ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.11.2020.JRaj: Zawiadamiam o wydaniu 19.01.2021 r., na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziornie, decyzji nr 1/2021 (IB-I.747.11.2020.JRaj) o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla części inwestycji pn. „Budowa dwutorowej napowietrznej linii 400kV Baczyna – Plewiska – etap III” na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów.

Informacja ogłoszona dnia 2021-05-26 14:04:47 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

WOJEWODA LUBUSKI                                                                                       Gorzów Wlkp., dnia 19.01.2021 r.
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.

IB-I.747.11.2020.JRaj
 
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY LUBUSKIEGO

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 191 z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 19.01.2021 r., na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziornie, decyzji nr 1/2021 (IB-I.747.11.2020.JRaj) o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla części inwestycji pn. „Budowa dwutorowej napowietrznej linii 400kV Baczyna – Plewiska – etap III” na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr ew. gr.:
Obręb Wysoka, gm. Lubiszyn: 96, 94/5, 94/6, 103, 352, 353, 354, 355, 359, 357, 358, Obręb Marwice, gm. Lubiszyn: 198, 200, 201/3, obręb Lubno, gm. Lubiszyn: 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 296, 335, 334, 333, 332, 331, 336, 339, 340, 341/5, 345, 358/15, 356, obręb Stanowice, gm. Bogdaniec: 3/31, 5, 7, obręb Racław, gm. Bogdaniec: 118/4, 121/4, 122, 144/4, 146, 147/66, 147/81, 148, 149/23, 149/22, 149/27, 150/6, 150/10, 151, 152/6, obręb Łupowo, gm. Bogdaniec: 398, 156, 157, 471, obręb Lasy, m. Gorzów Wlkp.: 188/7, 7, 1/1, obręb Wieprzyce, m. Gorzów Wlkp.: 163, 175/1, obręb Wieprzyce, gm. Bogdaniec: 1/10, 3, 6/2, 8, 9/2, 5, 4/2, 4/3, 12, 13/2, 27, 33, 42, 44/2, 44/1, 46, 72, 56/2, 57/2, 59/2, 60/2, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 413, 86, 87, 212/5, 415, 283, obręb Lubczyno, gm. Bogdaniec: 216, 137/3, 192/2, 141, 142, 143, 144, 194, 177/1, obręb Jasiniec, gm. Bogdaniec: 37/2, 36/3, 118, 42, 43/1, 132/5, 100/5, 128, 100/3, 179, 100/2, 66/3, 66/1, 66/2, obręb Chwałowice, gm. Bogdaniec: 9/1, 9/2, 182/2, 16, 14/7, 14/8, 13, 12, 187, 15/2, 17/2, 188/4, 35/4, 36/1, obręb Płonica, gm. Deszczno: 215, 174/1, 194, 195/7, 191, 146, 68/2, 147, 72/5, 72/3, 72/2, 72/1, 73/6, 73/7, 74/3, 75/8, 163, 160, obręb Łąków, gm. Krzeszyce: 22, 23/1, 73, 84, obręb Rudnica, gm. Krzeszyce: 424, 109/3, 428, 130/6, 130/7, 383, 159/11, 389, 172/1, 455/2, obręb Kiełpin, gm. Deszczno: 2, 4, 8, 5, 1, 9, 23, 24, 25/87, obręb Bolemin, gm. Deszczno: 159, 410, 412/3, 412/2, 412/1, 414, 416/10, 416/17, 219, 170, 171, 172/2, 173/2, 172/1, 174/5, 223/2, 222, obręb Stary Dworek, gm. Bledzew: 337, 341, 58, 57, 56, 55/2, 55/1, 126, 45/2, 47/2, 48/1, 54/2, 49, 50, 54/3, 52, 122, 19, 21, 130, 17/5, 22/2, 17/3, 17/4, 119, 103/1, 94, 121, 103/2, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 158/27, 160, 152, obręb Zemsko, gm. Bledzew: 76, 171, 181, 182, 187, 196, 195, 194/1, 193, 192, 191/1, 191/2, 191/3, 190, 189, 188, 264, obręb Popowo, gm. Bledzew: 6, 47, 62, 46, 169, 171/1, 171/2, 19, 22, 68, 114, 115, 268, 274, 2201/1, 2200/1, obręb Rojewo, gm. Międzyrzecz: 19, 2/3, 1/4, 20, obręb Kalsko, gm. Międzyrzecz: 250/11, 152, 159, 161, 164/1, 162, 164/2, 167, 170, 190, 239, 238/2, 236, 234, 233, 1/3, 2, 5, 3, 4, 8, 14, 15, 16, 11, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, obręb Stołuń, gm. Pszczew: 6, 354/5, 18, 20, 36, 24, 30/4, 29, 178, 174, 175, 176/2, 318, 324/5, 329, 336, 338/1, 348/11, 366, 285/8, 285/7, 285/6, obręb Szarcz, gm. Pszczew: 8/26, 28/27, 28/8, 28/2, 28/35, 28/36, 28/31, 28/37, 28/39, 37/5, 164, 202/20, 172, 202/22, 202/11, 56, 171/1, 202/10, 57, 202/24, 190/1, 112/2, 132/1, 131, 191, 130, 129, 194, 193, 127, 206/4, 187, 123,obręb Pszczew, gm. Pszczew: 1578, 1580, 1581, 257, 1510, 1512/2, 1515, 1516, 1517/2, 1517/4, 1518, 1461, 1460, 1459, 1462, 1458, 1464, 1465, 1463, 1466,
1475, 1473, 1474, 1769, 1480, 1472, 1470, 1471, 1468, 1670, 1687, 1671, 1688, 1770, 1681, 1640, 1641, 1692, obręb Stoki, gm. Pszczew: 122, 306, 143/1, 143/2, 144/1, obręb Świechocin, gm. Pszczew: 230, 231, 227/4, 114/2, 114/1, obręb Silna, gm. Pszczew: 429, 363.
Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy decyzje o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej podlegają natychmiastowemu wykonaniu.
Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii z powodu COVID-19 zapoznanie się przez strony z treścią decyzji może nastąpić za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji zdalnej, w tym komunikacji elektronicznej (np. za pośrednictwem skrzynki ePUAP - /43emu4tg7l/skrytka, e-mail: , faksem - 95 785 17 54, telefonicznie - 95 7 581 765).
Od decyzji służy odwołanie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego, w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia o ich wydaniu. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy w związku z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 20 stycznia 2021 r., tj. dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie w drodze obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, na stronach internetowych tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim.
Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołań stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Wojewodzie Lubuskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości odwołania od decyzji oraz jej zaskarżenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
                                                       
 
                                                                                                            z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO
                                                                                                                         Jolanta Rajchert
                                                                                   Kierownik Oddziału Gospodarki Przestrzennej w Wydziale Infrastruktury
                                                                                       /dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-05-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Rajchert
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-05-26 14:03:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-05-26 14:04:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Wydrych
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-19 14:46:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
335 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony