ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

zebranie materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie sieci elektroenergetycznej jednotorowej napowietrznej linii 110 kV na linię napowietrzną dwutorową 110 kV relacji Międzyrzecz – Zielomyśl na odcinku od słupa nr 12 do słupa nr 18 na terenie działek nr ewid. 269/13, 269/10, 269/8, 269/7, 269/6, 269/5, 269/4, 269/3, 269/2, 220, 91, 90, 89/10, 89/9, 89/8, 177/3, 40/5, 179, 39/3, 39/4, 33, 2076/3, 181, 2076/2 położonych w obrębie geodezyjnym Żółwin, gmina Międzyrzecz oraz na terenie działki nr ewid. 2076/1 położonej w obrębie geodezyjnym Policko, gmina Pszczew WPP.6733.6.2016.AR

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2016-03-23 13:46:19 przez Marcin Rzepa

Akapit nr - brak tytułu

Międzyrzecz, dnia 23 marca 2016 r.
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
Znak sprawy: WPP.6733.6.2016.AR
 
OBWIESZCZENIE
 
Działając na podstawie art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016, poz. 23; zw. dalej Kpa),
zawiadamiam, że
w toku prowadzonego postępowania administracyjnego na wniosek złożony dnia 09.02.2016 r. przez inwestora – ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Damian Słowiński – zebrano materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie sieci elektroenergetycznej jednotorowej napowietrznej linii 110 kV na linię napowietrzną dwutorową 110 kV relacji Międzyrzecz – Zielomyśl na odcinku  od słupa nr 12 do słupa nr 18 na terenie działek nr ewid. 269/13, 269/10, 269/8, 269/7, 269/6, 269/5, 269/4, 269/3, 269/2, 220, 91, 90, 89/10, 89/9, 89/8, 177/3, 40/5, 179, 39/3, 39/4, 33, 2076/3, 181, 2076/2 położonych w obrębie geodezyjnym Żółwin, gmina Międzyrzecz oraz na terenie działki nr ewid. 2076/1 położonej w obrębie geodezyjnym Policko, gmina Pszczew.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z projektem decyzji i wypowiedzieć, co do zebranych dowodów oraz materiałów. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego tut. Urzędu, pokój 304 w godzinach urzędowania.
Zgodnie z art. 51 ust. 3 upzp, w przypadku inwestycji celu publicznego wykraczającej poza obszar jednej gminy decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowana ta inwestycja, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami albo prezydentami miast.
W myśl art. 28 Kpa, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
 
Z up. BURMISTRZA
(-) mgr Agnieszka Śnieg
Zastępca Burmistrza
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Międzyrzecz

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony