ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji i modernizacji dwóch budynków po byłej owczarni na dwa budynki chlewni do odchowu warchlaków i tuczników wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr ewid. 178/9 położonej w obrębie geodezyjnym Gorzyca, gmina Międzyrzecz.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-05-02 12:28:47 przez Adrian Rudziński

Akapit nr - brak tytułu

Międzyrzecz, dnia 02 maja 2018 r.
 
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
znak sprawy: WPP.6220.3.2015.MM
 
OBWIESZCZENIE
 
Burmistrz Międzyrzecza, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.),
zawiadamia,
że w wyniku prowadzonego postępowania administracyjnego na wniosek inwestora – Pan Arkadiusz Madzelan zam. w m. Gorzyca, 66-300 Międzyrzecz – zebrano wystarczające dowody i materiały przed wydaniem rozstrzygnięcia dotyczącego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji i modernizacji dwóch budynków po byłej owczarni na dwa budynki chlewni do odchowu warchlaków i tuczników wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr ewid. 178/9 położonej w obrębie geodezyjnym Gorzyca, gmina Międzyrzecz.
Jednocześnie informuję, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego uzgodniono i zaopiniowano warunki realizacji przedsięwzięcia z:
  • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. – postanowienie znak: WZŚ.4242.121.2017.SL z dnia 14.12.2017 r.,
  • Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Międzyrzeczu – opina negatywna znak: NS-NZ-4201.29.2016 z dnia 18.05.2016 r.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 30 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy (w tym z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko), a także wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu Rynek 1 - Wydział Planowania Przestrzennego, pokój 304 w godzinach urzędowania.
 
                                                                                                                      BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
                                                                                                                      (-) mgr inż. Remigiusz Lorenz
« powrót do poprzedniej strony