ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o wydaniu w dniu 29.06.2021 r. decyzji nr 6/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie działek nr ewid. 57/14, 57/15, 57/16, 57/18, 57/19, położonych w obrębie ewidencyjnym 6-Żółwin, gmina Międzyrzecz

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-06-29 13:57:07 przez Marcin Mokrzycki

Akapit nr - brak tytułu

Międzyrzecz, dnia 29 czerwca 2021 r.
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
 
znak sprawy: WPP.6733.4.2021.PJ
 
OBWIESZCZENIE
 
      Burmistrz Międzyrzecza, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.),
 
zawiadamia
 
o wydaniu w dniu 29.06.2021 r. na rzecz inwestora decyzji nr 6/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie działki o nr ewid. 57/14, 57/15, 57/16, 57/18, 57/19, położonej w obrębie Żółwin, gmina Międzyrzecz.
      Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy. Z uwagi na ograniczenia pracy Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce oraz prowadzonymi działaniami profilaktycznymi, informacje dotyczące prowadzonego postepowania mogą być udzielane poprzez kontakt telefoniczny z Wydziałem Planowania Przestrzennego pod numerem 95 742 69 69 (w godzinach urzędowania), pocztą tradycyjną, drogą elektroniczną ( ) lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP (www.epuap.gov.pl).
      Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o jej wydaniu. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie - art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
Z up. BURMISTRZA MIĘDZYRZECZA
(-) mgr Agnieszka Śnieg
Zastępca Burmistrza
 
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Międzyrzecz
« powrót do poprzedniej strony