ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej dz110 PE, na terenie działek nr ewid. 414, 429/6, 429/4, 429/11, 429/13, 404, położonych w obrębie geodezyjnym Międzyrzecz-1 (ul. Pamiątkowa, m. Międzyrzecz) oraz działki nr ewid. 127/3, położonej w obrębie geodezyjnym Kuźnik, gmina Międzyrzecz

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-10-25 10:07:46 przez Marcin Mokrzycki

Akapit nr - brak tytułu

Międzyrzecz, dnia 22 października 2021 r.
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
 
Znak sprawy: WPP.6733.8.2021.FS
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
      Działając na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) w związku z wnioskiem złożonym dnia 07.09.2021 r.
 
z a w i a d a m i a m
 
że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego przygotowano projekt decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej dz110 PE, na terenie działek o nr ewid. 414, 429/6, 429/4, 429/11, 429/13, 404, położonych w obrębie geodezyjnym Międzyrzecz-1 (ul. Pamiątkowa, m. Międzyrzecz) oraz działki o nr ewid. 127/3, położonej w obrębie geodezyjnym Kuźnik, gmina Międzyrzecz.
      W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z projektem decyzji i wypowiedzieć, co do zebranych dowodów oraz materiałów. Z uwagi na ograniczenia pracy Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce oraz prowadzonymi działaniami profilaktycznymi, informacje dotyczące prowadzonego postepowania mogą być udzielane poprzez kontakt telefoniczny z Wydziałem Planowania Przestrzennego pod numerem 95 742 69 66 (w godzinach urzędowania), pocztą tradycyjną, drogą elektroniczną ( ) lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP (www.epuap.gov.pl).
 
Z up. BURMISTRZA MIĘDZYRZECZA
(-) mgr Agnieszka Śnieg
Zastępca Burmistrza
Miejsce wywieszenia:
Biulety Informacji Publicznej Gminy Międzyrzecz
« powrót do poprzedniej strony