego wprowadzenia.
 
§ 65. Traci moc Zarządzenie Nr 72/2011 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 20 lipca 2011 roku z późn. zm. w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.
 
§ 66. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 
 
 
Akty zmieniające powyższe zarządzenie:
 
 1. Zarządzenie Nr 125/2015 z dn. 31.12.2015 Burmistrza Międzyrzecza zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.
 2. Zarządzenie Nr 17/2016 z dn. 15.03.2016 Burmistrza Międzyrzecza zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.
 3. Zarządzenie Nr 37/2017 z dn. 25.05.2017 Burmistrza Międzyrzecza zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.
 4. Zarządzenie Nr 51/2017 z dn. 23.06.2017 Burmistrza Międzyrzecza zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.
 5. Zarządzenie Nr 60/2018 z dn. 22.05.2018 Burmistrza Międzyrzecza zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.
 6. Zarządzenie Nr 13/2019 z dn. 17.01.2019 Burmistrza Międzyrzecza zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.
 7. Zarządzenie Nr 26/2019 z dn. 30.01.2019 Burmistrza Międzyrzecza zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.
 8. Zarządzenie Nr 28/2019 z dn. 14.02.2019 Burmistrza Międzyrzecza zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.
 9. Zarządzenie Nr 60/2019 z dn. 15.04.2019 Burmistrza Międzyrzecza zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.
 10. Zarządzenie Nr 86/2019 z dn. 17.07.2019 Burmistrza Międzyrzecza zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.
 11. Zarządzenie Nr 45/2021 z dn. 31.03.2021 Burmistrza Międzyrzecza zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.
 12. Zarządzenie Nr 85/2022 z dn. 20.06.2022 Burmistrza Międzyrzecza zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.
 13. Zarządzenie Nr 31/2023 z dn. 27.02.2023 Burmistrza Międzyrzecza zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.
 14. Zarządzenie Nr 79/2023 z dn. 17.05.2023 Burmistrza Międzyrzecza zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Rzepa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-07-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Rzepa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-07-09 16:42:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-07-09 16:57:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-22 16:10:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7106 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »