ˆ

Urząd Miejski

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Rejestry i ewidencje

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-16 09:36:45 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Rejestry:
prowadzone przez Biuro Rady
1. Interpelacji i zapytań Radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
2. Uchwał Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
3. Uchwał Komisji
4. Wniosków i postulatów mieszkańców do Rady Miejskiej
 
prowadzone przez Wydział Organizacyjno-Administracyjny
5. Udzielonych zamówień publicznych
6. Zarządzeń Burmistrza
7. Wydawanych upoważnień i pełnomocnictw
8. Skarg i wniosków
9. Gminnych jednostek organizacyjnych
10. Korespondencji przychodzącej i wychodzącej
11. Dziennik korespondencji oznaczonej klauzulą zastrzeżone
 
prowadzone przez Biuro ds. ochrony informacji niejawnych
12. Wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
13. Aktualnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
14. Świadczeń rzeczowych i osobistych
15. Świadczeń doraźnych
16. Licencji na taksówki
17. Zezwoleń na przewóz osób autobusami
18. Poszukiwanych poborowych
19. Przedpoborowych
20. Poborowych
21. Wydanych zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłat
 
prowadzone przez Wydział Gospodarki Mieniem i Rolnictwa
22. Psów ras uznanych za agresywne
23. Pozwoleń wodno-prawnych
24. Koncesji geologicznych
25. Decyzji o zezwoleniach na usunięcie drzew z terenu nieruchomości osób fizycznych i osób prawnych
 
prowadzone przez Urząd Stanu Cywilnego
26. Aktów stanu cywilnego
27. Zapewnień
28. zdarzeń USC
29. Zmian w aktach stanu cywilnego dokonanych na podstawie postanowień sądowych i decyzji administracyjnych
30. Dziennik korespondencji
 
prowadzone przez Wydział Planowania Przestrzennego
31. Decyzji o warunkach zabudowy
32. Decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
33. Planów miejscowych
34. Wniosków o sporządzenie lub zmianę planów miejscowych
 
prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich
35. Wyborców
36. Wydanych dowodów osobistych
37. Utraconych dowodów
 
prowadzone przez Wydział Finansowo-Budżetowy
38. Budżetu (zmian)
39. Wysłanych upomnień podatników osób fizycznych i osób prawnych od środków transportowych
40. Not korygujących
41. Potwierdzeń sald
42. Wezwań do zapłaty
43. Decyzji wymiarowych
 
prowadzone przez Wydział Gospodarki Komunalnej
44. Wniosków mieszkaniowych
 
Ewidencje:
prowadzone przez Wydział Gospodarki Mieniem i Rolnictwa
1. Pomników przyrody i zespołów parków krajobrazowych
2. Złóż kopalin
3. Nieruchomości
4. Środków trwałych
5. Wartości niematerialnych i prawnych
6. Pozostałych środków trwałych niskocennych – wyposażenie
 
prowadzone przez Wydział Organizacyjno-Administracyjny
7. Zawieranych porozumień gminy z organami administracji państwowej lub samorządowej
8. Dokomentacji przechowywanej w archiwum zakładowym
9. Delegacji służbowych
10. Sprzętu komputerowego i oprogramowania
 
prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich
11. Działalności gospodarczej
12. Ludności
 
prowadzone przez Wydział Finansowo-Budżetowy
13. Podatników w danym podatku
14. Tytułów wykonawczych
15. Własnych upomnień
16. Dzierżawców
17. Wydanych zaświadczeń
 
prowadzone przez Wydział Rozwoju i Promocji Gospodarczej
18. Innych obiektów świadczących usługi hotelarskie
 
prowadzone przez Wydział Gospodarki Komunalnej
19. Dróg gminnych
20. Mostów w ciągu dróg gminnych
21. Sieci kanalizacji deszczowej w Międzyrzeczu, Kaszycy Leśnej
22. Zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych i na odbiór ścieków
23. Cmentarza
 
prowadzone przez Wydział Planowania Przestrzennego
24. Ewidencja zabytków
 
prowadzone przez Biuro Kontroli i Audytu
25. Książka kontroli
« powrót do poprzedniej strony