ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o wydaniu w dniu 14.06.2021 r. decyzji nr 5/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Kalsko o mocy do 200 MW na działkach nr ewid. 152, 250/11, 252/6 położonych w obrębie ewidencyjnym 2-Kalsko oraz 13/10, 15/5 położonych w obrębie ewidencyjnym 1-Rojewo, gmina Międzyrzecz

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-06-15 12:05:57 przez Marcin Mokrzycki

Akapit nr - brak tytułu

Międzyrzecz, 2021.06.14
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
 
znak sprawy: WPP.6220.2.2020.MM
 
OBWIESZCZENIE
 
      Burmistrz Międzyrzecza, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) oraz art. 38, art. 85 ust. 3 i art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.),
 
zawiadamia
 
o wydaniu w dniu 14.06.2021 r. – po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko – decyzji nr 5/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Kalsko o mocy do 200 MW na działkach nr ewid. 152, 250/11, 252/6 położonych w obrębie ewidencyjnym 2-Kalsko oraz 13/10, 15/5 położonych w obrębie ewidencyjnym 1-Rojewo, gmina Międzyrzecz.
      Podmiotem planującym podjęcie realizacji przedsięwzięcia jest Enercap Solar Sp. z o.o. z siedzibą ul. Ananasowa 10, 60-185 Skórzewo.
      Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a także z uzgodnieniem dokonanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. i opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp.
      Informacje o wydaniu decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych – Rejestr Informacji o Środowisku – prowadzonym przez Burmistrza Międzyrzecza – nr karty 6/B/2021 – na internetowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Międzyrzecz.
      Z uwagi na ograniczenia pracy Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce oraz wprowadzonymi działaniami profilaktycznymi, informacje dotyczące prowadzonego postępowania mogą być udzielane poprzez kontakt telefoniczny z Wydziałem Planowania Przestrzennego pod numerem 95 742 69 66 (w godzinach urzędowania), pocztą tradycyjną, drogą elektroniczną ( ) lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP (www.epuap.gov.pl).
      Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o jej wydaniu.
 
Z up. BURMISTRZA
(-) mgr Agnieszka Śnieg
Zastępca Burmistrza
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej - Gminy Międzyrzecz
« powrót do poprzedniej strony